Guvernul României

Hotărârea nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 86 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Casele de pensii sectoriale sunt structuri cu personalitate juridică, înființate prin lege, în subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și a Serviciului Român de Informații.

(2) Casele de pensii sectoriale administrează sistemul pensiilor militare de stat, în condițiile legii și cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Casele de pensii sectoriale se organizează și funcționează după cum urmează:

a) pentru Ministerul Apărării Naționale, la nivel de structură centrală, în subordinea acestui minister, potrivit prevederilor legale privind organizarea și funcționarea acestei instituții publice; Referințe în jurisprudență (2)

b) pentru Ministerul Afacerilor Interne, ca unitate în subordine, potrivit dispozițiilor legale privind organizarea și funcționarea acestei instituții publice;

c) pentru Serviciul Român de Informații, ca unitate militară în subordine, potrivit dispozițiilor legale privind organizarea și funcționarea acestei instituții publice.

Art. 3. -

(1) Casele de pensii sectoriale au sediul în municipiul București, după cum urmează:

a) Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale - str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6;

b) Casa de pensii sectorială a Ministerului Afacerilor Interne - str. George Georgescu nr. 3, sectorul 4;

c) Casa de pensii sectorială a Serviciului Român de Informații - str. Piața Amzei nr. 4, sectorul 1.

(2) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale, organizate în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se preia, prin protocol, de către casele de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) în baza situațiilor financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2015, în condițiile legii.

(3) Activele, datoriile și capitalurile proprii, existente în evidența contabilă a caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) la data de 31 decembrie 2015 pe sectorul 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat", sursa A "Integral de la buget", se preiau în evidența contabilă a anului 2016, ca solduri inițiale pe sectorul 01 "Bugetul de stat (administrația centrală)", sursa A "Integral de la buget", potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Serviciul Român de Informații, organizate în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 233/2011 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale, se preia de către casele de pensii sectoriale prevăzute la art. 1.

(5) Încadrarea pe funcții a personalului prevăzut la alin. (4) se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea legislației specifice fiecărei categorii de personal.

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale se aprobă de către ministrul apărării naționale, având un număr de 120 de posturi finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.

(2) În scopul recalculării/actualizării pensiilor potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se suplimentează cu 50, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate Ministerului Apărării Naționale, pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii perioadei sus-menționate, cu cel mult un an, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 5. -

Numărul maxim de posturi finanțate integral de la bugetul de stat, pentru casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații se aprobă de către ministrul afacerilor interne, respectiv directorul Serviciului Român de Informații, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 6. -

În cadrul caselor de pensii sectoriale se pot organiza și funcționa, după caz, oficii, servicii, secții, sectoare, birouri și/sau compartimente de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 25 și 26 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Personalul caselor de pensii sectoriale este constituit, după caz, din următoarele categorii de personal:

a) pentru Ministerul Apărării Naționale: cadre militare în activitate, soldați și gradați profesioniști, precum și funcționari publici și personal contractual;

b) pentru Ministerul Afacerilor Interne: polițiști - funcționari publici cu statut special;

c) pentru Serviciul Român de Informații: cadre militare în activitate și personal contractual.

Art. 8. -

(1) Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurată de un director, ajutat de unul sau mai mulți adjuncți, care provin din rândul cadrelor militare în activitate sau al polițiștilor - funcționari publici cu statut special, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terțiari de credite, potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul caselor de pensii sectoriale se numește și se eliberează în/din funcție cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

Art. 9. -

Cheltuielile curente și de capital necesare caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, respectiv al Serviciului Român de Informații.

Art. 10. -

(1) Pentru instituțiile în subordinea cărora se află și pentru instituțiile cărora le asigură stabilirea și plata pensiilor sau a altor drepturi, casele de pensii sectoriale au următoarele atribuții:

a) asigură evidența, la nivel național, a tuturor beneficiarilor drepturilor prevăzute de Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor drepturi, potrivit dispozițiilor legale;

b) stabilesc cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor drepturi, potrivit dispozițiilor legale;

c) asigură plata lunară a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor, potrivit legii;

d) asigură evidența drepturilor și obligațiilor stabilite în sistemul pensiilor militare de stat, prin organizarea acestora pe baza codului numeric personal, în condițiile legii;

e) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale, la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare, potrivit solicitărilor beneficiarilor legali, și dezvoltă relații cu organisme similare în domeniul pensiilor militare și asigurărilor sociale din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;

f) organizează selecția, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din domeniul pensiilor militare, potrivit reglementărilor instituite la nivelul instituțiilor publice în subordinea cărora se află;

g) asigură introducerea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și de evidență prin programe informatice proprii;

h) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care sunt parte, potrivit reglementărilor instituite la nivelul instituțiilor publice în subordinea cărora se află;

i) asigură exportul în străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;

j) transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Națională Poșta Română - S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la art. 67 alin. (1) și (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea confidențialității datelor, potrivit legii;

k) solicită Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau oricărei alte autorități, instituții publice sau oricărei alte instituții care deține astfel de informații, datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele cărora li se întocmesc documentații de plată și/sau cărora li se efectuează plata unor prestații sociale;

l) în condițiile stabilite prin lege, achită ajutorul de deces în termen de 24 de ore de la solicitare, în cazul decesului pensionarului aflat în evidențele proprii, respectiv în cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului;

m) soluționează sesizările, reclamațiile și petițiile, din domeniul de competență, conform prevederilor legale;

n) fundamentează și elaborează propunerile ce vor sta la baza întocmirii proiectului bugetului de stat;

o) organizează și conduc contabilitatea proprie pentru operațiunile financiare desfășurate;

p) aprobă procedurile referitoare la efectuarea operațiunilor de plată a pensiilor.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, casele de pensii sectoriale pot coopera cu instituții, autorități sau organe ale administrației publice centrale de specialitate, autorități administrative autonome, organizații neguvernamentale, operatori economici și orice alte persoane juridice de drept public sau privat.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

Atribuțiile structurilor din cadrul caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordine ale conducătorilor instituțiilor din cadrul cărora fac parte, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 233/2011 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2011, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Directorul Serviciului Român de Informații,
Eduard Raul Hellvig
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
p. Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Gabriel Lungu,
secretar de stat

București, 10 martie 2016.

Nr. 144.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...