Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare

Modificări (8), Referințe (2), Doctrine (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2006 până la 06 decembrie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Regulament 13/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

TITLUL I Dispoziții generale

Legea nr. 297/2004

"

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează înființarea și funcționarea piețelor de instrumente financiare, cu instituțiile și operațiunile specifice acestora, precum și a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităților financiare prin intermediul investițiilor în instrumente financiare."

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezentul regulament stabilește norme cu privire la autorizarea, organizarea și funcționarea operatorilor de piață, operatorilor de sistem, piețelor reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 1. -

(2) Prezenta lege se aplică activităților și operațiunilor prevăzute la alin. (1), desfășurate pe teritoriul României.

(3) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său."

(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 1. -

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieței monetare, care sunt reglementate de Banca Națională a României, și titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanțelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacționarea acestora o altă piață decât cea reglementată, definită conform art. 125.

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Națională a României, băncile centrale ale statelor membre și alte entități naționale din statele membre cu funcții similare acestora, Ministerul Finanțelor Publice, precum și alte entități publice.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. acționar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

2. compensarea - înlocuirea creanțelor și obligațiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulți participanți le emit în favoarea altui participant sau altor participanți, sau pe care le primesc de la aceștia, cu o creanță sau o obligație netă unică, astfel încât această unică creanță netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligație netă să fie datorată;

3. cont comun de investiții - investiție realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menționate;

4. emitent - entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenționează să emită instrumente financiare;

5. entități reglementate - persoanele fizice și juridice, precum și entitățile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată și/sau supravegheată de către C.N.V.M.;

6. filială - societate comercială în cadrul căreia există un asociat sau un acționar aflat într-una dintre situațiile prevăzute la pct. 27;

7. fond de investiții - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;

8. fond deschis de investiții - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unități de fond fac obiectul unei emisiuni și răscumpărări continue;

9. grup - reprezintă un ansamblu de societăți comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale și entități în care societatea-mamă sau filialele sale dețin o participare, precum și societățile comerciale legate una de alta printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual;

10. instituție de credit - entitate definită conform art. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare;

11. instrumente financiare înseamnă:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadență mai mică de un an și certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA;

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;

g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;

h) instrumente financiare derivate pe mărfuri;

i) orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață;

12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d), g), h), combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale C.N.V.M.;

13. instrumente ale pieței monetare - instrumente financiare care se tranzacționează de regulă în cadrul pieței monetare;

14. intermediari - societăți de servicii de investiții financiare autorizate de C.N.V.M., instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare de natura celor prevăzute la art. 5;

15. investitor calificat:

a) entități autorizate să opereze pe piețe financiare, precum instituțiile de credit, societățile de servicii de investiții financiare, alte instituții financiare autorizate și reglementate, societățile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societățile de administrare a investițiilor, fondurile de pensii, precum și alte entități ce nu sunt autorizate ori reglementate și al căror unic obiect de activitate este investiția în valori mobiliare;

b) autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții de credit centrale, organisme internaționale și regionale, precum: Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau alte organisme similare;

c) entități legale care îndeplinesc două din următoarele trei criterii:

1. număr mediu de angajați pe perioada unui exercițiu financiar mai mare de 250;

2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;

3. cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;

d) anumite persoane fizice, subiect al recunoașterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificați, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puțin două din următoarele criterii:

1. investitorul a efectuat tranzacții de o mărime semnificativă pe o piață reglementată cu o frecvență medie de cel puțin 10 tranzacții pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;

2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depășește 500.000 euro;

3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puțin de un an, având o poziție care necesită cunoștințe privind investițiile în valori mobiliare;

e) anumite societăți mici și mijlocii, subiect al recunoașterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze societăți mici și mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificați. În înțelesul prezentei legi, societăți mici și mijlocii sunt acele societăți comerciale care, în conformitate cu ultimele situații financiare raportate, nu îndeplinesc două din cele trei criterii prevăzute la lit. c);

16. legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

a) participare, care înseamnă deținerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale;

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

17. ofertant sau persoana care inițiază o ofertă - persoana juridică sau fizică ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobiliare;

18. ofertă publică de valori mobiliare - înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre termenii ofertei și despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiție se va aplica, de asemenea, și în situația plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;

19. ofertă publică de preluare - oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale;

20. organisme de plasament colectiv - entități organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și reglementările C.N.V.M.;

21. persoană - orice persoană fizică sau juridică;

22. persoane implicate:

a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;

b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obținerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acțiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziție de control;

c) persoane fizice din cadrul societății emitente care au atribuții de conducere sau control;

d) soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menționate la lit. a)-c);

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administrație în cadrul unui emitent;

23. persoane care acționează în mod concertat - două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat:

a) persoanele implicate;

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum și oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele;

c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administrație și cu persoanele implicate, precum și aceste persoane între ele;

d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii și cu societatea de administrare a acestor fonduri;

24. procedura de insolvabilitate - procedura colectivă prevăzută de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare sau de legislația străină, care urmărește fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăților;

25. programul de ofertă - un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;

26. sistem alternativ de tranzacționare - un sistem care pune în prezență mai multe părți care cumpără și vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit și sistem multilateral de tranzacționare;

27. societate-mamă - persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene și celelalte state aparținând Spațiului Economic European;

29. stat membru de origine:

a) statul membru în care este situat sediul social al societății care prestează servicii de investiții financiare sau de administrare de investiții; dacă, în conformitate cu legea națională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;

b) statul membru în care este situat sediul social al societății care administrează un sistem de tranzacționare; dacă, în conformitate cu legea națională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;

c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiții își are sediul social, precum și statul membru în care se află sediul social al societății de investiții, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiții;

30. stat membru gazdă:

a) statul membru în care o societate de servicii de investiții financiare sau o societate de administrare a investițiilor are o sucursală sau își desfășoară activitatea;

b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;

31. sucursală - structură organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăți comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizată, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înființate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală;

32. titluri de participare - unități de fond sau acțiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcție de modul de constituire al acestora;

33. valori mobiliare:

a) acțiuni emise de societăți comerciale și alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piața de capital;

b) obligațiuni și alte titluri de creanță, inclusiv titlurile de stat cu scadență mai mare de 12 luni, negociabile pe piața de capital;

c) orice alte titluri negociate în mod obișnuit, care dau dreptul de a achiziționa respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepția instrumentelor de plată;

34. titluri de capital - acțiuni și alte valori mobiliare asimilabile acțiunilor, precum și orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de același emitent sau de către o entitate care aparține grupului din care face parte respectivul emitent;

35. titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;

36. valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat - valori mobiliare de același tip și/sau clasă emise continuu ori în cel puțin două tranșe distincte pe o perioadă de 12 luni.

(2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părți interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituții, situații, informații, operațiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor și expresiilor cu semnificația stabilită la alin. (1).

(3) Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel București.

(4) Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege și faptul de a nu răspunde petiționarului în termenele prevăzute de legislația în vigoare, de la data înregistrării cererii.

(5) În scopul exercitării activității de supraveghere, C.N.V.M. poate:

a) să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor legale și statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum și ale altor persoane în legătură cu activitatea entităților reglementate sau supravegheate;

b) să solicite consiliului de administrație al entităților reglementate, prevăzute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acționarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi;

c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acționarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile de la lit. b);

d) să solicite informații și documente emitenților ale căror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate într-un sistem alternativ de tranzacționare;

e) să efectueze controale la sediul entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M.;

f) să audieze orice persoană în legătură cu activitățile entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M.

(6) Registrul C.N.V.M., ținut în conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public.

(7) Prestarea neautorizată a oricăror activități care cad sub incidența prezentei legi, utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii de investiții financiare, societate de servicii de investiții financiare, agent pentru servicii de investiții financiare, societate de administrare a investițiilor, societate de investiții, fond deschis de investiții, piață reglementată și bursă de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu mărfuri, sau a oricărei combinații între acestea, fără respectarea condițiilor legale, atrage răspunderea potrivit legii."

Art. 2. -

Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

TITLUL II Operatorii de piață și piețele reglementate

CAPITOLUL 1 Autorizarea și retragerea autorizației operatorului de piață și a pieței reglementate

Legea nr. 297/2004

"

Art. 124. -

(1) Piețele reglementate de instrumente financiare se organizează și se administrează de către o persoană juridică, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990*), autorizată și supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de piață.

(2) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie privind acordarea/retragerea autorizației unui operator de piață.

(3) Operatorii de piață autorizați să funcționeze în România vor fi înscriși în Registrul C.N.V.M.

(4) Lista piețelor reglementate autorizate va fi comunicată statelor membre, precum și Comisiei Europene, împreună cu regulamentele, instrucțiunile și procedurile privind operațiunile pe aceste piețe, precum și orice modificări ulterioare ale acestora.

(5) Societatea care administrează o piață reglementată are legitimitate procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi și obligații, pretenții și reclamații legate de activitatea piețelor administrate.

*) Legea nr. 31/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004 și a mai fost modificată prin Legea nr. 302/2005.

Art. 125. -

O piață reglementată este un sistem pentru tranzacționarea instrumentelor financiare, așa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 și care:

a) funcționează regulat;

b) este caracterizată de faptul că reglementările emise și supuse aprobării C.N.V.M. definesc condițile de funcționare, de acces pe piață, condițiile de admitere la tranzacționare a unui instrument financiar;

c) respectă cerințele de raportare și transparență în vederea asigurării protecției investitorilor stabilite de prezenta lege, precum și reglementările emise de C.N.V.M., în conformitate cu legislația comunitară.

Art. 126. -

(1) Condițiile și documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a operatorului de piață vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. și se vor referi în principal la:

a) capitalul social minim al societății pe acțiuni și resursele financiare necesare pentru desfășurarea activității;

b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea piețelor reglementate de instrumente financiare precum și a activităților conexe în legătură cu aceasta;

c) structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor deținând 5% din drepturile de vot;

d) planul de afaceri, structura organizatorică și regulile de ordine interioară;

e) condițiile de calificare și experiență profesională ce trebuie îndeplinite de administratori și de personalul cu funcții de conducere din cadrul operatorului de piață;

f) dotarea tehnică și resursele;

g) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România."

"

Art. 127. -

Cererea de autorizare a operatorului de piață va fi respinsă, după caz, dacă:

a) documentația prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă operatorul de piață își va desfășura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) administratorii și personalul cu funcții de conducere ai operatorului de piață nu au calificarea și experiența profesională adecvate funcției lor, conform reglementărilor C.N.V.M.;

d) transparența pieței, buna desfășurare a tranzacțiilor și protecția investitorilor nu sunt asigurate;

e) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M."

Art. 3. -

(1) Pentru a funcționa legal un operator de piață are obligația să solicite C.N.V.M. autorizația de funcționare în vederea organizării și administrării piețelor reglementate de instrumente financiare.

(2) Acordarea autorizației de funcționare a operatorului de piață se va face cu condiția ca acesta să solicite și autorizarea cel puțin a unei piețe reglementate.

(3) Autorizarea operatorului de piață și a pieței reglementate este acordată numai dacă C.N.V.M. consideră că atât operatorul de piață, cât și sistemul/sistemele de tranzacționare a instrumentelor financiare îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(4) Decizia de autorizare a pieței reglementate va include și aprobarea reglementărilor adoptate de operatorul de piață pentru organizarea și funcționarea respectivei piețe.

(5) C.N.V.M. decide cu privire la autorizarea funcționării operatorului de piață și a pieței/piețelor reglementate administrate de acesta, în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii cererii și a documentației complete prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 4. -

În cazul respingerii cererii, C.N.V.M. emite o decizie motivată pe care o notifică părților interesate; această decizie poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

Art. 5. -

(1) În toate actele sale oficiale operatorul de piață trebuie să menționeze în mod expres numărul și data deciziei de autorizare emise de C.N.V.M., precum și datele de identificare.

(2) Denumirea unui operator de piață aflat sub autorizarea și supravegherea C.N.V.M. trebuie să fie astfel stabilită încât să nu fie de natură să producă confuzie cu denumirea altei entități autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

Art. 6. -

(1) În cazul în care un operator de piață intenționează să administreze și alte tipuri de piețe reglementate decât cea/cele autorizată/autorizate de C.N.V.M. la momentul acordării autorizației de funcționare, C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea pieței/piețelor reglementate, în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii, însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al operatorului de piață privind înființarea pieței reglementate;

b) reglementările proprii ce stabilesc modul de organizare și funcționare a pieței/piețelor reglementate, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament;

c) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obținerea autorizației pieței reglementate.

(2) Prin tip de piață reglementată se înțelege piața caracterizată fie prin diferite tehnici și reguli de tranzacționare, fie prin tipul de instrumente financiare admise la tranzacționare (acțiuni și alte valori mobiliare asimilabile acțiunilor, obligațiuni, titluri de stat, instrumente financiare derivate etc.).

(3) Reglementările fiecărei piețe reglementate trebuie să fie disponibile pe pagina de Internet a operatorului de piață, în limbile română și engleză, în termen de maximum 30 de zile de la data autorizării pieței reglementate și cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea tranzacțiilor în acea piață.

(4) Operatorul de piață trebuie să notifice imediat participanților la piață amendamentele aduse reglementărilor, după aprobarea lor de către C.N.V.M., precum și informații în legătură cu evenimentele probabile, transmițându-le prin e-mail, fax sau direct în sistem. Prin participanți se înțelege intermediarii și traderii care au acces la tranzacționare în cadrul pieței reglementate.

SECȚIUNEA 1 Capitalul social și resursele financiare

Art. 7. -

(1) Operatorul de piață trebuie să dispună la momentul autorizării și să mențină pe parcursul desfășurării activității resursele materiale și financiare suficiente care să asigure funcționarea sa ordonată, avându-se în vedere natura și dimensiunea tranzacțiilor efectuate pe piața/piețele reglementată/reglementate administrată/administrate de acesta, precum și tipurile și gradul riscurilor la care este expus.

(2) Capitalul social minim al operatorului de piață trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 5 milioane euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României la data depunerii cererii de autorizare.

Art. 8. -

(1) Un operator de piață poate să dețină participații exclusiv la următoarele persoane juridice:

a) Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

b) depozitarul central, cu respectarea condițiilor art. 150 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoanele juridice al căror obiect principal sau exclusiv de activitate constă în operațiuni de compensare și decontare pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, în conformitate cu prevederile art. 157 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

d) societățile al căror obiect principal sau exclusiv de activitate este prevăzut la art. 10.

(2) Operatorul de piață poate constitui filiale al căror obiect de activitate să fie circumscris obiectului său de activitate conex, iar înființarea lor va fi supusă în prealabil autorizării C.N.V.M.

SECȚIUNEA a 2-a Obiectul de activitate al operatorului de piață

Art. 9. -

Administrarea piețelor reglementate constă în:

a) elaborarea, implementarea și aplicarea reglementărilor privind condițiile și procedurile de acces/admitere, excludere și suspendare a participanților și a instrumentelor financiare la și de la tranzacționare;

b) stabilirea condițiilor, procedurilor de tranzacționare, precum și a obligațiilor participanților și ale emitenților ale căror instrumente financiare au fost admise la tranzacționare;

c) elaborarea, implementarea și aplicarea procedurilor privind modul de determinare și publicare a prețurilor și a cotațiilor, tipurile de contracte și operațiuni permise, standardele contractuale;

d) adoptarea măsurilor necesare funcționării în mod regulat și ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieței reglementate și verificarea respectării regulilor acesteia;

e) administrarea și diseminarea către public a informațiilor privind emitenții, tipurile de instrumente financiare tranzacționate și serviciile de acces al participanților pe piața reglementată;

f) elaborarea și implementarea mecanismelor de securitate și control al sistemelor informatice, pentru protecția drepturilor de autor implicate și a informațiilor confidențiale;

g) asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date, inclusiv în situația unor calamități naturale, dezastre și a altor evenimente deosebite.

