Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară din 13.10.2006

Modificări (8), Referințe (1), Cărți (1), Doctrine (1), Modele (6), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 2007 până la 29 august 2014, fiind abrogat prin Ordin 700/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

1.1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Art. 1. -

(1) În subordinea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, funcționează unul sau mai multe birouri de cadastru și publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, înființate conform prevederilor legale. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) Birourile teritoriale sunt competente să efectueze operațiunile de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele aflate în unitățile administrativ-teritoriale arondate acestora. Competența teritorială, numărul, precum și arondarea birourilor teritoriale, sunt stabilite conform anexei nr. 1.

Art. 2. -

În exercitarea funcțiilor tehnice, economice și juridice ale cadastrului general, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, asigură centralizarea informatică a datelor de identificare a imobilelor și a titularilor drepturilor înscrise.

Art. 3. -

(1) În regiunile de transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare, până la deschiderea cărților funciare, înscrierile vor putea fi efectuate în vechile registre de publicitate imobiliară, numai în condițiile art. 58 alin. (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, denumită în continuare lege.

(2) Registrul cadastral de publicitate imobiliară cuprinde evidența tehnică și juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași unitate administrativ-teritorială: comună, oraș sau municipiu.

(3) Prin imobil se înțelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcții, aparținând aceluiași proprietar, situate pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosință și este identificat printr-un număr cadastral unic. Modificări (1)

(4) Prin parcelă se înțelege suprafața de teren având o singură categorie de folosință.

(5) Sistemul de evidență al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în cartea funciară. Modificări (1)

1.2. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BIROURILOR DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Art. 4. -

(1) În vederea realizării publicității imobiliare, oficiile teritoriale, prin birourile teritoriale, vor soluționa cererile de recepție a documentațiilor cadastrale ce stau la baza înscrierilor în cartea funciară, printr-un flux de lucru integrat, prin compartimentul de cadastru și publicitate imobiliară.

(2) În cadrul lucrărilor de publicitate imobiliară birourile teritoriale vor putea solicita oficiilor teritoriale informații cu privire la operațiunile tehnico cadastrale.

(3) În cartea funciară se înscrie un singur imobil, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de publicitate imobiliară, care se află în responsabilitatea unui registrator-șef.

(2) Activitatea de cadastru din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de cadastru, care este în responsabilitatea unui inginer-șef.

(3) Birourile teritoriale îndeplinesc în cadrul oficiilor teritoriale activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și înscrierea în cartea funciară, precum și alte activități specifice de publicitate imobiliară.

(4) Biroul teritorial este condus de un registrator-coordonator, numit prin ordinul directorului general al Agenției Naționale, în urma unui concurs organizat de Agenția Națională, în condițiile legii.

(5) În funcție de volumul și complexitatea lucrărilor, biroul teritorial poate fi încadrat cu mai mulți registratori.

(6) Birourile teritoriale au următoarele compartimente, prevăzute în anexa nr. 2:

a) registratura, în care vor activa minim un referent de carte funciară și un casier;

b) compartimentul de cadastru și publicitate imobiliară în care își vor desfășura activitatea minim un inspector, un asistent-registrator și, după caz, un registrator, cu excepția prevăzută la art. 12 alin. 2 din prezentul regulament;

c) arhiva, având minim un referent-arhivar.

(7) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de funcționarea casieriei în cadrul compartimentului de registratură, cu respectarea reglementărilor legale specifice.

Art. 6. -

(1) Pentru registratura biroului teritorial se va asigura o încăpere separată de spațiul destinat arhivei.

(2) Spațiul destinat registraturii va fi singurul cu acces liber pentru public, în timpul programului stabilit. Activitățile care se desfășoară în cadrul acestui spațiu sunt:

a) primirea cererilor care au ca obiect:

i. efectuarea operațiunilor de publicitate imobiliară;

ii. eliberarea extraselor de carte funciară precum și a copiilor după cărțile funciare ori după actele din arhivă;

iii. recepția documentațiilor cadastrale și înscrierea în cartea funciară;

iv. completarea cu date de geodezie, cartografie și cadastru, necesare realizării documentațiilor cadastrale;

b) îndrumarea și informarea solicitanților cu privire la lucrările de cadastru și carte funciară, direct sau telefonic;

c) verificarea actelor necesare pentru serviciile de cadastru și publicitate imobiliară;

d) verificarea tarifelor încasate pentru serviciile solicitate;

e) înregistrarea cererilor în registrul general de intrare;

f) completarea filelor de comunicare și expedierea încheierilor de carte funciară;

g) primirea și expedierea corespondenței;

h) asigurarea consultării cărților funciare precum și a actelor aflate în arhivă.

Art. 7. -

Tarifele pentru serviciile de cadastru și publicitate imobiliară, se achită fie la casieria birourilor teritoriale fie prin alte mijloace de plată.

Art. 8. -

(1) Arhiva biroului teritorial va fi organizată ca un spațiu separat, destinat depozitării cărților funciare, a documentelor care au stat la baza efectuării operațiunilor de carte funciară precum și a registrelor specifice.

(2) Arhiva biroului teritorial va fi încredințată, prin decizie a directorului oficiului teritorial, unui referent-arhivar care va răspunde de păstrarea în bună stare a documentelor enumerate mai sus.

(3) Cărțile funciare vechi, pe localități, vor fi așezate în arhivă, grupate pe unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu.

(4) În scopul asigurării unui circuit continuu și în deplină siguranță a documentelor aflate în arhiva biroului teritorial, referentul va consemna în registrul de arhivă (depozit), toate unitățile arhivistice depozitate, care se scot de către angajații respectivului birou, sub semnătură, pe baza cererilor înregistrate în registrul general de intrare.

(5) Registrul de arhivă sau de depozit va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent al documentelor scoase din arhivă, data, numele și prenumele petentului, numărul de carte funciară solicitată și comuna, orașul, municipiul, numărul actului solicitat, data ieșirii din arhivă, data intrării în arhivă, persoana responsabilă din cadrul biroului teritorial care a solicitat documentul, semnătura, observații.

(6) Referentul se va îngriji de păstrarea și completarea tuturor rubricilor acestui registru.

Art. 9. -

(1) Organizarea activității birourilor teritoriale se face prin atribuirea unor spații corespunzătoare, dotarea cu calculatoare, mobilier, registre, formulare, rechizite și alte materiale consumabile necesare.

(2) Direcția de publicitate imobiliară coordonează și controlează activitatea profesională a registratorului în vederea respectării normelor legale și a regulamentelor din domeniul publicității imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general.

(3) Organizarea, coordonarea și controlul activității de publicitate imobiliară se exercită de către Agenția Națională prin Direcția de publicitate imobiliară, în vederea:

a) îndeplinirii corecte și fără întârziere a lucrărilor, a modului în care se desfășoară raporturile de serviciu cu solicitanții lucrărilor de carte funciară sau cu reprezentanții acestora;

b) aprecierii activității, pregătirii și aptitudinilor profesionale ale registratorilor, prin testări profesionale periodice.

(4) Subordonarea registratorului față de directorul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară este administrativă, acesta desfășurând o activitate profesională independentă, cu stabilirea drepturilor și obligațiilor potrivit statutului profesional.

Art. 10. -

În situația în care postul de registrator-șef sau registrator coordonator este vacant, atribuțiile acestora vor fi delegate, prin ordin, de către directorul general al Agenției Naționale unui alt registrator sau asistent-registrator, după caz, până la ocuparea postului prin concurs, în condițiile art. 18 alin. 6 din lege.

Art. 11. -

În perioada 1 iulie - 31 august a fiecărui an, birourile teritoriale funcționează după un program cu publicul redus, stabilit de directorul oficiului teritorial împreună cu registratorul-șef și inginerul-șef, motivat, în funcție de personalul activ existent în această perioadă în cadrul birourilor teritoriale și de volumul de activitate, fără a se perturba activitatea beneficiarilor serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Art. 12. -

(1) Directorul oficiului teritorial va stabili prin decizie, la propunerea registratorului-șef și a inginerului-șef, următoarele:

a) componența nominală a compartimentelor de lucru;

b) atribuțiile ce revin fiecărui salariat, în conformitate cu fișa postului;

c) repartizarea referenților pentru lucrările directe cu publicul din cadrul compartimentului registratură, în funcție de volumul de activitate;

d) alte măsuri privind activitatea compartimentelor.

(2) În situația în care compartimentul de cadastru și publicitate imobiliară din cadrul biroului teritorial funcționează fără inspector de specialitate, recepția documentațiilor cadastrale se face la oficiul teritorial.

(3) În cazul prevăzut la alin. 2 referentul de la registratura biroului teritorial primește cererile de recepție a documentației cadastrale și înscriere în cartea funciară, le înregistrează în registrul general de intrare și le transmite oficiului teritorial.

(4) După efectuarea recepției și alocarea numărului cadastral, oficiul teritorial va restitui biroului teritorial documentația recepționată, în vederea înscrierii în cartea funciară, potrivit fluxului de lucru integrat cadastru - carte funciară stabilit. Eliberarea documentelor se face prin biroul teritorial la care se depune cererea de recepție a documentației cadastrale și înscriere în cartea funciară.

(5) În toate cazurile arhivarea cererilor se face la biroul teritorial.

Art. 13. -

(1) Biroul teritorial va avea sigilii specifice (ștampile rotunde) și parafe aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.

(2) Directorul oficiului teritorial stabilește, prin decizie, persoana din cadrul biroului teritorial care se va ocupa cu evidența, confecționarea, păstrarea și utilizarea ștampilelor și parafelor.

Art. 14. -

(1) Registratura va funcționa după un program stabilit la nivel local de către directorul oficiului teritorial împreună cu registratorul-șef și inginerul-șef, ca urmare a referatului întocmit de registratorul coordonator al fiecărui birou, stabilindu-se orele de acces ale publicului, dar nu mai puțin de 5 ore în fiecare zi lucrătoare.

(2) Dovada plății tarifelor corespunzătoare cererilor adresate birourilor teritoriale se păstrează la dosar și se menționează în încheierea de carte funciară, inclusiv scutirile legale.

Art. 15. -

Registratorul-coordonator va desemna, prin rotație, un referent de serviciu, care:

a) primește cererile solicitanților, dă lămuriri asupra modului de întocmire în cazul când acestea nu corespund prevederilor legale;

b) înregistrează cererile și comunică părții numărul de înregistrare din registrul general de intrare precum și data de rezolvare, prin menționarea acestora pe exemplarul al doilea al cererii sau prin eliberarea unei dovezi a înregistrării;

c) repartizează cererile primite, în ordine alfabetică, inspectorilor, asistenților-registratori sau referenților, în funcție de specificul fiecăreia;

d) predă cererile preluate în cadrul biroului teritorial, spre competentă soluționare, persoanelor specializate.

Art. 16. -

(1) În spațiul rezervat biroului teritorial nu vor fi admise persoane din afara biroului care să dea informații sau să presteze servicii.

(2) Registrele și dosarele de carte funciară sunt documente publice care pot fi consultate de către persoanele interesate în timpul programului de lucru cu publicul. Modificări (1)

Art. 17. -

(1) Publicul nu va avea acces în afara programului de lucru stabilit.

(2) Este interzis accesul în arhivă al altor persoane în afara referentului care are în păstrare arhiva.

(3) Consultarea cărților funciare și a documentelor aflate în păstrarea birourilor teritoriale se face numai în prezența referentului.

Art. 18. -

(1) Se interzice scoaterea exemplarului original al cărții funciare și a dosarelor lucrărilor specifice, din incinta biroului teritorial. Modificări (1)

(2) Instanțelor judecătorești li se vor comunica, la solicitarea acestora, copii certificate ale cărților funciare, respectiv ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară.

Art. 19. -

(1) Cererile pentru eliberarea extraselor de carte funciară primite prin fax sau e-mail se înregistrează în registrul general de intrare, în timpul programului de lucru cu publicul, și se soluționează în termenul stabilit.

(2) Solicitanții vor putea obține extrase de carte funciară pentru informare sau copii certificate ale cărților funciare, fără a fi necesară justificarea vreunui interes. Modelul de cerere și formularul de extras de carte funciară pentru informare sunt prezentate în anexa nr. 3 și 4. Copiile eliberate vor cuprinde mențiunea "conform cu originalul", numărul și data înregistrării cererii, semnătura și parafa referentului, precum și sigiliul biroului teritorial.

(3) Instituțiile de credit vor utiliza, în vederea întocmirii dosarului de credit, modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară, cu plata tarifelor în vigoare. Modificări (1)

(5) Cărțile funciare, registrele de carte funciară și dosarele de carte funciară pot fi consultate de cei interesați, sub supravegherea referentului.

Art. 20. -

În fiecare an se verifică de către registratorul coordonator și de către referent lista dosarelor înaintate instanțelor de judecată și care nu au fost restituite, solicitându-se prin adresă, relații cu privire la situația acestora.

Art. 21. -

(1) Birourile teritoriale vor organiza documentarea juridică, având în bibliotecă publicația Monitorul Oficial al României, revistele și doctrina de specialitate în ceea ce privește cadastrul și publicitatea imobiliară, cât și activitatea notarială. Fiecare birou teritorial va avea acces la o bază legislativă electronică, actualizată.

(2) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de alocarea fondurilor necesare în vederea achiziționării și actualizării periodice a acestei baze legislative.

1.3. ATRIBUȚIILE ANGAJAȚILOR BIROURILOR DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Art. 22. -

(1) Calificarea necesară îndeplinirii atribuțiilor profesionale prevăzute de prezentul regulament se dobândește prin absolvirea cursurilor Institutului Național al Registratorilor, denumit în continuare Institut.

(2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabilește prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, la propunerea Direcției de publicitate imobiliară.

(3) Absolvenții Institutului au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacă acestea nu au fost ocupate de absolvenții Institutului.

(4) Numărul asistenților-registratori precum și al referenților, pentru fiecare oficiu teritorial va fi aprobat, anual, de către directorul general al Agenției Naționale, în urma propunerilor făcute în acest sens de către registratorul-șef și directorul oficiului teritorial, în raport cu volumul activității.

(5) Până la prima promoție de absolvenți ai Institutului, posturile de registratori și asistenți-registratori vor fi ocupate prin concurs.

Art. 23. -

(1) Activitatea personalului biroului teritorial este supusă controlului ierarhic, conform legii.

(2) Atribuțiile fiecărui salariat sunt cuprinse în fișa postului. Cadrul general al acesteia este stabilit de către Agenția Națională prin intermediul direcțiilor de specialitate.

Art. 24. -

(1) Personalul birourilor teritoriale este obligat să-și aducă la îndeplinire atribuțiile ce-i revin potrivit legii, fișei postului, regulamentului de ordine interioară, precum și a prezentului regulament, să respecte programul de lucru, să aibă o ținută vestimentară decentă și o atitudine cuviincioasă față de public.

(2) Învoirile în timpul programului nu sunt permise decât cu aprobarea registratorului coordonator, sau, după caz, a registratorului-șef, a inginerului-șef ori a directorului oficiului teritorial, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern.

(3) Angajatul oficiului teritorial nu poate instrumenta în propria cauză și nici pentru sau contra soțului, rudelor sau afinilor până la gradul III inclusiv, a persoanelor juridice în care aceștia au calitatea de acționari/asociați/directori/administratori sau în cazul în care este reprezentantul uneia din părți.

Art. 25. -

(1) Registratorul coordonator răspunde de activitatea desfășurată în cadrul biroului teritorial, cu excepția situațiilor în care biroul teritorial funcționează, în reședința de județ, unde are sediul și oficiul teritorial.

(2) Registratorul-coordonator are următoarele atribuții:

a) asigură buna desfășurare a activității de cadastru și publicitate imobiliară. În acest sens, se va îngriji de efectuarea în termenul stabilit la nivelul fiecărui birou teritorial, dar nu mai mare de 30 de zile, a lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară;

b) îl informează, în scris, pe registratorul-șef sau pe directorul oficiului teritorial, după caz, în cazul constatării abaterilor și deficiențelor săvârșite de personalul din cadrul serviciului de publicitate imobiliară alocat respectivului birou teritorial;

c) îl informează, în scris, pe inginerul-șef sau directorul oficiului teritorial, după caz, în cazul constatării abaterilor și deficiențelor săvârșite de personalul din cadrul serviciului de cadastru alocat respectivului birou teritorial;

d) primește în audiență petenții fără a acorda consultații juridice în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale;

e) dispune prin încheiere, asupra cererilor de înscriere în cartea funciară, pe baza documentațiilor cadastrale și a celorlalte acte justificative;

f) dispune respingerea, prin încheiere motivată, a cererilor de înscriere în cartea funciară, în cazul în care acestea nu întrunesc condițiile legale sau nu s-a efectuat recepția documentației cadastrale de către inspector, pe baza notei întocmite de acesta;

g) se îngrijește de folosirea corespunzătoare a localului și asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a activității de cadastru și carte funciară, precum și gestiunea bunurilor;

h) asigură evidența, păstrarea și manipularea documentelor care nu sunt destinate publicității și asigură securitatea lucrărilor;

i) întocmește și contrasemnează corespondența cu caracter administrativ, organizează și urmărește redactarea în termen a lucrărilor de carte funciară: încheieri, înscrieri, comunicări, arhivare precum și recepționarea lucrărilor de cadastru;

j) ține la zi registrele de publicitate imobiliară și cele administrative, precum și evidența lucrărilor înregistrate;

k) verifică dosarele biroului teritorial înainte de trimiterea lor instanțelor judecătorești, urmărind să fie completate cu actele necesare, numerotate, șnuruite și sigilate;

l) controlează modul în care sunt ținute registrele aferente biroului teritorial;

m) verifică întocmirea lucrărilor de statistică ale biroului teritorial;

n) îndeplinește, în limita funcției, orice alte atribuții de serviciu, date de registratorul-șef sau directorul oficiului teritorial, după caz.

Art. 26. -

Registratorul de carte funciară are următoarele atribuții:

a) dispune prin încheiere admiterea sau admiterea în parte, după caz, a cererilor de înscriere în cartea funciară pe baza documentațiilor cadastrale și a celorlalte acte justificative;

b) dispune respingerea, prin încheiere motivată, a cererilor de înscriere în cartea funciară, în cazul în care acestea nu întrunesc condițiile legale sau nu au fost recepționate de către inspector, pe baza notei întocmite de acesta.

Art. 27. -

(1) Asistenții-registratori au următoarele atribuții:

a) efectuează lucrările încredințate;

b) întocmesc încheierile de carte funciară și referatele de completare;

c) efectuează înscrierile în foile cărților funciare; Modificări (1)

d) asigură asistența de specialitate compartimentului de cadastru;

e) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin fișa postului.

(2) Asistenții-registratori și inspectorii răspund de conservarea actelor și a documentelor depuse de părți, până când acestea sunt predate la arhivă.

Art. 28. -

(1) Asistentul-registrator debutant participă la efectuarea nemijlocită a lucrărilor specifice numai după însușirea cunoștințelor necesare ca urmare a absolvirii cursurilor speciale din cadrul Institutului Național al Registratorilor pentru îndeplinirea acestei activități.

(2) Până la înființarea Institutului Național al Registratorilor, asistentul-registrator debutant va putea efectua lucrările de carte funciară numai sub îndrumarea nemijlocită a unui asistent-registrator cu o vechime relevantă în activitatea de publicitate imobiliară, pentru o perioadă de 3 luni de la angajare. La expirarea acestei perioade va susține o testare profesională, în fața registratorului-șef, în vederea verificării aptitudinilor. În cazul în care testul profesional nu este promovat, asistentul-registrator nu va obține dreptul de a efectua operațiunile de carte funciară.

Art. 29. -

Inspectorul de specialitate din cadrul biroului teritorial are următoarele atribuții:

a) verifică și recepționează documentațiile cadastrale;

b) atribuie numere cadastrale unice la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

c) răspunde de buna gestionare a bazei de date, realizează actualizarea arhivei electronice constituite la nivelul biroului teritorial;

d) întocmește referatul de completare, dacă este cazul;

e) verifică din punct de vedere tehnic documentațiile cadastrale ce i-au fost repartizate;

f) pune la dispoziția solicitanților informații necesare realizării documentațiilor tehnice și cadastrale;

g) înaintează dosarul, asistentului-registrator căruia i-a fost repartizat;

h) îndeplinește, în limita funcției, orice alte atribuții de serviciu, conform fișei postului.

Art. 30. -

Referentul are următoarele atribuții:

a) efectuează înregistrările corespunzătoare în registrul general de intrare, opisul alfabetic, registrul de intrare-ieșire a corespondenței și asigură circulația dosarelor până la rezolvarea acestora;

b) alcătuiește dosarele și menționează valoarea tarifelor depuse, la primirea cererilor predate personal sau sosite prin poștă, ori cu alte mijloace de comunicare;

c) se ocupă de păstrarea în bună stare a dosarelor și a registrelor;

d) asigură consultarea acestora de către solicitanți, preocupându-se ca nici o piesă din dosar să nu fie sustrasă sau modificată;

e) întocmește statisticile specifice biroului teritorial;

f) înaintează dosarele către instanțele judecătorești, din dispoziția registratorului-coordonator, după verificarea, numerotarea filelor, șnuruirea și sigilarea acestora;

g) păstrează, pe ani, dosarele, registrele și documentele biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic;

h) comunică încheierile, extrasele de carte funciară, certificatele de sarcini, referatele de completare, copiile certificate și celelalte documente specifice;

i) răspunde de dosarele și cărțile funciare ale biroului teritorial;

j) urmărește și asigură circuitul documentelor și al cărților funciare în interiorul biroului teritorial;

k) urmărește circuitul documentelor în afara biroului teritorial, în condițiile legii;

l) îndeplinește, în limitele funcției, și alte sarcini stabilite conform fișei postului.

CAPITOLUL 2 REGULI PROCEDURALE

2.1. EVIDENȚA DE CARTE FUNCIARĂ

Art. 31. -

(1) Activității de publicitate imobiliară i se aplică principiile și regulile specifice prevăzute de lege, care se întregesc cu dispozițiile art. 331-339 din Codul de procedură civilă. Publicitatea imobiliară aduce la cunoștința terțelor persoane situația de drept și de fapt a unui imobil dintr-o localitate.

(2) Înscrierile în cartea funciară se fac pentru opozabilitate. Această evidență obiectivă are ca temei lucrările cadastrale, intabulările, înscrierile provizorii, notările și radierile, în cartea funciară, care se fac în concordanță cu actele și faptele juridice intervenite, privitoare la fiecare imobil în parte.

(3) Asupra imobilelor înscrise în cărțile funciare deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și care, actualmente, fac obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 cu completările și modificările ulterioare, nu se vor mai face nici un fel de mențiuni, dacă aceste cărți nu au fost actualizate după adoptarea acestor legi.

(4) Cărțile funciare în care sunt evidențiate aceste imobile, se vor păstra în arhiva biroului teritorial doar pentru a se putea consulta informații privitoare la istoricul lor.

Art. 32. -

(1) Parcelele de teren care constituie imobilul vor avea înscrisă și categoria de folosință, conform normelor cadastrale.

(2) Fiecare imobil, precis individualizat, se înscrie într-o carte funciară distinctă.

(3) Imobilul formează o unitate economică ce derivă din natura sa.

(4) Pe planul cadastral vor fi menționate și proprietățile fără cărți funciare (de exemplu: minieră, de stat, publică etc.).

(5) Imobilele aparținând domeniului public și privat al statutului sau al unităților administrativ-teritoriale vor fi înscrise în cărți funciare speciale ale unităților administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepțiile prevăzute de lege.

2.2. REGISTRELE SPECIFICE BIROULUI TERITORIAL

Art. 33. -

(1) Registrul cadastral de publicitate imobiliară este alcătuit din cărțile funciare ale unei unități administrativ-teritoriale, înglobând foile de carte funciară pentru fiecare imobil fără ca acestea să fie cusute ca registre.

(2) Dimensiunile cărții funciare sunt de format A4.

Art. 34. -

(1) Registrul cadastral de publicitate imobiliară se întregește cu:

a) registrul general de intrare;

b) planul cadastral de identificare a imobilelor, precum și cu hărțile de carte funciară, acolo unde există;

c) registrul cadastral al imobilelor (index cadastral);

d) indexul alfabetic al proprietarilor pe localități (opis alfabetic);

e) mapa actelor care se arhivează după numărul de intrare din registrul general de intrare;

f) registrul numerelor de carte funciară ținut pe unități administrativ teritoriale, în care se va menționa numărul cărții funciare și numărul/data cererii înregistrate în registrul general de intrare, în baza căreia s-a deschis cartea funciară;

g) registrul cadastral al proprietarilor.

(2) La fiecare birou teritorial se va ține un registru de audiențe, în care se vor menționa data, numele și prenumele persoanei primite în audiență precum și obiectul discuției.

Art. 35. - Modificări (1)

Forma, dimensiunile și conținutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.

