Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de selectare, control și publicare a contribuabililor inactivi din 21.07.2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Procedura de selectare pentru control a contribuabililor

1.

(1) Administrațiile finanțelor publice vor transmite Activității de inspecție fiscală din cadrul fiecărei direcții generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București Lista contribuabililor cuprinși în evidența specială, întocmită în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 296/2005, modificat și completat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 460/2005.

(2) Orice modificare a acestei liste va fi comunicată Activității de inspecție fiscală din cadrul direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București.

2.

(1) Contribuabilii din evidența specială vor fi selectați de Activitatea de inspecție fiscală din fiecare direcție generală a finanțelor publice județeană sau a municipiului București.

(2) Programarea pentru control a acestor contribuabili va fi efectuată în funcție de capacitatea de control a fiecărei unități și de celelalte sarcini dispuse prin programele de activitate aprobate de conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

3. Pentru marii contribuabili, astfel cum sunt definiți în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, procedura prevăzută la pct. 1 și 2 va fi realizată de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

CAPITOLUL II Programarea acțiunilor de control

4. Contribuabilii cuprinși în programele de control pentru declarare ca inactivi vor fi supuși unor controale inopinate la sediul social/domiciliul fiscal al acestora și/sau la punctele de lucru declarate. Pentru operativitate, controalele inopinate pot fi efectuate și de personalul Gărzii Financiare, la solicitarea conducerii executive a direcției generale a finanțelor publice în a cărei competență de administrare se află contribuabilul.

5. Informațiile primite atât de la organele fiscale, cât și de la alte instituții publice vor sta la baza controlului și, în măsura în care sunt relevante pentru fundamentarea unor constatări sau în lipsa documentelor contribuabilului, vor fi anexate la procesul-verbal încheiat la sfârșitul acțiunii de control.

CAPITOLUL III Efectuarea controlului

6. Echipa de control se va deplasa la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru verificarea activității acestuia și, în funcție de situația concretă, acesta se va afla în una dintre situațiile prevăzute la lit. A, B și C.

A. Contribuabilii care nu funcționează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat

7.

(1) În situația în care nu se poate lua legătura cu reprezentantul legal al contribuabilului sau contribuabilul nu desfășoară activitate la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat, echipa de control va solicita în scris prezența acestuia la sediul organului de control, stabilind data și ora de prezentare.

(2) Solicitarea se va transmite și la adresa de domiciliu a reprezentantului legal al contribuabilului, dacă acesta este persoană fizică rezidentă română, sau la domiciliul fiscal, dacă este persoană juridică română.

8. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de control, se va încheia un act de control, în conformitate cu normele legale, în care se vor preciza acțiunile și toate demersurile întreprinse de organele de control pentru identificarea acestuia.

9. La actul de control întocmit în această situație se vor anexa următoarele documente:

a) documentul prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost invitat la sediul organului de control pentru clarificarea situației sale fiscale;

b) procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, dacă este cazul;

c) orice document primit de la organul fiscal sau de la alte instituții publice.

10. La finalizarea controlului, echipa de control va întocmi un dosar care va cuprinde:

a) actul de control încheiat la sfârșitul acțiunii de control inopinat;

b) lista declarațiilor lipsă și perioada pentru care aceste declarații nu au fost depuse la organul fiscal la care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții către bugetul statului;

c) referatul privind propunerea echipei de control, avizat de conducătorul ierarhic superior, de includere pe Lista contribuabililor declarați inactivi.

11. În situația în care autoritatea vamală constată că un contribuabil nu funcționează la domiciliul fiscal sau la sediile secundare declarate, aceasta va înștiința organele de inspecție fiscală pentru efectuarea procedurii de declarare a contribuabilului ca inactiv.

B. Contribuabilii cu domiciliul fiscal declarat la o adresă inexistentă

12. În cazul în care echipa de control, ca urmare a deplasării la fața locului, constată că adresa la care a fost declarat sediul social al contribuabilului nu există, va întocmi un proces-verbal prin care se va consemna această situație.

13. La finalizarea controlului inopinat, echipa de control va întocmi un dosar care va cuprinde:

a) procesul-verbal încheiat ca urmare a acțiunii de control inopinat;

b) lista declarațiilor lipsă și perioada pentru care aceste declarații nu au fost depuse la organul fiscal la care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții către bugetul general consolidat.

C. Contribuabilul desfășoară activitate la sediul social declarat

14. Procedura de control, în cazul contribuabililor care desfășoară activitate la sediul social declarat, este cea cuprinsă în Codul de procedură fiscală, în normele de aplicare și în ordinele ministrului finanțelor publice și ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, date în aplicarea acestuia.

CAPITOLUL IV Procedura de publicare și actualizare a Listei
contribuabililor declarați inactivi

15. Listele contribuabililor propuși a fi declarați inactivi, precum și cele cu propunerile de reactivare, întocmite de organele fiscale, vor fi transmise la Direcția de metodologie și proceduri pentru inspecția fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea centralizării, lunar, până la data de 15 a lunii următoare.

16. Direcția de metodologie și proceduri pentru inspecția fiscală va întocmi Lista contribuabililor declarați inactivi și Lista contribuabililor reactivați și va elabora proiectul de ordin pentru declararea contribuabililor inactivi, respectiv proiectul de ordin de reactivare a contribuabililor.

17. Prin excepție de la prevederile pct. 15, propunerile de actualizare a listelor se pot face ori de câte ori se constată situații excepționale care necesită declararea urgentă a unuia sau mai multor contribuabili ca inactivi sau ca reactivați.

18.

(1) Ordinul pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi și a Listei contribuabililor reactivați va fi transmis Direcției generale a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru actualizarea bazei de date privind informațiile despre agenții economici, prin afișarea pentru fiecare contribuabil a mențiunii "contribuabil inactiv" și a datei de la care la care a fost declarat inactiv, respectiv, în cazul reactivării, a perioadei pentru care a fost declarat inactiv.

(2) Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice va transmite Direcției de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămilor un fișier privind contribuabilii inactivi și reactivați, în vederea identificării acestora în procesul de vămuire și luării măsurii de suspendare a acordării regimului vamal solicitat până la reactivarea contribuabilului și, respectiv, radierea lui din Lista contribuabililor declarați inactivi.

19.

(1) În cazul în care un contribuabil declarat inactiv nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordin, organele de control care au întocmit dosarul contribuabilului și au propus declararea lui ca inactiv vor efectua o inspecție fiscală generală pe perioada de prescripție sau de la ultima inspecție fiscală, pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție.

(2) Inspecția fiscală generală efectuată pentru reactivarea contribuabilului declarat inactiv se va face la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv.

(3) La finalizarea inspecției fiscale generale, echipa de control va întocmi un referat prin care face propuneri referitoare la reactivarea contribuabilului.

(4) Referatul va fi avizat de directorul executiv coordonator și va sta la baza întocmirii Listei contribuabililor reactivați.

20. Comisarii Gărzii Financiare și organele de control ale Direcției antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor fi atrași în acțiuni pentru declararea unor contribuabili ca inactivi.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

21. Procesele-verbale și, după caz, procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, întocmite cu ocazia verificărilor pentru declararea ca inactivi a contribuabililor, vor fi transmise organelor fiscale competente, în vederea valorificării și completării dosarului fiscal al contribuabilului.

22. În cazul în care organele de inspecție fiscală constată fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, vor proceda în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

23. Echipa de control care constată că adresa la care s-a declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există fizic, în cazul în care domiciliul fiscal declarat este identic cu sediul social, va sesiza Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru a lua măsuri în condițiile legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...