Art. 10. - Modificări (1)

Activitățile conexe desfășurate de operatorul de piață în legătură cu obiectul principal de activitate prevăzut la art. 9 sunt:

a) realizarea, administrarea, implementarea, întreținerea, dezvoltarea și comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice și baze de date referitoare sau aflate în legătură cu activitatea de tranzacționare, supraveghere, raportare, informare periodică și continuă, evidență, furnizare de informații, securizare, având ca obiect instrumente financiare, operațiuni cu instrumente financiare, emitenți de instrumente financiare, entități care operează pe piața de capital;

b) servicii de investigare a potențialului pieței de capital, acceptarea și familiarizarea cu produsele, operațiunile și instrumentele noi, comportamentul investitorilor față de produse și servicii, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice, inclusiv analiza statistică a rezultatelor; Modificări (1)

c) serviciile de publicitate pentru participanții pieței reglementate și pentru emitenții ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane etc;

d) organizarea de cursuri de pregătire profesională și de calificare a personalului care activează pe piețele administrate de operatorul de piață, realizarea de cursuri, colocvii, seminarii, întruniri, destinate perfecționării pregătirii profesionale a personalului implicat în prestarea de servicii de investiții financiare, inclusiv a personalului propriu al operatorului de piață, precum și educării publicului și a altor categorii de persoane care activează în domeniu, editarea și comercializarea de materiale în domeniul pieței de capital;

e) administrarea sistemului de arbitraj al operatorului de piață;

f) constituirea și administrarea sistemelor alternative de tranzacționare în conformitate cu prevederile titlului IV cap. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament.

SECȚIUNEA a 3-a Structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor

Legea nr. 297/2004

"

Art. 129. -

(1) Nici un acționar al unui operator de piață nu va putea deține, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot.

(2) Orice achiziție de acțiuni ale operatorului de piață, care conduce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată operatorului de piață în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M. și supusă în prealabil aprobării C.N.V.M.

(3) Orice înstrăinare de acțiuni ale operatorului de piață va fi notificată acestuia și C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de C.N.V.M.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele cu privire la integritatea acționarilor sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M., dreptul de vot aferent acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art. 291."

"

Art. 283. -

(1) În cazul dobândirii sau majorării unei participații la capitalul social al unei entități reglementate, efectuată cu încălcarea prevederilor legale și a reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi, drepturile de vot aferente respectivei dețineri sunt suspendate de drept. Acțiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar adunării generale a acționarilor.

(2) C.N.V.M. va dispune acționarilor respectivi să-și vândă, în termen de 3 luni, acțiunile aferente participației în legătură cu care C.N.V.M. nu și-a exprimat acordul. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vândute, C.N.V.M. dispune entității reglementate anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția dobânditorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.

(3) Consiliul de administrație al entității reglementate este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (2), și vânzarea acțiunilor nou-emise.

(4) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, entitatea reglementată va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot."

Art. 11. -

(1) Calitatea de acționar al unui operator de piață poate fi dobândită de orice persoană care respectă prevederile prezentului regulament.

(2) Majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor unui operator de piață trebuie să fie deținută de intermediarii care au acces la tranzacționare în cadrul pieței/piețelor reglementate administrate de acesta. Modificări (1)

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care acțiunile operatorului de piață sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 12. -

(1) Actul constitutiv al operatorului de piață trebuie să conțină prevederi de limitare a drepturilor de vot ale acționarilor, în conformitate cu art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispoziții referitoare la aplicarea procedurii stabilite la art. 283 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru calcularea procentului prevăzut la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, se va ține cont de următoarele elemente:

a) orice deținere directă sau indirectă a acțiunilor cu drept de vot ale operatorului de piață;

b) existența unor persoane implicate sau care se află în legături strânse.

Art. 13. -

(1) Orice intenție de achiziție de acțiuni emise de operatorul de piață, care conduce la deținerea, în mod direct sau indirect, a 5% din drepturile de vot, trebuie notificată acestuia în termen de maximum două zile lucrătoare de la data adoptării deciziei.

(2) Intenția de achiziție menționată la alin. (1) trebuie să fie supusă aprobării C.N.V.M. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea ei de către organul statutar al operatorului de piață.

(3) Cererea de aprobare prevăzută la alin. (2) va fi însoțită de:

a) documentele prevăzute la pct. 7, 8 și 9 din anexa nr. 1;

b) numărul și datele de identificare a acționarilor care sunt persoane implicate sau cu care se află în legături strânse, precum și numărul de acțiuni și procentul din capitalul social cu drept de vot ce va fi deținut de fiecare persoană participantă;

c) procentul total de capital social cu drept de vot ce va fi deținut de către persoanele menționate la lit. b).

(4) Orice modificare a informațiilor prevăzute la alin. (3) trebuie notificată operatorului de piață și C.N.V.M. în termen de maximum 5 zile de la data producerii modificării.

Art. 14. -

(1) Aprobarea intenției de dobândire a procentului de 5% din drepturile de vot va fi analizată de C.N.V.M., cu luarea în considerare a următoarelor cerințe de integritate:

a) persoanele care dețin controlul direct ori indirect asupra acestora să nu fi făcut în ultimii 5 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții ori care fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri;

b) persoanele fizice sau juridice să nu dețină sau să nu fi deținut direct ori indirect controlul asupra unei societăți care, în ultimii 3 ani, a intrat în incapacitate de plată sau care a fost sancționată cu retragerea autorizației din motive imputabile acestora;

c) persoanele juridice străine sunt supravegheate de către o autoritate competentă din statul de origine.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să furnizeze, după caz:

a) informații și documente prin care se justifică în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate obținerii participației la capitalul social al operatorului de piață;

b) informații suficiente prin care să se asigure transparența necesară pentru identificarea structurii grupului din care fac parte și natura activității desfășurate de acestea pentru realizarea unei supravegheri eficiente;

c) documente și declarații cu privire la datele de identificare a persoanelor cu care se află în relația de persoană implicată sau de legături strânse.

Art. 15. -

(1) La verificarea informațiilor menționate la art. 14 alin. (2) lit. b) C.N.V.M. va avea în vedere ca documentele furnizate să provină de la autoritățile/entitățile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competente, conform legislației naționale, în ținerea evidențelor structurii acționariatului unei societăți comerciale. În situația în care legislația din statele menționate anterior împiedică transparența structurii acționariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informațiile provenind din alte surse disponibile.

(2) În cazul în care cerințele prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2) nu sunt îndeplinite sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M., se aplică prevederile art. 283 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

(1) C.N.V.M. va refuza aprobarea dobândirii de către o persoană a poziției prevăzute la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă, ținând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudentă a piețelor reglementate, apreciază că persoana care ar ocupa o astfel de poziție poate prejudicia funcționarea în bune condiții a piețelor reglementate sau o bună supraveghere a acestora.

(2) În cazul aprobării participației, decizia C.N.V.M. va stabili și termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziției respective.

Art. 17. -

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, orice înstrăinare de acțiuni ale operatorului de piață va fi notificată acestuia și C.N.V.M. în termen de două zile lucrătoare.

SECȚIUNEA a 4-a Administrarea și conducerea operatorului de piață

Legea nr. 297/2004

"

Art. 130. -

(1) Membrii consiliului de administrație al operatorului de piață sunt validați individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

(2) Personalul din conducerea executivă, soțul/soția sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acționari, administratori, cenzori, angajați, agenți pentru servicii de investiții financiare, reprezentanți ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta.

(3) Membrii consiliului de administrație al operatorului de piață sunt obligați să notifice în scris acestuia natura și întinderea interesului sau a relațiilor materiale, dacă:

a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

c) se află în legături strânse sau are o relație materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piață;

d) se află în situația care ar putea influența adoptarea deciziei în cadrul ședințelor consiliului de administrație.

Art. 131. -

Operatorul de piață trebuie să identifice și să prevină, prin reglementări proprii, orice conflicte de interese între el, acționarii săi, administratorii și piața reglementată, în scopul asigurării bunei funcționări a acesteia."

"

Art. 134. -

(3) Competența privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) și alin. (2) lit. b)-g) poate fi delegată consiliului de administrație al operatorului de piață.

(4) Consiliul de administrație are obligația de a notifica C.N.V.M. în legătură cu orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor C.N.V.M. și a regulilor pieței, precum și măsurile adoptate în acest sens.

(5) Nivelul comisioanelor și al tarifelor practicate de operatorul de piață vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor și notificate C.N.V.M."

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Administrarea unui operator de piață va fi încredințată unui consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri persoane fizice. Modul de constituire, atribuțiile și responsabilitățile consiliului de administrație vor fi stabilite în actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentului regulament.

(2) Conducerea efectivă a operatorului de piață trebuie să fie asigurată de două persoane, denumite în continuare conducători. Conducătorii trebuie să fie angajați cu contract individual de muncă ai operatorului de piață și pot fi membri ai consiliului de administrație. Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale operatorului de piață, sunt împuternicite să coordoneze activitatea zilnică a acestuia și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea operatorului de piață. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul operatorului de piață sau a sediilor secundare ale acestuia.

Art. 19. - Modificări (1)

Membrii consiliului de administrație și conducătorii operatorului de piață trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă o bună reputație, calificare și experiență profesională pentru realizarea obiectivelor propuse și pentru crearea premiselor necesare desfășurării activității operatorului de piață, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și a unei administrări sigure, prudente și transparente a operațiunilor pe piețele reglementate administrate de acesta, în scopul protejării intereselor investitorilor;

b) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență și o experiență profesională în domeniul financiar-bancar sau al pieței de capital de minimum 5 ani;

c) să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aplicate de C.N.V.M., sau a unor sancțiuni similare aplicate de Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din statele membre sau nemembre.

d) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni în legătură cu activitatea desfășurată sau pentru fapte de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz, luare ori dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală sau alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a operatorului de piață;

e) să nu fi fost administratori ai unei societăți care s-a aflat în curs de reorganizare judiciară ori a fost declarată în stare de faliment sau care a fost suspendată ori i s-a retras autorizația de către autoritatea competentă pe perioada exercitării funcțiilor cu care au fost învestiți;

f) să nu facă parte din conducere, să nu fie administratori, angajați sau auditori financiari și să nu dețină nici o participare la un alt operator de piață și/sau operator de sistem;

g) să nu dețină nici o funcție publică.

Art. 20. -

(1) În vederea validării individuale a membrilor consiliului de administrație și a aprobării numirii conducătorilor operatorului de piață, C.N.V.M. va evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația și de experiența fiecărei persoane propuse, luând în considerare documentele prevăzute la pct. 5 și, respectiv, pct. 6 din anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) C.N.V.M. va refuza să valideze membrii consiliului de administrație sau să aprobe numirea conducătorilor operatorilor de piață dacă există motive întemeiate și demonstrabile pentru a crede că aceștia nu pot asigura administrarea și efectuarea operațiunilor pe piața reglementată în condiții sigure și prudente.

Art. 21. -

(1) În termen de 30 de zile de la apariția unei situații de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanță a postului de membru al consiliului de administrație, operatorul de piață va supune validării C.N.V.M. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societății, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 19. Modificări (1)

(2) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile consecutive.

Art. 22. -

Atribuțiile consiliului de administrație al operatorului de piață vor fi stabilite prin actul constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor cuprinde în plus față de acestea cel puțin următoarele: Modificări (1)

a) aprobă încheierea contractelor cu entitățile autorizate să administreze sisteme de compensare-decontare în vederea asigurării finalizării eficiente și la timp a tranzacțiilor efectuate în cadrul sistemelor sale;

b) aprobă încheierea contractului de prestări de servicii cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și de Camera Auditorilor Financiari din România;

c) ia măsuri în vederea asigurării unui management sigur al operațiilor tehnice ale sistemului, și, în mod special, în vederea asigurării de proceduri eficiente pentru cazurile de urgență, care să asigure continuitatea desfășurării activității și eliminarea riscurilor de apariție a unor disfuncționalități ale sistemelor tehnice;

d) verifică îndeplinirea cerințelor de experiență și de integritate de către persoanele care au funcții de conducere și de control în structura operatorului de piață;

e) propune spre aprobare adunării generale a acționarilor sau, în cazul delegării de competențe conform actului constitutiv și prevederilor art. 134 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aprobă regulile și procedurile în vederea asigurării unei bune administrări a piețelor reglementate;

f) numește, eliberează din funcție și stabilește salariul conducătorilor operatorului de piață, hotărând și atribuțiile acestora; Modificări (1)

g) adoptă proiectul de buget al operatorului de piață, pe care îl prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor;

h) aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depășește limita stabilită pentru conducători, în limitele stabilite prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor; Modificări (1)

i) stabilește strategia generală de dezvoltare a operatorului de piață și o supune spre aprobare adunării generale a acționarilor;

j) soluționează contestațiile împotriva deciziilor conducătorului/conducătorilor; Modificări (1)

k) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor nivelul comisioanelor și al tarifelor practicate de operatorul de piață pentru operațiunile specifice pe piețele reglementate administrate de acesta;

l) numește persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai sistemului de arbitraj al operatorului de piață;

m) aprobă participarea societății, în condițiile art. 8 din prezentul regulament, la capitalul social al altor societăți comerciale.

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată pe an, până la 31 martie, fiecare membru al consiliului de administrație are obligația să notifice consiliului de administrație al operatorului de piață natura și întinderea interesului sau ale relațiilor sale materiale, conform prevederilor art. 130 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine membrului consiliului de administrație atunci când a cunoscut sau trebuia să cunoască faptul că a fost încheiat ori este în curs de a fi încheiat un contract față de care acesta are un interes material sau în situația în care pe ordinea de zi se dezbat și se supun aprobării probleme față de care respectivul membru se află în conflict de interese.

(3) Un membru al consiliului de administrație are un interes material sau se află în conflict de interese în orice situație care se referă la patrimoniul ori la interesele personale sau ale familiei acestuia (soțului/soției, rudelor și afinilor până la gradul al II-lea inclusiv) și care se află în legătură directă ori incidentă cu activitatea operatorului de piață.

(4) Membrul consiliului de administrație care are un interes material sau o relație materială ori care se află într-un conflict de interese nu va participa la dezbaterile care au legătură cu acestea și se va abține de la votul asupra oricărei probleme legate de acestea, fiind considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.

(5) Atunci când un membru al consiliului de administrație al operatorului de piață nu declară un conflict de interese, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4):

a) operatorul de piață, un acționar al acestuia sau C.N.V.M. poate cere instanței judecătorești anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute la alin. (1)-(4);

b) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piață anularea hotărârii consiliului de administrație și înlocuirea respectivului membru al consiliului de administrație.

Art. 24. - Modificări (1)

Conducătorii operatorului de piață:

a) reprezintă legal societatea în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și/sau juridice, române și/sau străine, dacă au fost mandatați astfel de consiliul de administrație; prin semnătura lor, conducătorii angajează patrimonial societatea ca persoană juridică;

b) urmăresc respectarea regulilor și procedurilor piețelor reglementate de către participanții la piață;

c) exercită competențe de sancționare sau de instituire a măsurilor cu caracter preventiv asupra participanților pe piețele reglementate și agenților pentru servicii de investiții financiare atestați pentru a-și desfășura activitatea pe piețele reglementate;

d) informează imediat C.N.V.M. cu privire la orice neregulă sau disfuncționalitate în cadrul sistemului de tranzacționare.

SECȚIUNEA a 5-a Dotarea tehnică și resursele

Art. 25. -

(1) Un operator de piață trebuie să aibă o dotare adecvată pentru administrarea riscurilor la care este expusă piața reglementată, să implementeze sistemele corespunzătoare, care să permită identificarea tuturor riscurilor semnificative ale operațiilor de piață și, totodată, să pună în practică măsuri efective pentru diminuarea acestora.

(2) Sistemul tehnico-informatic folosit de operatorul de piață trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele funcții:

a) de tranzacționare automată, sigură și transparentă a tuturor instrumentelor financiare, permițând accesul la distanță, introducerea în sistem, modificarea, retragerea și anularea ordinelor, individual de către participanții care îndeplinesc condițiile de acces stabilite de operatorul de piață, pentru fiecare tip de piață reglementată;

b) de furnizare a informațiilor care să cuprindă cel puțin următoarele:

1. datele de identificare a participanților în contul cărora s-au introdus ordine de tranzacționare și/sau au fost încheiate tranzacții;

2. identificarea instrumentelor financiare tranzacționate;

3. data, ora, minutul și secunda la care s-au executat tranzacțiile;

4. codul/numărul fiecărei tranzacții;

5. exercitarea contractelor cu opțiuni;

6. numărul pozițiilor deschise pentru fiecare scadență;

7. expunerea pe fiecare participant;

c) de înregistrare și ținere a evidenței, precum și de arhivare a tuturor detaliilor privind tranzacțiile încheiate;

d) de protecție adecvată a integrității pieței reglementate prin asigurarea comunicării în timp real prin intermediul sistemului între participanți, operatorul de piață, depozitarul central și sistemul de compensare-decontare administrat de acesta, casa de compensare/contrapartea centrală, după caz.