Art. 36. -

(1) Fiecare registru, înainte de a fi utilizat, va fi numerotat, parafat și sigilat de asistentul-registrator. Pe ultima filă se va întocmi un proces-verbal de deschidere, semnat de asistentul-registrator, aplicându-se și sigiliul biroului teritorial.

(2) Dacă la sfârșitul anului calendaristic, registrul nu este completat în întregime, se va încheia, sub ultima înregistrare a anului respectiv, un proces-verbal semnat de asistentul-registrator și registratorul coordonator, cu aplicarea sigiliului oficial, menționându-se că registrul va fi întrebuințat în continuare și în anul următor, cu arătarea filei la care vor începe noile înregistrări.

(3) Pentru închiderea opisului alfabetic, la finele anului se trage linie sub ultima înregistrare făcută la fiecare literă, menționându-se dedesubt anul care urmează. După această mențiune se fac apoi înregistrările curente pe anul următor.

(4) La terminarea registrului se va încheia un proces-verbal de închidere a registrului, sub ultima înregistrare, arătându-se numărul și data acesteia. Procesul-verbal va fi semnat de asistentul-registrator și registratorul coordonator, aplicându-se sigiliul legal.

(5) Procesul-verbal prevăzut la alineatul precedent se va întocmi în opisul alfabetic, sub ultima înregistrare făcută la litera Z, iar la celelalte litere se va trage linie, sub ultima înregistrare la fiecare literă.

Art. 37. -

(1) Arhiva biroului teritorial se va ține în mape de câte 100 de acte, pe ani, în ordinea numerică a înregistrărilor.

(2) Cererile către biroul teritorial vor avea atașate, ca anexe, înscrisurile pe care s-au bazat, documentațiile tehnico-cadastrale, precum și încheierile prin care acestea s-au rezolvat.

2.3. CUPRINSUL CĂRȚII FUNCIARE

Art. 38. -

(1) Titlul cărții funciare cuprinde numărul cărții funciare și denumirea unității administrativ-teritoriale în care este situat imobilul.

(2) În acest sens, documentațiile cadastrale se întocmesc cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Titlul cărții funciare al imobilului pe care s-au constituit drepturi de superficie va cuprinde și mențiunea acestui drept. De asemenea, în titlu, se va face mențiune și despre cărțile funciare colective, individuale, de concesiune, după caz.

(4) Cărțile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială, începând cu numărul 1 până la ultimul număr necesar, fără separare pe ani.

(5) Numerele de carte funciară se atribuie dintr-un registru special destinat acordării de numere de carte funciară, numai în momentul admiterii cererii de înscriere de către registrator sau în baza hotărârii judecătorești, definitivă și irevocabilă ca urmare a plângerii împotriva încheierii, prin care s-a dispus înscrierea.

(6) Acest registru va purta denumirea de Registrul numerelor de carte funciară și se va întocmi pe fiecare unitate administrativ-teritorială care aparține respectivului birou teritorial.

Art. 39. -

(1) Cartea funciară are trei părți: A, B, C. Modificări (1)

(2) Partea A cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numărului de ordine (exemplu: A.1) și a numărului cadastral al imobilului (exemplu: 100 după planul cadastral al imobilelor), suprafața, anexa la partea A - planul imobilului cu vecinătăți, descrierea imobilului, inventarul de coordonate. Dacă intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide cărți funciare noi. Modificări (1)

(3) Partea A se va completa cu anexa la această parte, care va cuprinde geometria parcelei. Modificări (1)

(4) Mențiunile privind terenul și categoria de folosință sunt cele prevăzute în Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației Publice nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21.11.2001. Practică judiciară (1)

(5) Suprafața terenului se exprimă în unitățile de măsură legale actuale: ha, m2, în care se vor transforma unitățile de măsură anterioare: jugăre, stânjeni, pogoane, prăjini, ocoale etc.

(6) Cât privește categoria de folosință, destinația și descrierea construcțiilor, acestea se preiau din documentația cadastrală și se înscriu în cartea funciară. Practică judiciară (1)

(7) În rubrica observații se vor înscrie mențiuni sau trimiteri la celelalte părți ale cărții funciare sau la alte cărți funciare, ca de exemplu referitoare la numărul cărții funciare din care s-a transcris imobilul sau la numărul cărții funciare în care se află înscrise terenul sau construcțiile (în cazul cărților funciare de superficie).

(8) Partea B se referă la înscrierile privind dreptul de proprietate și documentele pe care se întemeiază: numărul curent, operațiunea, numele și prenumele proprietarului și observații. În antet se menționează numărul cărții funciare, ca și în partea A:

a) numărul curent este numărul de ordine sub care s-a făcut operațiunea și la care, în rubrica observații, se face trimiterea de la partea A (exemplu: vezi B.3) sau partea B (exemplu: vezi C.3);

b) numele proprietarului se scrie în așa fel, încât să se elimine orice dubiu cu privire la identitatea acestuia: dacă este persoană fizică, se scrie numele, prenumele, iar dacă este persoană juridică, se înscrie denumirea acesteia;

c) operațiunea cuprinde: menționarea modalităților de dobândire a proprietății, certificate de acte juridice corespunzătoare: transmiterea proprietății, modificarea sau stingerea dreptului asupra întregului imobil sub forma proprietății exclusive, comune în devălmășie sau indivize, precum și prețul;

i. servituțile stabilite în favoarea imobilului se înscriu în partea B, pentru a fi observate și luate în considerare de îndată, iar cele stabilite în sarcina imobilului se înscriu în partea C (la observații, pe foaia B, se face trimiterea);

ii. faptele juridice care determină apariția, modificarea sau stingerea drepturilor reale ce se înscriu în foaia B a cărții funciare și drepturile personale sau alte raporturi juridice, acțiunile referitoare la proprietate, precum și modificările, îndreptările sau însemnările cu referire la titlu partea A sau B.

(9) Partea C se referă la dezmembrămintele dreptului de proprietate: uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina imobilului, superficie și sarcini (ipoteci, privilegii), precum și la faptele juridice, drepturile personale referitoare la drepturile reale înscrise în această parte, urmăririle imobiliare etc. Modificări (1)

(10) Superficia se înscrie asupra întregului imobil (teren).

(11) Această parte cuprinde trei rubrici: numărul curent, cuprinsul și observații, în antet se menționează cele înscrise pe celelalte foi.

(12) Numărul curent este numărul de ordine sub care s-a înregistrat operațiunea și la care se face trimitere de la celelalte foi.

Art. 40. -

Orice schimbare adusă vreunei înscrieri în cartea funciară se va evidenția prin sublinierea vechii înscrieri și prin trecerea în rubrica observații a numărului de ordine sub care s-a operat noua înscriere.

Art. 41. -

Alipirea mai multor imobile într-unul singur se va marca printr-un număr cadastral nou.

Art. 42. - Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(1) Notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte și drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor și alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul. Practică judiciară (1)

(2) În această categorie pot fi enumerate: Modificări (1)

a) incapacitățile totale sau parțiale de exercițiu ale titularului dreptului real înscris;

b) instituirea curatelei;

c) modalitățile juridice ce afectează dreptul înscris în cartea funciară;

d) arătarea de raporturi juridice cu o altă persoană de natură să afecteze regimul juridic al bunului nemișcător;

e) arătarea oricărei acțiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară, a acțiunii de predare a înscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmează a se înscrie, a acțiunii de ieșire din indiviziune etc.; Practică judiciară (2)

f) arătarea acțiunii pentru anularea hotărârii declarative de moarte a titularului de drept real înscris în cartea funciară;

g) arătarea situațiilor când se face urmărirea silită a imobilelor;

h) interdicția de înstrăinare sau grevare a imobilului, precum și modalitățile interdicției de strămutare sau grevare;

i) contractul de locațiune sau cesiunea de venituri mai mari de trei ani;

j) dreptul de preemțiune;

k) promisiunea stabilită prin convenție de a încheia un contract de înstrăinare cu privire la bunul imobil; Modificări (1)

l) sechestrul asigurător și judiciar;

m) schimbarea rangului unei ipoteci;

n) plângerea împotriva încheierii de carte funciară;

o) sentința declarativă de faliment;

p) lucrările de expropriere a imobilului;

q) orice alte fapte, drepturi personale sau acțiuni a căror notare este permisă de lege și au legătură cu imobilul. Modificări (1), Practică judiciară (2)

Art. 43. -

Dacă toate imobilele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise, aceasta se va închide și nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.

Art. 44. -

Operațiunea de carte funciară se face de către asistentul-registrator, în baza încheierii de admitere a cererii de înscriere, semnată de către registrator.

Art. 45. - Practică judiciară (1)

Dreptul în temeiul căruia se cere înscrierea va fi dovedit, după caz, cu înscrisul original sau prin copii legalizate, hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă ori prin actul administrativ al organului administrativ competent.

Art. 46. -

Sunt supuse intabulării cu titlu definitiv drepturilor reale imobiliare ce fac obiectul actelor juridice, iar dacă necesită o justificare ulterioară, aceste drepturi se înscriu provizoriu.

Art. 47. -

În cazul a două sau mai multe acte juridice succesive pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciară, aceasta va fi cerută de ultimul dobânditor, menționându-se situația tuturor transferurilor anterioare.

Art. 48. -

(1) Înscrierea în cartea funciară a actului juridic de dobândire, constituire, recunoaștere, stingere, modificare și de transmisiune a unor drepturi reale imobiliare are ca efect opozabilitatea față de eventualii titulari de drepturi reale imobiliare cu același obiect, de la același autor, care nu au efectuat această operațiune sau au efectuat-o ulterior.

(2) Efectul de opozabilitate al înscrierii se produce din momentul înregistrării cererii de înscriere a actului respectiv în registrul general de intrare în cartea funciară. Din acest moment operează prezumția cunoașterii înscrierii de către cei care au dobândit sau au publicat un act având același obiect. Modificări (1)

(3) Rangul înscrierii este determinat de data și de ora înregistrării cererii. Rangul poate fi schimbat prin convenția părților numai pentru ipoteci. Dacă mai multe cereri de înscriere a unei ipoteci sau privilegiu, asupra aceluiași imobil, au fost depuse deodată, vor avea același rang. Practică judiciară (1)

(4) Când înscrierile privind dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale principale asupra aceluiași imobil sunt cerute în același timp, drepturile intră în concurență și primesc provizoriu rang egal, urmând că instanța să hotărască, în raport cu data încheierii actelor, care drept va fi înscris mai întâi.

(5) Dacă mai multe cereri sunt prezentate prin același curier sau primite prin poștă în aceeași zi sunt considerate ca prezentate simultan și vor fi înregistrate cu aceeași dată și aceeași oră.

(6) Registrul general de intrare în cartea funciară se închide în fiecare zi, la sfârșitul programului, de către registratorul-coordonator, prin barare, semnare și parafare, sau de un registrator desemnat de acesta.

Art. 49. - Practică judiciară (1)

Dobânditorul anterior al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui imobil printr-un act juridic, poate cere instanței judecătorești să acorde înscrierii sale rang preferențial față de înscrierea efectuată de un dobânditor ulterior cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credință la data încheierii actului, dacă actele au același obiect și provin de la același autor.

Art. 50. -

(1) Înscrierea provizorie în cazurile prevăzute de art. 29 alin. 2 din lege va avea efect de opozabilitate cu rangul dobândit prin această înscriere, sub condiție și în măsura justificării ei.

(2) Înscrierea provizorie va avea eficiență atât timp cât nu s-a înregistrat o cerere de radiere a acesteia, întemeiată pe o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

(3) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimțământului celui împotriva căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotărâri judecătorești irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciară.

(4) Justificarea înscrierii provizorii a radierii dreptului de ipotecă sau privilegiu, prevăzută la art. 29 alin. 2 lit. d din lege, se va face în baza consimțământului dat în formă autentică al titularului dreptului de ipotecă sau privilegiu ori în temeiul unei hotărâri judecătorești definitivă și irevocabilă.

(5) Acțiunea în justificare, prin care se urmărește ca înscrierea provizorie să devină definitivă, se va înregistra în registrul general de intrare în cartea funciară și se va nota în acea parte a cărții funciare în care s-a făcut această înscriere.

(6) Acțiunea în justificare se îndreaptă împotriva celor obligați să transmită sau să constituie dreptul real.

(7) Condiția rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberalității se va putea arăta și în cuprinsul înscrierii.

Art. 51. -

(1) Cererea de radiere a înscrierii provizorii va putea fi respinsă, dacă termenul justificare nu era împlinit sau dacă se află notată în cartea funciară acțiunea în justificarea înscrierii provizorii.

(2) O nouă cerere de radiere se va respinge dacă înscrierea provizorie a fost radiată pentru că:

a) radierea s-a făcut pe baza declarației celui care a obținut înscrierea că a renunțat fără rezervă la acest drept;

b) hotărârea de valorificare a înscrierii provizorii a fost respinsă în fond;

c) hotărârea a constatat nevalabilitatea titlului;

d) nu s-a făcut dovada că s-a pornit acțiunea în justificare în termen.

Art. 52. -

(1) Dacă înscrierea provizorie a fost încuviințată, se vor putea săvârși înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât și împotriva celui înscris provizoriu.

(2) Dacă înscrierea provizorie a fost radiată, se vor radia din oficiu înscrierile făcute împotriva celui înscris provizoriu.

Art. 53. -

(1) Cuprinsul cărților funciare se dovedește cu copia sau cu extrasul de carte funciară și poate fi invocat de orice persoană interesată, având forța probantă a prezumției legale relative care operează până la proba contrară.

(2) Cel care invocă cuprinsul cărții funciare este pus la adăpost numai până la proba contrară. Pentru opozabilitatea dreptului real tabular nu este nevoie de o altă probă pentru valabilitatea înscrierii formale, ci numai dovada înscrierii.

(3) Dacă printr-o înscriere simultană sau subsecventă s-a adus vreo restricție dreptului real, de exemplu interdicția de înstrăinare și grevare, aceasta se va considera alăturată dreptului real.

Art. 54. -

Efectul de opozabilitate al înscrierii este inoperant, cu referire la: suprafața terenului, destinația, categoria de folosință restricțiile aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecția ecologică, sistematizarea localităților și alte asemenea aspecte.

CAPITOLUL 3 PROCEDURI DE LUCRU ÎN MATERIE DE CARTE FUNCIARĂ

3.1. CEREREA DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Art. 55. - Referințe în cărți (1)

(1) Cererea de înscriere adresată biroului teritorial va cuprinde: numele, prenumele/denumirea și domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul înscrierii, indicarea actului sau a actelor în măsura să justifice cererea, localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului și numărul de carte funciară, după caz. Modelul de cerere de înscriere este prezentat în anexa nr. 6.

(2) La cerere se va atașa înscrisul original sau copia legalizată în temeiul căreia se cere înscrierea, precum și dovada plății tarifului.

(3) Cererea de înscriere, o dată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată. Practică judiciară (1)

(4) Dosarul cererii va putea fi completat, atunci când nu i-au fost atașate toate actele necesare soluționării, prin anexarea documentelor justificative la cererea inițială. Termenul de soluționare a cererii va curge în acest caz de la data completării dosarului.

(5) Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii inițiale, fără plata unui tarif suplimentar. Documentația anexată trebuie să conțină și copia încheierii de respingere. Noua cerere va primi un număr de înregistrare și va forma un nou dosar.

Art. 56. -

(1) Cererea și actele privind efectuarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară se depun la registratura biroului teritorial, într-un singur exemplar, și se înregistrează, de îndată, cu data și ora primirii de către referentul de la registratură care ține registrul general de intrare.

(2) Dacă cererea se depune în două exemplare, cel de-al doilea se restituie părții, cu mențiunea numărului de înregistrare, data primirii și termenul de rezolvare, în caz contrar eliberându-se bonul de confirmare a înregistrării cererii, care va conține aceleași informații.

(3) Cererea poate fi depusă de titularul dreptului înscris în cartea funciară sau de persoana interesată, prin mandatar cu procură autentică, prin notarul public care a efectuat actul notarial susceptibil de înscriere, sau prin persoana fizică sau juridică care a întocmit documentația cadastrală.

(4) Pentru rezolvarea oricărei cereri de înscriere care are ca obiect efectuarea unei operațiuni de carte funciară, solicitantul va prezenta actul sau dovada de identificare, ca parte interesată sau în nume propriu, ori, după caz, procura, împuternicirea avocațială, delegația de consilier juridic sau de delegat notarial, care se va atașa la dosar. Persoana autorizată va putea depune cererea de recepție și înscriere în numele titularului pe baza comenzii pentru executarea lucrării.

(5) Creditorul chirografar titular al unei creanțe certe, stabilite pe baza unui înscris autentic, a altui titlu executoriu sau a unui înscris sub semnătură privată cu dată certă, lichide și exigibile poate, în temeiul dreptului de gaj general, în numele și în folosul debitorului său, să solicite efectuarea operațiunilor de carte funciară cu referire la imobilele proprietatea acestuia.

(6) Cererile adresate biroului teritorial, specifice activității de publicitate imobiliară, înregistrate în registrul general de intrare se vor repartiza de către referentul de la registratură, în ordine alfabetică, asistenților-registratori sau referenților, în funcție de specificul fiecăreia. Inițialele acestora vor fi menționate la rubrica observații din registrul general de intrare, precum și pe cererea înaintată biroului teritorial.

(7) Cererile înregistrate vor fi grupate de către referent, pentru fiecare asistent-registrator, respectiv referent în parte, în mape.

(8) În fiecare mapă va exista un centralizator, întocmit conform anexei nr. 7, care va fi completat zilnic, de către referentul de la registratură cu numerele de înregistrare alocate cererilor, din ziua respectivă, și care va fi semnată de asistentul-registrator, respectiv referentul căruia i-au fost repartizate.

(9) După înregistrarea cererii care are ca obiect înscrierea într-o carte funciară deja existentă se va atașa coala de carte funciară corespunzătoare, în aceeași zi în care s-a făcut înregistrarea acesteia în registrul general de intrare.

Art. 57. -

(1) Cererile și actele privitoare la înscrieri în cartea funciară, primite prin poștă sau curier, se depun la registratură, se înregistrează în registrul general de intrare; cererile privitoare la înscrierile în cartea funciară, primite prin fax, se depun la registratură, se înregistrează în registrul general de intrare, dar se soluționează numai după depunerea actelor în original sau în copie legalizată.

(2) Termenul de soluționare, în acest caz, se calculează de la data la care au fost primite actele și/sau documentațiile cadastrale originale.

(3) După repartizarea cererii, referentul scoate coala de carte funciară, lăsând în loc o notă pe o coală de hârtie cu numărul cărții funciare, localitatea, data la care a fost scoasă cartea funciară, numărul dosarului la care a fost atașată, și inițialele celui căruia i-a fost repartizat dosarul privitor la acea carte funciară. În registrul de arhivă, se va evidenția cu rigurozitate circuitul cărților funciare în cadrul biroului teritorial.

(4) La arhivă, dosarele soluționate se predau sub semnătură, facându-se mențiune în registrul general de intrare, la rubrica observații: arhivă - data. Referentul va scădea lucrările cu data intrării în arhivă a dosarelor soluționate.

(5) Cererile și actele de altă natură, sosite prin poștă sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial și se înregistrează în registrul de corespondență, în aceeași zi, cu menționarea orei, după care se predau, spre soluționare.

3.2. ÎNCHEIEREA DE CARTE FUNCIARĂ

Art. 58. -

(1) Înainte de rezolvarea cererii de către registrator, asistentul-registrator verifică cererea în raport cu datele de carte funciară și menționează în referat dacă există sau nu piedici pentru efectuarea lucrării solicitate, menționând în coala de carte funciară, la observații, numărul de înregistrare al lucrării.

(2) Cât timp cererea de înscriere nu este soluționată nu se va elibera nici un extras de carte funciară. Modificări (1)

(3) În cazul în care în registrul general de intrare a fost înregistrată o cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare, la solicitarea notarului public, numărul cadastral la care se referă cererea se blochează pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, începând cu data și ora depunerii cererii și terminând cu sfârșitul celei de a cincia zi lucrătoare. Modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare și de cerere de indisponibilizare a bunului imobil este prevăzut în anexa nr. 8. Modificări (1)

(4) Pe perioada blocării se vor putea elibera numai extrase de carte funciară pentru informare precum și copii certificate ale cărții funciare respective. Modificări (1)

(5) În situația în care în perioada de blocare se înregistrează actul autentic întocmit în baza extrasului de carte funciară care a produs blocarea, acesta se soluționează cu prioritate, celelalte cereri de înscriere, înregistrate în această perioadă, urmând să fie respinse conform art. 54 din lege.

(6) În situația în care termenul de blocare expiră și actul autentic pentru care s-a produs blocarea nu a fost înregistrat în registrul general de intrare, actele privitoare la același număr cadastral, înregistrate în intervalul de timp în care numărul cadastral a fost blocat, se vor soluționa.

Art. 59. -

(1) După înregistrarea cererilor și atestările asistentului-registrator privind inexistența sau existența unei piedici pentru efectuarea înscrierilor solicitate, precum și a înscrisului în temeiul căruia se cere înscrierea, registratorul dispune prin rezoluție întocmirea încheierii de carte funciară, făcând mențiune în acest sens pe înscrisul original sau în copie legalizată, în condițiile legii.

(2) În caz de admitere, se procedează la intabularea, înscrierea provizorie sau notarea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice.

(3) Încheierile de carte funciară date de registrator vor putea fi atacate cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 60. -

(1) În zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, dacă în înscrisurile în temeiul cărora se cere înscrierea se indică imobilul prin noul număr cadastral, se va solicita persoanei autorizate printr-un referat de completare a dosarului efectuarea unei documentații cadastrale recepționată de către biroul teritorial, care să-l identifice corespunzător cu numărul topografic de parcelă din cartea funciară existentă.

(2) Dacă nu este posibilă identificarea imobilului potrivit alin. 1, se va putea recurge la înscrierea într-o carte funciară, în condițiile art. 59 din lege.

(3) Imposibilitatea identificării va fi constatată prin referat de către asistentul-registrator sau referentul-arhivar.

(4) Pentru imobilele situate în extravilan, în zonele care fac obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, al Legii nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, înscrise în vechile cărți funciare nu este obligatorie identificarea numărului topografic din cartea funciară veche, excepție făcând cazurile în care asupra lor sunt înscrise construcții.

(5) Pentru imobilele menționate la aliniatul precedent nu se vor elibera extrase de carte funciară pentru autentificare.

Art. 61. -

(1) În toate cazurile în care este cerută înscrierea într-o carte funciară a unui teren drept real, se va recurge de către birourile teritoriale la procedura prevăzută la art. 59 din lege. Modificări (1)

(2) Pentru admiterea cererii se vor avea în vedere:

a) documentația cadastrală/tehnică a imobilului întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată, recepționată de biroul teritorial;

b) înscrisul doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real.

Art. 62. -

(1) Pentru imobilele care nu sunt înscrise în cartea funciară - la prima înscriere - se vor deschide cărți funciare în baza documentației cadastrale recepționate, prin care se atribuie număr cadastral, a înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real și a certificatului fiscal sau adeverinței eliberate de primăria în circumscripția căreia se află situat imobilul.

(2) Concomitent cu deschiderea cărții funciare se vor face verificări și se va menționa în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, în dreptul poziției unde a fost transcris dreptul ce urmează a fi intabulat în cartea funciară, în sensul că se va indica numărul și localitatea cărții funciare.

(3) În cartea funciară nouă, deschisă pe teritoriu administrativ, în condițiile legii, se va înscrie numărul cadastral al imobilului, atribuit în urma recepționării documentației cadastrale de către biroul teritorial. Totodată, la rubrica observații din partea A a cărții funciare, se va putea menționa și numărul topografic din care provine imobilul, dacă este cazul.

(4) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării referatului de completare nu se vor remedia aspectele constatate, inspectorul completează referatul de respingere prin care certifică faptul că documentația tehnică sau cadastrală nu poate fi recepționată, referat pe care îl înaintează asistentului-registrator și care va sta la baza întocmirii încheierii de respingere. Modificări (1)

(5) În cazul dezlipirilor, la prima înscriere a unui imobil în cartea funciară, se va înscrie imobilul în întregime și abia după aceea se va putea efectua dezlipirea.

(6) În cazul alipirilor, la prima înscriere a unui imobil în cartea funciară, se vor înscrie mai întâi imobilele ce urmează a se alipi și ulterior se va opera alipirea.

Art. 63. - Practică judiciară (1)

(1) Registratorul cercetează îndeplinirea condițiilor de fond și de formă ale cererii, potrivit art. 20 și 48 din lege. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) În situații deosebite, se pot convoca părțile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data și ora prezentării în fața registratorului, dacă se apreciază că în acest mod pot fi elucidate impedimentele de care depinde soluționarea legală a cererii

Art. 64. -

(1) Registratorul soluționează cererile de înscriere prin încheiere.

