SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII COMUNE APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT -
TITLUL III
SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CAPITOLUL I Supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române

Art. 164. - Modificări (1)

În scopul protejării intereselor deponenților și al asigurării stabilității și viabilității întregului sistem bancar, Banca Națională a României asigură supravegherea prudențială a instituțiilor de credit persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor acestora înființate în alte state membre ori în state terțe, prin stabilirea unor norme și indicatori de prudență bancară și urmărirea respectării acestora și a altor cerințe prevăzute de lege și de reglementările aplicabile, atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat sau sub-consolidat, după caz, în vederea prevenirii și limitării riscurilor specifice activității bancare.

Art. 165. - Modificări (1), Referințe (1)

Instituțiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să raporteze Băncii Naționale a României datele și informațiile necesare pentru evaluarea respectării dispozițiilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență și în reglementările emise în aplicarea acesteia, la termenele și în forma stabilite de aceasta.

Art. 166. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Banca Națională a României asigură verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de fiecare instituție de credit, persoană juridică română, pentru respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia și realizează propria evaluare a riscurilor la care instituția de credit este sau poate fi expusă.

(2) Pe baza verificării și evaluării efectuate, Banca Națională a României determină în ce măsură cadrul de administrare, strategiile, procesele și mecanismele implementate de instituția de credit, persoană juridică română, și fondurile proprii deținute de aceasta asigură o administrare prudentă și o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc ai instituției de credit.

(3) Banca Națională a României stabilește frecvența și gradul de detaliere a verificărilor și evaluărilor, având în vedere mărimea, importanța sistemică, natura, extinderea și complexitatea activităților desfășurate de fiecare instituție de credit, persoană juridică română, și cu luarea în considerare a principiului proporționalității. Verificările și evaluările se actualizează cel puțin o dată pe an. Modificări (1)

Art. 167. -

Banca Națională a României urmărește realizarea unei comunicări eficiente cu fiecare instituție de credit, persoană juridică română, care să asigure o cunoaștere aprofundată a activității, organizării și procesului intern al instituției de credit de evaluare a adecvării capitalului la profilul său de risc.

Art. 168. -

(1) Banca Națională a României poate face recomandări instituției de credit, persoană juridică română, în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către acesta pentru îmbunătățirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizări adecvate a activității desfășurate ori pentru restabilirea sau susținerea situației sale financiare. Instituția de credit trebuie să comunice Băncii Naționale a României măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta. Modificări (1)

(2) Independent de formularea unor recomandări, Banca Națională a României poate dispune măsuri de supraveghere și/sau aplicarea de sancțiuni potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 169. -

Urmărirea respectării de către instituțiile de credit, persoane juridice române, a cerințelor de natură prudențială și a altor cerințe prevăzute, de prezenta ordonanța de urgență și de reglementările aplicabile se realizează de către Banca Națională a României pe baza raportărilor transmise de instituțiile de credit și prin verificări la fața locului desfășurate la sediul instituțiilor de credit și al sucursalelor acestora din țară și din străinătate.

Art. 170. -

(1) Verificările la fața locului se efectuează de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, sau de către auditori financiari sau experți numiți de Banca Națională a României.

(2) Banca Națională a României poate stabili, în anumite situații, scopul auditului financiar și standardele ce trebuie luate în considerare, în condițiile menținerii acestuia în aria de competență a auditorului financiar.

Art. 171. - Jurisprudență

(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să permită personalului Băncii Naționale a României și altor persoane împuternicite să efectueze verificarea să le examineze evidențele, conturile și operațiunile și să furnizeze toate documentele și informațiile legate de desfășurarea activității, după cum sunt solicitate de către aceștia.

(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să transmită Băncii Naționale a României orice informații solicitate de aceasta, în scopul exercitării competențelor sale prevăzute de lege. Modificări (1)

Art. 172. -

(1) Supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, persoane juridice române, care desfășoară activități în alte state membre în condițiile prevăzute în Capitolul VI din Titlul I, Partea I, în special prin înființarea unei sucursale, este asigurată de Banca Națională a României, având în vedere dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu împiedică exercitarea de către autoritatea competentă din statul membru gazdă a competențelor ce îi revin pe linia implementării politicii sale monetare, a cerințelor de raportare în scopuri statistice și a celor care rezultă din dispozițiile alin. (3). Modificări (1)

(3) Supravegherea cerințelor de lichiditate la nivelul sucursalelor înființate în alte state membre de instituțiile de credit, persoane juridice române, este asigurată de autoritatea competentă din statul membru gazdă în cooperare cu Banca Națională a României. Modificări (1)

Art. 173. -

(1) Pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit din România, care desfășoară activitate în alte state membre, în special printr-o sucursală, Banca Națională a României colaborează cu autoritățile competente din statele membre gazdă.