(3) Sistemul tehnico-informatic trebuie să fie construit astfel încât să asigure tranzacționarea continuă, stocarea și furnizarea în timp real a cel puțin următoarelor informații pentru fiecare instrument financiar: preț maxim, preț minim, prețul ultimei tranzacții, volumul tranzacționat, variația și pozițiile deschise.

(4) În vederea respectării cerințelor prevăzute la alin. (2) și (3), operatorul de piață trebuie să se asigure că:

a) sunt stabilite reglementări și proceduri transparente și nediscreționare care să asigure tranzacționarea corectă și ordonată pentru fiecare dintre piețele reglementate pe care le administrează și, totodată, sunt stabilite criterii obiective pentru executarea eficientă a ordinelor, în scopul asigurării protecției investitorilor;

b) dispune de tehnici pentru administrarea sigură a operațiunilor tehnice ale sistemului, inclusiv instalarea de sisteme de recuperare și refacere a datelor pierdute în caz de calamități, pentru a face față riscurilor de apariție a unor disfuncționalități în cadrul sistemelor;

c) dispune de tehnici care să faciliteze încheierea, executarea și înregistrarea eficientă și la timp a tranzacțiilor executate în cadrul sistemelor sale;

d) participanții care asigură conectarea clienților la calculatoarele proprii în vederea executării ordinelor acestora dispun de condiții minime de siguranță a sistemului lor, care să permită cel puțin următoarele:

1. detectarea ordinelor care pot fi considerate nepotrivite în condițiile curente din piață;

2. oprirea oricărui ordin care ar putea duce la încălcarea oricăror limite de credit de către client sau a oricăror restricții în ceea ce privește mărimea ori tipul ordinelor;

e) participanții sunt deplin răspunzători pentru orice ordin introdus în piață.

(5) Operatorul de piață trebuie să dispună de un spațiu destinat sediului social, care să fie corespunzător desfășurării activității sale, astfel încât să poată asigura o dotare tehnică minimală cuprinzând programe pentru calculator și echipamente informatice de calcul și comunicație adecvate pentru piețele reglementate în care se tranzacționează în sistem electronic, precum și mecanisme de securitate și control al sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate.

(6) Spațiul destinat sediului social al operatorului de piață trebuie să asigure buna desfășurare a activității și să aibă următoarele caracteristici:

a) să fie destinat exclusiv activității de administrare a piețelor reglementate și a activităților conexe în legătură cu aceasta;

b) să aibă o suprafață care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea și exploatarea echipamentelor din dotare și desfășurarea în bune condiții a activității personalului propriu;

c) să asigure securitatea spațiului conform reglementărilor în vigoare;

d) să aibă sursă de alimentare cu energie electrică de rezervă.

(7) În cazul în care operatorul de piață deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la alin. (5) și (6) trebuie să fie respectate de sediul central, acesta reprezentând sediul de la care operatorul de piață desfășoară activitățile autorizate de C.N.V.M.

SECȚIUNEA a 6-a Modificări în modul de organizare și funcționare
a operatorului de piață și a pieței reglementate

Legea nr. 297/2004

"

Art. 126. -

(2) Condițiile care stau la baza acordării autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a operatorului de piață. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M."

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Următoarele modificări în modul de organizare și funcționare a operatorului de piață/pieței reglementate vor fi supuse autorizării/aprobării C.N.V.M., anterior intrării în vigoare, sau, după caz, înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului:

a) emiterea, modificarea și completarea reglementărilor pieței/piețelor reglementate administrate de operatorul de piață în conformitate cu art. 134 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile prezentului regulament;

b) majorarea/reducerea capitalului social;

c) modificarea conducerii operatorului de piață;

d) schimbarea sediului social/sediului central;

e) înființarea/desființarea sediilor secundare;

f) schimbarea denumirii/emblemei.

(2) Operatorul de piață trebuie să supună validării C.N.V.M., înaintea începerii exercitării mandatului, modificarea componenței consiliului de administrație, prezentând pentru fiecare membru documentația prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(3) În termen de maximum 5 zile de la data eliberării certificatului de înregistrare de mențiuni de la oficiul registrului comerțului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii deciziei de completare și/sau de modificare a autorizației de funcționare ori a deciziei de validare a membrilor consiliului de administrație, operatorul de piață are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înscriere de mențiuni, respectiv noul certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune înregistrarea la oficiul registrului comerțului și, după caz, eliberarea unui nou certificat.

(4) În vederea eliberării deciziei C.N.V.M. de completare și/sau de modificare a autorizației de funcționare a operatorului de piață și/sau a piețelor reglementate, acesta va transmite o cerere însoțită de documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 27. -

(1) În cazul în care majorarea/reducerea capitalului social al operatorului de piață are loc ca urmare a operațiunilor de fuziune/divizare, cererea de autorizare a modificării capitalului social va fi însoțită de informațiile și documentele prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(2) Înainte de a solicita autorizarea C.N.V.M., societățile participante la fuziune/divizare trebuie să ia toate măsurile necesare, astfel încât să se asigure că societatea/societățile ce rezultă ca operator/operatori de piață îndeplinește/îndeplinesc cerințele stabilite de prezentul regulament și de alte prevederi legale incidente.

(3) Societățile rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării vor solicita C.N.V.M., după caz:

a) retragerea autorizațiilor de funcționare a societăților participante la fuziune, conform prevederilor secțiunii a 7-a;

b) eliberarea unei noi autorizații de funcționare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 28. -

(1) Un operator de piață poate organiza și administra piețe reglementate și în altă localitate decât cea în care se află sediul social/sediul central, prin înființarea de sucursale.

(2) Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită administrarea unei piețe reglementate autorizate de C.N.V.M., și să respecte în mod cumulativ cel puțin următoarele cerințe: Modificări (1)

a) să dețină un spațiu corespunzător desfășurării activității, care trebuie să fie în folosința exclusivă a operatorului de piață, îndeplinind condițiile prevăzute la art. 25 alin. (5) și (6);

b) să asigure la sediul respectiv dotarea tehnică necesară desfășurării activității sucursalei;

c) persoana din conducerea sucursalei să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 19;

d) să aibă un regulament propriu de organizare și funcționare, avizat de consiliul de administrație al operatorului de piață;

e) să folosească în mod legal un program de tranzacționare pe un calculator specializat, care să îndeplinească cel puțin funcțiile prevăzute la art. 25 alin. (2) și (3).

(3) Situația centralizatoare a operațiunilor desfășurate în cadrul sucursalelor va fi remisă zilnic sediului social/sediului central. Modificări (1)

(4) Lunar, toate documentele aferente activităților desfășurate de sucursale vor fi transmise în original, în vederea arhivării, la sediul social/sediul central al operatorului de piață.

(5) Operatorul de piață are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sucursalelor pe toată durata de funcționare a acestora, notificând C.N.V.M. orice modificare.

SECȚIUNEA a 7-a Retragerea și suspendarea autorizației operatorului de piață
și a pieței reglementate

Legea nr. 297/2004

"

Art. 128. -

C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația unui operator de piață:

a) dacă operatorul de piață nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza autorizării;

b) dacă operatorul de piață nu și-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioadă mai mare de 6 luni;

c) dacă autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;

d) dacă operatorul de piață a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M.;

e) în caz de fuziune sau divizare;

f) la cererea acestuia."

"

Art. 138. -

În cazul retragerii autorizației unui operator de piață, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operațiuni cu instrumente financiare pe acea piață, iar ordinele de tranzacționare înregistrate de intermediari și încă neexecutate până la acea dată devin nule de drept, dând loc la restituirea valorilor mobiliare și sumelor depozitate, respectiv a comisioanelor încasate, operațiunile încheiate până la această dată urmând a fi finalizate la scadențele lor, intermediarii fiind ținuți să respecte clauzele contractelor încheiate cu investitorii acestora [...]."

Art. 29. -

(1) Retragerea autorizației de funcționare a unui operator de piață poate fi decisă de C.N.V.M. în condițiile prevăzute de art. 128 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Operatorul de piață are obligația să convoace, în termen de maximum 30 de zile, adunarea generală a acționarilor, care va avea în vedere dizolvarea și lichidarea societății. Modificări (1)

(3) În situația în care operatorul de piață nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (2), C.N.V.M. va solicita consiliului de administrație al acestuia să convoace adunarea generală a acționarilor în vederea dizolvării și lichidării societății. Modificări (1)

(4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a acționarilor în vederea încadrării operatorului de piață în prevederile alin. (2).

(5) Retragerea autorizației de funcționare sau inițierea procedurii de retragere nu exonerează operatorul de piață de executarea față de C.N.V.M. și față de entitățile pieței de capital a obligațiilor care au luat naștere anterior emiterii deciziei de retragere a autorizației.

Art. 30. -

(1) În situația în care operatorul de piață solicită retragerea autorizației sale de funcționare și/sau autorizația pieței/piețelor reglementate administrate, acesta va înainta o cerere de renunțare la autorizare motivată, însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al operatorului de piață;

b) dovada publicării anunțului operatorului de piață cu privire la intenția de a înceta activitatea, publicat în 3 cotidiene de circulație națională, în termen de maximum 5 zile de la data hotărârii organului statutar; Modificări (1)

c) declarație pe propria răspundere a conducătorului operatorului de piață, în original, din care să rezulte că pe piața/piețele reglementate administrate nu au mai fost efectuate operațiuni după data adunării generale a acționarilor în care s-a aprobat solicitarea retragerii autorizației; Modificări (1)

d) dovada achitării datoriilor față de participanți, C.N.V.M. și față de orice alte entități implicate ale pieței de capital; Modificări (1)

e) hotărârea organului statutar cuprinzând indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contract al persoanei responsabile cu administrarea arhivei societății; Modificări (1)

f) raportul auditorului financiar cu privire la situația societății;

g) balanța de verificare aferentă lunii în curs;

h) orice alte documente și informații pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

(2) În cazul retragerii autorizației de funcționare a unui operator de piață ca urmare a unei fuziuni/divizări, documentele prevăzute la alin. (1) vor fi completate cu proiectul de fuziune/divizare și cu dovada necontestării la oficiul registrului comerțului a proiectului de fuziune/divizare.

(3) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizației operatorului de piață, respectiv a pieței/piețelor reglementate la data constatării îndeplinirii condițiilor necesare pentru asigurarea protecției investitorilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data înregistrării documentației complete conform prevederilor alin. (1).

Art. 31. - Modificări (1)

În cazul retragerii autorizației operatorului de piață prin ordonanță de sancționare, C.N.V.M. va desemna un administrator provizoriu care efectuează numai acte de administrare, în sensul conservării patrimoniului existent la data retragerii autorizației, precum și supravegherea transferului operațiunilor către o altă societate autorizată să efectueze operațiunile specifice operatorului de piață și publicarea acestei situații.

Art. 32. -

(1) C.N.V.M. poate retrage autorizația pieței reglementate în următoarele situații:

a) implicit, în cazul retragerii autorizației de funcționare a operatorului de piață la cerere sau ca sancțiune, cu excepția cazurilor de fuziune/divizare;

b) piața reglementată nu a funcționat în termen de 12 luni de la obținerea autorizației acesteia;

c) operatorul de piață renunță în mod expres la autorizația pieței reglementate, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (1) sau piața reglementată respectivă nu a funcționat timp de 6 luni consecutive;

d) autorizația pieței reglementate a fost obținută prin declarații false sau prin orice mijloace nelegale;

e) piața reglementată nu mai îndeplinește condițiile impuse, care au fost luate cu considerare la acordarea autorizației;

f) au fost încălcate în mod grav și repetat prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau ale prezentului regulament cu privire la administrarea pieței reglementate.

(2) În cazul în care operatorul de piață administrează o singură piață reglementată, retragerea autorizației pieței reglementate, menționată la alin. (1), implică retragerea de drept a autorizației de funcționare a operatorului de piață.

(3) C.N.V.M. poate suspenda autorizația unei piețe reglementate dacă operatorul de piață nu asigură funcționarea corectă, ordonată și regulată a acesteia.

Art. 33. -

În cazurile de retragere și suspendare menționate la art. 32 vor fi aplicate măsurile prevăzute la art. 138 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL 2 Cerințe privind funcționarea operatorului de piață și a pieței reglementate

Legea nr. 297/2004

"

Art. 132. -

C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, condițiile generale în care se vor desfășura tranzacțiile cu instrumente financiare admise la tranzacționare pe piețele reglementate din România, procedurile de efectuare a tranzacțiilor și termenele în care intermediarii implicați vor raporta respectivele tranzacții."

"

Art. 134. -

(1) Modul de organizare și funcționare a pieței reglementate este stabilit prin reglementări proprii, emise de către operatorul de piață, adoptate de către adunarea generală a acționarilor și aprobate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale legislației comunitare aplicabile.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili, cel puțin următoarele:

a) condițiile și procedurile de admitere, excludere și suspendare a intermediarilor la și de la tranzacționare;

b) condițiile și procedurile de admitere, excludere și suspendare a instrumentelor financiare la și de la tranzacționare;

c) condițiile, procedurile de tranzacționare, precum și obligațiile intermediarilor și emitenților admiși la tranzacționare;

d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operațiuni pe piața reglementată;

e) procedurile privind modul de determinare și publicare a prețurilor și a cotațiilor;

f) tipurile de contracte și operațiuni permise;

g) administrarea și diseminarea informațiilor către public;

h) standardele contractuale și sistemul de compensare-decontare utilizat;

i) mecanisme de securitate și control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date, inclusiv în situația unor evenimente deosebite."

SECȚIUNEA 1 Accesul participanților pe piața reglementată

Legea nr. 297/2004

"

Art. 126. -

(3) Operatorul de piață nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piața reglementată administrată."

Art. 34. -

Operatorul de piață trebuie să notifice C.N.V.M. lista participanților înaintea începerii tranzacționării în cadrul unei piețe reglementate, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data obținerii autorizației.

Art. 35. -

(1) Operatorul de piață trebuie să stabilească și să mențină reglementări transparente și nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, cu privire la accesul, suspendarea și excluderea participanților pe piețele reglementate, cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor cuprinde toate obligațiile participanților decurgând din:

a) organizarea și administrarea piețelor reglementate;

b) condițiile de acces la sistemele informatice ale operatorului de piață;

c) regulile privind tranzacțiile pe piețele reglementate;

d) standardele profesionale impuse personalului intermediarilor care operează pe piața reglementată;

e) condițiile privind alte categorii de participanți decât intermediarii care întrunesc cerințele art. 36;

f) regulile și procedurile pentru compensarea și decontarea tranzacțiilor executate pe piețele reglementate;

g) măsurile disciplinare riguroase și imparțiale pentru cazurile de încălcări grave ale regulilor stabilite pentru participanții la piață.

Art. 36. -

Operatorul de piață permite accesul pe o piață reglementată participanților care:

a) îndeplinesc cerințele impuse de regulile pieței respective și de reglementările C.N.V.M.;

b) fac dovada dotării tehnice adecvate și a calificării și atestării corespunzătoare a agenților pentru servicii de investiții financiare;

c) au o structură organizatorică cerută prin regulile pieței;

d) dispun de resurse suficiente pentru activitatea pe care vor să o desfășoare pe piața reglementată, luând în considerare diferitele cerințe financiare pe care le poate stabili piața reglementată pentru a garanta decontarea adecvată a tranzacțiilor.

Art. 37. - Modificări (1)

(1) În cazul încheierii unor tranzacții, participanții care au acces pe o piață reglementată nu sunt obligați să aplice unul altuia cerințele prevăzute la art. 73 alin. (1), art. 77, art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2)-(6), art. 82, 83, art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2) și art. 92 din Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2005.

(2) Participanții la piețele reglementate trebuie să respecte condițiile stabilite cu privire la obligațiile prevăzute la art. 73 alin. (1), art. 77, art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2)-(6), art. 82, 83, art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2) și art. 92 din Regulamentul nr. 15/2005, în relația cu clienții lor atunci când, acționând în numele clienților lor, execută ordinele acestora pe piața reglementată.