(2) În cazul admiterii cererii, asistentul-registrator face înscrierile în fila cărții funciare respective. Modelul de încheiere de admitere este prezentat în anexa nr. 9.

(3) În cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul-registrator va nota respingerea în cartea funciară, la partea în care ar fi trebuit să se facă înscrierea, precum și în registrul general de intrare, în dreptul numărului de înregistrare, la rubrica observații. Modelul de încheiere de respingere este prezentat în anexa nr. 10.

(4) În cazul cererilor care nu pot fi soluționate decât parțial, registratorul va pronunța o încheiere de admitere în parte, menționând partea din cerere care a fost admisă, precum și cea care a fost respinsă motivat.

(5) Încheierea registratorului se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum și celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară sau dispozițiilor legale, în termen de 15 de zile de la pronunțare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 65. -

Încheierea registratorului cuprinde:

a) arătarea oficiului și a biroului teritorial;

b) înscrisul pe care se întemeiază cererea;

c) felul înscrierii: intabulare, înscriere provizorie, notare sau radiere;

d) determinarea exactă a dreptului sau a faptului ce se cere a fi înscris;

e) modalitățile drepturilor înscrise;

f) unitatea administrativ-teritorială (localitatea) în care se află imobilul, numărul cărții funciare, numărul de ordine, numărul cadastral sau topografic, numărul de carte funciară;

g) persoanele în folosul și împotriva cărora se efectuează înscrierea;

h) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;

i) privilegiul imobiliar, dacă este cazul;

j) temeiul juridic în caz de admitere sau respingere;

k) calea de atac, termenul și biroul teritorial la care se depune;

l) tariful achitat;

m) semnătura registratorului și a asistentului-registrator.

Art. 66. -

(1) Încheierea are numărul și data de înregistrare a cererii.

(2) Încheierea de carte funciară se va motiva în fapt și în drept, de către registratorul care o dispune.

(3) Încheierea se redactează în numărul de exemplare necesar comunicării. Un exemplar se va depune la dosarul cererii.

Art. 67. -

(1) Hotărârea judecătorească irevocabilă, prin care s-a dispus admiterea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, se va înregistra cu un număr nou, iar la rubrica observații se va face trimitere la numărul inițial de înregistrare, operându-se dispozițiile acesteia.

(2) În cazul în care hotărârea judecătorească nu a dispus efectuarea unor lucrări de carte funciară, dosarul se depune la arhivă la numărul inițial, radiindu-se totodată notarea plângerii din cartea funciară.

Art. 68. -

(1) Respingerea cererii se va nota în cartea funciară, arătându-se numele celui care a cerut înscrierea, dreptul sau faptul juridic care a făcut obiectul cererii, imobilul la care se referă.

(2) Notarea respingerii nu va fi evidențiată în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepția situației în care a fost notată plângere împotriva încheierii de respingere. Modificări (1)

(3) Notarea plângerii împotriva încheierii se radiază odată cu înscrierea hotărârii judecătorești definitive și irevocabile pronunțate de instanța competentă.

(4) În situația în care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima înscriere a unui imobil, pentru care nu există carte funciară deschisă, respingerea se va nota în registrul general de intrare și în dreptul poziției din registrul de transcripțiuni la care fusese transcris dreptul.

Art. 69. -

Actele originale sau în copie legalizată care au stat la baza emiterii încheierilor de cartea funciară se păstrează permanent, în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.

Art. 70. -

Pe înscrisul original al actului ce face obiectul cererii sau pe copia acestuia se va menționa efectuarea înscrierii sau respingerii, indicându-se numărul de înregistrare al cererii de înscriere.

Art. 71. - Practică judiciară (1)

(1) Comunicarea lucrărilor de carte funciară (încheieri de carte funciară, extrase de carte funciară, copii certificate ale cărților funciare ori ale actelor aflate în arhivă) către persoanele interesate se face în mod direct sau prin poștă cu filă de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire.

(2) Fila de comunicare va fi completată și semnată, pentru conformitate, de către referentul de la registratură. Modelul filei de comunicare este prezentat anexele 1 la și 11 b.

3.3. PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE CARTE FUNCIARĂ Modificări (1)

Art. 72. - Practică judiciară (2)

(1) Plângerea împotriva încheierii de carte funciară prezentată direct, prin poștă ori prin curier, se înregistrează în registrul general de intrare sub numărul dosarului inițial, cu menționarea datei depunerii acesteia, iar după verificarea dosarului și notarea plângerii în cartea funciară, se înaintează, de îndată, judecătoriei în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul coordonator precum și de către referentul de la arhivă. Modificări (1)

(2) Dosarul care se înaintează instanței este format din: copia certificată a tuturor actelor și documentațiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, exemplarul întâi al căii de atac, copia certificată a cărții funciare precum și dovada efectuării comunicării. Dacă ulterior vor sosi și alte plângeri privind același dosar, se vor înainta și acestea, instanței respective, cu menționarea numărului inițial de comunicare. Modificări (1)

Art. 73. -

(1) Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, iar după înscrierea din oficiu în cartea funciară de către asistentul-registrator se va înainta judecătoriei în circumscripția căreia se află situat imobilul.

(2) Cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate - cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului.

(3) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești va produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial.

3.4. ÎNSCRIERILE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Art. 74. -

Operațiunile de înscriere sau de radiere a înscrierilor din cartea funciară se fac în scopul opozabilității drepturilor reale imobiliare și a celorlalte acte și fapte juridice înscrise în cartea funciară.

Art. 75. -

Radierea înscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului dreptului. Celelalte părți interesate pot cere radierea drepturilor care se sting la împlinirea termenului menționat în înscriere sau la moartea titularului drepturilor viagere.

Art. 76. -

(1) Radierea notărilor care și-au pierdut efectul se va hotărî de către registratorul de carte funciară, la cerere sau din oficiu, în funcție de datele înscrise în cartea funciară, prin încheiere motivată, care se va comunica părților.

(2) Instituțiile de credit vor utiliza formularul de cerere de radiere a dreptului de ipotecă și a interdicțiilor temporare prezentat în anexa nr. 12.

Art. 77. -

(1) Înscrierea în cartea funciară va cuprinde:

a) ziua, luna, anul și numărul de înregistrare al cererii în temeiul căreia se face înscrierea;

b) înscrisul pe care se întemeiază;

c) arătarea dreptului și a modalităților lui sau a faptului juridic ce se înscrie;

d) titularul dreptului înscris;

e) cota de proprietate;

f) prețul.

(2) Înscrierea în baza încheierii trebuie să fie astfel efectuată în cartea funciară, încât să nu fie posibilă o interpretare eronată sau diferită față de aceea care rezultă din actele ce însoțesc cererea.

Art. 78. -

Înscrierile vor fi operate în cartea funciară, menționându-se imobilul identificat prin număr cadastral sau topografic, dreptul sau faptul juridic la care se referă înscrierea și numărul de înregistrare al acesteia, cu precizări referitoare la:

a) construcțiile existente pe teren;

b) radierile de drepturi stinse prin efectul legii (de exemplu: uzufruct viager al unei persoane care a decedat);

c) drepturile stabilite prin deciziile emise de autoritățile competente, potrivit legii;

d) drepturile succesorale constatate prin certificate de moștenitor sau hotărâri judecătorești.

3.5. ÎNTOCMIREA, REACTUALIZAREA ȘI RECONSTITUIREA CĂRȚILOR FUNCIARE

Art. 79. -

(1) Acolo unde nu au fost întocmite sau actualizate cărțile funciare, ori s-au pierdut sau au devenit nefolosibile, se vor întocmi și completa pe baza documentațiilor avizate de biroul teritorial și se vor reconstitui, după caz, potrivit art. 52 din lege, la cerere sau din oficiu.

(2) În ceea ce privește cărțile funciare care au devenit neutilizabile, deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare sau, după caz, a Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărților funciare provizorii în cărți de publicitate funciară, nemaifiind posibilă efectuarea operațiunilor de carte funciară, se vor deschide cărți funciare noi, pe baza unei încheieri a registratorului, a referatului întocmit de către asistentul-registrator sau referent prin care se atestă imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesați, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 59 din lege. Modificări (1)

(3) Cartea funciară se poate completa fie pentru o foaie, fie pentru o parte dintr-o foaie.

(4) Cererea de întocmire depusă la biroul teritorial unde s-a aflat cartea funciară, precum și cea de completare sau de reconstituire a cărții funciare, vor menționa următoarele date:

a) numele/denumirea și domiciliul/sediul persoanei care a figurat ultima ca titulară a dreptului înscris în cartea funciară;

b) identificarea imobilului (nr. topografic, nr. cadastral) numai în cazul în care nu există un extras de carte funciară, original, mai vechi;

c) titlul în temeiul căruia s-a dobândit dreptul real;

d) drepturile reale care grevează imobilul.

(5) La cerere se va atașa declarația autentică a petentului, din care să rezulte că este actualul proprietar al imobilului și că situația imobilului a rămas neschimbată.

(6) La cerere se va atașa un certificat eliberat de primăria localității unde este situat imobilul, care să ateste că petentul este cunoscut ca proprietar, precum și situația imobilului de la oficiul teritorial, sau alte acte care să ateste existența dreptului de proprietate al petentului.

Art. 80. -

(1) Prin întocmire se înțelege deschiderea cărții funciare pentru un imobil pentru care nu a fost deschisă o carte funciară în condițiile prevăzute de lege.

(2) Prin reactualizare se înțelege aducerea la zi a informațiilor de carte funciară ale unui imobil, inclusiv a celor înscrise în cărțile funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată.

(3) Prin reconstituire se înțelege refacerea cărților funciare pierdute sau a celor care au devenit imposibil de folosit.

(4) Prin cărți funciare pierdute se înțelege și cărțile funciare sustrase sau distruse, chiar dacă cercetările privind acele aspecte nu au fost finalizate.

Art. 81. -

(1) Reconstituirea sau, după caz, reactualizarea cărții funciare, se va efectua în urma referatului întocmit de către asistentul-registrator sau referent, prin care se atestă pierderea, imposibilitatea folosirii sau neconcordanța datelor de carte funciară cu situația reală.

(2) În lipsa unei cereri scrise, registratorul poate să dispună din oficiu reconstituirea cărții funciare, putând fi utilizate sau consultate toate actele și registrele existente în cadrul biroului teritorial.

(3) În cazul în care cartea funciară inițială a fost găsită, cartea funciară reconstituită va fi sistată, iar înscrierile efectuate ulterior în cartea funciară reconstituită vor fi transcrise în cartea funciară inițială.

Art. 82. -

Reconstituirea din oficiu a unei cărți funciare distruse, sustrase sau pierdute va fi adusă la cunoștința celor interesați prin comunicarea încheierii de reconstituire precum și publicarea într-un ziar de largă răspândire.

3.6. ÎNSCRIEREA MODIFICĂRILOR INTERVENITE CA URMARE A ALIPIRII/DEZLIPIRII IMOBILELOR

Art. 83. - Practică judiciară (1)

(1) Modificările care intervin ca urmare a cererii de alipire a imobilelor se iau în considerare numai dacă acestea aparțin aceluiași proprietar/coproprietar, dacă nu sunt grevate cu sarcini, iar documentația cadastrală recepționată de biroul teritorial este însoțită de actul autentic de alipire. Modificări (2)

(2) Modificările care intervin ca urmare a cererii de dezlipire a imobilului sau a parcelei (care va forma un imobil de sine stătător) se iau în considerare dacă documentația cadastrală recepționată de biroul teritorial este însoțită de actul autentic de dezlipire.

(3) La împărțirea unui imobil între coproprietarii aflați în indiviziune se procedează la dezlipirea și transcrierea imobilelor rezultate în cărți funciare noi.

Art. 84. -

(1) Modificările care intervin prin operațiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial, cu consimțământul titularului, dat în formă autentică. Practică judiciară (1)

(2) În aceste situații, imobilul dezlipit din cartea funciară se înscrie în cartea funciară în care se transferă, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit (unificat) la imobilul existent în acea carte funciară. Modificări (1)

(3) Prin dezlipire se micșorează întinderea imobilului din care s-a preluat suprafața ce primește numărul cadastral nou. Prin alipire se mărește suprafața.

(4) Fiecare imobil trebuie să aibă un număr cadastral și o suprafață arătată în m2.

Art. 85. - Practică judiciară (1)

(1) Modificările săvârșite prin alipire, dezlipire, reînscriere și transcriere se vor arăta atât în partea A, cât și în partea B. Imobilul care s-a împărțit se va sublinia, prin trecerea la rubrica observații a numărului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor înscrie în cărți funciare individuale. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) Imobilele care se unesc se vor sublinia și se vor transcrie într-o carte funciară nouă, reînscriindu-se unite concomitent cu închiderea cărților din care provin, dacă în acestea nu se mai regăsesc alte imobile.

(3) Modificările se vor arăta în partea B cu indicarea înscrisurilor în temeiul cărora s-au săvârșit, iar în partea A, în dreptul imobilelor subliniate, precum și al celor nou-înscrise, se va arăta, în rubrica de observații, numărul de ordine al înscrisurilor săvârșite în partea B.

3.7. EVIDENȚIEREA STĂRII DE COPROPRIETATE

Art. 86. -

(1) Când se cere înscrierea unei stări de coproprietate se vor nominaliza coproprietarii și cota cuvenită acestora, sau se va face mențiunea că aceștia au cote nedeterminate.

(2) Coproprietarii vor fi înștiințați despre această operațiune.

(3) Dacă unul dintre soți refuză menționarea comunității, în actul de dispoziție, asupra unui astfel de bun, acesta nu se va putea înscrie decât cu acordul expres al celuilalt soț.

Art. 87. -

(1) Când se cere înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăți individuale pe etaje sau pe apartamente, se va atașa un desfășurător de plan pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, cu arătarea dreptului de proprietate exclusivă și a drepturilor imobiliare în indiviziune forțată, certificat de administratorul clădirii sau de președintele asociației de proprietari, verificându-se totodată, dacă nu a fost deschisă anterior cartea funciară colectivă pentru imobilul respectiv.

(2) Cererea de înscriere se va face, în prealabil, asupra terenului pe care se află construcția ce face obiectul proprietății, pe etaje sau pe apartamente, întocmindu-se o carte funciară colectivă care cuprinde menționarea părților de folosință comună ale terenului, ale clădirii, precum și descrierea tuturor apartamentelor care intră în componența clădirii cu indicarea titularilor dreptului de proprietate asupra acestora.

(3) Numărul cărții funciare colective se va acorda din registrul de atribuire numere de cărți funciare, ținut pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, iar numărul cadastral se acordă de către biroul teritorial, conform evidențelor acestuia.

(4) Numărul fiecărei cărți funciare individuale se acordă din același registru ca și pentru cartea funciară colectivă, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, în ordine crescătoare.

(5) Dacă înscrierile privesc întreaga clădire, acestea se vor face în ambele cărți funciare.

3.8. ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE

Art. 88. - Practică judiciară (1)

(1) Erorile materiale care nu afectează fondul dreptului, săvârșite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, gratuit, cu comunicarea încheierii, persoanelor interesate.

(2) Cererea de îndreptare a erorilor materiale este imprescriptibilă, dacă nu aduce atingere drepturilor personale și nu modifică conținutul dreptului înscris.

3.9. RECTIFICAREA ÎNSCRIERILOR DIN CARTEA FUNCIARĂ

Art. 89. -

(1) Rectificarea este operațiunea de carte funciară care reprezintă radierea, îndreptarea sau menționarea înscrierii oricărei operațiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.

(2) Rectificarea unei înscrieri în cartea funciară poate fi cerută de orice persoană interesată. Prin persoană interesată se înțelege acea persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare. Practică judiciară (1)

(3) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă prin declarație autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

(4) Cererea de rectificare va cuprinde în anexă declarațiile autentice ale persoanelor interesate precum și actele doveditoare din care să rezulte situația reală a imobilului. Modificări (1)

(5) Prin modificarea de carte funciară se înțelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esența dreptului înscris asupra acelui imobil.

(6) Modificarea nu se va putea face decât la cererea titularului dreptului de proprietate, precum și în baza actelor doveditoare, astfel încât modificarea suprafeței înscrise în cartea funciară nu va fi considerată o rectificare de carte funciară.

3.10. ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE MOȘTENITOR

Art. 90. -

(1) La finalizarea procedurii succesorale notariale, notarul public va înainta biroului teritorial competent, în numele succesorilor, cererea de înscriere a drepturilor lor în cartea funciară, împreună cu certificatul de moștenitor și cu celelalte acte necesare, după caz, inclusiv chitanța de plată a tarifelor de înscriere.

(2) În cazul succesiunilor succesive pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciară, aceasta va fi cerută de ultimul dobânditor, menționându-se situația tuturor transferurilor anterioare.

3.11. ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE ȘI IREVOCABILE

Art. 91. - Modificări (1)

Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă referitoare la un bun imobil, trimisă din oficiu biroului teritorial, se va nota în cartea funciară până la prezentarea dovezii de achitare a tarifelor legale.

Art. 92. -

Pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale modificate, constituite, transmise sau pentru radierea drepturilor reale stinse ca urmare a hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, precum și pentru înscrierea altor acte sau fapte juridice, așa cum rezultă din hotărâre, persoana interesată va depune copia legalizată a hotărârii judecătorești cu mențiunea că este irevocabilă, precum și dovada achitării tarifelor.

Art. 93. - Practică judiciară (2)

(1) Notarea existenței unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea funciară se va putea face fie la cererea părții interesate, fie din oficiu, la sesizarea instanței de judecată. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) În cazul în care instanța judecătorească trimite din oficiu o adresă precum și o copie a acțiunii introductive în vederea notării litigiului, partea interesată va fi înștiințată în acest sens de către biroul teritorial, în vederea achitării tarifului legal.

3.12. INTABULAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE ȘI A DREPTULUI DE CONCESIUNE

Art. 94. - Modele (1)

(1) Dreptul de superficie se va înscrie în partea C a cărții funciare, menționându-se, totodată, cartea funciară în care este înscrisă superficia ca un imobil de sine stătător. În cartea funciară a imobilului în favoarea căruia s-a constituit un drept de superficie se va înscrie același număr cadastral al imobilului (teren), însoțit de un indice, ca și în cartea funciară a dreptului de proprietate, făcându-se mențiune în rubrica observații, a părții A despre numărul cărții funciare de proprietate. Practică judiciară (1)

(2) Dacă dreptul de superficie se constituie pe o parte dintr-un imobil, acesta se va dezmembra formând un imobil distinct din porțiunea grevată de dreptul de superficie, iar cealaltă parte se va constitui într-un imobil neafectat de această sarcină. Practică judiciară (1)

(3) În situația în care proprietarul construcției devine și proprietarul terenului sau invers, cartea funciară în care este descrisă construcția se va închide concomitent cu înscrierea dreptului dobândit și transcrierea construcției în cartea funciară în care se regăsește terenul.

Art. 95. -

(1) Darea în administrarea instituțiilor publice a terenurilor din domeniul public, concesionarea, închirierea sau darea în folosință persoanelor fizice sau juridice, se vor înscrie în partea C a cărții funciare a terenului, proprietate publică sau privată de stat, ori proprietate a unităților administrativ teritoriale, menționându-se totodată cartea funciară în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcției, dacă este cazul.

(2) În cartea funciară a construcției în favoarea căreia s-a constituit dreptul de concesiune se descrie construcția în partea A, iar în partea B se înscrie dreptul de proprietate asupra construcției respective.

3.13. INTABULAREA DREPTULUI DE UZUFRUCT, UZ, ABITAȚIE ȘI SERVITUTE

Art. 96. - Modele (5)

(1) Dreptul de uz, uzufruct, abitație și servitute se vor înscrie în partea C a cărții funciare care evidențiază imobilul asupra căruia se constituie, făcându-se mențiune la rubrica observații din partea B a cărții funciare, în dreptul poziției la care este înscris dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv.

(2) Servitutea va fi înscrisă și în cartea funciară a imobilului dominant.

Art. 97. - Modele (4)

(1) Dacă uzufructul, uzul sau servitutea au ca obiect doar o parte dintr-un imobil, se vor întocmi schițe care să ilustreze această situație.

(2) Dacă dreptul de abitație are ca obiect o parte dintr-un imobil construcție, se vor întocmi schițe care să ilustreze această situație.

(3) Schițele vor fi întocmite și vizate de biroul teritorial urmând a se actualiza corespunzător și anexa la partea A a cărții funciare.

Art. 98. -

Radierea unei servituți constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris vreun drept asupra imobilului.

3.14. INTABULAREA DREPTULUI DE IPOTECĂ ȘI A PRIVILEGIULUI IMOBILIAR

Art. 99. - Practică judiciară (1)

(1) Ipoteca se înscrie numai asupra unui imobil în întregul său sau asupra unei cote părți aparținând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau a unui apartament, ea va fi înscrisă atât asupra acestora, cât și asupra cotei din indiviziunea forțată aferente imobilului ipotecat. Când ipoteca are în vedere o proprietate comună în devălmășie înscrierea nu se poate face decât cu acordul celorlalți coproprietari.

(2) Dreptul de ipotecă asupra unui bun viitor se poate înscrie în condițiile legii, cu condiția ca în prealabil să fi fost notată existența autorizației de construire.

(3) Rangul ipotecii asupra bunului imobil viitor se primește în momentul înregistrării cererii în registrul general de intrare.

Art. 100. -

(1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară va menționa:

a) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca;

b) titlul juridic care justifică garanția ipotecii;

c) cuantumul creanței.

(2) Urmărirea creanței ipotecare se notează în cartea funciară.

(3) Dobânzile, rentele sau celelalte prestațiuni scadente vor avea rangul ipotecii.

Art. 101. -

(1) Când înscrisul doveditor al vânzării învederează că prețul nu a fost plătit integral, privilegiul pentru garantarea prețului datorat se înscrie din oficiu, în beneficiul vânzătorului, cu excepția situației în care s-a renunțat în mod expres la înscrierea acestuia.

(2) Dacă vânzarea a fost desființată, privilegiul se va radia din oficiu.

(3) Dispozițiile alineatelor de mai sus se vor aplica, prin asemănare, și în caz de schimb sau împărțeală pentru diferența de valoare datorată în bani.

Art. 102. -

Privilegiul pentru garantarea prețului datorat de copărtașul adjudecatar al imobilului partajat ca urmare a partajului voluntar sau judiciar, se va înscrie, din oficiu și gratuit, asupra imobilului, în temeiul încheierii registratorului.

Art. 103. -

(1) Arhitecții, antreprenorii și maiștrii vor putea solicita, în temeiul înscrisului constatator al raportului juridic, înscrierea privilegiului asupra imobilului pentru garantarea achitării prețului lucrărilor ce le-au executat.

(2) Înscrisul original va preciza numărul cadastral al parcelei și va cuprinde consimțământul expres al părților în vederea înscrierii privilegiului asupra imobilului. Practică judiciară (1)

Art. 104. -

(1) Cesionarul unei creanțe garantate prin ipotecă va putea cere în favoarea sa înscrierea ipotecii, pe baza înscrisului constatator al cesiunii de creanță.

(2) Debitorul cedat va putea cere notarea excepțiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare comunicării încheierii și pe care înțelege să le opună cesionarului.

Art. 105. -

Dacă înscrisul constitutiv al ipotecii cuprinde clauza "la ordin" sau "la purtător", se va menționa acest lucru în înscriere. În acest caz, dreptul de ipotecă asupra creanței ipotecare se va dobândi și va fi opozabil fără înscrierea în cartea funciară prin însăși strămutarea titlului la ordin sau la purtător.

Art. 106. -

Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea priorității, în temeiul învoielii făcute între creditorii ipotecari al căror rang se schimbă.

Art. 107. -

Drepturile reale imobiliare afectate de o condiție rezolutorie expresă sau de un termen extinctiv, precum și sarcina, în cazul liberalității, se vor arăta în cuprinsul cărții funciare.

3.15. INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILELOR ADUSE CA APORT LA CAPITALUL SOCIAL

Art. 108. -

(1) Aportul unui asociat în cadrul unei asociații cu personalitate juridică, care constă într-un bun imobil, se va înscrie în cartea funciară pe numele asociației.

(2) Transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil care urmează a fi adus ca aport în cadrul unei asociații sau societăți, se va face în baza unui act încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege.

(3) Bunul imobil adus ca aport se va înscrie pe numele persoanei juridice, în temeiul actului încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege, precum și a unui certificat eliberat de oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială se află sediul societății comerciale.

3.16. ÎNSCRIEREA ACTELOR DE EXECUTARE SILITĂ IMOBILIARĂ

Art. 109. -

(1) În executarea silită imobiliară, conform normelor Codului de procedură civilă, somațiile sau notificările vor menționa numărul cadastral al imobilului.

(2) Actele de executare silită imobiliară se vor nota în cartea funciară.