(2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1) se asigură schimbul tuturor informațiilor referitoare la administrarea și la acționariatul instituției de credit, persoană juridică română de natură să faciliteze supravegherea acesteia și evaluarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza autorizării, precum și schimbul tuturor informațiilor de natură să faciliteze verificarea pe o bază continuă a activității instituției fie credit, în special în ceea ce privește, lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a depozitelor, limitarea expunerilor mari, procedurile administrative și contabile și mecanismele de control intern. Modificări (2)

Art. 174. - Modificări (1)

(1) Pentru verificarea activității sucursalelor înființate în alte state membre de către instituțiile de credit, persoane juridice române, Banca Națională a României poate efectua verificări la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabilă a autorităților competente din statele membre gazdă sau poate solicita efectuarea verificării de către aceste autorități, situație în care poate participa la efectuarea verificării, dacă consideră necesar.

(2) Autoritatea competentă din statul membru gazdă poate efectua, în exercitarea competențelor sale, verificări la sediul sucursalelor înființate pe teritoriul statului membru respectiv de instituțiile de credit, persoane juridice române.

Art. 175. -

Pentru supravegherea activității sucursalelor înființate în state terțe de instituțiile de credit, persoane juridice române, Banca Națională a României cooperează cu autoritățile competente din aceste state, în condițiile prevăzute prin acorduri de cooperare încheiate cu acestea.

CAPITOLUL II Supravegherea pe bază consolidată Referințe (1)

Secțiunea 1 Autoritatea competentă cu supravegherea pe bază consolidată

Art. 176. -

(1) Supravegherea pe bază consolidată a unei instituții de credit, persoană juridică română, este exercitată de Banca Națională a României în următoarele situații:

a) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României este instituție de credit-mamă la nivelul României sau instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene;

b) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în acest din urmă caz, societatea-mamă să mai aibă ca filiale alte instituții de credit în statele membre; Modificări (2)

c) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României are ca societate-mamă, înființată în România, o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene și care este societate-mamă pentru cel puțin încă o instituție de credit autorizată într-un alt stat membru; Modificări (2)

d) există instituții de credit autorizate în două sau mai multe state membre, printre care și România, ce au ca societăți-mamă mai multe societăți financiare holding având sediul social în state membre diferite și există o instituție de credit filială în fiecare dintre aceste state, iar dintre aceste filiale, instituția de credit, persoană juridică română, are cel mai mare total al activului bilanțier; Modificări (1)

e) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding care este societate-mamă și pentru cel puțin o altă instituție de credit autorizată în oricare alt stat membru, niciuna dintre aceste instituții de credit nefiind autorizată în statul membru în care este înființată societatea financiară holding, iar instituția de credit autorizată în România are cel mai mare total al activului bilanțier; această instituție de credit este considerată, pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, instituție de credit controlată de către o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene. Modificări (2)

(2) În anumite cazuri, Banca Națională a României poate, de comun acord cu autoritățile competente din alte state membre, să nu aplice criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e), dacă aplicarea acestora ar fi necorespunzătoare, având în vedere instituțiile de credit respective și importanța relativă a activității desfășurate de acestea în diferite state, și să desemneze o altă autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată. În aceste cazuri, înaintea luării unei decizii, autoritățile competente trebuie să acorde posibilitatea de a-și exprima opinia asupra deciziei respective, instituției de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau societății financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori instituției de credit cu cel mai mare total al activului bilanțier, după caz. Autoritățile competente notifică Comisiei Europene orice acord încheiat potrivit prevederilor prezentului alineat. Modificări (2)

Art. 177. - Modificări (1), Derogări (1)