Art. 38. -

Reglementările operatorului de piață privind accesul participanților pe piața reglementată trebuie să conțină prevederi referitoare la participarea directă sau de la distanță a intermediarilor din statele membre, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

SECȚIUNEA a 2-a Admiterea, suspendarea sau retragerea la/de la tranzacționare
a instrumentelor financiare pe piața reglementată

Legea nr. 297/2004

"

Art. 137. -

(1) C.N.V.M. poate suspenda o parte sau toate operațiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale și/sau apreciază că este imposibilă menținerea unei piețe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor.

(2) Orice decizie de suspendare, luată conform alin. (1), precum și motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cunoștința publicului și vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M."

"

Art. 234. -

Pentru valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, C.N.V.M. poate:

[...]

b) să suspende sau să solicite operatorului de piață suspendarea de la tranzacționare a valorilor mobiliare, dacă consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor;

c) să ia toate măsurile pentru a se asigura că publicul este corect informat;

d) să decidă ca valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată să fie retrase de la tranzacționare, în condițiile în care consideră că, datorită unor circumstanțe speciale, nu se mai poate menține o piață ordonată pentru respectivele valori mobiliare."

Art. 39. -

(1) Operatorul de piață trebuie să aibă reglementări clare și transparente aprobate de C.N.V.M. cu privire la admiterea la tranzacționare a instrumentelor financiare pe piața reglementată pe care o administrează.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă proceduri prin care instrumentele financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt tranzacționate într-o manieră corectă, ordonată și eficientă, iar valorile mobiliare sunt liber negociabile. Modificări (1)

Art. 40. -

Condițiile minime pentru admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a instrumentelor financiare derivate trebuie să includă cel puțin următoarele:

a) contractele privind instrumentele financiare derivate permit formarea ordonată a prețului, precum și existența condițiilor efective de compensare și decontare;

b) termenii contractului reprezentând instrumentele financiare derivate trebuie să fie clari și să permită o corelare între prețul instrumentului financiar derivat și prețul activului suport;

c) prețul activului suport trebuie să fie public;

d) suficiente informații specifice, necesare pentru a evalua instrumentul financiar derivat;

e) acordurile pentru determinarea prețului de decontare a contractului cu instrumente financiare derivate trebuie să asigure faptul că prețul reflectă în mod adecvat prețul activului suport și minimizează posibilitățile de manipulare;

f) atunci când un instrument financiar derivat impune livrarea activului suport în schimbul decontării fondurilor bănești:

1. trebuie să existe proceduri adecvate privind decontarea și livrarea activului suport;

2. trebuie să existe mijloace adecvate pentru obținerea de informații relevante, corecte și actualizate referitoare la activul suport.

Art. 41. -

(1) Operatorul de piață trebuie să stabilească și să mențină reguli privind respectarea de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată a obligațiilor acestora privind transparența și informarea investitorilor, conform cerințelor de raportare periodică și continuă.

(2) Operatorul de piață trebuie să asigure accesul participanților la raportările prevăzute la alin. (1), primite de la emitenții acestora. Modificări (1)

(3) Operatorul de piață trebuie să stabilească proceduri privind modul de urmărire cu regularitate a respectării cerințelor de admitere pe piața reglementată a instrumentelor financiare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 42. -

(1) O valoare mobiliară care a fost admisă la tranzacționare pe o piață reglementată poate fi ulterior admisă la tranzacționare pe alte piețe reglementate, fără acordul emitentului, în conformitate cu prevederile legale incidente.

(2) În situația în care valorile mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată fără acordul emitentului, acesta va fi informat, în termen de maximum două zile lucrătoare, de către operatorul de piață care administrează piața reglementată, cu privire la faptul că valorile mobiliare emise de acesta sunt tranzacționate pe respectiva piață reglementată.

(3) Emitentul nu are obligația de a furniza în mod direct informațiile prevăzute la art. 41 alin. (1) în situația în care valorile mobiliare emise de respectivul emitent au fost admise la tranzacționare fără acordul acestuia.

Art. 43. - Doctrină (1)

(1) Fără a prejudicia dreptul C.N.V.M. de retragere sau suspendare de la tranzacționare a instrumentelor financiare admise pe o piață reglementată, conform art. 234 lit. b) și d) și art. 137 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, operatorul de piață trebuie să emită proceduri de suspendare sau de retragere de la tranzacționare a unui instrument financiar care nu mai îndeplinește condițiile acelei piețe reglementate, cu excepția cazului în care un asemenea demers ar putea aduce prejudicii semnificative investitorilor sau funcționării ordonate a pieței reglementate.

(2) Operatorul de piață care suspendă sau retrage de la tranzacționare un instrument financiar trebuie să facă publică această decizie și să o comunice C.N.V.M.

(3) În cazul suspendării sau retragerii de la tranzacționare a unui instrument financiar conform alin. (2), C.N.V.M. va informa autoritățile competente din celelalte state membre.

(4) În cazul în care C.N.V.M. dispune retragerea sau suspendarea de la tranzacționare a unui instrument financiar de pe una ori mai multe piețe reglementate, va face publică, fără întârziere, decizia sa și va informa autoritățile competente din statele membre. Modificări (1)

(5) În cazul în care C.N.V.M. va fi informată de către o autoritate competentă dintr-un stat membru cu privire la retragerea sau suspendarea unui instrument financiar care este tranzacționat atât în statul membru, cât și în România, C.N.V.M. va dispune suspendarea sau retragerea acelui instrument financiar de la tranzacționare din cadrul piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare care intră sub jurisdicția sa, cu excepția cazului în care ar putea fi aduse prejudicii semnificative intereselor investitorilor sau funcționării ordonate a pieței. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Monitorizarea respectării regulilor pieței reglementate
și depistarea abuzului pe piață

Legea nr. 297/2004

"

Art. 133. -

(4) Operatorul de piață trebuie să respecte cerințele C.N.V.M. cu privire la prevenirea și depistarea abuzului pe piață".

"

Art. 134. -

(6) Operatorul de piață poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari și/sau emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe piețele administrate de către operatorul respectiv."

Art. 44. -

(1) Operatorul de piață trebuie să stabilească și să mențină proceduri eficiente pentru monitorizarea permanentă a respectării regulilor sale de tranzacționare de către participanții piețelor reglementate administrate. Operatorul de piață trebuie să monitorizeze tranzacțiile efectuate de către participanți prin intermediul sistemelor sale pentru a identifica atât încălcarea regulilor de tranzacționare, care pot afecta funcționarea ordonată a pieței, cât și a practicilor care ar putea implica abuzul pe piață. Doctrină (1)

(2) Operatorul de piață trebuie să urmărească modul în care se efectuează răscumpărarea acțiunilor emise de societățile comerciale admise la tranzacționare pe piețele reglementate, precum și tranzacțiile bazate pe informații confidențiale.

(3) Operatorul de piață trebuie să supravegheze conduita participanților la piață și să întreprindă investigații și audieri în acele probleme care privesc încălcarea regulamentelor pieței reglementate, cu stabilirea sancțiunilor aferente.

(4) În cazul încălcării prevederilor reglementărilor pieței reglementate, operatorul de piață poate aplica sancțiuni, independent de sancțiunile care vor fi stabilite de C.N.V.M. Modificări (1)

(5) Operatorul de piață are obligația să raporteze C.N.V.M., fără întârziere, orice încălcare semnificativă a regulilor piețelor reglementate administrate, cauzele care împiedică efectuarea ordonată a tranzacțiilor, încălcarea regulilor de conduită, precum și practicile care ar putea constitui abuz pe piață. Operatorul de piață trebuie să furnizeze C.N.V.M. informații și asistență necesare în investigarea și sancționarea abuzului pe piață apărut în cadrul pieței reglementate. Modificări (1), Doctrină (1)

Art. 45. -

Modul de organizare și funcționare a sistemului de arbitraj se stabilește prin reglementările operatorului de piață, cu aprobarea C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 4-a Cerințe privind transparența pre- și posttranzacționare
în cadrul pieței reglementate

Legea nr. 297/2004

"

Art. 133. -

(1) Operatorii de piață vor asigura respectarea normelor privind transparența și protecția investitorilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.

(2) Reglementările, cotațiile piețelor reglementate, precum și volumele de tranzacționare sunt informații de interes public și trebuie făcute accesibile publicului, cel puțin pe paginile de internet ale operatorului de piață.

(3) În scopul evaluării de către investitori, în orice moment, a termenilor unei tranzacții pe care intenționează să o efectueze și să verifice după aceea condițiile în care această tranzacție a fost executată, operatorul de piață trebuie să pună la dispoziția acestora informațiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma și termenul în care trebuie să fie furnizate aceste informații, în funcție de natura, dimensiunea și nevoile pieței reglementate în cauză și ale investitorilor care operează pe această piață."

Art. 46. -

(1) Operatorii de piață trebuie să pună la dispoziție publicului, în mod continuu pe toată durata programului normal de tranzacționare și în termeni comerciali rezonabili, prețurile curente și cantitățile curente de vânzare și cumpărare pentru instrumentele financiare admise la tranzacționare pe piețele reglementate administrate de aceștia.

(2) Operatorii de piață vor permite accesul la sistemul propriu folosit pentru transmiterea publică a informațiilor, în termeni comerciali rezonabili și pe baze nediscriminatorii, intermediarilor care acționează ca operatori independenți, în scopul publicării cotațiilor lor în conformitate cu prevederile art. 104 din Regulamentul nr. 15/2005. Modificări (1)

(3) Prin operator independent se înțelege intermediarul care efectuează operațiuni de tranzacționare în conformitate cu prevederile titlului III, cap. III secțiunea a 2-a din Regulamentul nr. 15/2005. Modificări (1)

Art. 47. -

C.N.V.M. poate exonera operatorul de piață de obligația de a face publice informațiile menționate la art. 46 alin. (1), ținând cont de modelul pieței, de tipul și dimensiunea ordinelor, precum și în cazul tranzacționării unui volum mare comparativ cu volumul normal din piață, aferent instrumentelor financiare respective.

Art. 48. -

(1) Operatorii de piață au obligația să facă publice, în timp real și în termeni comerciali rezonabili, prețul, volumul și momentul executării tranzacțiilor pentru instrumentele financiare admise la tranzacționare pe piețele reglementate administrate de aceștia.

(2) Operatorii de piață vor permite accesul la sistemul propriu folosit pentru transmiterea publică a informațiilor prevăzute la alin. (1), în termeni comerciali rezonabili și pe baze nediscriminatorii, intermediarilor care acționează ca operatori independenți, în scopul publicării detaliilor tranzacțiilor efectuate de aceștia, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2005. Modificări (1)

Art. 49. -

(1) C.N.V.M. poate aproba procedurile operatorului de piață prin care se stabilește amânarea publicării detaliilor unor tranzacții, luând în considerare modelul pieței, tipul și dimensiunea ordinelor, precum și în cazul tranzacțiilor cu un volum mare comparativ cu volumul normal din piață, aferent instrumentelor financiare respective.

(2) Procedurile privind amânarea publicării unor tranzacții menționate la alin. (1) trebuie să fie făcute publice participanților la piață și publicului investitor.

SECȚIUNEA a 5-a Contractele încheiate cu societatea care administrează sistemul de
compensare-decontare, casa de compensare și contrapartea centrală
din alte state membre

Legea nr. 297/2004

"

Art. 42. -

(1) Intermediarii autorizați în statele membre pot avea acces pe o piață reglementată din România să presteze servicii de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c), precum și în sistemele de compensare-decontare aferente acestor piețe, fie:

a) direct, în baza liberei circulații a serviciilor sau prin înființarea de sucursale;

b) indirect, prin înființarea de filiale ori achiziționarea unei S.S.I.F. care este deja membră sau are acces pe o piață reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare.

(2) Accesul pe o piață reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prevăzuți la alin. (1) este condiționat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piață și de sistemele de compensare-decontare, aprobate de C.N.V.M., a regulilor de conduită și a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfășoară activități în numele acestor intermediari."

Art. 50. -

(1) Operatorul de piață poate acorda participanților la piața reglementată administrată de acesta dreptul de a desemna un sistem de compensare-decontare al tranzacțiilor cu instrumente financiare aflat sub jurisdicția unui alt stat membru, cu condiția ca:

a) să existe dispozitive și legături funcționale între sistemul de decontare desemnat și oricare alt sistem sau infrastructură necesară asigurării decontării tranzacțiilor respective într-un mod economic și eficient; și

b) să existe aprobarea C.N.V.M. cu privire la faptul că decontarea tranzacțiilor încheiate pe piața reglementată printr-un alt sistem de decontare decât cel desemnat de operatorul de piață asigură condițiile tehnice necesare pentru a permite funcționarea corectă și ordonată a piețelor financiare.

(2) În ceea ce privește aprobarea prevăzută la alin. (1) lit. b), C.N.V.M. va consulta Banca Națională a României sau, după caz, banca centrală/autoritatea din statul membru, în calitatea acesteia de autoritate de supraveghere a sistemelor de plăți și decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.

Art. 51. -

(1) Operatorul de piață trebuie să aibă reguli cu privire la încheierea de contracte cu societatea care administrează un sistem de compensare-decontare, casa de compensare și/sau contrapartea centrală dintr-un alt stat membru, în scopul instituirii unor mecanisme adecvate în vederea asigurării compensării și decontării tuturor sau numai a unora dintre tranzacțiile încheiate de participanții la piața reglementată prin sistemul acesteia.

(2) Pentru menținerea funcționării ordonate a pieței reglementate și luând în considerare prevederile menționate la art. 50, C.N.V.M. poate interzice utilizarea sistemului de compensare-decontare și/sau a casei de compensare/contrapărții centrale dintr-un alt stat membru.

Art. 52. -

Drepturile intermediarilor menționate la art. 42 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute la art. 50 alin. (1) se vor acorda fără a prejudicia dreptul societății care administrează sistemul de compensare-decontare, al casei de compensare și al contrapărții centrale de a refuza întemeiat, din motive comerciale legitime, furnizarea serviciilor solicitate.

CAPITOLUL 3 Supravegherea operatorilor de piață și a piețelor reglementate

Legea nr. 297/2004

"

Art. 135. -

(1) C.N.V.M. supraveghează piețele reglementate în scopul asigurării transparenței, funcționării corespunzătoare a activității de tranzacționare și a protecției investitorilor.

(2) C.N.V.M. stabilește reguli pentru înregistrarea și arhivarea datelor cu privire la tranzacționarea instrumentelor financiare pe piețele reglementate, precum și termenele și condițiile de păstrare a acestor informații.

(3) În exercitarea prerogativelor sale de supraveghere și control ale piețelor reglementate, C.N.V.M. poate numi un inspector ale cărui principale atribuții sunt:

a) urmărește respectarea reglementărilor legale incidente;

b) participă, fără drept de vot, la adunarea generală a acționarilor și la ședințele consiliului de administrație al operatorului de piață, putând formula observații și putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al ședinței;

c) are acces liber în toate incintele, la toate documentele, informațiile și evidențele operatorului de piață;

d) informează și propune C.N.V.M. măsuri pentru orice situație constatată.

(4) Operatorul de piață va asigura mijloacele și condițiile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor inspectorului, prevăzute la alin. (3).

Art. 136. -

(1) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piață transmiterea de date, informații și documente, în mod periodic sau în orice alt mod, stabilind și termenul în care acestea vor fi transmise.

(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de operatorul de piață.

(3) C.N.V.M. poate efectua inspecții și poate adopta măsurile necesare în ceea ce privește operatorul de piață respectiv."

SECȚIUNEA 1 Raportări privind activitatea operatorului de piață

Art. 53. -

(1) Operatorul de piață va notifica de îndată C.N.V.M. cu privire la următoarele situații: Modificări (1)

a) încălcarea regulilor de tranzacționare ale pieței reglementate de către participanți, precum și măsurile adoptate;

b) erorile semnificative ale structurilor tehnologice și ale sistemelor informatice destinate tranzacționării; Modificări (1)

c) planificarea activităților corespunzătoare obiectivelor operatorului de piață și planurile privind achiziția de acțiuni;

d) orice eveniment relevant care ar putea avea consecințe asupra organizării și funcționării pieței/piețelor reglementate administrate.

(2) Acordurile, alianțele sau cooperările specifice obiectului de activitate vor fi notificate în prealabil C.N.V.M.