Art. 110. -

Începerea procedurii de valorificare a dreptului de ipotecă se va menționa în cartea funciară a imobilului care se urmărește. Încheierea care va consemna această operațiune se comunică tuturor părților interesate.

Art. 111. -

Dacă executarea silită se efectuează asupra unor imobile aflate în indiviziune sau în comunitate, înscrierea se face, în primul caz, până la nivelul cotei-părți cuvenite debitorului, și pe întreg imobilul, în al doilea caz.

Art. 112. - Practică judiciară (1)

(1) Toate lucrările pentru publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă ca fiind obligatorii de efectuat în cadrul procedurii de urmărire silită se vor nota în cartea funciară asupra imobilului determinat și se radiază la încunoștiințarea scrisă a instanței judecătorești sau a executorului judecătoresc ori bancar, atunci când efectul lor juridic a încetat. Practică judiciară (1)

(2) Actul de adjudecare se va înainta biroului teritorial la care este înscris imobilul adjudecat, pentru înscrierea noilor date privind regimul juridic al acestuia, ca urmare a cererii depuse în acest sens, în urma achitării tarifului legal. Practică judiciară (1)

CAPITOLUL 4 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 113. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

(1) Până la finalizarea lucrărilor cadastrale și a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul fiecărui județ, în localitățile cu regim de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare sau după caz Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărților funciare provizorii în cărți de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărțile funciare sau, după caz, în cărțile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărți, cu respectarea și în condițiile legii.

(2) În cazul imobilelor cuprinse în cărți funciare deschise în temeiul Decretului-lege nr. 115/1938, pentru care s-a întocmit documentație cadastrală, numărul cadastral se va menționa în cartea funciară alături de numărul topografic până la efectuarea următoarei operațiuni care presupune o dezlipire sau o alipire. Ulterior se va indica doar numărul cadastral.

(3) În localitățile cu regim de transcripțiuni și inscripțiuni, până la deschiderea cărților funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor și a veniturilor sale, punerea în mișcare a acțiunii penale precum și acțiunile pentru apărarea drepturilor reale, vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, potrivit Codului civil și Codului de procedură civilă. Modelul de cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini este prezentat în anexa nr. 13.

(4) În ce privește actele având ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate în zone pentru care nu s-au finalizat încă lucrările cadastrului general se vor avea în vedere prevederile art. 59 din lege, efectuându-se înscrieri în câte o carte funciară conform prevederilor acesteia.

Art. 114. -

În situațiile în care s-au înscris în cartea funciară, acte juridice referitoare la imobile aflate în evidența unui teritoriu administrativ, iar amplasamentul acestora este pe un alt teritoriu administrativ, punerea în concordanță a situației scriptice cu situația faptică se va realiza la cerere sau din oficiu, după cum urmează:

a) Oficiul teritorial în evidența căruia se află imobilul, în baza documentației de identificare a amplasamentului terenului, va proceda prin referat la anularea numărului cadastral acordat. Practică judiciară (1)

b) Atunci când terenul în cauză este situat pe un teritoriu administrativ aflat în raza sa de competență, oficiul teritorial va aloca un număr cadastral nou imobilului, corespunzător amplasamentului acestuia. Practică judiciară (1)

c) Documentația cadastrală însoțită de referatul privind anularea numărului cadastral, vor fi transmise biroului teritorial în evidența căruia se află imobilul, pentru efectuarea modificărilor și transferul cărții funciare. Practică judiciară (1)

d) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale de evidență, respectiv de amplasament ale imobilului sunt în raza de activitate ale aceluiași birou teritorial, registratorul va dispune prin încheiere notarea anulării numărului cadastral și transcrierea imobilului în cartea funciară a unității administrativ teritoriale de amplasament a terenului. Totodată se va proceda la închiderea cărții funciare inițiale și la deschiderea unei cărți funciare noi, pe unitatea administrativ-teritorială aferentă amplasamentului terenului. Cartea funciară nou deschisă va prelua descrierea imobilului din documentația cadastrală și situația juridică din cartea funciară închisă. Încheierea va fi comunicată tuturor persoanelor interesate. Practică judiciară (1)

e) În situația în care amplasamentul terenului este în raza de competență a altui birou teritorial decât cel în evidența căruia se află imobilul, dar în subordinea aceluiași oficiu teritorial, registratorul sesizat cu cererea de transfer va dispune prin încheiere notarea anulării numărului cadastral și transcrierea imobilului pe unitatea administrativ teritorială aferentă amplasamentului terenului. După închiderea cărții funciare și modificarea celorlalte evidențe, biroul teritorial va transmite încheierea de transfer împreună cu documentația cadastrală și o copie conformă a cărții funciare închise, la biroul teritorial omolog.

f) După primirea documentației, registratorul din cadrul biroului teritorial în evidența căruia se află unitatea administrativ-teritorială de amplasament a terenului va dispune prin încheiere deschiderea unei cărți funciare noi, pe unitatea administrativ-teritorială aferentă situării terenului. Elementele de identificare ale imobilului vor fi preluate conform descrierii din documentația cadastrală, iar situația juridică va fi preluată din cartea funciară transmisă. Încheierea se va comunica tuturor persoanelor interesate.

g) Atunci când în procedură sunt implicate două oficii teritoriale, oficiul sesizat va proceda conform prevederilor de la literele b și d. După efectuarea modificărilor, oficiul teritorial va transmite oficiului teritorial corespondent documentația cadastrală însoțită de încheierea de transcriere a imobilului și copia conformă a cărții funciare închise. Oficiul teritorial în raza căruia se află terenul, va proceda la recepționarea documentației, alocarea numărului cadastral și va transmite lucrarea la biroul teritorial competent, spre operare. În acest caz se va urma procedura prevăzută la litera f.

h) Prevederile prezentului articol vor fi aplicate prin asemănare și imobilelor aflate sub incidența Decretului-Lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare.

Art. 115. - Modificări (1)

Notarii publici, la întocmirea actelor care urmează să se înscrie în registrele de publicitate, se vor asigura în prealabil de situația de carte funciară, prin solicitarea emiterii extraselor de carte funciară pentru autentificare, și de cea cadastrală de la birourile teritoriale asupra imobilelor ce fac obiectul raporturilor juridice și vor stărui la efectuarea lucrărilor de către birourile teritoriale, în condițiile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale și ale art. 48 lit. e, respectiv art. 54 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată. Modelul de extras de carte funciară pentru autentificare este prezentat în anexa nr. 14.

Art. 116. -

Dacă dintr-un registru de publicitate, cartea funciară veche sau din actele prezentate de părți rezultă că imobilul este proprietatea indiviză a mai multor persoane, însă acești coproprietari se găsesc, în fapt, în stăpânirea unor părți determinate, coproprietarii, de comun acord, vor putea cere ca din parcelele ce sunt în posesia fiecăruia să se formeze câte un imobil determinat prin documentație cadastrală, înscriindu-se într-o carte funciară separat sau alipindu-se, unui imobil înscris în cartea funciară pe numele aceluiași proprietar.

Art. 117. -

(1) Toate operațiunile și informațiile cuprinse în cartea funciară, pot fi arhivate și redate pe suport digital.

(2) În cazul în care redarea se face potrivit alin. 1, forța probantă a datelor de carte funciară este echivalentă cu aceea a înscrisurilor și lucrărilor în baza cărora s-a operat în cartea funciară, dacă sunt certificate de biroul teritorial.

(3) Certificarea se face prin menționarea codului de origine în cazul semnăturii electronice, iar în cazul în care se editează datele pe suport de hârtie, va cuprinde semnătura asistentului - registrator și sigiliul biroului teritorial.

(4) Schimbul de date digitale între birourile teritoriale, oficiile teritoriale și alte instituții autorizate se certifică numai prin codul de origine al biroului teritorial.

Art. 118. -

(1) Baza de date digitală a oficiului teritorial, respectiv a biroului teritorial va fi protejată împotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securizare a informației. Biroul teritorial va conserva în siguranță o copie a registrelor și evidențelor de carte funciară, ținute în format digital, în scopul reconstituirii bazei de date în caz de alterare. Această copie va fi actualizată zilnic și nu va fi folosită în mod curent.

(2) Accesul la informațiile conținute în baza de date a biroului teritorial se face numai de către persoanele autorizate de către Agenția Națională.

Art. 119. -

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 120. -

Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, precum și cu prevederile regulamentului de ordine interioară al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin ordinul directorului general nr. 1.019/25.11.2005.

ANEXA Nr. 1 la regulament Modificări (3)

Birourile de cadastru și publicitate imobiliară
și arondarea pe unități administrativ teritoriale