Instituțiile de credit, persoane juridice române, filiale în România, sunt supravegheate pe bază sub-consolidată de către Banca Națională a României, dacă ele însele sau societățile-mamă ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăți financiare holding și supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Națională a României, potrivit dispozițiilor art. 176 alin. (1) lit. c), d) sau e), au într-un stat terț o filială instituție de credit, instituție financiară sau societate de administrare a investițiilor sau dețin o participație în astfel de entități. Modificări (1)

Art. 178. -

Aria de cuprindere a consolidării prudențiale, inclusiv cazurile de excludere din consolidare, precum și metodele de consolidare utilizate în scop prudențial se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 179. - Modificări (1)

(1) Societățile financiare holding sunt incluse în supravegherea pe bază consolidată.

(2) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 196 alin. (1), dispozițiile alin. (1) nu pot fi interpretate în sensul că Banca Națională a României are atribuții de supraveghere pe bază individuală a societății financiare holding.

Art. 180. -

(1) În cazul în care o instituție de credit filială, persoană juridică română, nu este inclusă în aria de cuprindere a supravegherii pe bază consolidată exercitată de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, Banca Națională a României poate solicita societății-mamă informații care pot facilita supravegherea respectivei instituții de credit.

(2) În cazul în care, în supravegherea pe bază consolidată a unei instituții de credit, persoană juridică română, nu este inclusă o instituție de credit filială dintr-un alt stat membru, instituția de credit-mamă la nivelul României sau societatea financiară holding-mamă la nivelul României, după caz, trebuie să furnizeze informații care pot facilita supravegherea respectivei instituții de credit filială, la solicitarea autorităților competente din acel stat membru.

(3) Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate solicita filialelor unei instituții de credit sau ale unei societății financiare holding, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, informații de natura celor prevăzute la art. 194. În acest caz, se aplică procedurile pentru transmiterea și verificarea informațiilor prevăzute la art. 194 și 195. Modificări (1)

(4) Filialele, persoane juridice române, ale unei instituții de credit sau ale unei societăți financiare holding, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, trebuie să furnizeze informații de natura celor prevăzute la art. 194, la solicitarea autorității responsabile cu supravegherea pe bază consolidată, inclusiv în situația în care aceasta este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru.

Art. 181. - Modificări (1)

Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a instituțiilor de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, persoane juridice române și a instituțiilor de credit, persoane juridice române, controlate de societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, are următoarele atribuții: Modificări (2)

a) coordonează colectarea și difuzarea informațiilor relevante sau esențiale în condițiile desfășurării normale a activității și în situații de urgență;

b) planifică și coordonează activitățile de supraveghere în condițiile desfășurării normale a activității și în situații de urgență, inclusiv în legătură cu activitățile prevăzute la art. 166, în colaborare cu autoritățile competente implicate.

Art. 182. -

(1) În cazul cererilor pentru obținerea aprobării în vederea utilizării modelelor interne pentru calculul cerințelor de capital, depuse de o instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene și filialele acesteia, sau depuse împreună de filialele unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care din grup face parte cel puțin o instituție de credit, persoană juridică română, Banca Națională a României și autoritățile competente cooperează pentru a decide sau nu aprobarea, precum și, dacă este cazul, termenii și condițiile în care se acordă aprobarea. Modificări (1)

(2) Orice cerere formulată în condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie depusă doar la Banca Națională a României, dacă aceasta este autoritatea competentă în sensul art. 181.

(3) Banca Națională a României trebuie să depună diligențe pentru a ajunge la o decizie comună cu celelalte autorități competente într-un termen de 6 luni. Decizia comună trebuie motivată în scris și comunicată solicitantului de către Banca Națională a României, dacă aceasta este autoritatea competentă în sensul art. 181.

(4) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (3) începe să curgă de la data primirii de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă în sensul art. 181, a cererii de aprobare, însoțită de documentația completă. Banca Națională a României transmite fără întârziere respectiva cerere celorlalte autorități competente. Modificări (1)

(5) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună între autoritățile competente în termen de 6 luni, Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă în sensul art. 181, trebuie să decidă singură cu privire la cererea depusă. Decizia adoptată trebuie motivată în scris, luând în considerare și punctele de vedere și rezervele exprimate de celelalte autorități competente pe parcursul perioadei de 6 luni. Decizia este definitivă și se comunică solicitantului și celorlalte autorități competente de către Banca Națională a României.