Art. 54. -

(1) Operatorul de piață are obligația să transmită C.N.V.M. toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și ale consiliului de administrație, în termen de maximum 10 zile de la data la care au avut loc ședințele. Modificări (1)

(2) La cererea C.N.V.M., operatorul de piață trebuie să transmită procesele-verbale aferente ședințelor adunărilor generale ale acționarilor.

Art. 55. -

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, operatorul de piață trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern și de audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art. 56. -

(1) Operatorul de piață are obligația să transmită C.N.V.M., anual, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, un raport care trebuie să cuprindă: Modificări (1)

a) situația financiară anuală;

b) raportul auditorului financiar;

c) raportul administratorilor;

d) raportul de activitate al operatorului de piață întocmit de conducători și aprobat de consiliul de administrație.

(2) Raportul sintetic de activitate al operatorului de piață va fi publicat pe pagina proprie de Internet.

(3) Raportul menționat la alin. (1) lit. d) va fi întocmit și prezentat ținându-se cont de următoarele cerințe organizaționale:

a) separarea funcțiilor operaționale și de control și procedura de administrare a conflictelor de interese;

b) controlul operațiunilor, cu specificarea sarcinilor și responsabilităților, cu privire, în special, la monitorizarea și corectarea neregulilor;

c) procedurile de raportare la diferite niveluri ale structurii de conducere, cu indicarea specifică a raportării erorilor apărute și măsurile luate pentru eliminarea acestora.

(4) Raportul menționat la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: Modificări (1)

a) organigrama și structura funcțională;

b) delegarea atribuțiilor;

c) structura sistemului de control intern;

d) măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu regulile și buna funcționare a piețelor reglementate, cu referire în special la mijloacele tehnice;

e) evaluarea măsurilor adoptate pentru limitarea riscurilor, subliniind orice problemă de natură operațională apărută;

f) principalele rezultate ale activității de control la toate nivelurile structurii organizatorice.

(5) Cel puțin o dată pe an operatorul de piață are obligația să testeze echipamentele informatice și programul pentru calculator de tranzacționare specializat, în special cu privire la măsurile de securitate ale sistemului informatic, precum și la procedurile de recuperare. Testele vor fi realizate de către o terță parte sau de către departamentul specializat, cu condiția ca acesta din urmă să fie diferit și independent de departamentul de producție al structurii tehnologice și programului pentru calculator de tranzacționare specializat. Rezultatele acestor teste vor fi notificate C.N.V.M. până cel târziu la 31 decembrie, împreună cu măsurile luate sau propuse a se lua de către operatorul de piață pentru a elimina disfuncționalitățile constatate. Orice problemă semnificativă a structurii tehnologice sau a programului pentru calculator trebuie raportată de îndată C.N.V.M. Măsurile stabilite de către operatorul de piață vor fi comunicate C.N.V.M. în maximum două zile lucrătoare de la adoptarea acestora. Modificări (1)

(6) Raportul anual al operatorului de piață va fi însoțit de următoarele documente: Modificări (1)

a) lista participanților pentru fiecare piață reglementată organizată și administrată;

b) lista membrilor consiliului de administrație și a conducătorilor operatorului de piață;

c) lista actualizată a registrului acționarilor, indicându-se pentru fiecare acționar:

1. numărul acțiunilor deținute;

2. ponderea acțiunilor cu drept de vot deținute în totalul acțiunilor deținute.

(7) Operatorul de piață trebuie să facă publice următoarele informații: Modificări (1)

a) informații cu privire la structura acționariatului operatorului de piață și în special informații cu privire la datele de identificare și mărimea interesului oricărei persoane care exercită o influență semnificativă asupra conducerii acestuia;

b) informații cu privire la orice modificare a structurii acționariatului care conduce la schimbarea persoanelor care exercită o influență semnificativă asupra operațiunilor pieței reglementate.

Art. 57. -

(1) Operatorul de piață are obligația de a transmite la C.N.V.M., trimestrial, un raport cuprinzând următoarele informații: Modificări (1)

a) evoluția principalilor indicatori economico-financiari, pe structura formularului de bilanț contabil; Modificări (1)

b) situația activelor financiare cu grad mare de lichiditate;

c) lista cuprinzând participanții la piața reglementată, care au încheiat tranzacții pe piețele reglementate în perioada de raportare;

d) cauzele care au determinat apariția unor modificări față de conținutul raportărilor trimestriale anterioare, dacă este cazul.

(2) Raportările trimestriale se transmit C.N.V.M. în cel mult 45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru.

SECȚIUNEA a 2-a Raportări privind activitatea pieței reglementate

Art. 58. -

(1) Operatorul de piață trebuie să evidențieze distinct pentru fiecare ședință tranzacțiile încheiate pe fiecare piață reglementată administrată. Înregistrările electronice vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) data și momentul (exprimat în ore, minute și secunde) la care a fost introdus ordinul;

b) identificarea instrumentului financiar;

c) cantitatea de instrumente financiare - obiect al ordinului respectiv;

d) identificarea tipului de ordin primit (de exemplu, limită, la piață etc.);

e) calificarea ordinului ca fiind de vânzare sau de cumpărare;

f) prețul la care a fost introdus ordinul;

g) orice limită/restricție conținută de ordin;

h) durata de valabilitate a ordinului;

i) orice instrucțiuni de modificare sau anulare a ordinului;

j) tipul de cont aferent ordinului introdus în sistem (cont client, cont propriu sau, după caz, cont persoane relevante "staff");

k) data și momentul (exprimat în ore, minute și secunde) la care ordinul a fost executat;

l) prețul la care ordinul a fost executat;

m) mărimea ordinului executat (cantitatea);

n) identitatea părților tranzacției.

(2) Înregistrările electronice ale tranzacțiilor menționate la alin. (1) vor fi păstrate pe o perioadă minimă de 8 ani. Modificări (1)

Art. 59. -

(1) Raportul zilnic întocmit pentru fiecare piață se transmite la C.N.V.M., în format electronic sau pe suport magnetic, cel târziu cu o oră înaintea deschiderii următoarei ședințe de tranzacționare și va cuprinde cel puțin următoarele: Modificări (1)

a) pentru fiecare instrument financiar:

1. numărul de tranzacții efectuate;

2. numărul de instrumente financiare tranzacționate;

3. prețul de deschidere;

4. prețul maxim și prețul minim;

5. prețul de închidere;

6. prețul mediu ponderat (cu excepția instrumentelor financiare derivate);

7. variația prețului față de prețul de referință din ședința precedentă de tranzacționare;

b) pentru acțiuni și obligațiuni, elementele menționate la lit. a), precum și valoare totală a tranzacțiilor efectuate;

c) pentru instrumentele financiare derivate, elementele menționate la lit. a), precum și următoarele:

1. tipul contractului;

2. scadența/data expirării;

3. numărul pozițiilor deschise și variația acestora.

d) pentru indici:

1. numărul de puncte;

2. variația față de ziua precedentă.

(2) Raportul lunar întocmit pentru fiecare piață se transmite la C.N.V.M., în format electronic sau pe suport magnetic, în termen de maximum 10 zile de la sfârșitul lunii pentru care se face raportarea, și va cuprinde cel puțin următoarele: Modificări (1)

a) valoarea totală a tranzacțiilor și evoluția comparativă cu luna precedentă a valorii acesteia;

b) numărul instrumentelor financiare tranzacționate, comparativ cu numărul înregistrat în luna precedentă;

c) numărul tranzacțiilor, comparativ cu numărul înregistrat în luna precedentă;

d) evoluția indicilor pieței respective.

(3) Raportul anual de activitate întocmit pentru fiecare piață trebuie să cuprindă cel puțin volumul tranzacțiilor pentru fiecare tip de instrument financiar, pentru anul încheiat și pentru anul anterior. Acest raport se va transmite C.N.V.M. împreună cu raportul operatorului de piață, în termenul prevăzut la art. 56 alin. (1).

(4) Rapoartele zilnice, lunare și anuale, cu excepția informațiilor confidențiale, vor fi făcute publice în termenele prevăzute la alin. (1)-(3), pe pagina de Internet a operatorului de piață și/sau în cel puțin un cotidian de circulație națională.

Art. 60. -

C.N.V.M. are dreptul să verifice în orice moment toate înregistrările contabile, operațiunile și incintele aflate în folosința operatorului de piață.

TITLUL III Operatorii de sistem și sistemele alternative de tranzacționare

CAPITOLUL 1 Constituirea și funcționarea sistemelor alternative de tranzacționare

Legea nr. 297/2004

"

Art. 2

alin. (1) pct. 26 - sistem alternativ de tranzacționare - un sistem care pune în prezență mai multe părți care cumpără și vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit și sistem multilateral de tranzacționare."

"

Art. 139. -

(1) Sistemul alternativ de tranzacționare poate fi administrat, prin derogare de la art. 6, de către intermediarii autorizați sau de către operatorul de piață, denumiți în continuare operatori de sistem.

(2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerințele de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

(3) Operatorii de sistem supun avizării C.N.V.M. intenția de constituire a sistemului alternativ de tranzacționare și solicită aprobarea acesteia.

(4) Se supun aprobării C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completă a caracteristicilor acestuia și regulile de funcționare.

(5) Regulile de funcționare a sistemului alternativ de tranzacționare vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) procedurile de tranzacționare;

b) procedurile referitoare la informațiile puse la dispoziția participanților și publicului, înainte și după tranzacționare;

c) tipul și numărul participanților, precum și condițiile de acces la sistemul alternativ de tranzacționare;

d) instrumentele financiare tranzacționate.

(6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzacționare.

Art. 140. -

(1) Sistemul alternativ de tranzacționare trebuie să fie astfel structurat încât:

a) să asigure derularea ordonată și corectă a operațiunilor;

b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzacționare și un tratament egal participanților;

c) să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsură să asigure posibilitatea de a obține cel mai bun preț, la un moment dat;

d) să asigure suficiente informații cu privire la ordinele date și tranzacțiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparență;

e) să respecte cerințele C.N.V.M. cu privire la prevenirea și detectarea abuzurilor pe piață, prevenirea spălării banilor și a finanțării de acte de terorism.

(2) Participanții la sistemul alternativ de tranzacționare vor fi informați de către operatorul de sistem cu privire la obligațiile lor de compensare-decontare a tranzacțiilor în cadrul sistemului."

SECȚIUNEA 1 Aprobarea constituirii sistemelor alternative de tranzacționare

Art. 61. -

(1) Este interzis intermediarilor și operatorilor de piață să administreze un sistem alternativ de tranzacționare înainte de a solicita C.N.V.M. și de a obține aprobarea constituirii respectivului sistem alternativ de tranzacționare.

(2) Operatorii de sistem și sistemele alternative de tranzacționare administrate de aceștia sunt înscrise în Registrul C.N.V.M., după aprobarea constituirii sistemelor alternative de tranzacționare.

(3) C.N.V.M. va decide cu privire la aprobarea constituirii sistemului alternativ de tranzacționare în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii și a documentelor complete prevăzute la art. 64. Prin decizia de aprobare a constituirii sistemului alternativ de tranzacționare vor fi aprobate și regulile sale de funcționare, precum și administrarea acestuia de către respectivul operator de sistem. Modificări (1)

Art. 62. -

Pot solicita aprobarea constituirii unui sistem alternativ de tranzacționare:

a) operatorii de piață;

b) instituțiile de credit;

c) societățile de servicii de investiții financiare care au un capital inițial reprezentând echivalentul a cel puțin 730.000 euro, atins în conformitate cu etapele de majorare a capitalului social prevăzute la art. 7 alin. (2)-(4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 63. -

Denumirea unui sistem alternativ de tranzacționare trebuie să fie astfel stabilită încât să nu fie de natură a produce confuzie cu denumirea altei entități autorizate să funcționeze pe teritoriul României și nu trebuie să conțină termeni ca "bursă de valori", "piață reglementată" sau combinații ale acestor sintagme, chiar și luate în parte.

Art. 64. -

(1) Cererea operatorului de sistem privind aprobarea constituirii și administrării sistemului alternativ de tranzacționare trebuie să fie însoțită de:

a) hotărârea organului statutar al operatorului de sistem privind administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare; Modificări (1)

b) actul constitutiv sau actul adițional la acesta, cuprinzând informații cu privire la includerea în obiectul de activitate al operatorului de sistem a activității de administrare a unui sistem alternativ de tranzacționare;

c) organigrama operatorului de sistem;

d) regulile de funcționare a sistemului alternativ de tranzacționare;

e) contractul cu societatea care administrează sistemul de compensare-decontare și/sau cu casa de compensare/contrapartea centrală;

f) descrierea tehnică a sistemului alternativ de tranzacționare;

g) orarul de funcționare a sistemului alternativ de tranzacționare;

h) serviciile ce se oferă de sistemul alternativ de tranzacționare;

i) procedurile cu privire la modul de soluționare a disputelor dintre participanții la sistemul alternativ de tranzacționare și operatorii de sistem;

j) categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor ce vor fi practicate;

k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului prevăzut pentru aprobarea constituirii și administrării sistemului alternativ de tranzacționare și a înscrierii în Registrul C.N.V.M.

(2) Regulile de funcționare a sistemului alternativ de tranzacționare trebuie să cuprindă informațiile prevăzute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele:

a) regulile care guvernează procesul de tranzacționare, inclusiv tipurile de ordine ce pot fi introduse în sistem și principiile pe baza cărora sunt puși în prezență cumpărătorii și vânzătorii, modul de formare a prețului și de executare a ordinelor, structurile și modul de funcționare a sistemului, precum și regulile de administrare a acestuia;

b) condițiile de suspendare sau retragere la/de la tranzacționare a instrumentelor financiare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare;

c) instrumentele financiare care pot fi tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare și, după caz, emitenții acestora;

d) condițiile și procedurile privind accesul și menținerea în sistem a participanților;

c) contractele standard care reglementează relația operatorului de sistem cu participanții și emitenții valorilor mobiliare;

f) procedurile și termenele limită pentru compensarea și decontarea tranzacțiilor încheiate în cadrul sistemului;

g) metodele de supraveghere a respectării regulilor și măsurile ce se iau în caz de încălcare a acestora;

h) regulile privind respectarea cerințelor C.N.V.M. cu privire la prevenirea și detectarea abuzurilor pe piață, prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

(3) Orice modificări ale regulilor de funcționare și ale oricăror alte proceduri ale sistemului alternativ de tranzacționare trebuie să fie supuse aprobării C.N.V.M. anterior comunicării lor către participanții și emitenții ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare.

Art. 65. -

(1) C.N.V.M. este în drept să retragă aprobarea de constituire și administrare a unui sistem alternativ de tranzacționare de către un operator de sistem în următoarele situații:

a) la cererea operatorului de sistem;

b) dacă operatorul de sistem nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza aprobării constituirii și administrării sistemului alternativ de tranzacționare;

c) dacă aprobarea constituirii sistemului alternativ de tranzacționare a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;

d) dacă operatorul de sistem a încălcat prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament cu privire la administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare;

e) dacă sistemul alternativ de tranzacționare nu a început să funcționeze în termen de maximum 6 luni de la aprobarea constituirii și administrării acestuia de către operatorul de sistem sau dacă în cadrul acestuia nu s-au efectuat tranzacții pentru o perioadă mai mare de 3 luni.

(2) Suspendarea sau retragerea autorizației unui intermediar ori a unui operator de piață care administrează un sistem alternativ de tranzacționare va atrage automat și suspendarea sau retragerea aprobării constituirii unui sistem alternativ de tranzacționare acordate de C.N.V.M. acestuia.

SECȚIUNEA a 2-a Tranzacționarea și finalizarea tranzacțiilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare

Art. 66. -

(1) Operatorul de sistem trebuie să notifice C.N.V.M. lista participanților înaintea începerii tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data aprobării constituirii acestuia.

(2) Operatorul de sistem are obligația să notifice C.N.V.M. accesul sau excluderea unui participant în/din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare în termen de maximum două zile lucrătoare de la eveniment.

Art. 67. -

(1) Operatorul de sistem trebuie să stabilească reguli și proceduri transparente și nediscreționare pentru o tranzacționare corectă și ordonată, precum și criterii obiective pentru o execuție eficientă a ordinelor introduse în sistem.