Nr. crt. Județ BCPI UAT
1 Alba Alba Iulia municipiul ALBA Iulia
2 orașul Cugir
3 orașul Zlatna
4 comuna Almașu Mare
5 comuna Berghin
6 comuna Blandiana
7 comuna Ciugud
8 comuna Cricău
9 comuna Galda de Jos
10 comuna Ighiu
11 comuna Întregalde
12 comuna Meteș
13 comuna Mihalț
14 comuna Săliștea
15 comuna Sântimbru
16 comuna Șibot
17 comuna Vințu de Jos
18 Aiud municipiul Aiud
19 orașul Ocna Mureș
20 orașul Teiuș
21 comuna Fărău
22 comuna Hopârta
23 comuna Livezile
24 comuna Lopadea Nouă
25 comuna Lunca Mureșului
26 comuna Mirăslău
27 comuna Noșlac
28 comuna Ponor
29 comuna Rădești
30 comuna Râmeț
31 comuna Rimetea
32 comuna Stremț
33 comuna Unirea
34 Blaj municipiul Blaj
35 comuna Cenade
36 comuna Cergău
37 comuna Ceru-Băcăinți
38 comuna Cetatea de Baltă
39 comuna Crăciunelu de Jos
40 comuna Jidvei
41 comuna Roșia de Secaș
42 comuna Sâncel
43 comuna Șona
44 comuna Valea Lungă
45 Câmpeni oraș Abrud
46 orașul Baia de Arieș
47 orașul Câmpeni
48 comuna Albac
49 comuna Arieșeni
50 comuna Avram Iancu
51 comuna Bistra
52 comuna Bucium
53 comuna Ciuruleasa
54 comuna Gârda de Sus
55 comuna Horea
56 comuna Lupșa
57 comuna Mogoș
58 comuna Ocoliș
59 comuna Poiana Vadului
60 comuna Poșaga
61 comuna Roșia Montană
62 comuna Sălciua
63 comuna Scărișoara
64 comuna Sohodol
65 comuna Vadu Moților
66 comuna Vidra
67 Sebeș municipiul Sebeș
68 comuna Câlnic
69 comuna Cut
70 comuna Daia Română
71 comuna Doștat
72 comuna Gârbova
73 comuna Ohaba
74 comuna Pianu
75 comuna Săsciori
76 comuna Spring
77 comuna Șugag
78 ARGEȘ Pitești municipiul Pitești
79 orașul Mioveni
80 comuna Albota
81 comuna Băbana
82 comuna Bascov
83 comuna Bradu
84 comuna Budeasa
85 comuna Ciomăgești
86 comuna Cocu
87 comuna Cotmeana
88 comuna Cuca
89 comuna Drăganu
90 comuna Mărăcineni
91 comuna Merișani
92 comuna Micești
93 comuna Morărești
94 comuna Moșoaia
95 comuna Oarja
96 comuna Poiana Lacului
97 comuna Ștefănești
98 comuna Uda
99 comuna Vedea
100 Câmpulung municipiul Câmpulung
101 comuna Albeștii de Muscel
102 comuna Aninoasa
103 comuna Bălilești
104 comuna Berevoești
105 comuna Boteni
106 comuna Bughea de Jos
107 comuna Bughea de Sus
108 comuna Cetățeni
109 comuna Coșești
110 comuna Dâmbovicioara
111 comuna Dărmănești
112 comuna Davidești
113 comuna Dragoslavele
114 comuna Godeni
115 comuna Hârtiești
116 comuna Lerești
117 comuna Mihăești
118 comuna Mioarele
119 comuna Poienarii de Muscel
120 comuna Rucăr
121 comuna Schitu Golești
122 comuna Stâlpeni
123 comuna Stoenești
124 comuna Țițești
125 comuna Valea Mare Pravăț
126 comuna Vlădești
127 comuna Vulturești
128 Costești orașul Costești
129 comuna Bârla
130 comuna Buzoești
131 comuna Căldăraru
132 comuna Hârsești
133 comuna Izvoru
134 comuna Lunca Corbului
135 comuna Miroși
136 comuna Mozăceni
137 comuna Negrași
138 comuna Popești
139 comuna Râca
140 comuna Recea
141 comuna Rociu
142 comuna Săpata
143 comuna Slobozia
144 comuna Ștefan Cel Mare
145 comuna Stolnici
146 comuna Suseni
147 comuna Ungheni
148 Curtea de Argeș municipiul Curtea de Argeș
149 comuna Albeștii de Argeș
150 comuna Arefu
151 comuna Băiculești
152 comuna Brăduleț
153 comuna Cepari
154 comuna Cicănești
155 comuna Ciofrângeni
156 comuna Corbeni
157 comuna Corbi
158 comuna Domnești
159 comuna Mălureni
160 comuna Mușătești
161 comuna Nucșoara
162 comuna Pietroșani
163 comuna Poienarii de Argeș
164 comuna Sălătrucu
165 comuna Șuici
166 comuna Tigveni
167 comuna Valea Danului
168 comuna Valea Iașului
169 Topoloveni orașul Topoloveni
170 comuna Beleți-Negrești
171 comuna Bogați
172 comuna Boțești
173 comuna Călinești
174 comuna Căteasca
175 comuna Dobrești
176 comuna Leordeni
177 comuna Priboieni
178 comuna Rătești
179 comuna Teiu
180 Arad Arad municipiul ARAD
181 orașul Curtici
182 orașul Nădlac
183 comuna Dorobanți
184 comuna Fântânele
185 comuna Felnac
186 comuna Frumușeni
187 comuna Iratoșu
188 comuna Livada
189 comuna Macea
190 comuna Pecica
191 comuna Peregu Mare
192 comuna Șagu
193 comuna Secusigiu
194 comuna Șeitin
195 comuna Șemlac
196 comuna Șiria
197 comuna Șofronea
198 comuna Vinga
199 comuna Vladimirescu
206 comuna Zădăreni
201 comuna Zimandu Nou
202 Chișineu-Criș orașul Chișineu-Criș
203 comuna Apateu
204 comuna Grăniceri
205 comuna Mișca
206 comuna Olari
207 comuna Pilu
208 comuna Sântana
209 comuna Șepreuș
210 comuna Șimand
211 comuna Sintea Mare
212 comuna Socodor
213 comuna Zărand
214 comuna Zerind
215 Gurahonț orașul Sebiș
216 comuna Almaș
217 comuna Brazii
218 comuna Buteni
219 comuna Chisindia
220 comuna Dezna
221 comuna Dieci
222 comuna Gurahonț
223 comuna Hălmăgel
224 comuna Hălmagiu
225 comuna Ignești
226 comuna Moneasa
227 comuna Pleșcuța
228 comuna Vârfurile
229 Ineu orașul Ineu
230 orașul Pâncota
231 comuna Archiș
232 comuna Bârsa
233 comuna Beliu
234 comuna Bocsig
235 comuna Cărand
236 comuna Cermei
237 comuna Craiva
238 comuna Hășmaș
239 comuna Seleuș
240 comuna Șicula
241 comuna Șilindia
242 comuna Târnova
243 comuna Tauț
244 Lipova orașul Lipova
245 comuna Bârzava
246 comuna Bata
247 comuna Birchiș
248 comuna Conop
249 comuna Covăsinț
250 comuna Chioroc
251 comuna Păuliș
252 comuna Petriș
253 comuna Săvârșin
254 comuna Șiștarovăț
255 comuna Ususău
256 comuna Vărădia de Mureș
257 comuna Zăbrani
258 BUCUREȘTI București comuna Sector 1
259 comuna Sector 2
260 comuna Sector 3
261 comuna Sector 4
262 comuna Sector 5
263 comuna Sector 6
264 Bacău BACĂU municipiul Bacău
265 comuna Buhoci
266 comuna Cleja
267 comuna Colonești
268 comuna Corbasca
269 comuna Dămienești
270 comuna Dealu Morii
271 comuna Faraoani
272 comuna Filipeni
273 comuna Găiceana
274 comuna Gioseni
275 comuna Glăvănești
276 comuna Hemeiuș
277 comuna Horgești
278 comuna Huruiești
279 comuna Izvoru Berheciului
280 comuna Letea Veche
281 comuna Lipova
282 comuna Luizi-Călugăra
283 comuna Mișca
284 comuna Măgura
285 comuna Mărgineni
286 comuna Motoșeni
287 comuna Negri
288 comuna Nicolae Bălcescu
289 comuna Odobești
290 comuna Oncești
291 comuna Orbeni
292 comuna Pâncești
293 comuna Parava
294 comuna Parincea
295 comuna Plopana
296 comuna Podu Turcului
297 comuna Prăjești
298 comuna Răcăciuni
299 comuna Răchitoasa
300 comuna Roșiori
301 comuna Sărata
302 comuna Sascut
303 comuna Săucești
304 comuna Secuieni
305 comuna Stănișești
306 comuna Tamași
307 comuna Tătărăști
308 comuna Traian
309 comuna Ungureni
310 comuna Valea Seacă
311 comuna Vultureni
312 Buhuși comuna Berești-Bistrița
313 comuna Blăgești
314 oraș Buhuși
315 comuna Filipești
316 comuna Gârleni
317 comuna Itești
318 comuna Racova
319 Moinești orașul Comănești
320 orașul Dărmănești
321 orașul Moinești
322 comuna Agăș
323 comuna Ardeoani
324 comuna Asău
325 comuna Balcani
326 comuna Berești-Tazlău
327 comuna Brusturoasa
328 comuna Ghimeș-Făget
329 comuna Măgirești
330 comuna Palanca
331 comuna Pârjol
332 comuna Poduri
333 comuna Scorțeni
334 comuna Solonț
335 comuna Strugari
336 comuna Zemeș
337 Onești municipiul Onești
338 orașul Slănic-Moldova
339 oraș Târgu Ocna
340 comuna Bârsănești
341 comuna Berzunți
342 comuna Bogdănești
343 comuna Bucium
344 comuna Căiuți
345 comuna Cașin
346 comuna Coțofănești
347 comuna Dofteana
348 comuna Gura Văii
349 comuna Helegiu
350 comuna Livezi
351 comuna Mănăstirea Cașin
352 comuna Oituz
353 comuna Pârgărești
354 comuna Sănduleni
355 comuna Ștefan Cel Mare
356 comuna Târgu Trotuș
357 comuna Urechești
358 BIHOR Oradea municipiul Oradea
359 comuna Biharia
360 comuna Borș
361 comuna Cetariu
362 comuna Ciuhoi
363 comuna Copăcel
364 comuna Diosig
365 comuna Drăgești
366 comuna Girișu de Criș
367 comuna Hidișelu de Sus
368 comuna Husasău de Tinca
369 comuna Ineu
370 comuna Lăzăreni
371 comuna Nojorid
372 comuna Oșorhei
373 comuna Paleu
374 comuna Roșiori
375 comuna Săcădat
376 comuna Sălard
377 comuna Sânmartin
378 comuna Sântandrei
379 comuna Sârbi
380 comuna Tămășeu
381 Aleșd orașul Aleșd
382 comuna Aștileu
383 comuna Aușeu
384 comuna Borod
385 comuna Bratca
386 comuna Brusturi
387 comuna Bulz
388 comuna Lugașu de Jos
389 comuna Măgești
390 comuna Șinteu
391 comuna Șuncuiuș
392 comuna Țețchea
393 comuna Tileagd
394 comuna Vadu Crișului
395 comuna Vârciorog
396 Beiuș orașul Beiuș
397 oraș Vașcău
398 comuna Budureasa
399 comuna Buntești
400 comuna Căbești
401 comuna Câmpani
402 comuna Căpâlna
403 comuna Cărpinet
404 comuna Ceica
405 comuna Criștioru de Jos
406 comuna Curățele
407 comuna Dobrești
408 comuna Drăgănești
409 comuna Finiș
410 comuna Holod
411 comuna Lazuri de Beiuș
412 comuna Lunca
413 comuna Nucet
414 comuna Pietroasa
415 comuna Pocola
416 comuna Pomezeu
417 comuna Răbăgani
418 comuna Remetea
419 comuna Rieni
420 comuna Roșia
421 comuna Sâmbăta
422 comuna Șoimi
423 oraș Ștei
424 comuna Tărcaia
425 comuna Uileacu de Beiuș
426 Marghita orașul Marghita
427 orașul Valea lui Mihai
428 comuna Abram
429 comuna Abrămuț
430 comuna Balc
431 comuna Boianu Mare
432 comuna Buduslău
433 comuna Cherechiu
434 comuna Chișlaz
435 comuna Curtuișeni
436 comuna Derna
437 comuna Popești
438 comuna Săcueni
439 comuna Sălacea
440 comuna Șimian
441 comuna Spinuș
442 comuna Suplacu de Barcău
443 comuna Tarcea
444 comuna Tăuteu
445 comuna Viișoara
446 Salonta orașul Salonta
447 comuna Avram Iancu
448 comuna Batăr
449 comuna Cefa
450 comuna Ciumeghiu
451 comuna Cociuba Mare
452 comuna Gepiu
453 comuna Mădăraș
454 comuna Olcea
455 comuna Sânnicolau Român
456 comuna Ținca
457 comuna Tulca
458 Bistrița-NĂSĂUD Bistrița municipiul BISTRIȚA
459 comuna Bistrița Bârgăului
460 comuna Budacu de Jos
461 comuna Budești
462 comuna Cetate
463 comuna Dumitrița
464 comuna Galații Bistriței
465 comuna Josenii Bârgăului
466 comuna Livezile
467 comuna Mărișelu
468 comuna Miceștii de Câmpie
469 comuna Milaș
470 comuna Monor
471 comuna Prundu Bârgăului
472 comuna Sânmihaiu de Câmpie
473 comuna Șieu
474 comuna Șieu-Măgheruș
475 comuna Șieuț
476 comuna Silivașu de Câmpie
477 comuna Teaca
478 comuna Tiha Bârgăului
479 comuna Urmeniș
480 Beclean orașul Beclean
481 comuna Braniștea
482 comuna Căianu Mic
483 comuna Chiochiș
484 comuna Chiuza
485 comuna Ciceu Mihăiești
486 comuna Ciceu-Giurgești
487 comuna Lechința
488 comuna Matei
489 comuna Negrilești
490 comuna Nușeni
491 comuna Petru Rareș
492 comuna Șieu-Odorhei
493 comuna Șintereag
494 comuna Spermezeu
495 comuna Târlișua
496 comuna Unu
497 Năsăud orașul Năsăud
498 orașul Sângeorz-Băi
499 comuna Coșbuc
500 comuna Dumitra
501 comuna Feldru
502 comuna Ilva Mare
503 comuna Ilva Mica
504 comuna Leșu
505 comuna Lunca Ilvei
506 comuna Măgura Ilvei
507 comuna Maieru
508 comuna Nimigea
509 comuna Parva
510 comuna Poiana Ilvei
511 comuna Rebra
512 comuna Rebrișoara
513 comuna Rodna
514 comuna Romuli
515 comuna Runcu Salviei
516 comuna Salva
517 comuna Șanț
518 comuna Telciu
519 comuna Zagra
520 Brăila Brăila municipiul BRĂILA
521 comuna Cazasu
522 comuna Chișcani
523 comuna Frecăței
524 comuna Gemenele
525 comuna Gropeni
526 comuna Mărașu
527 comuna Măxineni
528 comuna Movila Miresii
529 comuna Râmnicelu
530 comuna Romanu
531 comuna Salcia Tudor
532 comuna Scorțaru Nou
533 comuna Siliștea
534 comuna Tichilești
535 comuna Traian
536 comuna Tudor Vladimirescu
537 comuna Unirea
538 comuna Vădeni
539 Făurei oraș Făurei
540 oraș Ianca
541 comuna Bordei Verde
542 comuna Cireșu
543 comuna Dudești
544 comuna Galbenu
545 comuna Grădiștea
546 comuna Jirlău
547 comuna Mircea Vodă
548 comuna Racoviță
549 comuna Surdila-Găiseanca
550 comuna Surdila-Greci
551 comuna Șuțești
552 comuna Ulmu
553 comuna Vișani
554 Însurăței orașul Însurăței
555 comuna Bărăganul
556 comuna Berteștii de Jos
557 comuna Ciocile
558 comuna Roșiori
559 comuna Stăncuța
560 comuna Tufești
561 comuna Victoria
562 comuna Viziru
563 comuna Zăvoaia
564 Botoșani BOTOȘANI municipiul Botoșani
565 orașul Darabani
566 orașul Dorohoi
567 orașul Flămânzi
568 orașul Săveni
569 comuna Albești
570 comuna Adașeni
571 comuna Avrămeni
572 comuna Bălușeni
573 comuna Blândești
574 comuna Brăești
575 comuna Broscăuți
576 comuna Bucecea
577 comuna Călărași
578 comuna Cândești
579 comuna Concești
580 comuna Copălău
581 comuna Cordăreni
582 comuna Corlăteni
583 comuna Corni
584 comuna Coșula
585 comuna Coțușca
586 comuna Cristești
587 comuna Cristinești
588 comuna Curtești
589 comuna Dângeni
590 comuna Dersca
591 comuna Dimăcheni
592 comuna Dobârceni
593 comuna Drăgușeni
594 comuna Durnești
595 comuna Frumușica
596 comuna George Enescu
597 comuna Gorbănești
598 comuna Hănești
599 comuna Hăvârna
600 comuna Hilișeu-Horia
601 comuna Hlipiceni
602 comuna Hudești
603 comuna Ibănești
604 comuna Leorda
605 comuna Lozna
606 comuna Lunca
607 comuna Manoleasa
608 comuna Mihai Eminescu
609 comuna Mihăileni
610 comuna Mihălășeni
611 comuna Mileanca
612 comuna Mitoc
613 comuna Nicșeni
614 comuna Păltiniș
615 comuna Pomârla
616 comuna Prăjeni
617 comuna Răchiți
618 comuna Rădăuți-Prut
619 comuna Răușeni
620 comuna Ripiceni
621 comuna Roma
622 comuna Românești
623 comuna Santa Mare
624 comuna Șendriceni
625 comuna Stăuceni
626 comuna Ștefănești
627 comuna Știubieni
628 comuna Suharău
629 comuna Sulița
630 comuna Todireni
631 comuna Trușești
632 comuna Tudora
633 comuna Ungureni
634 comuna Unțeni
635 comuna Văculești
636 comuna Vârfu Câmpului
637 comuna Viișoara
638 comuna Vlădeni
639 comuna Vlăsinești
640 comuna Vorniceni
641 comuna Vorona
642 Brașov Brașov municipiul BRAȘOV
643 municipiul Codlea
644 municipiul Săcele
645 orașul Predeal
646 comuna Bod
647 comuna Budila
648 comuna Cristian
649 comuna Crizbav
650 comuna Dumbrăvita
651 comuna Feldioara
652 comuna Ghimbav
653 comuna Hălchiu
654 comuna Hărman
655 comuna Măieruș
656 comuna Prejmer
657 comuna Sânpetru
658 comuna Tărlungeni
659 comuna Teliu
660 comuna Vama Buzăului
661 Făgăraș municipiul Făgăraș
662 comuna Beclean
663 comuna Cincu
664 comuna Drăguș
665 comuna Hârseni
666 comuna Lisa
667 comuna Mândra
668 comuna Părău
669 comuna Recea
670 comuna Sâmbăta de Sus
671 comuna Șercaia
672 comuna Șinca
673 comuna Șinca Veche
674 comuna Șoarș
675 comuna Ucea
676 oraș Victoria
677 comuna Viștea
678 comuna Voila
679 Rupea orașul Rupea
680 comuna Apața
681 comuna Bunești
682 comuna Cața
683 comuna Comana
684 comuna Hoghiz
685 comuna Homorod
686 comuna Jibert
687 comuna Ormeniș
688 comuna Racoș
689 comuna Șoarș
690 comuna Ticușu
691 comuna Ungra
692 Zărnești orașul Râșnov
693 orașul Zărnești
694 comuna Bran
695 comuna Fundata
696 comuna Holbav
697 comuna Moieciu
698 comuna Poiana Mărului
699 comuna Șinca Nouă
700 comuna Vulcan
701 Buzău BUZĂU municipiul Buzău
702 municipiul Râmnicu Sărat
703 orașul Nehoiu
704 orașul Pogoanele
705 comuna Amaru
706 comuna Bălăceanu
707 comuna Balta Albă
708 comuna Beceni
709 comuna Berca
710 comuna Bisoca
711 comuna Blăjani
712 comuna Boldu
713 comuna Bozioru
714 comuna Brădeanu
715 comuna Brăești
716 comuna Breaza
717 comuna Buda
718 comuna C.A. Rosetti
719 comuna Calvini
720 comuna Cănești
721 comuna Cătina
722 comuna Cernătești
723 comuna Chiliile
724 comuna Chiojdu
725 comuna Cilibia
726 comuna Cislău
727 comuna Cochirleanca
728 comuna Colți
729 comuna Costești
730 comuna Cozieni
731 comuna Florica
732 comuna Gălbinași
733 comuna Gherăseni
734 comuna Ghergheasa
735 comuna Glodeanu Sărat
736 comuna Glodeanu-Siliștea
737 comuna Grebănu
738 comuna Gura Teghii
739 comuna Largu
740 comuna Lopătari
741 comuna Luciu
742 comuna Măgura
743 comuna Mânzălești
744 comuna Mărăcineni
745 comuna Mărgăritești
746 comuna Merei
747 comuna Mihăilești
748 comuna Movila Banului
749 comuna Murgești
750 comuna Năeni
751 comuna Odăile
752 comuna Padina
753 comuna Pănătău
754 comuna Pardoși
755 comuna Pârscov
756 comuna Pătârlagele
757 comuna Pietroasele
758 comuna Podgoria
759 comuna Poșta Câlnău
760 comuna Puiești
761 comuna Racovițeni
762 comuna Râmnicelu
763 comuna Robeasca
764 comuna Rușețu
765 comuna Săgeata
766 comuna Săhăteni
767 comuna Săpoca
768 comuna Sărulești
769 comuna Scorțoasa
770 comuna Scutelnici
771 comuna Siriu
772 comuna Smeeni
773 comuna Stâlpu
774 comuna Țintești
775 comuna Tisău
776 comuna Topliceni
777 comuna Ulmeni
778 comuna Unguriu
779 comuna Vadu Pașii
780 comuna Vâlcelele
781 comuna Valea Râmnicului
782 comuna Valea Salciei
783 comuna Vernești
784 comuna Vintilă Vodă
785 comuna Viperești
786 comuna Zărnești
787 comuna Ziduri
788 Cluj Cluj-Napoca municipiul CLUJ-Napoca
789 comuna Apahida
790 comuna Baciu
791 comuna Căianu
792 comuna Cămărașu
793 comuna Chinteni
794 comuna Cojocna
795 comuna Feleacu
796 comuna Florești
797 comuna Gilău
798 comuna Măguri-Răcătău
799 comuna Mociu
800 comuna Pălatca
801 comuna Sânpaul
802 comuna Suatu
803 Dej municipiul Dej
804 comuna Bobâlna
805 comuna Cășeiu
806 comuna Câțcău
807 comuna Chiuiești
808 comuna Cuzdrioara
809 comuna Jichișu de Jos
810 comuna Mica
811 comuna Panticeu
812 comuna Recea-Cristur
813 comuna Unguraș
814 comuna Vad
815 Gherla municipiul Gherla
816 comuna Aluniș
817 comuna Așchileu
818 comuna Bonțida
819 comuna Borșa
820 comuna Buza
821 comuna Cătina
822 comuna Cornești
823 comuna Dăbâca
824 comuna Fizeșu Gherlii
825 comuna Geaca
826 comuna Iclod
827 comuna Jucu
828 comuna Mintiu Gherlii
829 comuna Sânmărtin
830 comuna Sic
831 comuna Țaga
832 comuna Vultureni
833 Huedin orașul Huedin
834 comuna Aghireșu
835 comuna Beliș
836 comuna Călățele
837 comuna Căpușu Mare
838 comuna Ciucea
839 comuna Gârbău
840 comuna Izvoru Crișului
841 comuna Mănăstireni
842 comuna Mărgău
843 comuna Mărișel
844 comuna Negreni
845 comuna Poieni
846 comuna Rișca
847 comuna Săcuieu
848 comuna Sâncraiu
849 Turda municipiul Câmpia Turzii
850 municipiul Turda
851 comuna Aiton
852 comuna Băișoara
853 comuna Călărași
854 comuna Ceanu Mare
855 comuna Ciurila
856 comuna Frata
857 comuna Iara
858 comuna Luna
859 comuna Mihai Viteazu
860 comuna Moldovenești
861 comuna Petreștii de Jos
862 comuna Ploscoș
863 comuna Săndulești
864 comuna Săvădisla
865 comuna Tritenii de Jos
866 comuna Tureni
867 comuna Valea Ierii
868 comuna Viișoara
869 Călărași Călărași municipiul CĂLĂRAȘI
870 orașul Fundulea
871 orașul Lehliu-Gară
872 comuna Alexandru Odobescu
873 comuna Belciugatele
874 comuna Borcea
875 comuna Ciocănești
876 comuna Cuza Vodă
877 comuna Dichiseni
878 comuna Dor Mărunt
879 comuna Dorobanțu
880 comuna Dragalina
881 comuna Dragoș Vodă
882 comuna Frăsinet
883 comuna Grădiștea
884 comuna Gurbănești
885 comuna Ileana
886 comuna Independența
887 comuna Jegălia
888 comuna Lehliu
889 comuna Lupșanu
890 comuna Modelu
891 comuna Nicolae Bălcescu
892 comuna Perișoru
893 comuna Roseți
894 comuna Sărulești
895 comuna Ștefan Cel Mare
896 comuna Ștefan Vodă
897 comuna Tămădău Mare
899 comuna Ulmu
899 comuna Unirea
900 comuna Vâlcelele
901 comuna Valea Argovei
902 comuna Vlad Țepeș
903 Oltenița municipiul Oltenița
904 orașul Budești
905 comuna Căscioarele
906 comuna Chirnogi
907 comuna Chiselet
908 comuna Curcani
909 comuna Frumușani
910 comuna Fundeni
911 comuna Gălbinași
912 comuna Luica
913 comuna Mânăstirea
914 comuna Mitreni
915 comuna Nana
916 comuna Plătărești
917 comuna Radovanu
918 comuna Sohatu
919 comuna Șoldanu
920 comuna Spanțov
921 comuna Ulmeni
922 comuna Vasilați
923 CARAȘ-SEVERIN Reșița municipiul Reșița
924 orașul Bocșa
925 orașul Moldova Nouă
926 comuna Bănia
927 comuna Berzasca
928 comuna Berzovia
929 comuna Bozovici
930 comuna Brebu
931 comuna Brebu Nou
932 comuna Carașova
933 comuna Coronini
934 comuna Dalboșeț
935 comuna Doclin
936 comuna Dognecea
937 comuna Eftimie Murgu
938 comuna Ezeriș
939 comuna Fârliug
940 comuna Gârnic
941 comuna Lăpușnicel
942 comuna Lăpușnicu Mare
943 comuna Lupac
944 comuna Măureni
945 comuna Ocna de Fier
946 comuna Pojejena
947 comuna Prigor
948 comuna Ramna
949 comuna Sichevița
950 comuna Socol
951 comuna Șopotu Nou
952 comuna Târnova
953 comuna Văliug
954 comuna Vermeș
955 comuna Zorlențu Mare
956 Caransebeș municipiul Caransebeș
957 orașul Băile Herculane
958 orașul Oțelu Roșu
959 comuna Armeniș
960 comuna Băuțar
961 comuna Bolvașnița
962 comuna Buchin
963 comuna Bucoșnița
964 comuna Constantin Daicoviciu
965 comuna Copăcele
966 comuna Cornea
967 comuna Cornereva
968 comuna Domașnea
969 comuna Glimboca
970 comuna Iablanița
971 comuna Luncavița
972 comuna Marga
973 comuna Mehadia
974 comuna Mehadica
975 comuna Obreja
976 comuna Păltiniș
977 comuna Rusca Montană
978 comuna Sacu
979 comuna Slatina-Timiș
980 comuna Teregova
981 comuna Topleț
982 comuna Turnu Ruieni
983 comuna Zăvoi
984 Oravița orașul Anina
985 orașul Oravița
986 comuna Berliște
987 comuna Cărbunari
988 comuna Ciclova Română
989 comuna Ciuchici
990 comuna Ciudanovița
991 comuna Forotic
992 comuna Goruia
993 comuna Grădinari
994 comuna Naidăș
995 comuna Răcășdia
996 comuna Sasca Montană
997 comuna Ticvaniu Mare
998 comuna Vărădia
999 comuna Vrani
1000 Constanța Constanța municipiul CONSTANȚA
1001 orașul Basarabi
1002 orașul Eforie
1003 orașul Năvodari
1004 orașul Ovidiu
1005 orașul Techirghiol
1006 comuna Agigea
1007 comuna Cogealac
1008 comuna Corbu
1009 comuna Cumpăna
1010 comuna Grădina
1011 comuna Istria
1012 comuna Lumina
1013 comuna Mihai Viteazu
1014 comuna Mihail Kogălniceanu
1015 comuna Nicolae Bălcescu
1016 comuna Săcele
1017 comuna Târgușor
1018 comuna Valu lui Traian
1019 Mangalia municipiul Mangalia
1020 orașul Negru Vodă
1021 comuna 23 August
1022 comuna Albești
1023 comuna Amzacea
1024 comuna Bărăganu
1025 comuna Cerchezu
1026 comuna Chirnogeni
1027 comuna Comana
1028 comuna Costinești
1029 comuna Dumbrăveni
1030 comuna Independența
1031 comuna Limanu
1032 comuna Mereni
1033 comuna Pecineaga
1034 comuna Topraisar
1035 comuna Tuzla
1036 Medgidia municipiul Medgidia
1037 orașul Cernavodă
1038 orașul Hârșova
1039 comuna Adamclisi
1040 comuna Aliman
1041 comuna Băneasa
1042 comuna Castelu
1043 comuna Ciobanu
1044 comuna Ciocârlia
1045 comuna Cobadin
1046 comuna Crucea
1047 comuna Cuza Vodă
1048 comuna Deleni
1049 comuna Dobromir
1050 comuna Gârliciu
1051 comuna Ghindărești
1052 comuna Horia
1053 comuna Ion Corvin
1054 comuna Lipnița
1055 comuna Mircea Vodă
1056 comuna Oltina
1057 comuna Ostrov
1058 comuna Pantehmon
1059 comuna Peștera
1060 comuna Poarta Albă
1061 comuna Rasova
1062 comuna Saligny
1063 comuna Saraiu
1064 comuna Seimeni
1065 comuna Siliștea
1066 comuna Topalu
1067 comuna Tortoman
1068 comuna Vulturu
1069 COVASNA Sfântu Gheorghe municipiul Sfântu Gheorghe
1070 orașul Baraolt
1071 comuna Alta Mare
1072 comuna Arcuș
1073 comuna Bățani
1074 comuna Belin
1075 comuna Bixad
1076 comuna Bodoc
1077 comuna Boroșneu Mare
1078 comuna Brăduț
1079 comuna Chichiș
1080 comuna Dobârlău
1081 comuna Ghidfalău
1082 comuna Hăghig
1083 comuna Ilieni
1084 comuna Malnaș
1085 comuna Micfalău
1086 comuna Ozun
1087 comuna Reci
1088 comuna Vâlcele
1089 comuna Valea Crișului
1090 comuna Valea Mare
1091 comuna Vârghiș
1092 Întorsura Buzăului comuna Buzău Ardelean
1093 comuna Mărcuș
1094 Târgu Secuiesc municipiul Târgu Secuiesc
1095 orașul Covasna
1096 comuna Barcani
1097 comuna Brateș
1098 comuna Brețcu
1099 comuna Catalina
1100 comuna Cernat
1101 comuna Comandău
1102 comuna Dalnic
1103 comuna Ghelința
1104 comuna Lemnia
1105 comuna Mereni