(6) Deciziile luate în conformitate cu prevederile alin. (3), precum și cele luate de autoritățile competente cu supravegherea pe bază consolidată, în situația în care nu s-a ajuns la o decizie comună, sunt definitive și opozabile Băncii Naționale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător prin acordarea aprobării utilizării respectivelor modele. Modificări (1)

Art. 183. -

(1) În cazul apariției unei situații de criză la nivelul unui grup bancar, care ar putea pune în pericol stabilitatea sistemului financiar din oricare stat membru în care entitățile din grup au fost autorizate, Banca Națională a României în calitate de autoritate competentă responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată, alertează în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, băncile centrale sau alte autorități similare cu competențe pe linia implementării politicii monetare și structurile din cadrul administrațiilor centrale din alte state membre, cu atribuții în domeniul legislației privind supravegherea instituțiilor de credit, a instituțiilor financiare, a firmelor de investiții și a societăților de asigurare. Dacă este posibil, se utilizează în acest scop canalele de comunicare existente. Modificări (3)

(2) În situația în care informații care au fost furnizate deja altei autorități competente sunt necesare Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, aceasta contactează, dacă este posibil, autoritatea competentă respectivă pentru a evita duplicarea raportărilor către diversele autorități implicate în procesul de supraveghere. Modificări (1)

Secțiunea a 2-a Cooperarea cu alte autorități competente

Art. 184. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Pentru a pune bazele și a facilita o supraveghere eficientă, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată și/sau individuală, încheie acorduri scrise de coordonare și cooperare cu autoritățile competente din alte state membre.

(2) Aceste acorduri pot prevedea că Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate reține în sarcina sa atribuții suplimentare și pot include proceduri privind procesul decizional și cooperarea cu celelalte autorități competente.

Art. 185. - Modificări (1)

(1) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă responsabilă cu autorizarea unei instituții de credit, persoană juridică română, filială a unei instituții de credit dintr-un alt stat membru, poate, prin acorduri bilaterale, să delege responsabilitatea de supraveghere autorității competente care a autorizat și supraveghează societatea-mamă, astfel încât responsabilitățile ce revin pe linia supravegherii filialei respective potrivit prezentei ordonanțe de urgență să revină acesteia din urmă. Modificări (1)

(2) Banca Națională a României notifică Comisiei Europene existența și conținutul acestor acorduri.

Art. 186. -

(1) Banca Națională a României cooperează în mod strâns cu celelalte autorități competente. În acest sens, pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidată ale respectivelor autorități, sunt furnizate la cerere toate informațiile relevante și din oficiu toate informațiile esențiale. Modificări (1)

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate esențiale dacă pot influența în mod semnificativ evaluarea stabilității financiare a unei instituții de credit sau a unei instituții financiare dintr-un alt stat membru.

(3) În cazul în care Banca Națională a României este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau a unei instituții de credit controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, aceasta furnizează autorităților competente din alte state membre, care supraveghează filialele acestor societăți-mamă, toate informațiile relevante. Pentru a determina gradul de detaliere al informațiilor relevante este luată în considerare importanța acestor filiale în cadrul sistemelor financiare din respectivele state membre. Modificări (1)

(4) Informațiile esențiale la care se referă alin. (2) includ, în special, următoarele elemente:

a) identificarea structurii grupului, a tuturor instituțiilor de credit semnificative din grup, precum și a autorităților competente ale instituțiilor de credit din grup; Modificări (1)

b) procedurile pentru colectarea informațiilor de la instituțiile de credit din grup și pentru verificarea acestor informații;

c) evoluțiile nefavorabile în cadrul instituțiilor de credit sau în cadrul altor entități din grup, care ar putea afecta în mod semnificativ instituțiile de credit din cadrul grupului;

d) principalele sancțiuni și măsurile excepționale luate de Banca Națională a României, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de capital, precum și în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de capital pentru acoperirea riscului operațional. Modificări (1)

Art. 187. - Modificări (1)

Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază individuală a unei instituții de credit, persoană juridică română, controlate de o instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, contactează, ori de câte ori este posibil, autoritatea competentă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată dacă îi sunt necesare informații referitoare la implementarea abordărilor și metodologiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în reglementările emise în aplicarea acesteia, informații pe care respectiva autoritate le-ar putea deține deja.