(2) Operatorul de sistem trebuie să instituie reguli transparente referitoare la criteriile de determinare a instrumentelor financiare care vor putea fi tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare pe care îl administrează.

(3) Operatorul de sistem trebuie să asigure suficiente informații publicului sau să se asigure că există acces la informațiile menite să permită participanților în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare să își formeze decizia investițională având în vedere atât natura participanților, cât și tipurile de instrumente financiare tranzacționate.

Art. 68. -

(1) Participanții în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare trebuie să respecte obligațiile prevăzute la art. 73 alin. (1), art. 77, art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2)-(6), art. 82, 83, art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2) și art. 92 din Regulamentul nr. 15/2005 în relația cu clienții lor atunci când, acționând în numele clienților lor, execută ordinele în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare. Modificări (1)

(2) Operatorul de sistem trebuie să stabilească și să mențină reguli transparente, bazate pe criterii obiective, ce reglementează accesul participanților în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare. Aceste reguli trebuie să respecte cerințele prevăzute la art. 36.

(3) Operatorul de sistem trebuie să se asigure că procedurile de acces în sistem sunt respectate în mod corespunzător, astfel încât participanții să fie protejați împotriva accesului neautorizat care poate pune în pericol confidențialitatea și integritatea datelor din sistem.

(4) Operatorul de sistem trebuie să informeze în mod clar participanții în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare cu privire la responsabilitățile lor privind decontarea tranzacțiilor executate în cadrul sistemului. În acest sens, operatorul de sistem trebuie să stabilească procedurile necesare pentru a facilita decontarea eficientă a tranzacțiilor derulate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, cu condiția respectării normelor sistemului de compensare-decontare utilizat.

Art. 69. -

(1) În vederea menținerii integrității sistemului tehnic care asigură înregistrarea, administrarea și executarea ordinelor, precum și raportarea tranzacțiilor derulate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, un operator de sistem are următoarele obligații:

a) să efectueze teste periodice pentru a verifica posibilitatea sistemului de a procesa ordinele în timp real și în mod echitabil și de a administra variațiile substanțiale ale volumului tranzacționat; Modificări (1)

b) să asigure recuperarea datelor pierdute, în cazul unor disfuncționalități ale sistemului;

c) să analizeze vulnerabilitatea sistemelor sale față de riscurile interne și externe, cazurile de forță majoră și dezastrele naturale;

d) să notifice prompt C.N.V.M. cu privire la toate modificările produse în sistemele sale.

(2) Operatorul de sistem trebuie să se asigure că procedurile electronice ale sistemului alternativ de tranzacționare înregistrează tranzacțiile în așa fel încât să se poată efectua o căutare pe fiecare instrument financiar tranzacționat, fiecare tranzacție și fiecare participant în cadrul sistemului.

SECȚIUNEA a 3-a Monitorizarea respectării regulilor unui sistem alternativ de tranzacționare și depistarea abuzului pe piață

Legea nr. 297/2004

"

Art. 141. -

Operatorul de sistem monitorizează respectarea de către participanți a contractelor încheiate de aceștia."

Art. 70. - Doctrină (1)

(1) Operatorul de sistem trebuie să stabilească și să mențină proceduri eficiente pentru monitorizarea permanentă a respectării de către participanți a regulilor de tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare pe care îl administrează. Operatorul de sistem trebuie să monitorizeze tranzacțiile efectuate de către participanți în cadrul sistemului său pentru a identifica încălcarea regulilor de tranzacționare, situațiile care pot afecta efectuarea ordonată a tranzacțiilor, precum și practicile care pot implica abuzul pe piață.

(2) Operatorul de sistem trebuie să raporteze C.N.V.M., în termen de maximum 24 de ore, orice încălcare semnificativă a regulilor sistemului alternativ de tranzacționare, cauzele care împiedică efectuarea ordonată a tranzacțiilor, precum și practicile care ar putea constitui abuz pe piață. Operatorul de sistem trebuie să furnizeze C.N.V.M., fără întârziere, informațiile relevante, precum și asistența completă necesară pentru investigarea și sancționarea abuzului pe piață apărut în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Cerințe privind transparența pre- și posttranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare

Art. 71. -

(1) Operatorul de sistem trebuie să informeze participanții despre faptul că în situația în care, în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, se tranzacționează fără acordul emitentului valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, emitentul nu are nici o obligație de raportare periodică și continuă în relație cu respectivul sistem alternativ de tranzacționare.

(2) Tranzacționarea valorilor mobiliare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare fără acordul emitentului este permisă numai atunci când respectivele valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate și îi sunt aplicabile cerințele de transparență și informare stabilite pe respectiva piață.

(3) C.N.V.M. poate decide cu privire la suspendarea sau retragerea unui instrument financiar de la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, iar operatorul de sistem trebuie să se conformeze imediat dispozițiilor acesteia.

(4) Operatorul de sistem nu va menține în cadrul sistemului pe care îl administrează instrumente financiare cu care nu s-au efectuat tranzacții mai mult de 3 luni consecutiv.

Art. 72. -

(1) Operatorul de sistem trebuie să pună la dispoziție publicului, prin intermediul sistemului alternativ de tranzacționare administrat, în mod continuu, pe tot parcursul programului normal de tranzacționare și în termeni comerciali rezonabili, prețurile curente și cantitățile curente de vânzare și cumpărare pentru instrumentele financiare admise la tranzacționare pe piețele reglementate.

(2) C.N.V.M. poate exonera operatorul de sistem de obligația de a face publice informațiile menționate la alin. (1), ținând cont de modelul pieței, de tipul și dimensiunile ordinelor, precum și în cazul tranzacționării unui volum mare, comparativ cu volumul normal din piață aferent instrumentelor financiare respective.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și pentru instrumentele financiare care sunt tranzacționate numai în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Art. 73. -

(1) Operatorii de sistem au obligația de a face publice în timp real și în termeni comerciali rezonabili informațiile privind prețul, volumul și momentul executării tranzacțiilor desfășurate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare pe care îl administrează, atât cu instrumente financiare admise la tranzacționare pe piețele reglementate, cât și cu instrumente financiare care sunt tranzacționate numai în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

(2) Obligația operatorilor de sistem prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul informațiilor despre tranzacțiile efectuate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare cu instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, care sunt făcute publice prin intermediul sistemului respectivei piețe reglementate. Modificări (1)

Art. 74. -

(1) C.N.V.M. poate aproba procedurile operatorului de sistem prin care se stabilește amânarea publicării elementelor unor tranzacții, luând în considerare modelul pieței, tipul și dimensiunea ordinelor, precum și în cazul tranzacționării unui volum ridicat comparativ cu volumul normal din piață, aferent instrumentelor financiare respective.

(2) Procedurile privind aprobarea amânării publicării tranzacțiilor menționate la alin. (1) vor fi comunicate participanților la piață și publicului investitor.

SECȚIUNEA a 5-a Contractele încheiate de un operator de sistem cu societatea care administrează sistemul de compensare-decontare, casa de compensare și contrapartea centrală din alte state membre

Art. 75. -

(1) Operatorul de sistem poate încheia contracte cu o contraparte centrală sau o casă de compensare și cu o societate care administrează un sistem de compensare-decontare dintr-un alt stat membru, în scopul asigurării compensării și decontării tranzacțiilor încheiate de participanți în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare.

(2) C.N.V.M. poate interzice motivat utilizarea contrapărții centrale, a casei de compensare și/sau a sistemelor de compensare-decontare dintr-un alt stat membru, în scopul menținerii funcționării ordonate a sistemului alternativ de tranzacționare și luând în considerare condițiile impuse privind sistemul de compensare-decontare prevăzute la art. 50 alin. (1).

CAPITOLUL 2 Supravegherea sistemelor alternative de tranzacționare

Legea nr. 297/2004

"

Art. 142. -

(1) C.N.V.M. va emite norme generale privind constituirea, supravegherea și funcționarea sistemelor alternative de tranzacționare.

(2) C.N.V.M. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere și control ale sistemelor alternative de tranzacționare."

Art. 76. -

Operatorul de sistem trebuie să asigure accesul C.N.V.M. în timp real la sistemul alternativ de tranzacționare administrat.

Art. 77. -

(1) Operatorul de sistem trebuie să evidențieze distinct tranzacțiile încheiate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1), acestea urmând a fi făcute publice pe pagina de Internet a operatorului de sistem, până cel târziu la începutul următoarei ședințe de tranzacționare, dar fără a depăși 24 de ore.

(2) Operatorul de sistem trebuie să transmită la C.N.V.M. un raport anual care să cuprindă cel puțin volumul tranzacțiilor pentru fiecare tip de instrument financiar, pentru anul încheiat și pentru anul anterior. Acest raport se va transmite până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea. Raportul anual al operatorului de sistem trebuie să includă lista participanților la sistemul alternativ de tranzacționare constituit și administrat de acesta.

Art. 78. -

(1) În scopul asigurării protecției investitorilor, operatorii de sistem trebuie să păstreze pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, în format electronic, următoarele: Modificări (1)

a) toate rapoartele ce trebuie întocmite în conformitate cu art. 77;

b) notificările făcute de operatorul de sistem către participanții la sistemul alternativ de tranzacționare, referitoare la orarul de tranzacționare, disfuncționalități ale sistemului, modificări ale procedurilor de sistem, restricții sau limitări privind accesul în sistemul alternativ de tranzacționare;

c) cel puțin o copie a procedurilor de acces la sistemul alternativ de tranzacționare, precum și a documentelor referitoare la decizia operatorului de sistem de acordare, refuz sau limitare a accesului oricărei persoane la sistem;

d) orice alte documente întocmite sau primite de operatorul de sistem, care justifică operațiunile din cadrul sistemului.

(2) Fiecare operator de sistem trebuie să furnizeze C.N.V.M., la cerere, sub semnătură electronică, în cel mult 4 zile lucrătoare, copii ale evidențelor sistemului alternativ de tranzacționare ce trebuie să fie păstrate conform alin. (1).

TITLUL IV Operațiuni transfrontaliere

Art. 79. -

Entitățile autorizate de C.N.V.M. pot efectua tranzacții sau plasamente în instrumente financiare tranzacționate pe piețele de instrumente financiare recunoscute de C.N.V.M. și înscrise în Registrul C.N.V.M., după cum urmează: Modificări (2)

a) piețele reglementate administrate de operatorii de piață autorizați de C.N.V.M.;

b) sistemele alternative de tranzacționare administrate de operatorii de sistem autorizați de C.N.V.M.;

c) piețele reglementate autorizate de autoritățile competente din statele membre și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

d) sistemele alternative de tranzacționare autorizate de autoritățile competente din statele membre;

e) piețele de instrumente financiare din statele nemembre, dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe: Modificări (1)

1. C.N.V.M. a încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea competentă de autorizare și supraveghere a pieței de instrumente financiare din statul nemembru de origine, conform art. 174 din Regulamentul nr. 15/2005; Modificări (1)

2. piața de instrumente financiare este organizată și funcționează regulat în baza unor reguli similare celor comunitare, aprobate de autoritatea competentă prevăzută la pct. 1.

Art. 80. -

(1) Conectarea intermediarilor la sistemele piețelor de instrumente financiare menționate la art. 79 are loc în următoarele situații:

a) conectarea intermediarilor autorizați în România la sistemele piețelor reglementate și/sau la sistemele alternative de tranzacționare din România;

b) conectarea intermediarilor autorizați în România la sistemele piețelor reglementate și/sau la sistemele alternative din statele membre;

c) conectarea intermediarilor autorizați în statele membre la sistemele piețelor reglementate și/sau la sistemele alternative de tranzacționare din România.

(2) Intermediarii autorizați în statele nemembre nu se pot conecta direct la sistemele piețelor reglementate și/sau la sistemele alternative de tranzacționare din România, cu excepția cazului în care C.N.V.M. a autorizat sucursala unui intermediar din statul nemembru în condițiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și de art. 69 din Regulamentul nr. 15/2005. Modificări (1)

(3) Intermediarii autorizați de C.N.V.M. nu se pot conecta direct la sistemele piețelor de instrumente financiare dintr-un stat nemembru, cu excepția cazului în care, în temeiul art. 43 lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată și autorizată o sucursală în respectivul stat nemembru, în condiții de reciprocitate și acord internațional.

Art. 81. - Modificări (1)

Entitățile autorizate de C.N.V.M. pot încheia contracte cu intermediari din statele membre sau nemembre pentru a efectua tranzacții, investiții sau plasamente în instrumente financiare tranzacționate în cadrul sistemelor piețelor menționate la art. 79 lit. c), d) și e), cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a regulamentelor C.N.V.M. incidente, emise în aplicarea acesteia. Aceștia vor informa investitorii despre condițiile executării ordinelor prin intermediarii respectivi și costurile aferente (comision).

Art. 82. -

(1) Operatorii de piață și operatorii de sistem din statele membre pot efectua pe teritoriul României operațiunile specifice necesare pentru a facilita intermediarilor din România accesul/conectarea și tranzacționarea de la distanță la sistemele piețelor reglementate și/sau la sistemele alternative de tranzacționare administrate de aceștia, cu condiția ca C.N.V.M. să fi primit o notificare în acest sens din partea autorităților competente din statele membre de origine ale respectivilor operatori de piață/operatori de sistem.

(2) C.N.V.M. poate solicita autorităților competente din statele membre lista și datele de identificare a participanților în piețele reglementate sau în sistemele alternative de tranzacționare administrate de operatorii de piață sau de operatorii de sistem autorizați în respectivele state membre.

Art. 83. -

(1) Operatorii de piață și operatorii de sistem trebuie să notifice, în prealabil, C.N.V.M. intenția de a efectua operațiuni pe teritoriul statelor membre, pentru a permite accesul/conectarea de la distanță pe piețele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de aceștia al/a intermediarilor din respectivele state membre.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi comunicată de C.N.V.M. autorităților competente din statele membre indicate de operatorul de piață sau de operatorul de sistem, în termen de maximum 30 de zile.

(3) La solicitarea autorităților competente din statele membre, C.N.V.M. va comunica acestora datele de identificare a participanților în piața reglementată sau în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de un operator de piață sau de un operator de sistem autorizat în România.

Art. 84. -

(1) În cazul în care C.N.V.M. dispune de informații clare conform cărora operatorii de piață sau operatorii de sistem menționați la art. 82 alin. (1) nu respectă obligațiile ce decurg din prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia în conformitate cu legislația comunitară, aceasta va comunica acele date și informații autorității competente din statul membru de origine.

(2) Dacă, deși au fost luate măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau dacă acele măsuri s-au dovedit inadecvate, operatorul de piață sau operatorul de sistem continuă să acționeze într-o manieră care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau funcționarea ordonată a piețelor, C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune măsurile necesare pentru protecția investitorilor și funcționarea corectă a piețelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea de a interzice operatorului de piață sau operatorului de sistem să inițieze orice operațiuni de natura celor prevăzute la art. 82 alin. (1). Comisia Europeană va fi informată în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri. Modificări (2)

(3) C.N.V.M. va comunica operatorului de piață sau operatorului de sistem decizia motivată cuprinzând măsurile adoptate conform alin. (2).

TITLUL V Sancțiuni

Legea nr. 297/2004

"

Art. 272. -

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei legi;

b) desfășurarea fără autorizație sau cu încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizație, a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege sau reglementările C.N.V.M. impun autorizarea;

c) nerespectarea regulilor prudențiale și de conduită;

d) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora;

e) nerespectarea obligațiilor de auditare a situațiilor financiare sau auditarea lor de persoane neautorizate.

Art. 273. -

(1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 272 se sancționează cu:

a) avertisment;

b) amendă;

c) sancțiuni contravenționale complementare, aplicate după caz:

1. suspendarea autorizației;

2. retragerea autorizației;

3. interzicerea temporară a desfășurării unor activități și servicii ce cad sub incidența prezentei legi.

(2) C.N.V.M. poate face publică orice măsură sau sancțiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, cu excepția situațiilor care, prin difuzare publică, ar pune în pericol funcționarea în condiții normale a pieței sau ar aduce prejudicii deosebite părților implicate."

"

Art. 276. -

Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:

a) între 0,5% și 5% din capitalul social vărsat, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice;

b) între 5.000.000 lei și 500.000.000 lei, pentru persoanele fizice, acestea putându-se actualiza prin ordin al președintelui C.N.V.M.;

c) între jumătate și totalitatea valorii tranzacției realizate cu săvârșirea faptelor prevăzute la art. 245-248 din titlul VII."