1106 comuna Moacșa
1107 comuna Ojdula
1108 comuna Poian
1109 comuna Sânzieni
1110 comuna Turia
1111 comuna Zăbala
1112 comuna Zagon
1113 DÂMBOVIȚA Târgoviște municipiul Târgoviște
1114 orașul Fieni
1115 orașul Găești
1116 oraș Moreni
1117 oraș Pucioasa
1118 oraș Titu
1119 comuna Aninoasa
1120 comuna Băleni
1121 comuna Bărbulețu
1122 comuna Bezdead
1123 comuna Bilciurești
1124 comuna Brănești
1125 comuna Braniștea
1126 comuna Brezoaele
1127 comuna Buciumeni
1128 comuna Bucșani
1129 comuna Butimanu
1130 comuna Cândești
1131 comuna Ciocănești
1132 comuna Cobia
1133 comuna Cojasca
1134 comuna Comișani
1135 comuna Contești
1136 comuna Corbii Mari
1137 comuna Cornățelu
1138 comuna Cornești
1139 comuna Costeștii din Vale
1140 comuna Crângurile
1141 comuna Crevedia
1142 comuna Dărmănești
1143 comuna Dobra
1144 comuna Doicești
1145 comuna Dragodana
1146 comuna Dragomirești
1147 comuna Finta
1148 comuna Glodeni
1149 comuna Gura Foii
1150 comuna Gura Ocniței
1151 comuna Gura Șuții
1152 comuna Hulubești
1153 comuna I.L. Caragiale
1154 comuna Iedera
1155 comuna Lucieni
1156 comuna Ludești
1157 comuna Lungulețu
1158 comuna Malu cu Flori
1159 comuna Mănești
1160 comuna Mătăsaru
1161 comuna Mogoșani
1162 comuna Moroeni
1163 comuna Morteni
1164 comuna Moțăieni
1165 comuna Niculești
1166 comuna Nucet
1167 comuna Ocnița
1168 comuna Odobești
1169 comuna Perșinari
1170 comuna Petrești
1171 comuna Pietrari
1172 comuna Pietroșița
1173 comuna Poiana
1174 comuna Potlogi
1175 comuna Produlești
1176 comuna Pucheni
1177 comuna Răcari
1178 comuna Raciu
1179 comuna Răscăeți
1180 comuna Râu Alb
1181 comuna Răzvad
1182 comuna Runcu
1183 comuna Sălcioara
1184 comuna Șelaru
1185 comuna Slobozia Moară
1186 comuna Șotânga
1187 comuna Tărtășești
1188 comuna Tătărani
1189 comuna Uliești
1190 comuna Ulmi
1191 comuna Văcărești
1192 comuna Valea Lungă
1193 comuna Valea Mare
1194 comuna Văleni-Dâmbovița
1195 comuna Vârfuri
1196 comuna Vișina
1197 comuna Vișinești
1198 comuna Vlădeni
1199 comuna Voinești
1200 comuna Vulcana-Băi
1201 comuna Vulcana-Pandele
1202 DOLJ Craiova municipiul Craiova
1203 municipiul Calafat
1204 orașul Băilești
1205 orașul Filiași
1206 orașul Segarcea
1207 comuna Afumați
1208 comuna Almăj
1209 comuna Amărăștii de Jos
1210 comuna Amărăștii de Sus
1211 comuna Apele Vii
1212 comuna Argetoaia
1213 comuna Bârca
1214 comuna Bechet
1215 comuna Bistreț
1216 comuna Botoșești-Paia
1217 comuna Brabova
1218 comuna Brădești
1219 comuna Braloștița
1220 comuna Bratovoești
1221 comuna Breasta
1222 comuna Bucovăț
1223 comuna Bulzești
1224 comuna Călărași
1225 comuna Calopăr
1226 comuna Caraula
1227 comuna Cârcea
1228 comuna Cârna
1229 comuna Carpen
1230 comuna Castranova
1231 comuna Catane
1232 comuna Celaru
1233 comuna Cerat
1234 comuna Cernătești
1235 comuna Cetate
1236 comuna Cioroiași
1237 comuna Ciupercenii Noi
1238 comuna Coșoveni
1239 comuna Coțofenii din Dos
1240 comuna Coțofenii din Față
1241 comuna Dăbuleni
1242 comuna Daneți
1243 comuna Desa
1244 comuna Dioști
1245 comuna Dobrești
1246 comuna Dobrotești
1247 comuna Drăgotești
1248 comuna Drănic
1249 comuna Fărcaș
1250 comuna Galicea Mare
1251 comuna Galiciuica
1252 comuna Gângiova
1253 comuna Ghercești
1254 comuna Ghidici
1255 comuna Ghindeni
1256 comuna Gighera
1257 comuna Giubega
1258 comuna Giurgița
1259 comuna Gogoșu
1260 comuna Goicea
1261 comuna Golești
1262 comuna Grecești
1263 comuna Întorsura
1264 comuna Ișalnița
1265 comuna Izvoare
1266 comuna Leu
1267 comuna Lipovu
1268 comuna Măceșu de Jos
1269 comuna Măceșu de Sus
1270 comuna Maglavit
1271 comuna Malu Mare
1272 comuna Mârșani
1273 comuna Melinești
1274 comuna Mischii
1275 comuna Moțăței
1276 comuna Murgași
1277 comuna Negoi
1278 comuna Orodel
1279 comuna Ostroveni
1280 comuna Perișor
1281 comuna Pielești
1282 comuna Piscu Vechi
1283 comuna Plenița
1284 comuna Pleșoi
1285 comuna Podari
1286 comuna Poiana Mare
1287 comuna Predești
1288 comuna Radovan
1289 comuna Rast
1290 comuna Robănești
1291 comuna Rojiște
1292 comuna Sadova
1293 comuna Sălcuța
1294 comuna Scăești
1295 comuna Seaca de Câmp
1296 comuna Seaca de Pădure
1297 comuna Secu
1298 comuna Siliștea Crucii
1299 comuna Șimnicu de Sus
1300 comuna Sopot
1301 comuna Tălpaș
1302 comuna Teasc
1303 comuna Terpezița
1304 comuna Teslui
1305 comuna Țuglui
1306 comuna Unirea
1307 comuna Urzicuța
1308 comuna Valea Stanciului
1309 comuna Vârtop
1310 comuna Vârvoru de Jos
1311 comuna Vela
1312 comuna Verbița
1313 GORJ Târgu Jiu municipiul Târgu Jiu
1314 municipiul Motru
1315 orașul Bumbești-Jiu
1316 orașul Novaci
1317 orașul Rovinari
1318 orașul Târgu Cărbunești
1319 orașul Țicleni
1320 orașul Tismana
1321 orașul Turceni
1322 comuna Albeni
1323 comuna Alimpești
1324 comuna Aninoasa
1325 comuna Arcani
1326 comuna Baia de Fier
1327 comuna Bălănești
1328 comuna Bălești
1329 comuna Bâlteni
1330 comuna Bărbătești
1331 comuna Bengești-Ciocadia
1332 comuna Berlești
1333 comuna Bolboși
1334 comuna Borăscu
1335 comuna Brănești
1336 comuna Bumbești-Pițic
1337 comuna Bustuchin
1338 comuna Câlnic
1339 comuna Căpreni
1340 comuna Cătunele
1341 comuna Ciuperceni
1342 comuna Crasna
1343 comuna Crușet
1344 comuna Dănciulești
1345 comuna Dănești
1346 comuna Drăgotești
1347 comuna Drăguțești
1348 comuna Fărcășești
1349 comuna Glogova
1350 comuna Godinești
1351 comuna Hurezani
1352 comuna Ionești
1353 comuna Jupânești
1354 comuna Lelești
1355 comuna Licurici
1356 comuna Logrești
1357 comuna Mătăsari
1358 comuna Mușetești
1359 comuna Negomir
1360 comuna Padeș
1361 comuna Peștișani
1362 comuna Plopșoru
1363 comuna Polovragi
1364 comuna Prigoria
1365 comuna Roșia de Amaradia
1366 comuna Runcu
1367 comuna Săcelu
1368 comuna Samarinești
1369 comuna Săulești
1370 comuna Schela
1371 comuna Scoarța
1372 comuna Slivilești
1373 comuna Stănești
1374 comuna Stejari
1375 comuna Stoina
1376 comuna Țânțăreni
1377 comuna Telești
1378 comuna Turburea
1379 comuna Turcinești
1380 comuna Urdari
1381 comuna Văgiulești
1382 comuna Vladimir
1383 Galați Galați municipiul GALAȚI
1384 orașul Berești
1385 orașul Târgu Bujor
1386 comuna Bălăbănești
1387 comuna Bălășești
1388 comuna Băleni
1389 comuna Băneasa
1390 comuna Berești-Meria
1391 comuna Braniștea
1392 comuna Cavadinești
1393 comuna Corni
1394 comuna Cuca
1395 comuna Cuza Vodă
1396 comuna Drăgușeni
1397 comuna Fârțănești
1398 comuna Foltești
1399 comuna Frumușița
1400 comuna Jorăști
1401 comuna Măstăcani
1402 comuna Oancea
1403 comuna Pechea
1404 comuna Rădești
1405 comuna Rediu
1406 comuna Scânteiești
1407 comuna Schela
1408 comuna Șendreni
1409 comuna Slobozia Conachi
1410 comuna Smârdan
1411 comuna Smulți
1412 comuna Suceveni
1413 comuna Tulucești
1414 comuna Umbrărești
1415 comuna Vânători
1416 comuna Vârlezi
1417 comuna Vlădești
1418 Liești comuna Liești
1419 comuna Barcea
1420 comuna Costache Negri
1421 comuna Fundeni
1422 comuna Grivița
1423 comuna Independența
1424 comuna Ivești
1425 comuna Nămoloasa
1426 comuna Piscu
1427 comuna Tudor Vladimirescu
1428 comuna Umbrărești
1429 Tecuci municipiul Tecuci
1430 comuna Brăhășești
1431 comuna Buciumeni
1432 comuna Cerțești
1433 comuna Corod
1434 comuna Cosmești
1435 comuna Cudalbi
1436 comuna Drăgănești
1437 comuna Ghidigeni
1438 comuna Gohor
1439 comuna Matca
1440 comuna Movileni
1441 comuna Munteni
1442 comuna Negrilești
1443 comuna Nicorești
1444 comuna Poiana
1445 comuna Priponești
1446 comuna Țepu
1447 comuna Valea Mărului
1448 Giurgiu GIURGIU municipiul Giurgiu
1449 orașul Bolintin-Vale
1450 orașul Mihăilești
1451 comuna Adunații-Copăceni
1452 comuna Băneasa
1453 comuna Bolintin-Deal
1454 comuna Bucșani
1455 comuna Bulbucata
1456 comuna Buturugeni
1457 comuna Călugăreni
1458 comuna Clejani
1459 comuna Colibași
1460 comuna Comana
1461 comuna Cosoba
1462 comuna Crevedia Mare
1463 comuna Daia
1464 comuna Florești-Stoenești
1465 comuna Frătești
1466 comuna Găiseni
1467 comuna Găujani
1468 comuna Ghimpați
1469 comuna Gogoșari
1470 comuna Gostinari
1471 comuna Gostinu
1472 comuna Grădinari
1473 comuna Greaca
1474 comuna Herăști
1475 comuna Hotarele
1476 comuna Iepurești
1477 comuna Isvoarele
1478 comuna Izvoarele
1479 comuna Joița
1480 comuna Letca Nouă
1481 comuna Malu
1482 comuna Mârșa
1483 comuna Mihai Bravu
1484 comuna Ogrezeni
1485 comuna Oinacu
1486 comuna Prundu
1487 comuna Putineiu
1488 comuna Răsuceni
1489 comuna Roata de Jos
1490 comuna Săbăreni
1491 comuna Schitu
1492 comuna Singureni
1493 comuna Slobozia
1494 comuna Stănești
1495 comuna Stoenești
1496 comuna Toporu
1497 comuna Ulmi
1498 comuna Valea Dragului
1499 comuna Vânătorii Mici
1500 comuna Vărăști
1501 comuna Vedea
1502 HUNEDOARA Deva municipiul Deva
1503 orașul Simeria
1504 comuna Băcia
1505 comuna Băița
1506 comuna Bătrâna
1507 comuna Brănișca
1508 comuna Burjuc
1509 comuna Cârjiți
1510 comuna Certeju de Sus
1511 comuna Dobra
1512 comuna Gurasada
1513 comuna Hărău
1514 comuna Ilia
1515 comuna Lăpugiu de Jos
1516 comuna Rapoltu Mare
1517 comuna Șoimuș
1518 comuna Vețel
1519 comuna Vorța
1520 comuna Zam
1521 Brad municipiul Brad
1522 comuna Baia de Criș
1523 comuna Blăjeni
1524 comuna Buceș
1525 comuna Bucureșci
1526 comuna Bulzeștii de Sus
1527 comuna Crișcior
1528 comuna Luncoiu de Jos
1529 comuna Ribița
1530 comuna Tomești
1531 comuna Vălișoara
1532 comuna Vața de Jos
1533 Hațeg orașul Hațeg
1534 comuna Baru
1535 comuna Bretea Română
1536 comuna Densuș
1537 comuna General Berthelot
1538 comuna Pui
1539 comuna Răchitova
1540 comuna Râu de Mori
1541 comuna Sălașu de Sus
1542 comuna Sântămăria-Orlea
1543 comuna Sarmizegetusa
1544 comuna Totești
1545 Hunedoara municipiul Hunedoara
1546 orașul Călan
1547 comuna Boșorod
1548 comuna Bunila
1549 comuna Cerbăl
1550 comuna Ghelari
1551 comuna Lelese
1552 comuna Lunca Cernii de Jos
1553 comuna Pestișu Mic
1554 comuna Teliucu Inferior
1555 comuna Toplița
1556 Orăștie municipiul Orăștie
1557 orașul Geoagiu
1558 comuna Balșa
1559 comuna Beriu
1560 comuna Mărtinești
1561 comuna Orăștioara de Sus
1562 comuna Romos
1563 comuna Turdaș
1564 Petroșani municipiul Petroșani
1565 orașul Vulcan
1566 orașul Aninoasa
1567 orașul Lupeni
1568 orașul Petrila
1569 orașul Uricani
1570 comuna Bănița
1571 HARGHITA Miercurea- Ciuc municipiul Miercurea Ciuc
1572 orașul Băile Tușnad
1573 orașul Bălan
1574 comuna Cârța
1575 comuna Ciceu
1576 comuna Ciucsângeorgiu
1577 comuna Cozmeni
1578 comuna Dănești
1579 comuna Frumoasa
1580 comuna Leliceni
1581 comuna Lunca de Jos
1582 comuna Lunca de Sus
1583 comuna Mădăraș
1584 comuna Mihăileni
1585 comuna Păuleni-Ciuc
1586 comuna Plăieșii de Jos
1587 comuna Racu
1588 comuna Sâncrăieni
1589 comuna Sândominic
1590 comuna Sânmartin
1591 comuna Sânsimion
1592 comuna Sântimbru
1593 comuna Siculeni
1594 comuna Tomești
1595 comuna Tușnad
1596 Gheorgheni orașul Gheorgheni
1597 comuna Ciumani
1598 comuna Ditrău
1599 comuna Joseni
1600 comuna Lăzarea
1601 comuna Remetea
1602 comuna Suseni
1603 comuna Voșlăbeni
1604 Odorheiu Secuiesc municipiul Odorheiu Secuiesc
1605 orașul Cristuru Secuiesc
1606 orașul Vlăhița
1607 comuna Atid
1608 comuna Avrămești
1609 comuna Brădești
1610 comuna Căpâlnița
1611 comuna Corund
1612 comuna Dârjiu
1613 comuna Dealu
1614 comuna Feliceni
1615 comuna Lueta
1616 comuna Lupeni
1617 comuna Mărtiniș
1618 comuna Merești
1619 comuna Mugeni
1620 comuna Ocland
1621 comuna Porumbeni
1622 comuna Praid
1623 comuna Săcel
1624 comuna Satu Mare
1625 comuna Secuieni
1626 comuna Șimonești
1627 comuna Ulieș
1628 comuna Vărșag
1629 comuna Zetea
1630 Toplița orașul Toplița
1631 orașul Borsec
1632 comuna Bilbor
1633 comuna Corbu
1634 comuna Gălăuțaș
1635 comuna Sărmaș
1636 comuna Subcetate
1637 comuna Tulgheș
1638 ILFOV Ilfov orașul Buftea
1639 orașul Otopeni
1640 comuna 1 Decembrie
1641 comuna Afumați
1642 comuna Balotești
1643 comuna Berceni
1644 comuna Bragadiru
1645 comuna Brănești
1646 comuna Cernica
1647 comuna Chiajna
1648 comuna Chitila
1649 comuna Ciolpani
1650 comuna Ciorogârla
1651 comuna Clinceni
1652 comuna Copăceni
1653 comuna Corbeanca
1654 comuna Cornetu
1655 comuna Dărăști-Ilfov
1656 comuna Dascălu
1657 comuna Dobroești
1658 comuna Domnești
1659 comuna Dragomirești-Vale
1660 comuna Găneasa
1661 comuna Glina
1662 comuna Grădiștea
1663 comuna Gruiu
1664 comuna Jilava
1665 comuna Măgurele
1666 comuna Moara Vlăsiei
1667 comuna Mogoșoaia
1668 comuna Nuci
1669 comuna Pantelimon
1670 comuna Periș
1671 comuna Petrăchioaia
1672 comuna Popești Leordeni
1673 comuna Snagov
1674 comuna Ștefăneștii De Jos
1675 comuna Tunari
1676 comuna Vidra
1677 comuna Voluntari
1678 IALOMIȚA Slobozia municipiul Slobozia
1679 municipiul Fetești
1680 municipiul Urziceni
1681 orașul Țăndărei
1682 comuna Adâncata
1683 comuna Albești
1684 comuna Alexeni
1685 comuna Amara
1686 comuna Andrășești
1687 comuna Armășești
1688 comuna Axintele
1689 comuna Balaciu
1690 comuna Bărcănești
1691 comuna Borănești
1692 comuna Bordușani
1693 comuna Brazii
1694 comuna Bucu
1695 comuna Buești
1696 comuna Căzănești
1697 comuna Ciocârlia
1698 comuna Ciochina
1699 comuna Ciulnița
1700 comuna Cocora
1701 comuna Colelia
1702 comuna Cosâmbești
1703 comuna Coșereni
1704 comuna Drăgoești
1705 comuna Dridu
1706 comuna Făcăeni
1707 comuna Fierbinți-Târg
1708 comuna Gârbovi
1709 comuna Gheorghe Doja
1710 comuna Gheorghe Lazăr
1711 comuna Giurgeni
1712 comuna Grindu
1713 comuna Grivița
1714 comuna Gura Ialomiței
1715 comuna Ion Roată
1716 comuna Jilavele
1717 comuna Maia
1718 comuna Manasia
1719 comuna Mărculești
1720 comuna Mihail Kogălniceanu
1721 comuna Miloșești
1722 comuna Moldoveni
1723 comuna Movila
1724 comuna Movilița
1725 comuna Munteni-Buzău
1726 comuna Ograda
1727 comuna Perieți
1728 comuna Platonești
1729 comuna Reviga
1730 comuna Roșiori
1731 comuna Sălcioara
1732 comuna Sărățeni
1733 comuna Săveni
1734 comuna Scânteia
1735 comuna Sfântu Gheorghe
1736 comuna Sinești
1737 comuna Stelnica
1738 comuna Sudiți
1739 comuna Traian
1740 comuna Valea Ciorii
1741 comuna Valea Măcrișului
1742 comuna Vlădeni
1743 Iași Iași municipiul IAȘI
1744 oraș Podu Iloaiei
1745 comuna Andrieșeni
1746 comuna Aroneanu
1747 comuna Bârnova
1748 comuna Bivolari
1749 comuna Ciurea
1750 comuna Dagâța
1751 comuna Dobrovăț
1752 comuna Dragușeni
1753 comuna Dumești
1754 comuna Golăiești
1755 comuna Grajduri
1756 comuna Holboca
1757 comuna Horlești
1758 comuna Ipatele
1759 comuna Lețcani
1760 comuna Mădârjac
1761 comuna Mironeasa
1762 comuna Miroslava
1763 comuna Mogoșești
1764 comuna Movileni
1765 comuna Popești
1766 comuna Popricani
1767 comuna Probota
1768 comuna Rediu
1769 comuna Românești
1770 comuna Roșcani
1771 comuna Scânteia
1772 comuna Șcheia
1773 comuna Schitu Duca
1774 comuna Sinești
1775 comuna Tansa
1776 comuna Țibana
1777 comuna Țibănești
1778 comuna Țigănăși
1779 comuna Tomești
1780 comuna Trifești
1781 comuna Țuțora
1782 comuna Ungheni
1783 comuna Valea Lupului
1784 comuna Victoria
1785 comuna Vlădeni
1786 comuna Voinești
1787 Hârlău orașul Hârlău
1788 comuna Balș
1789 comuna Belcești
1790 comuna Ceplenița
1791 comuna Coarnele Caprei
1792 comuna Cotnari
1793 comuna Cucuteni
1794 comuna Deleni
1795 comuna Erbiceni
1796 comuna Fântânele
1797 comuna Focuri
1798 comuna Gropnița
1799 comuna Plugari
1800 comuna Scobinți
1801 comuna Șipote
1802 Pașcani municipiul Pașcani
1803 orașul Târgu Frumos
1804 comuna Alexandru I. Cuza
1805 comuna Balș
1806 comuna Bălțați
1807 comuna Brăești
1808 comuna Butea
1809 comuna Ciohorăni
1810 comuna Costești
1811 comuna Cristești
1812 comuna Hălăucești
1813 comuna Hărmănești
1814 comuna Heleșteni
1815 comuna Ion Neculce
1816 comuna Lespezi
1817 comuna Lungani
1818 comuna Mircești
1819 comuna Miroslovești
1820 comuna Mogoșești-Siret
1821 comuna Moțca
1822 comuna Oțeleni
1823 comuna Răchiteni
1824 comuna Ruginoasa
1825 comuna Sirețel
1826 comuna Stolniceni-Prăjescu
1827 comuna Strunga
1828 comuna Tătăruși
1829 comuna Todirești
1830 comuna Valea Seacă
1831 comuna Vânători
1832 Răducăneni comuna Ciortești
1833 comuna Comarna
1834 comuna Costuleni
1835 comuna Cozmești
1836 comuna Dolhești
1837 comuna Gorban
1838 comuna Grozești
1839 comuna Moșna
1840 comuna Prisăcani
1841 comuna Răducăneni
1842 MEHEDINȚI Drobeta-Turnu Severin municipiul Drobeta-Turnu Severin
1843 comuna Bâlvănești
1844 comuna Breznița-Ocol
1845 comuna Burila Mare
1846 comuna Căzănești
1847 comuna Devesel
1848 comuna Godeanu
1849 comuna Gogoșu
1850 comuna Hinova
1851 comuna Husnicioara
1852 comuna Ilovăț
1853 comuna Izvoru Bârzii
1854 comuna Malovăț
1855 comuna Prunișor
1856 comuna Șimian
1857 comuna Șișești
1858 comuna Șovarna
1859 Baia de Aramă orașul Baia de Aramă
1860 comuna Bala
1861 comuna Balta
1862 comuna Isverna
1863 comuna Obârșia-Cloșani
1864 comuna Ponoarele
1865 Orșova municipiul Orșova
1866 comuna Cireșu
1867 comuna Dubova
1868 comuna Eșelnița
1869 comuna Ilovița
1870 comuna Podeni
1871 comuna Svinița
1872 Strehaia orașul Strehaia
1873 comuna Bâcleș
1874 comuna Breznița-Motru
1875 comuna Broșteni
1876 comuna Butoiești
1877 comuna Corcova
1878 comuna Dumbrava
1879 comuna Florești
1880 comuna Greci
1881 comuna Grozești
1882 comuna Stângăceaua
1883 comuna Tâmna
1884 comuna Voloiac
1885 Vânju Mare orașul Vânju Mare
1886 comuna Bălăcița
1887 comuna Braniștea
1888 comuna Corlățel
1889 comuna Cujmir
1890 comuna Dârvari
1891 comuna Gârla Mare
1892 comuna Gruia
1893 comuna Jiana
1894 comuna Livezile
1895 comuna Obârșia de Câmp
1896 comuna Oprișor
1897 comuna Pădina
1898 comuna Pătulele
1899 comuna Poroina Mare
1900 comuna Pristol
1901 comuna Punghina
1902 comuna Rogova
1903 comuna Salcia
1904 comuna Vânători
1905 comuna Vânjuleț
1906 comuna Vlădaia
1907 comuna Vrata
1908 MARAMUREȘ Baia Mare municipiul Baia Mare
1909 orașul Baia Sprie
1910 orașul Cavnic
1911 orașul Seini
1912 comuna Ardusat
1913 comuna Ariniș
1914 comuna Asuaju de Sus
1915 comuna Băița de sub Codru
1916 comuna Băsești
1917 comuna Bicaz
1918 comuna Cicârlău
1919 comuna Coaș
1920 comuna Coltău
1921 comuna Dumbrăvița
1922 comuna Fărcașa
1923 comuna Gârdani
1924 comuna Groși
1925 comuna Oarța de Jos
1926 comuna Recea
1927 comuna Săcălășeni
1928 comuna Sălsig
1929 comuna Șisești
1930 comuna Tăuții-Măgherăuș
1931 comuna Ulmeni
1932 Dragomirești comuna Bogdan Vodă
1933 comuna Botiza
1934 comuna Dragomirești
1935 comuna Ieud
1936 comuna Poienile Izei
1937 comuna Rozavlea
1938 comuna Săcel
1939 comuna Săliștea de Sus
1940 comuna Șieu
1941 comuna Strâmtura
1942 Sighetu Marmației municipiul Sighetu Marmației
1943 comuna Bârsana
1944 comuna Bocicoiu Mare
1945 comuna Budești
1946 comuna Călinești
1947 comuna Câmpulung la Tisa
1948 comuna Desești
1949 comuna Giulești
1950 comuna Ocna Șugatag
1951 comuna Oncești
1952 comuna Remeți
1953 comuna Rona de Jos
1954 comuna Rona de Sus
1955 comuna Săpânța
1956 comuna Sarasău
1957 comuna Vadu Izei
1958 Șomcuța Mare orașul Șomcuța Mare
1959 comuna Boiu Mare
1960 comuna Mireșu Mare
1961 comuna Remetea Chioarului
1962 comuna Satulung
1963 comuna Valea Chioarului
1964 Târgu Lăpuș orașul Târgu Lăpuș
1965 comuna Băiuț
1966 comuna Cernești
1967 comuna Copalnic-Mănăștur
1968 comuna Coroieni
1969 comuna Cupșeni
1970 comuna Groșii Țibleșului
1971 comuna Lăpuș
1972 comuna Suciu de Sus
1973 comuna Vima Mică
1974 Vișeu de Sus orașul Borșa
1975 orașul Vișeu de Sus
1976 comuna Bistra
1977 comuna Leordina
1978 comuna Moisei
1979 comuna Petrova
1980 comuna Poienile de sub Munte
1981 comuna Repedea
1982 comuna Ruscova
1983 comuna Vișeu de Jos
1984 Mureș Târgu Mureș municipiul Târgu Mureș
1985 comuna Acățari
1986 comuna Band
1987 comuna Bereni
1988 comuna Ceuașu de Câmpie
1989 comuna Corunca
1990 comuna Crăciunești
1991 comuna Cristești
1992 comuna Eremitu
1993 comuna Ernei
1994 comuna Gălești
1995 comuna Gheorghe Doja
1996 comuna Glodeni
1997 comuna Gornești
1998 comuna Grebenișu de Câmpie
1999 comuna Hodoșa
2000 comuna Livezeni
2001 comuna Mădăraș
2002 comuna Măgherani
2003 comuna Miercurea Nirajului
2004 comuna Ogra
2005 comuna Pănet
2006 comuna Pasăreni
2007 comuna Pogăceaua
2008 comuna Râciu
2009 comuna Sâncraiu de Mureș
2010 comuna Sângeorgiu de Mureș
2011 comuna Sânpaul
2012 comuna Sânpetru de Câmpie
2013 comuna Sântana de MUREȘ
2014 comuna Șăulia
2015 comuna Șincai
2016 comuna Ungheni
2017 comuna Vărgata
2018 comuna Voivodeni
2019 Luduș orașul Luduș
2020 orașul Iernut
2021 comuna Ațintiș
2022 comuna Bichiș
2023 comuna Bogata
2024 comuna Chețani
2025 comuna Cuci
2026 comuna Iclănzel
2027 comuna Miheșu de Câmpie
2028 comuna Papiu Ilarian
2029 comuna Sânger
2030 comuna Sarmașu
2031 comuna Tăureni
2032 comuna Valea Largă
2033 comuna Zau de Câmpie
2034 Reghin municipiul Reghin
2035 comuna Aluniș
2036 comuna Băla
2037 comuna Batoș
2038 comuna Beica de Jos
2039 comuna Brâncovenești
2040 comuna Breaza
2041 comuna Chiheru de Jos
2042 comuna Cozma
2043 comuna Crăiești
2044 comuna Deda
2045 comuna Fărăgău
2046 comuna Gurghiu
2047 comuna Hodac
2048 comuna Ibănești
2049 comuna Ideciu de Jos
2050 comuna Lunca
2051 comuna Lunca Bradului
2052 comuna Petelea
2053 comuna Răstolița
2054 comuna Rușii-Munți
2055 comuna Solovăstru
2056 comuna Stânceni
2057 comuna Suseni
2058 comuna Vătava
2059 Sighișoara municipiul Sighișoara
2060 orașul Sovata
2061 comuna Albești
2062 comuna Apold
2063 comuna Bălăușeri
2064 comuna Chibed
2065 comuna Daneș
2066 comuna Fântânele
2067 comuna Ghindari
2068 comuna Nadeș
2069 comuna Sângeorgiu de Pădure
2070 comuna Sărățeni
2071 comuna Neaua
2072 comuna Saschiz
2073 comuna Vânători
2074 comuna Vețca
2075 comuna Viișoara
2076 Târnăveni municipiul Târnăveni
2077 comuna Adămuș
2078 comuna Băgaciu
2079 comuna Bahnea
2080 comuna Coroisânmărtin
2081 comuna Cucerdea
2082 comuna Gănești
2083 comuna Mica
2084 comuna Suplac
2085 comuna Zagăr
2086 Neamț Piatra-Neamț municipiul Piatra-NEAMȚ
2087 comuna Alexandru Cel Bun
2088 comuna Bârgăuani
2089 comuna Bodești
2090 comuna Borlești
2091 comuna Cândești
2092 comuna Costișa
2093 comuna Dobreni
2094 comuna Dochia
2095 comuna Dragomirești
2096 comuna Dumbrava Roșie
2097 comuna Gârcina
2098 comuna Girov
2099 comuna Mărgineni
2100 comuna Negrești
2101 comuna Pângărați
2102 comuna Piatra Șoimului
2103 comuna Podoleni
2104 comuna Războieni
2105 comuna Rediu
2106 comuna Roznov
2107 comuna Săvinești
2108 comuna Ștefan Cel Mare
2109 comuna Tazlău
2110 comuna Tupilați
2111 comuna Zănești
2112 Bicaz orașul Bicaz
2113 comuna Bicaz-Chei
2114 comuna Bicazu Ardelean
2115 comuna Borca
2116 comuna Ceahlău
2117 comuna Dămuc
2118 comuna Farcașa
2119 comuna Grințieș
2120 comuna Hangu
2121 comuna Poiana Teiului
2122 comuna Tarcău
2123 comuna Tașca
2124 Roman municipiul Roman
2125 comuna Bahna
2126 comuna Bira
2127 comuna Boghicea
2128 comuna Botești
2129 comuna Bozieni
2130 comuna Cordun
2131 comuna Doljești
2132 comuna Dulcești
2133 comuna Făurei
2134 comuna Gâdinți
2135 comuna Gherăești
2136 comuna Horia
2137 comuna Icușești
2138 comuna Ion Creangă
2139 comuna Moldoveni
2140 comuna Oniceni
2141 comuna Pâncești
2142 comuna Poienari
2143 comuna Români
2144 comuna Ruginoasa
2145 comuna Săbăoani
2146 comuna Sagna
2147 comuna Secuieni
2148 comuna Stănița
2149 comuna Tămășeni
2150 comuna Trifești
2151 comuna Valea Ursului
2152 comuna Văleni
2153 Târgu-Neamț orașul Târgu Neamț
2154 comuna Agapia
2155 comuna Bălțătești
2156 comuna Brusturi
2157 comuna Crăcăoani
2158 comuna Drăgănești
2159 comuna Ghindăoani
2160 comuna Grumăzești
2161 comuna Păstrăveni
2162 comuna Petricani
2163 comuna Pipirig
2164 comuna Răucești
2165 comuna Țibucani
2166 comuna Timișești
2167 comuna Urecheni
2168 comuna Vânători-Neamț
2169 Olt Slatina municipiul Slatina
2170 municipiul Caracal
2171 orașul Balș
2172 orașul Corabia
2173 orașul Drăgănești-Olt
2174 orașul Piatra-OLT
2175 orașul Scornicești
2176 comuna Băbiciu
2177 comuna Baldovinești
2178 comuna Bălteni
2179 comuna Bărăști
2180 comuna Bârza
2181 comuna Bobicești
2182 comuna Brâncoveni
2183 comuna Brastavățu
2184 comuna Brebeni
2185 comuna Bucinișu
2186 comuna Călui
2187 comuna Cârlogani
2188 comuna Cezieni
2189 comuna Cilieni
2190 comuna Colonești
2191 comuna Corbu
2192 comuna Coteana
2193 comuna Crâmpoia
2194 comuna Cungrea
2195 comuna Curtișoara
2196 comuna Dăneasa
2197 comuna Deveselu
2198 comuna Dobrețu
2199 comuna Dobrosloveni
2200 comuna Dobroteasa
2201 comuna Dobrun
2202 comuna Drăghiceni
2203 comuna Făgețelu
2204 comuna Fălcoiu
2205 comuna Fărcașele
2206 comuna Găneasa
2207 comuna Gârcov
2208 comuna Găvănești
2209 comuna Ghimpețeni
2210 comuna Giuvărăști
2211 comuna Gostavățu
2212 comuna Grădinari
2213 comuna Grădinile
2214 comuna Grojdibodu
2215 comuna Gura Padinii
2216 comuna Ianca
2217 comuna Iancu Jianu
2218 comuna Icoana
2219 comuna Ipotesti
2220 comuna Izbiceni
2221 comuna Izvoarele
2222 comuna Leleasca
2223 comuna Mărunței
2224 comuna Mihăești
2225 comuna Milcov
2226 comuna Morunglav
2227 comuna Movileni
2228 comuna Nicolae Titulescu
2229 comuna Obârșia
2230 comuna Oboga
2231 comuna Oporelu
2232 comuna Optași-Măgura
2233 comuna Orlea
2234 comuna Osica de Jos
2235 comuna Osica de Sus
2236 comuna Pârșcoveni
2237 comuna Perieți
2238 comuna Pleșoiu
2239 comuna Poboru
2240 comuna Potcoava
2241 comuna Priseaca
2242 comuna Radomirești
2243 comuna Redea
2244 comuna Rotunda
2245 comuna Rusănești
2246 comuna Sâmburești
2247 comuna Sârbii - Măgura
2248 comuna Scărișoara
2249 comuna Schitu
2250 comuna Seaca
2251 comuna Serbănești
2252 comuna Slătioara
2253 comuna Șopârlița
2254 comuna Spineni
2255 comuna Sprâncenata
2256 comuna Ștefan Cel Mare
2257 comuna Stoenești
2258 comuna Stoicănești
2259 comuna Strejești
2260 comuna Studina
2261 comuna Tătulești
2262 comuna Teslui
2263 comuna Tia Mare
2264 comuna Topana
2265 comuna Traian
2266 comuna Tufeni
2267 comuna Urzica
2268 comuna Vădastra
2269 comuna Vădăstrița
2270 comuna Vâlcele
2271 comuna Valea Mare
2272 comuna Văleni
2273 comuna Verguleasa
2274 comuna Vișina
2275 comuna Vișina Nouă
2276 comuna Vitomirești
2277 comuna Vlădila
2278 comuna Voineasa
2279 comuna Vulpeni
2280 comuna Vulturești
2281 PRAHOVA Ploiești municipiul Ploiești
2282 orașul Azuga
2283 orașul Boldești-Scăeni
2284 orașul Bușteni
2285 orașul Comarnic
2286 orașul Mizil
2287 orașul Plopeni
2288 orașul Sinaia
2289 orașul Urlați
2290 comuna Albești-Paleologu
2291 comuna Apostolache
2292 comuna Ariceștii Rahtivani
2293 comuna Baba Ana
2294 comuna Balta Doamnei
2295 comuna Bărcănești
2296 comuna Berceni
2297 comuna Blejoi
2298 comuna Boldești-Gradiștea
2299 comuna Brazi
2300 comuna Bucov
2301 comuna Călugăreni
2302 comuna Ceptura
2303 comuna Chiojdeanca
2304 comuna Ciorani
2305 comuna Cocorăștii Colț
2306 comuna Colceag
2307 comuna Drăgănești
2308 comuna Dumbrava
2309 comuna Dumbrăvești
2310 comuna Fântânele
2311 comuna Fulga
2312 comuna Gherghița
2313 comuna Gorgota
2314 comuna Gornet-Cricov
2315 comuna Gura Vadului
2316 comuna Iordăcheanu
2317 comuna Jugureni
2318 comuna Lapoș
2319 comuna Lipănești
2320 comuna Mănești
2321 comuna Olari
2322 comuna Păulești
2323 comuna Plopu
2324 comuna Podenii Noi
2325 comuna Poienarii Burchii
2326 comuna Puchenii Mari
2327 comuna Râfov
2328 comuna Salcia
2329 comuna Sălciile
2330 comuna Sângeru
2331 comuna Secăria
2332 comuna Șirna
2333 comuna Talea
2334 comuna Targșoru Vechi
2335 comuna Tătaru
2336 comuna Tinosu
2337 comuna Tomșani
2338 comuna Vadu Săpat
2339 comuna Vâlcănești
2340 comuna Valea Călugărească
2341 Câmpina municipiul Câmpina
2342 orașul Breaza
2343 orașul Băicoi
2344 comuna Adunați
2345 comuna Bănești
2346 comuna Brebu
2347 comuna Cocorăștii Mislii
2348 comuna Cornu
2349 comuna Filipeștii de Pădure
2350 comuna Filipeștii de Târg
2351 comuna Florești
2352 comuna Măgureni
2353 comuna Poiana Câmpina
2354 comuna Provița de Jos
2355 comuna Provița de Sus
2356 comuna Scorțeni
2357 comuna Șotrile
2358 comuna Telega
2359 comuna Valea Doftanei
2360 Vălenii de Munte orașul Slănic
2361 orașul Vălenii de Munte
2362 comuna Aluniș
2363 comuna Ariceștii Zeletin
2364 comuna Bătrâni
2365 comuna Bălțești
2366 comuna Bertea
2367 comuna Cărbunești
2368 comuna Cerașu
2369 comuna Cosminele
2370 comuna Drajna
2371 comuna Gomet
2372 comuna Gura Vitioarei
2373 comuna Izvoarele
2374 comuna Măgurele
2375 comuna Măneciu
2376 comuna Păcureți
2377 comuna Posești
2378 comuna Predeal-Sărari
2379 comuna Șoimari
2380 comuna Starchiojd
2381 comuna Ștefești
2382 comuna Surani
2383 comuna Teișani
2384 comuna Vărbilău
2385 Sibiu Sibiu municipiul SIBIU
2386 orașul Cisnădie
2387 orașul Ocna Sibiului
2388 comuna Cristian
2389 comuna Loamneș
2390 comuna Păuca
2391 comuna Poplaca
2392 comuna Rășinari
2393 comuna Râu Sadului
2394 comuna Roșia
2395 comuna Sadu
2396 comuna Șelimbăr
2397 comuna Slimnic
2398 comuna Șura Mare
2399 comuna Șura Mică
2400 comuna Vurpăr
2401 Agnita orașul Agnita
2402 comuna Alțina
2403 comuna Bârghiș
2404 comuna Brădeni
2405 comuna Bruiu
2406 comuna Chirpăr
2407 comuna Iacobeni
2408 comuna Marpod
2409 comuna Merghindeal
2410 comuna Mihăileni
2411 comuna Nocrich
2412 Avrig orașul Avrig
2413 orașul Tălmaciu
2414 comuna Arpașu de Jos
2415 comuna Boița
2416 comuna Cârța
2417 comuna Cârțișoara
2418 comuna Porumbacu de Jos
2419 comuna Racovița
2420 comuna Turnu Roșu
2421 Mediaș municipiul Mediaș
2422 orașul Copșa Mică
2423 orașul Dumbrăveni
2424 comuna Alma
2425 comuna Ațel
2426 comuna Axente Sever
2427 comuna Bazna
2428 comuna Biertan
2429 comuna Blăjel
2430 comuna Brateiu
2431 comuna Dârlos
2432 comuna Hoghilag
2433 comuna Laslea
2434 comuna Micăsasa
2435 comuna Moșna
2436 comuna Șeica Mare
2437 comuna Șeica Mică
2438 comuna Târnava
2439 comuna Valea Viilor
2440 Săliște orașul Săliște
2441 comuna Apoldu de Jos
2442 comuna Gura Râului
2443 comuna Jina
2444 comuna Ludoș
2445 comuna Miercurea Sibiului
2446 comuna Orlat
2447 comuna Poiana Sibiului
2448 comuna Tilișca
2449 SĂLAJ Zalău municipiul Zalău
2450 orașul Cehu Silvaniei
2451 orașul Jibou
2452 comuna Agrij
2453 comuna Almașu
2454 comuna Băbeni
2455 comuna Bălan
2456 comuna Benesat
2457 comuna Bocșa
2458 comuna Buciumi
2459 comuna Coșeiu
2460 comuna Creaca
2461 comuna Crișeni
2462 comuna Cristolț
2463 comuna Cuzăplac
2464 comuna Dobrin
2465 comuna Dragu
2466 comuna Fildu de Jos
2467 comuna Gâlgău
2468 comuna Gârbou
2469 comuna Hereclean
2470 comuna Hida
2471 comuna Ileanda
2472 comuna Letca
2473 comuna Lozna
2474 comuna Meseșenii de Jos
2475 comuna Mirșid
2476 comuna Năpradea
2477 comuna Poiana Blenchii
2478 comuna Românași
2479 comuna Rus
2480 comuna Sălățig
2481 comuna Șamșud
2482 comuna Sânmihaiu Almașului
2483 comuna Șimișna
2484 comuna Someș-Odorhei
2485 comuna Surduc
2486 comuna Treznea
2487 comuna Zalha
2488 comuna Zimbor
2489 Șimleu Silvaniei orașul Șimleu Silvaniei
2490 comuna Bănișor
2491 comuna Bobota
2492 comuna Boghiș
2493 comuna Camăr
2494 comuna Carastelec
2495 comuna Chieșd
2496 comuna Cizer
2497 comuna Crasna
2498 comuna Halmășd
2499 comuna Horoatu Crasnei
2500 comuna Ip
2501 comuna Măeriște
2502 comuna Marca
2503 comuna Nușfalău
2504 comuna Pericei
2505 comuna Plopiș
2506 comuna Sâg
2507 comuna Șărmășag
2508 comuna Valcău de Jos
2509 comuna Vârșolț
2510 Satu Mare Satu Mare municipiul Satu Mare
2511 comuna Agriș
2512 comuna Apa
2513 comuna Ardud
2514 comuna Bârsău
2515 comuna Beltiug
2516 comuna Botiz
2517 comuna Crucișor
2518 comuna Culciu
2519 comuna Doba
2520 comuna Dorolț
2521 comuna Halmeu
2522 comuna Homoroade
2523 comuna Lazuri
2524 comuna Livada
2525 comuna Medieșu Aurit
2526 comuna Micula
2527 comuna Odoreu
2528 comuna Păulești
2529 comuna Pomi
2530 comuna Socond
2531 comuna Terebești
2532 comuna Turulung
2533 comuna Valea Vinului
2534 comuna Vetiș
2535 comuna Viile SATU MARE
2536 Carei municipiul Carei
2537 orașul Tășnad
2538 comuna Acâș
2539 comuna Andrid
2540 comuna Berveni
2541 comuna Bogdand
2542 comuna Cămin
2543 comuna Căpleni
2544 comuna Căuaș
2545 comuna Cehal
2546 comuna Ciumești
2547 comuna Craidorolț
2548 comuna Foieni
2549 comuna Hodod
2550 comuna Moftin
2551 comuna Petrești
2552 comuna Pir
2553 comuna Pișcolt
2554 comuna Săcășeni
2555 comuna Sanislău
2556 comuna Santău
2557 comuna Săuca
2558 comuna Supur
2559 comuna Tiream
2560 comuna Urziceni
2561 Negrești-Oaș orașul Negrești-Oaș
2562 comuna Bătarci
2563 comuna Bixad
2564 comuna Călinești-Oaș
2565 comuna Cămărzana
2566 comuna Certeze
2567 comuna Gherța Mică
2568 comuna Orașu Nou
2569 comuna Tarna Mare
2570 comuna Târșolț
2571 comuna Turț
2572 comuna Vama
2573 Suceava Suceava municipiul SUCEAVA
2574 comuna Adâncata
2575 comuna Bălăceana
2576 comuna Bosanci
2577 comuna Botoșana
2578 comuna Cacica
2579 comuna Capu Câmpului
2580 comuna Ciprian Porumbescu
2581 comuna Comănești
2582 comuna Dărmănești
2583 comuna Drăgoiesti
2584 comuna Dumbrăveni
2585 comuna Fântânele
2586 comuna Hânțești
2587 comuna Ilișești
2588 comuna Ipotești
2589 comuna Liteni
2590 comuna Mitocu Dragomirnei
2591 comuna Moara
2592 comuna Păltinoasa
2593 comuna Pârteștii de Jos
2594 comuna Pătrăuți
2595 comuna Salcea
2596 comuna Șcheia
2597 comuna Siminicea
2598 comuna Stroiești
2599 comuna Todirești
2600 comuna Udești
2601 comuna Verești
2602 comuna Zvoriștea
2603 Câmpulung Moldovenesc municipiul Câmpulung Moldovenesc
2604 comuna Breaza
2605 comuna Frasin
2606 comuna Frumosu
2607 comuna Fundu Moldovei
2608 comuna Gura Humorului
2609 comuna Izvoarele Sucevei
2610 comuna Mănăstirea Humorului
2611 comuna Moldova-Sulița
2612 comuna Moldovița
2613 comuna Ostra
2614 comuna Pojorâta
2615 comuna Sadova
2616 comuna Stulpicani
2617 comuna Vama
2618 comuna Vatra Moldoviței
2619 Fălticeni municipiul Fălticeni
2620 comuna Baia
2621 comuna Bogdănești
2622 comuna Boroaia
2623 comuna Bunești
2624 comuna Cornu Luncii
2625 comuna Dolhasca
2626 comuna Dolhești
2627 comuna Drăgușeni
2628 comuna Fântâna Mare
2629 comuna Forăști
2630 comuna Hârtop
2631 comuna Horădniceni
2632 comuna Mălini
2633 comuna Preutești
2634 comuna Rădășeni
2635 comuna Râșca
2636 comuna Slatina
2637 comuna Vadu Moldovei
2638 comuna Vulturești
2639 Gura Humorului orașul Gura Humorului
2640 comuna Cacica
2641 comuna Capu Câmpului
2642 comuna Drăgoiești
2643 comuna Frasin
2644 comuna Mănăstirea Humorului
2645 comuna Ostra
2646 comuna Păltinoasa
2647 comuna Pârteștii de Jos
2648 comuna Stulpicani
2649 comuna Valea Moldovei
2650 Rădăuți municipiul Rădăuți
2651 orașul Siret
2652 orașul Solca
2653 comuna Arbore
2654 comuna Bălcăuți
2655 comuna Bilca
2656 comuna Brodina
2657 comuna Burla
2658 comuna Cajvana
2659 comuna Calafindești
2660 comuna Dornești
2661 comuna Frătăuții Noi
2662 comuna Frătăuții Vechi
2663 comuna Gălănești
2664 comuna Grămești
2665 comuna Grănicești
2666 comuna Horadnic de Jos
2667 comuna Horadnic de Sus
2668 comuna Iaslovăț
2669 comuna Marginea
2670 comuna Milișăuți
2671 comuna Mușenița
2672 comuna Putna
2673 comuna Satu Mare
2674 comuna Șerbăuți
2675 comuna Straja
2676 comuna Sucevița
2677 comuna Ulma
2678 comuna Vicovu de Jos
2679 comuna Vicovu de Sus
2680 comuna Voitinel
2681 comuna Volovăț
2682 comuna Zamostea
2683 Vatra Dornei municipiul Vatra Dornei
2684 comuna Broșteni
2685 comuna Cârlibaba
2686 comuna Ciocănești
2687 comuna Coșna
2688 comuna Crucea
2689 comuna Dorna Candrenilor
2690 comuna Dorna-Arini
2691 comuna Iacobeni
2692 comuna Panaci
2693 comuna Poiana Stampei
2694 comuna Șaru Dornei
2695 Tulcea TULCEA municipiul Tulcea
2696 orașul Babadag
2697 orașul Isaccea
2698 orașul Măcin
2699 orașul Sulina
2700 comuna Baia
2701 comuna Beidaud
2702 comuna Beștepe
2703 comuna C.A. Rosetti
2704 comuna Carcaliu
2705 comuna Casimcea
2706 comuna Ceamurlia de Jos
2707 comuna Ceatalchioi
2708 comuna Cerna
2709 comuna Chilia Veche
2710 comuna Ciucurova
2711 comuna Crișan
2712 comuna Dăeni
2713 comuna Dorobanțu
2714 comuna Frecăței
2715 comuna Greci
2716 comuna Grindu
2717 comuna Hamcearca
2718 comuna Horia
2719 comuna I.C. Brătianu
2720 comuna Izvoarele
2721 comuna Jijila
2722 comuna Jurilovca
2723 comuna Luncavița
2724 comuna Mahmudia
2725 comuna Maliuc
2726 comuna Mihai Bravu
2727 comuna Mihail Kogălniceanu
2728 comuna Murighiol
2729 comuna Nalbant
2730 comuna Niculițel
2731 comuna Nufăru
2732 comuna Ostrov
2733 comuna Pardina
2734 comuna Peceneaga
2735 comuna Sarichioi
2736 comuna Sfântu Gheorghe
2737 comuna Slava Cercheză
2738 comuna Smârdan
2739 comuna Somova
2740 comuna Stejaru
2741 comuna Topolog
2742 comuna Turcoaia
2743 comuna Văcăreni
2744 comuna Valea Nucarilor
2745 comuna Valea Teilor
2746 TIMIȘ Timișoara municipiul Timișoara
2747 orașul Jimbolia
2748 orașul Recaș
2749 comuna Becicherecu Mic
2750 comuna Biled
2751 comuna Bogda
2752 comuna Cărpiniș
2753 comuna Cenei
2754 comuna Checea
2755 comuna Chevereșu Mare
2756 comuna Dudeștii Noi
2757 comuna Dumbrăvița
2758 comuna Fibiș
2759 comuna Foeni
2760 comuna Ghiroda
2761 comuna Giarmata
2762 comuna Giroc
2763 comuna Giulvăz
2764 comuna Gottlob
2765 comuna Iecea Mare
2766 comuna Mașloc
2767 comuna Moșnița Nouă
2768 comuna Orțișoara
2769 comuna Parța
2770 comuna Peciu Nou
2771 comuna Pișchia
2772 comuna Remetea Mare
2773 comuna Săcălaz
2774 comuna Sacoșu Turcesc
2775 comuna Șag
2776 comuna Sânandrei
2777 comuna Șandra
2778 comuna Sânmihaiu Român
2779 comuna Saravale
2780 comuna Satchinez
2781 comuna Uivar
2782 Deta orașul Deta
2783 orașul Gătaia
2784 comuna Banloc
2785 comuna Birda
2786 comuna Ciacova
2787 comuna Denta
2788 comuna Ghilad
2789 comuna Giera
2790 comuna Jamu Mare
2791 comuna Jebel
2792 comuna Liebling
2793 comuna Moravița
2794 comuna Pădureni
2795 comuna Tormac
2796 comuna Voiteg
2797 Făget orașul Făget
2798 comuna Bethausen
2799 comuna Curtea
2800 comuna Dumbrava
2801 comuna Fârdea
2802 comuna Mănăștiur
2803 comuna Margina
2804 comuna Ohaba Lungă
2805 comuna Pietroasa
2806 comuna Tomești
2807 comuna Traian Vuia
2808 Lugoj municipiul Lugoj
2809 orașul Buziaș
2810 comuna Balinț
2811 comuna Bara
2812 comuna Bârna
2813 comuna Belinț
2814 comuna Boldur
2815 comuna Brestovăț
2816 comuna Coșteiu
2817 comuna Criciova
2818 comuna Darova
2819 comuna Gavojdia
2820 comuna Ghizela
2821 comuna Nădrag
2822 comuna Nițchidorf
2823 comuna Racovița
2824 comuna Secaș
2825 comuna Știuca
2826 comuna Topolovățu Mare
2827 comuna Victor Vlad Delamarina
2828 Sânnicolau Mare orașul Sânnicolau Mare
2829 comuna Beba Veche
2830 comuna Beba Veche
2831 comuna Cenad
2832 comuna Comloșu Mare
2833 comuna Dudeștii Vechi
2834 comuna Gotlob
2835 comuna Lenauheim
2836 comuna Lovrin
2837 comuna Periam
2838 comuna Sânpetru Mare
2839 comuna Saravale
2840 comuna Teremia Mare
2841 comuna Tomnatic
2842 comuna Variaș
2843 TELEORMAN Alexandria municipiul Alexandria
2844 municipiul Turnu Măgurele
2845 comuna Băbăița
2846 comuna Balaci
2847 comuna Beciu
2848 comuna Beuca
2849 comuna Bogdana
2850 comuna Brânceni
2851 comuna Bujoreni
2852 comuna Buzescu
2853 comuna Călinești
2854 comuna Călmățuiu
2855 comuna Călmătuiu de Sus
2856 comuna Ciolănești
2857 comuna Ciuperceni
2858 comuna Crângeni
2859 comuna Crângu
2860 comuna Didești
2861 comuna Dobrotești
2862 comuna Dracea
2863 comuna Drăcșenei
2864 comuna Drăgănești de Vede
2865 comuna Drăgănești-Vlașca
2866 comuna Frăsinet
2867 comuna Furculești
2868 comuna Islaz
2869 comuna Lisa
2870 comuna Lița
2871 comuna Lunca
2872 comuna Măgura
2873 comuna Măldăeni
2874 comuna Mârzănești
2875 comuna Mavrodin
2876 comuna Nanov
2877 comuna Necșești
2878 comuna Nenciulești
2879 comuna Olteni
2880 comuna Orbeasca
2881 comuna Peretu
2882 comuna Plopii-Slăvitești
2883 comuna Plosca
2884 comuna Poroschia
2885 comuna Putineiu
2886 comuna Rădoiești
2887 comuna Răsmirești
2888 comuna Roșiori de Vede
2889 comuna Săceni
2890 comuna Saelele
2891 comuna Salcia
2892 comuna Scrioaștea
2893 comuna Seaca
2894 comuna Segarcea-Vale
2895 comuna Sfințești
2896 comuna Siliștea-Gumești
2897 comuna Slobozia Mândra
2898 comuna Stejaru
2899 TELEORMAN Alexandria comuna Ștorobăneasa
2900 comuna Țigănești
2901 comuna Traian
2902 comuna Troianul
2903 comuna Uda-Clocociov
2904 comuna Vârtoape
2905 comuna Vedea
2906 comuna Vitănești
2907 comuna Zâmbreasca
2908 Videle orașul Videle
2909 comuna Blejești
2910 comuna Botoroaga
2911 comuna Cosmești
2912 comuna Crevenicu
2913 comuna Gălăteni
2914 comuna Gratia
2915 comuna Mereni
2916 comuna Moșteni
2917 comuna Poeni
2918 comuna Purani
2919 comuna Sârbeni
2920 comuna Scurtu Mare
2921 comuna Siliștea
2922 comuna Talpa
2923 comuna Tătărăștii de Jos
2924 comuna Tătărăștii de Sus
2925 comuna Trivalea-Moșteni
2926 Zimnicea orașul Zimnicea
2927 comuna Bragadiru
2928 comuna Bujoru
2929 comuna Cervenia
2930 comuna Conțești
2931 comuna Fântânele
2932 comuna Frumoasa
2933 comuna Izvoarele
2934 comuna Năsturelu
2935 comuna Piatra
2936 comuna Pietroșani
2937 comuna Smârdioasa
2938 comuna Suhaia
2939 comuna Viișoara
2940 Vâlcea Râmnicu VÂLCEA municipiul Drăgășani
2941 municipiul Râmnicu Vâlcea
2942 orașul Brezoi
2943 orașul Călimănești
2944 orașul Băile Govora
2945 orașul Horezu
2946 orașul Băile Olănești
2947 orașul Ocnele Mari
2948 comuna Alunu
2949 comuna Amărăști
2950 comuna Băbeni
2951 comuna Bălcești
2952 comuna Bărbătești
2953 comuna Berbești
2954 comuna Berislăvești
2955 comuna Boișoara
2956 comuna Budești
2957 comuna Bujoreni
2958 comuna Bunești
2959 comuna Câineni
2960 comuna Cernișoara
2961 comuna Copăceni
2962 comuna Costești
2963 comuna Crețeni
2964 comuna Dăești
2965 comuna Dănicei
2966 comuna Diculești
2967 comuna Drăgoești
2968 comuna Fârtățești
2969 comuna Făurești
2970 comuna Frâncești
2971 comuna Galicea
2972 comuna Ghioroiu
2973 comuna Glăvile
2974 comuna Golești
2975 comuna Grădiștea
2976 comuna Gușoeni
2977 comuna Ionești
2978 comuna Lăcusteni
2979 comuna Lădești
2980 comuna Laloșu
2981 comuna Lăpușata
2982 comuna Livezi
2983 comuna Lungești
2984 comuna Măciuca
2985 comuna Mădulari
2986 comuna Malaia
2987 comuna Măldărești
2988 comuna Mateești
2989 comuna Mihăești
2990 comuna Milcoiu
2991 comuna Mitrofani
2992 comuna Muereasca
2993 comuna Nicolae Bălcescu
2994 comuna Olanu
2995 comuna Orlești
2996 comuna Oteșani
2997 comuna Păușești
2998 comuna Păusești-Măglași
2999 comuna Perișani
3000 comuna Pesceana
3001 comuna Pietrari
3002 comuna Popești
3003 comuna Prundeni
3004 comuna Racovița
3005 comuna Roești
3006 comuna Roșiile
3007 comuna Runcu
3008 comuna Sălătrucel
3009 comuna Scundu
3010 comuna Sinești
3011 comuna Șirineasa
3012 comuna Slătioara
3013 comuna Stănești
3014 comuna Ștefănești
3015 comuna Stoenești
3016 comuna Stoilești
3017 comuna Stroești
3018 comuna Șușani
3019 comuna Șutești
3020 comuna Tetoiu
3021 comuna Titești
3022 comuna Tomșani
3023 comuna Vaideeni
3024 comuna Valea Mare
3025 comuna Vlădești
3026 comuna Voicești
3027 comuna Voineasa
3028 comuna Zătreni
3029 VRANCEA Focșani municipiul Focșani
3030 orașul Odobești
3031 comuna Andreiașu de Jos
3032 comuna Bălești
3033 comuna Bârsești
3034 comuna Biliești
3035 comuna Bolotești
3036 comuna Bordești
3037 comuna Broșteni
3038 comuna Câmpineanca
3039 comuna Cârligele
3040 comuna Chiojdeni
3041 comuna Ciorăști
3042 comuna Cotești
3043 comuna Dumbrăveni
3044 comuna Dumitrești
3045 comuna Garoafa
3046 comuna Golești
3047 comuna Gologanu
3048 comuna Gugești
3049 comuna Gura Caliței
3050 comuna Jariștea
3051 comuna Jitia
3052 comuna Măicănești
3053 comuna Mera
3054 comuna Milcovul
3055 comuna Nănești
3056 comuna Năruja
3057 comuna Negrilești
3058 comuna Nereju
3059 comuna Nistorești
3060 comuna Obrejița
3061 comuna Paltin
3062 comuna Păulești
3063 comuna Poiana Cristei
3064 comuna Popești
3065 comuna Răstoaca
3066 comuna Reghiu
3067 comuna Sihlea
3068 comuna Slobozia Bradului
3069 comuna Slobozia Ciorăști
3070 comuna Spulber
3071 comuna Suraia
3072 comuna Tâmboești
3073 comuna Tătăranu
3074 comuna Tulnici
3075 comuna Urechești
3076 comuna Valea Sării
3077 comuna Vânători
3078 comuna Vârteșcoiu
3079 comuna Vidra
3080 comuna Vintileasca
3081 comuna Vrâncioaia
3082 comuna Vulturu
3083 Adjud municipiul Adjud
3084 comuna Boghești
3085 comuna Corbița
3086 comuna Homocea
3087 comuna Păunești
3088 comuna Ploscuțeni
3089 comuna Pufești
3090 comuna Ruginești
3091 comuna Tănăsoaia
3092 Panciu orașul Mărășești
3093 orașul Panciu
3094 comuna Câmpuri
3095 comuna Fitionești
3096 comuna Movilița
3097 comuna Răcoasa
3098 comuna Soveja
3099 comuna Străoane
3100 comuna Țifești
3101 comuna Vizantea-Livezi
3102 Vaslui VASLUI municipiul Bârlad
3103 municipiul Huși
3104 municipiul Vaslui
3105 orașul Negrești
3106 comuna Albești
3107 comuna Alexandru Vlahuță
3108 comuna Arsura
3109 comuna Băcani
3110 comuna Băcești
3111 comuna Bălteni
3112 comuna Banca
3113 comuna Berezeni
3114 comuna Blăgești
3115 comuna Bogdana
3116 comuna Bogdănești
3117 comuna Bogdănița
3118 comuna Boțești
3119 comuna Bunești-Averești
3120 comuna Ciocani
3121 comuna Codăești
3122 comuna Coroiești
3123 comuna Costești
3124 comuna Cozmești
3125 comuna Crețești
3126 comuna Dănești
3127 comuna Deleni
3128 comuna Delești
3129 comuna Dimitrie Cantemir
3130 comuna Dodești
3131 comuna Dragomirești
3132 comuna Drânceni
3133 comuna Duda-Epureni
3134 comuna Dumești
3135 comuna Epureni
3136 comuna Fălciu
3137 comuna Ferești
3138 comuna Fruntișeni
3139 comuna Găgești
3140 comuna Gârceni
3141 comuna Gherghești
3142 comuna Grivița
3143 comuna Hoceni
3144 comuna Iana
3145 comuna Ibănești
3146 comuna Ivănești
3147 comuna Ivești
3148 comuna Laza
3149 comuna Lipovăț
3150 comuna Lunca Banului
3151 comuna Mălușteni
3152 comuna Miclești
3153 comuna Muntenii de Jos
3154 comuna Muntenii de Sus
3155 comuna Murgeni
3156 comuna Oltenești
3157 comuna Oșești
3158 comuna Pădureni
3159 comuna Perieni
3160 comuna Pochidia
3161 comuna Pogana
3162 comuna Pogonești
3163 comuna Poienești
3164 comuna Puiești
3165 comuna Pungești
3166 comuna Pușcași
3167 comuna Rafaila
3168 comuna Rebricea
3169 comuna Roșiești
3170 comuna Solești
3171 comuna Stănilești
3172 comuna Ștefan Cel Mare
3173 comuna Șuletea
3174 comuna Tăcuta
3175 comuna Tanacu
3176 comuna Tătărăni
3177 comuna Todirești
3178 comuna Tutova
3179 comuna Văleni
3180 comuna Vetrișoaia
3181 comuna Viișoara
3182 comuna Vinderei
3183 comuna Voinești
3184 comuna Vulturești
3185 comuna Vutcani
3186 comuna Zăpodeni
3187 comuna Zorleni
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2 la regulament