"

Art. 279. -

(1) Săvârșirea cu intenție a faptelor prevăzute la art. 237 alin. (3), art. 245-248 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), și cu pedeapsa accesorie a interdicției prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) pct. 3.

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), accesarea cu intenție de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacționare, de depozitare sau de compensare-decontare."

Art. 85. -

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează potrivit titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) C.N.V.M. retrage orice autorizație obținută pe baza unor informații false sau eronate și interzice persoanelor răspunzătoare de furnizarea acestor informații exercitarea oricărei activități reglementate și supravegheate de C.N.V.M., pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani.

Art. 86. - Modificări (1)

Nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (3) privind notificarea înregistrărilor la oficiul registrului comerțului se sancționează, după caz, cu avertisment sau cu amendă aplicată conducătorilor operatorului de piață.

Art. 87. - Modificări (1)

(1) Neîndeplinirea obligației de raportare către C.N.V.M. în termenele prevăzute la titlul II cap. 3 și titlul III cap. 2 se sancționează, după caz, cu sancțiunile prevăzute la art. 273 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care C.N.V.M. constată încălcarea sistematică de către operatorul de piață a prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, poate proceda la revocarea validării membrilor consiliului de administrație, urmând ca adunarea generală a acționarilor să fie convocată în cel mai scurt timp pentru alegerea unui nou consiliu de administrație.

Art. 88. - Modificări (1)

Sancțiunile aplicate de C.N.V.M. vor fi făcute publice atât în Buletinul C.N.V.M., cât și pe pagina de Internet a C.N.V.M.

TITLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Legea nr. 297/2004

"

Art. 281. -

(1) C.N.V.M. va stabili, prin regulament, perioada în care entitatea reglementată de către aceasta trebuie să se încadreze în prevederile prezentei legi, perioadă care nu va depăși 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

(2) Autorizațiile emise entităților reglementate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi își păstrează valabilitatea. Entitățile reglementate sunt obligate ca, până la termenul prevăzut la alin. (1), să depună modificări și/sau completări ale documentelor care au stat la baza acordării autorizațiilor, în scopul încadrării în prevederile prezentei legi și al înregistrării acestora în Registrul C.N.V.M."

"

Art. 287. -

S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri - S.A. Sibiu, S.C. Bursa Română de Mărfuri - S.A., precum și societățile de brokeraj ale membrilor acționari ai celor două burse, au obligația să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia."

Art. 89. - Modificări (1)

Bursa de Valori București și Societatea Comercială "Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri" - S.A. Sibiu se vor încadra în prevederile art. 7, cel târziu la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 90. -

(1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizațiilor entităților menționate la art. 1 alin. (1) vor fi eliberate de către C.N.V.M. în baza prevederilor prezentului regulament, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepția cazului în care Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.

(2) Orice solicitare a C.N.V.M. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial în vederea autorizării/aprobării/validării întrerupe termenele prevăzute în prezentul regulament, care reîncep să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere ce nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M., sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) Documentele vor fi returnate solicitantului, cu arătarea motivelor restituirii, în situația în care acestea sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea lor într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă punctual prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor C.N.V.M.

Art. 91. - Modificări (1)

Toate documentele prevăzute în prezentul regulament, necesare autorizării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română. Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine vor fi prezentate în copie legalizată și în traducere legalizată.

Art. 92. -

Desfășurarea oricărei activități similare celor reglementate prin prezentul regulament, precum și utilizarea în legătură cu aceste activități a sintagmelor: bursă, operator de piață, operator de sistem, piață reglementată, sistem alternativ de tranzacționare sau a altora similare, precum și derivatele denumirilor acestora fără autorizarea C.N.V.M. vor fi sancționate conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 93. -

(1) În vederea asigurării funcționării eficiente și ordonate a piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare și în completarea art. 39-42, 46-49 și 72-74, C.N.V.M. poate adopta, conform normelor comunitare ce vor fi emise, instrucțiuni privind măsuri de implementare referitoare la:

a) caracteristicile diferitelor clase de instrumente financiare, pentru a fi luate în considerare de către operatorul de piață atunci când se evaluează un instrument financiar în vederea admiterii acestuia la tranzacționare pe o piață reglementată;

b) metodele prin care operatorul de piață va verifica dacă societatea comercială emitentă de valori mobiliare își îndeplinește obligațiile cu privire la informarea inițială, continuă și curentă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) mijloacele pe care operatorul de piață trebuie să le stabilească pentru a facilita participanților săi accesul la informațiile făcute publice conform reglementărilor legale în vigoare;

d) nivelul minim și maxim în care se pot încadra prețul de vânzare și de cumpărare sau cotațiile anunțate de formatorii de piață, precum și volumul tranzacțiilor aferente acestor prețuri/cotații, pentru care se va impune transmiterea publică a informațiilor în cadrul piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare;

e) mărimea sau tipul ordinelor, precum și modelul pieței pentru care C.N.V.M. poate exonera operatorul de piață/operatorul de sistem de la publicarea informațiilor pretranzacționare pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare;

f) scopul și conținutul informațiilor posttranzacționare pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare care trebuie să fie disponibile publicului;

g) condițiile conform cărora C.N.V.M. poate aproba amânarea publicării informațiilor posttranzacționare de către un operator de piață/operator de sistem, precum și criteriile ce urmează să fie aplicate în acest caz în funcție de mărimea și tipul instrumentelor financiare implicate în tranzacțiile efectuate pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare.

(2) Prevederile art. 43 alin. (3) - (5), art. 50, 51, art. 72 alin. (2), art. 74, 75 și art. 79-84 intră în vigoare începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 94. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 95. -

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr. 14/2004 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 66/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004.

(3) La data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piață și a pieței reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, se abrogă:

a) Regulamentul nr. 1/1996 privind statutul comisarului general al Bursei de valori, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 februarie 1996;

b) Regulamentul nr. 2/1999 privind organizarea pieței valorilor mobiliare necotate, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 25 martie 1999;

c) Regulamentul nr. 3/1999 de procedură al Camerei Arbitrale a Bursei de Valori București și al Camerei Arbitrale a Pieței RASDAQ, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 5 iulie 1999;

d) Regulamentul nr. 4/1999 privind supravegherea electronică a pieței de capital, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Valorilor Mobiliare nr. 7/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 19 mai 1999;

e) Regulamentul nr. 9/1999 privind organizarea și funcționarea Organismului posttranzacționare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 2 noiembrie 1999;

f) Regulamentul nr. 12/1999 privind funcționarea Colectivului tehnic pentru reglementarea și supravegherea pieței RASDAQ, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 22/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 26 ianuarie 2000;

g) Regulamentul nr. 13/1999 privind licitația electronică pe piața RASDAQ, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 26 ianuarie 2000;

h) Regulamentul nr. 4/2001 de modificare și completare a Regulamentului nr. 12/1999 privind funcționarea Colectivului tehnic pentru reglementarea și supravegherea pieței RASDAQ, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 12 octombrie 2001;

i) titlul II din Regulamentul nr. 4/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate și orice alte dispoziții în legătură cu acest titlu, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 104/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002;

j) Regulamentul nr. 2/2002 privind transparența și integritatea Bursei Electronice RASDAQ, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 90/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002;

k) Regulamentul nr. 2/2004 de modificare și completare a Regulamentului nr. 2/2002 privind transparența și integritatea pieței RASDAQ, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 1 aprilie 2004;

l) Instrucțiunile nr. 5/1998 privind rapoartele de supraveghere ale piețelor de capital, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998;

m) art. 12 și 14 din Instrucțiunea nr. 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 6 august 2004;

n) Dispunerea de măsuri nr. 2 din 26 martie 2004 privind tranzacționarea unui prim grup de emitenți listați pe Bursa Electronică RASDAQ prin intermediul platformei tehnice puse la dispoziție de Bursa de Valori București, în cadrul unui program-pilot, cu modificările și completările ulterioare;

o) orice alte dispoziții contrare.

Art. 96. -

Prezentul regulament transpune următoarele articole din Directiva nr. 2004/39/EC privind piețele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 145 din 30 aprilie 2004:

1. titlul II "Condiții de autorizare și operare pentru firmele de investiții" - art. 14, 26, 29, 30, art. 31 alin. (5) și (6), art. 34 alin. (2) și art. 35;

2. titlul III "Piețe reglementate" - art. 36-46;

3. titlul IV "Autoritățile competente" - art. 62 alin. (3) și (4).

ANEXA Nr. 1*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│PAGINA 1/2│            OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA             │
│     │               OPERATORULUI DE PIAȚĂ                │
│     │       ...................................................1)        │
├──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│1. Actul constitutiv:                               │     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     - original                                │  []  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     - copie legalizată                            │  []  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului     │  []  │
│Comerțului privind constituirea și înregistrarea societății comerciale       │     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│3. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului     │  []  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│4. Dovada deținerii capitalului social minim subscris și integral vărsat      │  []  │
├────────────────┬────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───┴─────────┤
│  5. Membrii  │CV2)│Copie act │ Copie  │Certificat│Certificat│Declarație în│Declarație în│
│ Consiliului de │  │  de  │legalizată│de cazier │de cazier │conformitate │conformitate │
│ Administrație │  │identitate│a actelor │judiciar3)│ fiscal3) │cu anexa nr. │cu anexa nr. │
│  Nume și   │  │     │de studii │     │     │   1A   │   1B   │
│  prenume   │  │     │     │     │     │       │       │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│        │ [] │  []  │  []  │  []  │  []  │   []   │   []   │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│        │ [] │  []  │  []  │  []  │  []  │   []   │   []   │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│        │ [] │  []  │  []  │  []  │  []  │   []   │   []   │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│        │ [] │  []  │  []  │  []  │  []  │   []   │   []   │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│        │ [] │  []  │  []  │  []  │  []  │   []   │   []   │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│6. Conducătorii │CV2)│Copie act │ Copie  │Certificat│Certificat│Declarație în│Declarație în│
│  societății  │  │  de  │legalizată│de cazier │de cazier │conformitate │conformitate │
│Nume și prenume │  │identitate│a actelor │judiciar3)│ fiscal3) │cu anexa nr. │cu anexa nr. │
│        │  │     │de studii │     │     │   1A   │   1B   │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│        │ [] │  []  │  []  │  []  │  []  │   []   │   []   │
├────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│        │ [] │  []  │  []  │  []  │  []  │   []   │   []   │
├────────────────┴────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼─────────────┼─────────────┤
│  7. Acționari   │   Extras sau   │ Numele grupului din │ Structura │ Situația  │
│persoane juridice4) │  certificat5)   │ care face parte,  │ acționaria- │ financiară │
│Denumirea societății │           │  dacă este cazul  │  tului/  │ anuală și │
│           │           │           │ asociaților │semestrială7)│
│           │           │           │  până   │       │
│           │           │           │ la nivel de │       │
│           │           │           │ persoană  │       │
│           │           │           │ fizică6)  │       │
├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│           │     []     │     []     │   []   │   []   │
├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│           │     []     │     []     │   []   │   []   │
├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┴─────────────┤
│  8. Acționari   │   Copie act   │  Certificat de  │  Certificat de cazier  │
│   persoane    │     de     │ cazier judiciar3) │     fiscal3)     │
│   fizice8)    │   identitate   │           │              │
│ Nume și prenume  │           │           │              │
├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│           │     []     │     []     │      []       │
├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│           │     []     │     []     │      []       │
├─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┬───────────┤
│9. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acționarilor   │      │
│persoane fizice și juridice ai operatorului de piață care dețin 5% din      │      │
│drepturile de vot întocmită conform anexei nr. 1C și anexei nr. 1D, după caz.  │      │
│              Nume și prenume/Denumire               │      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│                                         │  []   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│                                         │  []   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│                                         │  []   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. Lista cuprinzând structura acționariatului, întocmită în conformitate cu   │  []   │
│anexa nr. 1E.                                  │      │
├───────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┴───────────┤
│11. Regulamente│ Regulament de organizare │ Regulile interne privind procedurile de lucru, │
│        │   și funcționare    │   de supraveghere și de control intern    │
│        ├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│        │      []       │            []            │
├───────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────────┬───────────┤
│12. Regulamentele și procedurile pieței/piețelor reglementate pentru care    │  []   │
│operatorul de piață solicită autorizarea9).                   │      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 1/2 │      OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA OPERATORULUI DE PIAȚĂ      │
│       │          .....................................2)          │
├─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│13. Studiu de fezabilitate cuprinzând cel puțin informații privind necesitatea punerii în │[]│
│funcțiune a sistemului/sistemelor de tranzacționare, estimarea volumului operațiunilor  │ │
│pentru cel puțin un an de activitate și caracteristicile sistemului proiectat/existent.  │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│14. Copie legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului necesar  │[]│
│funcționării operatorului de piață, materializat prin una din următoarele forme10):    │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│ - act de proprietate ce trebuie încheiat în formă autentică, transcris în registrul de │[]│
│ transcripții imobiliare sau înscris în cartea funciară de pe lângă judecătoria în a   │ │
│ cărei rază se află imobilul;                              │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│ - contract de închiriere care trebuie să conțină o clauză de reînnoire și să fie    │[]│
│ înregistrat, dacă este cazul, la autoritatea fiscală.                  │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│15. Copia contractului cu depozitarul central care administrează sistemul de       │[]│
│compensare-decontare și după caz, contractul cu casa de compensare/contrapartea centrală. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│16. Copia contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor  │[]│
│Financiari din România și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și  │ │
│Camera Auditorilor Financiari din România.                        │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│17. Categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor ce vor fi      │[]│
│practicate, dacă au fost aprobate de AGA la momentul autorizării.             │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│18. Lista și dovada deținerii cu titlu legal a echipamentelor tehnice, în copie      │[]│
│legalizată, care va fi folosit în scop unic pentru realizarea obiectului de activitate  │ │
│supus autorizării.                                    │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│19. Copie legalizată a deținerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, │[]│
│de utilizare a programului pentru calculator specializat, care va fi folosit numai    │ │
│pentru activitatea supusă autorizării, sau declarația pe propria răspundere, în      │ │
│original, a reprezentantului legal al operatorului de piață, din care să rezulte că    │ │
│programul pentru calculator este produs de către departamentul informatică al acestuia,  │ │
│precum și manualul de operare, specific fiecărui tip de piață reglementată organizată și │ │
│administrată.                                       │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│20. Raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA-  │[]│
│Certified Information Security Auditor), independent față de operatorul de piață, care  │ │
│să certifice gradul de siguranță al sistemului utilizat de operatorul de piață.      │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│21. Declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului │[]│
│legal al operatorului de piață, din care să rezulte faptul că societatea respectivă    │ │
│respectă condițiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 și de prezentul regulament.      │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│22. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentantul/reprezentanții    │[]│
│operatorului de piață în relația cu C.N.V.M.                       │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│23. Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru:                │[]│
│    a) eliberarea autorizației de funcționare a operatorului de piață;         │ │
│    b) înscrierea operatorului de piață în Registrul C.N.V.M.;             │ │
│    c) autorizarea fiecărei piețe reglementate în parte.                │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│24. Orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru evaluarea       │[]│
│respectării condițiilor de autorizare.                          │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│Numele și prenumele reprezentanților legali: .....  Semnătura reprezentantului legal: ......│
│Numele și prenumele persoanelor de contact: ......  Semnătura persoanei de contact: ........│
│Data:                        Ștampila societății:          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ș
Modificări (1)

NOTE:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

1) Se va completa denumirea solicitantului.

2) Curriculum vitae actualizat, datat și semnat, cu prezentarea detaliată a experienței profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 19.

3) Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original sau copie legalizată, eliberate cu cel mult 30 de zile, respectiv 15 zile, anterior depunerii cererii. Pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 5 ani sau care încă nu și-au stabilit reședința în România, certificatele de cazier judiciar și certificatele de cazier fiscal eliberate de autoritățile române vor fi completate cu documente echivalente eliberate de autoritățile competente din statul de origine și din statul în care și-au stabilit anterior reședința, dacă acesta este alt stat decât cel de origine.

4) Documentele solicitate vor fi transmise pentru acționari persoane juridice cu dețineri directe sau indirecte reprezentând 5% din drepturile de vot ale operatorului de piață.

5) Extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice române, sau de către o autoritate similară din statul în care este înregistrată și funcționează persoana juridică străină, emis cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii. Pentru persoana juridică nerezidentă care este un intermediar, o societate de asigurări sau un organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică se va prezenta un certificat emis de autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă că își desfășoară activitatea în concordanță cu reglementările privind o administrare prudentă și sănătoasă.

6) Prin structură a acționariatului până la nivel de persoană fizică se înțelege prezentarea acționarilor sau asociaților care dețin indirect controlul asupra acționarilor cu dețineri de 5% din drepturile de vot ale operatorului de piață. Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

7) Situația financiară aferentă anului anterior și după caz, situația financiară semestrială a anului curent, înregistrată la administrația financiară, pentru persoanele juridice române sau la autoritatea fiscală națională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine.

8) Documentele solicitate vor fi transmise pentru acționari persoane fizice cu dețineri directe sau indirecte reprezentând 5% din drepturile de vot ale operatorului de piață.

9) Vor fi enumerate regulamentele și procedurile fiecărei piețe reglementate pentru care operatorul de piață solicită aprobarea. Textul integral al regulamentelor și procedurilor, pe suport hârtie și în format electronic, va fi anexat la prezentul opis.

10) Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Actul de spațiu va fi reînnoit și depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de subînchiriere sau de asociere în participațiune ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social/sediului central.

ANEXA Nr. 1A

DECLARAȚIE

  Subsemnatul ................................................, cu domiciliul în ............,
posesor al actului de identitate tip ......1), seria .... nr. ..........., eliberat de ........
la data de ........................, valabil până la data de ......., CNP ....................,
în calitate de .....................2) al operatorului de piață ............................3),
declar prin prezenta că am următoarele dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul
social sau din drepturile de vot:
___________
  1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS
pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.
  2) Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație sau conducător.
  3) Se completează denumirea operatorului de piață.

  a) dețineri individuale:
┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │  Denumirea societății   │ Statul rezident al │Participare la capitalul social al │
│crt.│    în care sunt     │ societății în care │ societății/drepturile de vot (%) │
│  │   deținute acțiuni    │   sunt deținute  │                  │
│  │               │    acțiuni    │                  │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤
└────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────┘

  b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate:
┌────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Persoana implicată │Denumirea societății │ Statul rezident al │Participarea persoanei│
│crt.│           │în care sunt deținute│ societății în care │implicate la capitalul│
│  │           │    acțiuni    │sunt deținute acțiuni│social al societății/ │
│  │           │           │           │drepturile de vot (%) │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
└────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

  c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse:
┌────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Persoana cu care │  Denumirea  │ Statul rezident al │Participarea persoanei cu care │
│crt.│  se află în  │ societății în │ societății în care │se află în legături strânse la │
│  │legături strânse │  care sunt  │sunt deținute acțiuni│capitalul social al societății/│
│  │         │deținute acțiuni│           │   drepturile de vot (%)   │
├────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
├────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
└────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────ș

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .........................

Semnătura ....................

ANEXA Nr. 1B

DECLARAȚIE

  Subsemnatul ...................................., cu domiciliul în ........................,
posesor al actului de identitate tip ....1), seria ..... nr. ....................., eliberat de
...................... la data de ........................, valabil până la data de ..........,
CNP ....................................., în calitate de ................................2) al
operatorului de piață ...................................3), declar prin prezenta că nu încalc
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și
ale reglementărilor în vigoare, precum și că respect cerințele menționate la art. 19 din
Regulamentul nr. 14/2004 privind piețele reglementate și sistemele alternative de
tranzacționare.
  Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se
pedepsește conform legii.
  Data ..................
  Semnătura ....................

1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

2) Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație sau conducător.

3) Se completează denumirea operatorului de piață.

ANEXA Nr. 1C

DECLARAȚIE

  Subsemnatul .....................................1), cu domiciliul în .....................,
posesor al actului de identitate tip .....2), seria ...... nr. ..................., eliberat de
................... la data de ........................, valabil până la data de .............,
CNP ....................................., în calitate de acționar, având o deținere de ......%
din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale operatorului de piață ...............3),
declar prin prezenta că mai am următoarele dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul
social sau din drepturile de vot:

  a) dețineri individuale:
┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │  Denumirea societății   │  Statul rezident al  │Participare la capitalul social│
│crt.│    în care sunt     │  societății în care  │al societății/drepturile de vot│
│  │   deținute acțiuni    │ sunt deținute acțiuni  │       (%)       │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤
└────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘

  b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate:
┌────┬──────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │           │Denumirea societății│ Statul rezident al │Participarea persoanei│
│crt.│ Persoana implicată │  în care sunt  │ societății în care │implicate la capitalul│
│  │           │ deținute acțiuni │sunt deținute acțiuni│ social al societății/│
│  │           │          │           │drepturile de vot (%) │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
└────┴──────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

  c) dețineri în legătură cu persoanele cu care se află în legături strânse:
┌────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Persoana cu care│  Denumirea  │ Statul rezident al │ Participarea persoanei cu care │
│crt.│  se află în  │ societății în │ societății în care │ se află în legături strânse la │
│  │legături strânse│  care sunt  │sunt deținute acțiuni│   capitalul social al    │
│  │        │deținute acțiuni│           │societății/drepturile de vot (%)│
├────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
├────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
└────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────ș

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .........................

Semnătura ....................

1) Se completează numele și prenumele persoanei fizice care are calitatea de acționar ce deține 5% din drepturile de vot ale operatorului de piață.

2) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS. pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

3) Se completează denumirea operatorului de piață.

ANEXA Nr. 1D

DECLARAȚIE

  Subsemnatul ..........................................., cu domiciliul în .................,
posesor al actului de identitate tip ....1), seria ...... nr. ..................., eliberat de
.................... la data de ........................, valabil până la data de ............,
CNP ........................................, în calitate de reprezentant legal al acționarului
..............2) care are o deținere de ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot
ale operatorului de piață ..................................................................3),
declar prin prezenta că societatea al cărei reprezentant legal sunt mai are următoarele
dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot:
___________
  1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS
pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.
  2) Se completează numele persoanei juridice care are calitatea de acționar ce deține 5% din
drepturile de vot ale operatorului de piață.
  3) Se completează denumirea operatorului de piață.

  a) dețineri individuale:
┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea societății în care │  Statul rezident al  │Participare la capitalul social │
│crt.│  sunt deținute acțiuni  │ societății în care sunt │al societății /drepturile de vot│
│  │               │  deținute acțiuni   │       (%)        │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┤
└────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┘

  b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate:
┌────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │         │  Denumirea   │ Statul rezident al │  Participarea persoanei  │
│crt.│Persoana implicată│ societății în  │ societății în care │implicate la capitalul social│
│  │         │  care sunt   │sunt deținute acțiuni│al societății/ drepturile de │
│  │         │deținute acțiuni │           │      vot (%)      │
├────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
└────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘

  c) dețineri în legătură cu persoanele cu care se află în legături strânse:
┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ Persoana cu care │Denumirea societății│ Statul rezident al │Participarea persoanei cu│
│crt.│   se află în  │  în care sunt  │ societății în care │care se află în legături │
│  │ legături strânse │ deținute acțiuni │sunt deținute acțiuni│ strânse la capitalul  │
│  │          │          │           │    social al    │
│  │          │          │           │societății/drepturile de │
│  │          │          │           │     vot (%)     │
├────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
├────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
└────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────ș

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data ..................

Semnătura ....................

ANEXA Nr. 1E

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 1/1 │       LISTA CUPRINZÂND STRUCTURA ACȚIONARIATULUI OPERATORULUI DE PIAȚĂ        │
├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ DATE DESPRE ACȚIONARII OPERATORULUI DE PIAȚĂ Persoane fizice/juridice                   │
├────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┤
│Nr. │   ACȚIONARI   │          │ Autoritatea │    Deținere    │Codul numeric personal/│
│crt.│ Nume și prenume/ │Statul de rezidență│competentă de ├───────────┬──────────┤   Codul unic de   │
│  │Denumirea societății│          │supraveghere1)│      │ Procent │  înregistrare2)   │
│  │          │          │       │Nr. acțiuni│capitalul │            │
│  │          │          │       │      │social (%)│            │
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤
├────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────────────────────┤
│  Numele și prenumele reprezentantului legal: ....................                    │
│  Semnătura reprezentantului legal: ....................                         │
├────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Data:        │Ștampila societății                                │
└────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────^

NOTĂ:

Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

1) Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorității de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).

2) Pentru persoanele fizice și juridice străine se va completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară Oficiului Registrului Comerțului din statul de origine.

ANEXA Nr. 2*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 1/1 │     OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR ÎN MODUL     │
│      │      DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL OPERATORULUI DE PIAȚĂ      │
│      │        ..........................................1)        │
├────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  Documente generale                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤
│1) hotărârea organului statutar al operatorului de piață2)            │ [] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│2) actul adițional la actul constitutiv al operatorului de piață         │   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ - original                                   │ [] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ - copie legalizată                               │ [] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│3) dovada achitării în contul C.N.V.M., după caz, a tarifului pentru:      │   │
│   a) autorizare modificări în modul de organizare și funcționare       │ [] │
│   b) validare/aprobare membru consiliu de administrație/conducător      │ [] │
│   c) aprobare reglementări                          │ [] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                Documente specifice pentru                │
│ (se bifează documentele anexate în funcție de modificare solicitată a fi autorizată) │
├──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────┤
│  Emiterea, modificarea și  │4) fundamentarea elaborării, modificării și    │ [] │
│ completarea reglementărilor │completării regulamentelor și procedurilor pieței │   │
│    pieței/piețelor    │reglementate, precum și proiectele reglementărilor│   │
│ reglementate administrată/e │supuse aprobării cu evidențierea, după caz, a   │   │
│  de operatorul de piață  │modificărilor/completărilor efectuate.      │   │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│   Majorarea/reducerea   │5) dovada vărsării integrale a capitalului social │ [] │
│   capitalului social   │într-un cont deschis special în acest scop la o  │   │
│               │instituție de credit.               │   │
│               ├──────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│               │6) raportul de evaluare efectuat conform legii,  │ [] │
│               │în cazul aportului în natură, și actele care   │   │
│               │atestă proprietatea.               │   │
│               ├──────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│               │7) raportul auditorului financiar cu privire   │ [] │
│               │la legalitatea majorării/reducerii        │   │
│               │capitalului social.                │   │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│  Modificarea componenței  │8) documentele menționate în anexa nr. 1 pct. 5. │ [] │
│ consiliului de administrație │                         │   │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│  Modificarea conducerii  │9) documentele menționate în anexa nr. 1 pct. 6. │ [] │
│  operatorului de piață   │                         │   │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────┤
│   Schimbarea sediului   │10) copie legalizată a actului care atestă deținerea   │
│  social/sediului central  │cu titlul legal a spațiului destinat sediului      │
│               │social/sediului central necesar funcționării,      │
│               │materializat prin una din următoarele forme3):      │
│               ├──────────────────┬────────┬──────────────────────┬──────┤
│               │act de proprietate│  []  │contract de închiriere│ [] │
├──────────────────────────────┼──────────────────┴────────┴──────────────────────┴──────┤
│ Înființarea4)/desființarea │11) copie legalizată a actului care atestă        │
│   de sedii secundare   │deținerea cu titlul legal a spațiului destinat      │
│               │funcționării sediului secundar, materializat prin    │
│               │una din următoarele forme3):               │
│               ├──────────────────┬────────┬──────────────────────┬──────┤
│               │act de proprietate│  []  │contract de închiriere│ [] │
│               ├──────────────────┴────────┴──────────────────────┼──────┤
│               │12) documente care să ateste îndeplinirea     │ [] │
│               │cerințelor de la art. 28 alin. (2).        │   │
├──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────┤
│Numele și prenumele conducătorului: ........... Semnătura conducătorului: ..........  │
│Data:                      Ștampila societății:          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────^
Modificări (1)

NOTE:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

1) Se va completa denumirea solicitantului.

2) În cazul majorării capitalului social, hotărârea va preciza suma cu care urmează să se majoreze capitalul social și sursa/ sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitată. În cazul reducerii capitalului social, hotărârea trebuie să respecte nivelul minim al capitalului social prevăzut la art. 7 alin. (2), să arate motivele pentru care se face reducerea și modalitatea de efectuare.

3) Documentele care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului vor fi întocmite cu respectarea mențiunilor prevăzute în anexa nr. 1, pct. 14.

4) Autorizarea de către C.N.V.M. a schimbării sediului social/sediului central sau a înființării unui sediu secundar va avea loc după efectuarea unei inspecții la noul sediu.

ANEXA Nr. 3*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 1/1 │     OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRII CAPITALULUI      │
│       │    SOCIAL AL OPERATORULUI DE PIAȚĂ CA URMARE A FUZIUNII/DIVIZĂRII    │
│       │          ...................................1)           │
├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤
│1. Cererea conducătorului operatorului de piață cu privire la încetarea activității  │ [] │
│  societății absorbite/divizate, însoțită de:                    │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│  a) declarație pe proprie răspundere a conducătorului operatorului de piață, în  │ [] │
│  original, din care să rezulte că pe piața/piețele reglementate respective nu s-au │   │
│  inițiat noi contracte după data adunării generale a acționarilor în care s-a   │   │
│  hotărât fuziunea/divizarea                            │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│  b) dovada achitării datoriilor față de:                      │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│   - participanți                                 │ [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│   - C.N.V.M.                                   │ [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│   - alte entități ale pieței de capital;                     │ [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│2. Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale societăților           │   │
│  participante la fuziune                              │   │
│                    Denumire                    │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│                                           │ [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│                                           │ [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│3. Proiectul de fuziune/divizare potrivit Legii nr. 31/1990,             │ [] │
│  republicată, și dovada necontestării la Oficiul Registrului            │   │
│  Comerțului a proiectului de fuziune/divizare                    │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│4. Actul adițional modificator al actelor constitutive ale operatorilor        │ [] │
│  de piață participanți sau, după caz, actul constitutiv al/ai            │   │
│  operatorilor de piață rezultați                          │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│5. Bilanțurile contabile de fuziune/divizare                     │ [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│6. Raportul administratorilor referitor la fuziune/divizare              │ [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│7. Raportul auditorilor financiari referitor la fuziune/divizare           │ [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│8. Actul privind spațiul sediului social/sediului central al             │ [] │
│  societăților rezultate în urma fuziunii/divizării, încheiat cu           │   │
│  respectarea prevederilor art. 25 alin. (5) și (6) din prezentul          │   │
│  regulament                                     │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│9. Documente privind identitatea membrilor consiliului de               │ [] │
│  administrație, a conducătorilor și a acționarilor, conform pct. 5 -        │   │
│  10 din anexa nr. 1                                 │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│10. Informare cu privire la situația piețelor reglementate administrate de      │ [] │
│  operatorul/operatorii implicați în procesul de fuziune/divizare2)         │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│11. Lista tarifelor/comisioanelor practicate pe piața/piețele reglementate      │ [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│12. Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obținerea         │ [] │
│  autorizației                                   │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│13. Orice alte informații pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea        │   │
│  analizării documentației                             │   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┤
│Numele și prenumele conducătorului: ........   Semnătura conducătorului: ...............  │
│Data:                      Ștampila societății:            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────^
Modificări (1)

NOTE:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

1) Se va completa denumirea solicitantului

2) În situația unei fuziuni operatorul de piață rezultat va administra și piața/piețele reglementate ale operatorului/operatorilor de piață ce își încetează activitatea prin încorporarea respectivelor piețe reglementate în piețele reglementate pentru același tip de instrumente financiare administrate de operatorul de piață absorbant sau, după caz, va solicita retragerea autorizației/autorizațiilor pieței/piețelor reglementate, cu prezentarea corespunzătoare a documentelor prevăzute la art. 30 alin. (1) și (2).

În situația unei divizări a unui operator de piață care administrează o singură piață reglementată se va notifica C.N.V.M. operatorul de piață rezultat care va administra în continuare piața reglementată, respectiv, în situația în care rezultă doi operatori de piață, unul dintre aceștia va solicita obligatoriu autorizarea unei piețe reglementate. În situația unei divizări a unui operator de piață care administrează mai multe piețe reglementate se va notifica C.N.V.M. operatorul/operatorii de piață rezultat/rezultați care va/vor administra în continuare piețele reglementate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...