COMPARTIMENTELE DE LUCRU ALE BIROULUI
DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

               ┌───────────────────────┐
               │Registrator coordonator│
               └───────────┬───────────┘
                     │
     ┌───────────────────────────────┼─────────────────────────────┐
┌────────┴──────────┐    ┌───────────┴───────────┐    ┌────────┴───────┐
│          │    │  Compartiment de  │    │        │
│ Registratura BCPI │    │Cadastru și Publicitate│    │   Arhiva   │
│          │    │   Imobiliară    │    │        │
├───────────────────┤    ├───────────────────────┤    ├────────────────┤
│   Referent   │    │    Inspector    │    │Referent-arhivar│
│   Casier    │    │   Registrator   │    └────────────────┘
└───────────────────┘    │ Asistent-Registrator │
               └───────────────────────┘

ANEXA Nr. 3 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

Nr. de înregistrare ......../..../..../20....

CERERE
pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare

Domnule asistent-registrator,
Subsemnatul(a) ................................ domiciliat(ă) în ..............................
localitatea .............................. str. ................................ nr. ..../....,
legitimat(ă) cu ............, CNP ............................, tel/fax .....................,
e-mail: ..................................., vă rog să-mi eliberați un extras de carte funciară
de informare, privind imobilul situat în comuna/orașul/municipiul ............................,
str. ...................................., nr. ......... bl. ....... scara ....... ap. .......,
având Cartea Funciară nr. ........ a localității .............................................,
cu nr. cadastral ............................... necesar la ................................. .

       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │Solicit comunicarea extrasului de carte funciară pentru informare:│
       ├──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤
       │ prin poștă    [] │ la sediul BCPI  [] │ fax       [] │
       └──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘

  S-a achitat tariful de ................. lei prin chitanța nr. ......./20....,
  pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. PI02

  Data ..../..../20....                      Semnătura,

ANEXA Nr. 4 la regulament Modificări (1)

                                    ┌───────────────────────┐
                                    │Nr. cerere ............│
                                    │Ziua ..................│
                                    │Luna ..................│
                                    │Anul ..................│
                                    └───────────────────────┘

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
pentru
INFORMARE

Cartea funciară cu nr. ...............      Comuna/Oraș/Municipiu .......................

                     A. Partea I
┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │   Nr.   │     Descrierea imobilului     │ Suprafața  │  Observații  │
│crt.│ cadastral  │                    │  în mp   │         │
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│  │       │                    │       │         │
│  │       │                    │       │         │
│  │       │                    │       │         │
└────┴──────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘
 
                    B. Partea a II-a
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │     Înscrieri privitoare la proprietate     │      Observații      │
│crt.│                           │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│  │                           │                 │
│  │                           │                 │
│  │                           │                 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

                    C. Partea a III-a
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │      Înscrieri privitoare la sarcini      │      Observații      │
│crt.│                           │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│  │                           │                 │
│  │                           │                 │
│  │                           │                 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Certific că prezentul extras corespunde întrutotul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară
originală, din preziua eliberării acestuia, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la .....................
și NU este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de ................ lei prin chitanța nr. ......../20...., pentru serviciul
de publicitate imobiliară cu codul nr. PI02.

                   Asistent-registrato

ANEXA Nr. 5 la regulament

ANTET BANCĂ

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

Nr. de înregistrare ......../..../..../20....

CERERE
de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare,
în vederea întocmirii dosarului de credit

  Domnule asistent-registrator,
  Subscrisa Bancă ................................. Agenția/Sucursala ........................
cu sediul în localitatea .........................., strada ......................... nr. .....
CUI .............., J ........, tel/fax ......................, e-mail: .......................
reprezentată prin:
  ș ....................................... în calitate de ................................ și
  ș ....................................... în calitate de ...................................
vă rugăm să eliberați un extras de carte funciară de informare pentru imobilul situat în
județul/sectorul ........................... localitatea .....................................,
strada .................................. nr. ....., bloc ....., scara ....., apartament .....,
având cartea funciară nr. ................ a localității ................................... și
nr. topografic (cadastral) ...................... .

       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │Solicit comunicarea extrasului de carte funciară pentru informare:│
       ├─────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┤
       │ prin poștă    [] │ la sediul BCPI   [] │ fax       [] │
       │           │ reprezentant bancă  │          │
       └─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘
 
  S-a achitat tariful în sumă de ....................... lei prin chitanța nr. ......./20....,
pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul ......................... .

  Data ..../..../20....
  Semnătura reprezentanților băncii
  .................................
  Ștampila

ANEXA Nr. 6 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

Nr. de înregistrare ......../..../..../20....

CERERE DE ÎNSCRIERE

  Domnule registrator,

  Subsemnatul(a) ........................... domiciliat(ă) în localitatea ....................
str. .......................... nr. ....., legitimat(ă) cu CI/BI seria ...... nr. ............,
CNP .........................., tel./fax ................... e-mail: ..........................
prin mandatarul .............................., vă rog să dispuneți:

  OBIECTUL ÎNSCRIERII:
  - întabularea*) ............................................................................
   ..........................................................................................
  - înscrierea provizorie**) .................................................................
   ..........................................................................................
  - notarea***) ..............................................................................
   ..........................................................................................
  - radierea****) ............................................................................
   ..........................................................................................
  IMOBILUL:
este identificat prin Cartea Funciară nr. ................................. a comunei/orașului/
municipiului ......................... și numărul cadastral al imobilului ....................,
situat în str. ..........................., nr. ...., bl. ...., scara ....., ap. ...., comuna/
oraș/municipiu .................................... .

  ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată:
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................. .

                Solicit comunicarea răspunsului

       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │Solicit comunicarea extrasului de carte funciară pentru informare:│
       ├─────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┤
       │ prin poștă    [] │ la sediul BCPI   [] │ fax       [] │
       └─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘

  S-a achitat tariful în sumă de ....................... lei prin chitanța nr. ......./20....,
cu codul ......................... .

  Data ..../..../20....                            SEMNĂTURA

*) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

**) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.

***) Incapacitate, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

****) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

ANEXA Nr. 7 la regulament

Asistent-registrator/Referent

Nume ...................................

Prenume ................................

CENTRALIZATOR
DATA: ..../..../200....

Nr. crt. Dosar/Cerere nr. Semnătură primire

ANEXA Nr. 8 la regulament

Biroul Notarului Public .............................

Sediul ..............................................

Telefon/fax .............. E-mail ...................

Nr. ........./............

Către,

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

  Pe rolul acestui birou notarial se află spre soluționare cererea numitului .................
domiciliat în .......................... posesor al CI/BI ...... seria ...... nr. .............
prin care solicită ..................... (operațiunea juridică) ...............................
unui imobil format din ................. și situat în ................................. înscris
în cartea funciară nr. ................. a localității cu nr. ........ top (cadastral) ........
(dacă există).
  Vă rugăm să ne comunicați un extras de carte funciară în scopul încheierii unui act notarial
și totodată să procedați la indisponibilizarea cărții funciare pentru o perioadă de 5 zile
lucrătoare.

       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │Solicit comunicarea extrasului de carte funciară pentru informare:│
       ├──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤
       │ prin poștă    [] │ la sediul BCPI  [] │ fax       [] │
       │           │ delegatului notarial │          │
       └──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘
 
                     NOTAR PUBLIC,
                   Semnătura și ștampila
               ....................................
 
             Cerere de indisponibilizare a bunului imobil

Subsemnatul .............................. domiciliat în ......................................
posesor al CI/BI ...... seria ..... nr. ............... solicit eliberarea unui extras de carte
funciară pentru imobilul situat în .................................................. și format
din .............................. înscris în cartea funciară nr. .............................
a localității ............................ în vederea ........................... (dacă există)
(operațiunea juridică) ...................................................................... .
Declar că sunt de acord cu indisponibilizarea imobilului, pentru 5 zile lucrătoare, în
vederea încheierii actului notarial și că eliberarea extrasului de carte funciară să se facă
prin biroul notarului public unde urmează să îl folosesc.

    Data,                               Semnătura,

ANEXA Nr. 9 la regulament Modificări (1)

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................
DOSAR Nr. ............./.........

ÎNCHEIERE Nr. ............

Registrator ................................

Asistent-registrator .......................

  Asupra cererii introduse de ...................... domiciliat în ...........................
privind ........................... în cartea funciară, în baza ...............................
...............................................................................................
văzând referatul asistentului-registrator, în sensul că nu există piedici la înscriere, fiind
îndeplinite condițiile prevăzute la art. 48 din Legea nr. 7/1996 cu modificările și
completările ulterioare, tariful achitat în sumă de ......... lei, cu chitanța nr. ....../....,
pentru serviciul ................................., având codul nr. ......................... .

                      DISPUNE:

  Admiterea cererii cu privire la imobilul ........................ înscris în cartea funciară
nr. ............ a (localității) unității administrativ-teritoriale ...........................
cu numărul cadastral ...................., proprietatea lui ...................................
de sub B ..............., și să se înscrie: ...................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
cu titlu de drept .................., în cotă de .........., în favoarea ......................
...............................................................................................
............................................................................................. .
  Prezenta se va comunica ....................................................................
...............................................................................................
............................................................................................. .
  Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară ............................., se înscrie în cartea funciară
și se soluționează de Judecătoria în circumscripția căreia se află imobilul.
  Soluționată la data de .........................

     Registrator,                      Asistent-registrator,

ANEXA Nr. 10 la regulament Modificări (1)

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................
DOSAR Nr. ............./.........

ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr. ...............

Registrator ..............................

Asistent registrator .....................

  Asupra cererii introduse de. domiciliat în .................................................
privind .............................. în cartea funciară nr. ................, a (localității)
unității administrativ-teritoriale ..................................., tariful achitat în sumă
de ............. lei, cu chitanța nr. ......../........., pentru serviciul ...................,
având codul nr. ......................., văzând referatul asistentulul-registrator, se constată
următoarele ...................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
  Față de prevederile art. 49 din Legea nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare,
pentru motivele de mai sus,

                      DISPUNE:

  Respingerea cererii înaintate de ........................ pentru ..........................,
cu notarea respingerii în cartea funciară.
  Prezenta se va comunica ....................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
  Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară ......................., se înscrie în cartea funciară și se
soluționează de Judecătoria în circumscripția căreia se află imobilul.
  Soluționată la data de ..........................

     Registrator,                      Asistent-registrator,

ANEXA Nr. 11a la regulament

ROMÂNIA                              ┌──────────────────────────┐
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ           │      T.P.      │
─────────────────────────────────────────────           │    POȘTA ROMÂNĂ    │
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ            │Nr. ....../DEP/...../.....│
─────────────────────────────────────────────           │    Valabil -     │
Adresa: .....................................           │  Denumirea oficiului  │
.............................................           └──────────────────────────┘
Nr. dosar .......... din ....................                ┌───────┐
                                      │    │
                                      │    │
                                      └───────┘
                                     Ștampila cu data
                                      prezentării

                  COMUNICAREA ÎNCHEIERII

Către,
Numele și prenumele ..............................., str. ........................., nr. .....,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .... .
                  Cod poștal ........ Localitatea ...........................
                  Județul (sectorul) ........................................
  ┌───────┐
  │    │    Recomandată
  │    │    Nr. ..............
  └───────┘               ┌───────────────────────────────────────────────────┐
Ștampila cu data             │Oficiul poștal de distribuire .....................│
  sosirii                └───────────────────────────────────────────────────┘

Aprobat de C.N. "Poșta Româna" S.A. cu nr. 10.3/DO/3413-16.06.1999
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Comunicare de încheiere                           ┌───────┐
Nr. dosar ............ din .......................             │    │
                                      │    │
                                      └───────┘
                                     Ștampila cu data
                                      prezentării
 
                      DOVADĂ
 
Către:
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
─────────────────────────────────────────────
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
─────────────────────────────────────────────
Adresa: .....................................
.............................................

                     ┌───────────────────────────────────────────────────┐
                     │Oficiul poștal de distribuire .....................│
                     └───────────────────────────────────────────────────┘
 
   Ștampila cu data                          Ștampila cu data
     sosirii                              sosirii
     ┌───────┐                             ┌───────┐
     │    │      Recomandata nr. .................       │    │
     │    │                             │    │
     └───────┘                             └───────ș

ANEXA Nr. 11b la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

COMUNICAREA ÎNCHEIERII
Nr. ............ din data de ...................

Către,
Numele și prenumele .............................., str. ............................ nr. ....,
bl. ...., sc. ...., et. .... ap. ...., sector ...., localitatea ..............................,
județul ............................., vă comunicăm, alăturat, încheierea nr. ......., din data
de .................................., de către B.C.P.I. .................................... .

     REGISTRATOR,                      ASISTENT REGISTRATOR,

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
DOSAR nr. ........./anul .............             

             DOVADA DE PRIMIRE ȘI PROCES-VERBAL DE PREDARE
 
              Astăzi ....... luna ....... anul .......
 
Subsemnatul, agent ............................. având de înmânat încheierea nr. ..............
dată de B.C.P.I. m-am deplasat în comuna/satul/orașul/municipiul ..............................
str. ......................................... nr. .... bloc .... scara .... etaj .... ap. ....
sector/județ ......................... la adresa numită ................................, unde:
  1. Găsind pe ......................................., destinatar, soț, rudă cu destinatarul,
persoană care locuiește cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratură, sau
funcționarul însărcinat cu primirea corespondenței, serviciul resurse umane, administrația
spitalului, comandamentul unității militare, administrația locului de detenție*).
  a) aceasta a primit, semnând în fața noastră; b) refuzând primirea, am afișat actul;
  c) primind actul a refuzat să semneze de primire; d) primind actul, nu a putut să semneze de
  primire deoarece: ........................................................................ .
  2. Am afișat actul: pe ușa principală a locuinței destinatarului, pe ușa principală a
clădirii, hotelului*);
  a) persoana prevăzută la pct. 1 a refuzat primirea; b) nici o persoană de la pct. 1 nu a
  fost găsită; c) în lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla data când cel citat
  poate fi găsit; d) persoana citată schimbându-și adresa, nu s-a putut afla noua adresă (noua
  adresă este .....................................................); e) persoana citată fiind
  persoană juridică s-a refuzat primirea.
  3. Motivul înapoierii: a) destinatar decedat; b) casă demolată; c) teren viran;
d) calamități; e) persoana citată refuză primirea actelor de procedură și nu sunt posibilități
de afișare; f) destinatar mutat de la adresă și noul locatar nu permite afișarea; g) destinatar
necunoscut; h) adresă incorectă; i) lipsă număr de casă indicat; j) bloc cu mai multe intrări
fără indicarea scării.

     Semnătura agentului                Semnătura primitorului actului
         L.S.                   ..............................
  ..............................            Calitatea în care a primit actul
                              ..............................
                             Actul de identitate al primitorului
                              ..............................

*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii.

ANEXA Nr. 12 la regulament

ANTET BANCĂ

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

Nr. de înregistrare ......../..../..../20....

CERERE DE RADIERE

  Subscrisa Bancă ............................. Agenția/Sucursala ............................
cu sediul în localitatea ....................... strada ..........................., nr. .....,
CUI ............, J ..........., tel./fax ................, e-mail: ..........................,
reprezentată prin:
  ș ............................................, în calitate de .......................... și
  ș ............................................, în calitate de .............................
vă rugăm să dispuneți radierea:
  - dreptului de ipotecă ptr. suma de .................. intabulat asupra imobilului situat în
localitatea ........................ str. .................... nr. ...., bloc ...., scara ....,
etaj ...., ap. ...., sector/județ ................................., în temeiul contractului de
ipotecă ......................... încheiat între debitorul ....................................
fidejusorul ................................. și Banca ........................................
autentificat sub nr. .............. din data de .......................... și înscris în cartea
funciară nr. ................ a localității .............................. având nr. topografic
(cadastral) ................................, cu încheierea nr. ..............................
pronunțată la data de ..................... de Judecătoria/O.C.P.I. ......................... .
  - interdicției de înstrăinare/grevare/demolare notate cu încheierea nr. ....................
pronunțată la data de ..................... de Judecătoria/O.C.P.I. ......................... .

       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │    Solicit comunicarea încheierii de carte funciară,     │
       │   precum și extrasul de carte funciară pentru informare:   │
       ├──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤
       │ prin poștă    [] │ la sediul BCPI  [] │ fax       [] │
       │           │ reprezentant bancă │          │
       └──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘

  S-a achitat tariful în sumă de ...................... lei prin chitanța nr. ........./20....
pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul ........................ .

  Data ..../..../20....

  Semnătura reprezentanților băncii
  .................................
        Ștampila

ANEXA Nr. 13 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

Nr. de înregistrare ......../..../..../20....

CERERE
pentru eliberarea unui certificat de sarcini

  Domnule asistent-registrator,
  Subsemnatul(a).................................. domiciliat în .............................
str. ...................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județ/
sector ........................., tel/fax ....................., cod poștal ..................,
identificat cu B.I./C.T. seria ....... nr. ............. eliberat de ........................ .
  Vă rog a-mi elibera un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea mea, compus
din ........ m.p., teren de construcții, cu următoarele vecinătăți:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
împreună cu construcția, imobilul situat în str. .......................... nr. ...., bl. ....,
sc. .... et. .... ap. .... sector/județ .......................... pentru intervalul de la data
de .................... până în prezent, proprietarul anterior fiind ..........................
domiciliat în ................................ str. ................................. nr. ....,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județ/sector ........................................ .

       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │     Solicit comunicarea certificatului de sarcini:     │
       ├──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤
       │ prin poștă    [] │ la sediul BCPI  [] │ fax       [] │
       └──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘
 
  S-a achitat tariful de ............ lei prin chitanța nr. ........./20....,
  pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. ...................

    Data ..../..../20....                       Semnătura,

ANEXA Nr. 14 la regulament Modificări (1)

┌───────────────────────┐                       ┌───────────────────────┐
│Anexa la actul autentic│                       │Nr. cerere ............│
│Nr. ......../..........│                    │Ziua ..................│
│   Notar Public,  │                       │Luna ..................│
└───────────────────────┘                       │Anul ..................│
                                   └───────────────────────┘
       OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................
       BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
pentru
AUTENTIFICARE

Cartea funciară cu nr. ....................    Comună/Oraș/Municipiu ......................

                     A. Partea I
┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │   Nr.   │     Descrierea imobilului     │ Suprafața  │  Observații  │
│crt.│ cadastral  │                    │  în mp   │         │
├────┼──────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│  │       │                    │       │         │
│  │       │                    │       │         │
│  │       │                    │       │         │
└────┴──────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘
 
                    B. Partea a II-a
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │     Înscrieri privitoare la proprietate     │      Observații      │
│crt.│                           │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│  │                           │                 │
│  │                           │                 │
│  │                           │                 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

                    C. Partea a III-a
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │      Înscrieri privitoare la sarcini      │      Observații      │
│crt.│                           │                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│  │                           │                 │
│  │                           │                 │
│  │                           │                 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Certific că prezentul extras corespunde întrutotul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară
originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor
notariale, conform art. 56 din Legea nr. 7/1996 modificată și completată, la notarul
public .................................................. .
Termenul de valabiliate al extrasului de carte funciară, eliberat în scopul autentificării
actelor notariale, este de 5 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua și ora înregistrării
cererii în registrul general de intrare și terminând cu sfârșitul celei de a cincea zi.
S-a achitat tariful de ................ lei prin chitanța nr. ......../20...., pentru serviciul
de publicitate imobiliară cu codul nr. PI05.
 
                   Asistent-registrato

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...