Art. 188. -

(1) Banca Națională a României se consultă cu celelalte autorități responsabile cu supravegherea pe bază individuală și/sau consolidată a instituțiilor de credit, înaintea luării unei decizii care este importantă pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale autorităților competente respective. Consultarea are în vedere următoarele elemente:

a) modificări în structura acționariatului, în structura organizatorică și de conducere a instituțiilor de credit dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a României; Modificări (1)

b) principalele sancțiuni și măsurile excepționale ce urmează a fi luate de Banca Națională a României, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de capital, precum și în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de capital pentru acoperirea riscului operațional. Modificări (1)

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată trebuie să fie consultată în toate cazurile. Modificări (1)

(3) Banca Națională a României poate decide să nu consulte celelalte autorități în cazuri de urgență sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficiența deciziilor. În acest caz, Banca Națională a României informează fără întârziere asupra deciziilor luate celelalte autorități competente.

Secțiunea a 3-a Colaborarea între Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și atribuțiile acestor autorități la nivel național

Art. 189. - Modificări (1)

(1) Pentru a pune bazele și pentru a facilita o supraveghere eficientă la nivel național a instituțiilor de credit și a societăților de servicii de investiții financiare, Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare încheie acorduri scrise de coordonare și cooperare.

(2) Aceste acorduri pot prevedea atribuții suplimentare în sarcina autorității responsabile cu supravegherea pe bază consolidată și pot include proceduri privind procesul decizional.

(3) Banca Națională a României, respectiv Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în calitate de autorități responsabile cu autorizarea unei instituții de credit, respectiv a unei societăți de servicii de investiții financiare, care sunt filiale ale unei instituții de credit, persoană juridică română, sau ale unei societăți de servicii de investiții financiare persoană juridică română, pot să-și delege reciproc, pe bază de acord, responsabilitatea de supraveghere individuală a filialei respective. Delegarea responsabilității se face întotdeauna către autoritatea competentă cu supravegherea consolidată.

Art. 190. - Modificări (1)

Pentru exercitarea atribuțiilor lor de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidată, Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare își furnizează, la cerere, toate informațiile relevante și din oficiu toate informațiile esențiale. Prevederile art. 186 se aplică în mod corespunzător.

Art. 191. -

(1) Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare se consultă reciproc, înaintea luării unei decizii care este importantă pentru exercitarea atribuțiilor lor de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidată. Consultarea are în vedere următoarele elemente:

a) modificări în structura acționariatului, în structura organizatorică și de conducere a instituțiilor de credit, respectiv a societăților de servicii de investiții financiare dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a României, respectiv a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare; Modificări (2)

b) principalele sancțiuni și măsurile excepționale ce urmează a fi luate de Banca Națională a României, respectiv de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de capital, precum și a oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de capital pentru acoperirea riscului operațional. Modificări (1)

(2) Banca Națională a României sau Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate să nu îndeplinească cerința referitoare la consultarea prealabilă, prevăzută la alin. (1), în cazuri de urgență sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficiența deciziilor. În acest caz, se procedează la informarea fără întârziere a celeilalte autorități asupra deciziilor luate.

Art. 192. -

Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a instituțiilor de credit-mamă la nivelul României și a instituțiilor de credit, persoane juridice române, controlate de societăți financiare holding-mamă la nivelul României, respectiv Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a firmelor de investiții-mamă la nivelul României au următoarele atribuții: Modificări (2)

a) coordonează, la nivel național, colectarea și diseminarea informațiilor relevante sau esențiale în condițiile desfășurării normale a activității și în situații de urgență;

b) planifică și coordonează activitățile de supraveghere la nivel național, în condițiile desfășurării normale a activității și în situații de urgență, inclusiv în legătură cu activitățile prevăzute la art. 166, colaborând în acest sens.

Art. 193. -

(1) În cazul cererilor pentru obținerea aprobării în vederea utilizării modelelor interne pentru calculul cerințelor de capital, depuse de o instituție de credit-mamă la nivelul României și filialele acesteia, dintre care cel puțin o societate de servicii de investiții financiare, respectiv depuse de o firmă de investiții-mamă la nivelul României și filialele acesteia, dintre care cel puțin o instituție de credit persoană juridică română sau depuse împreună de filialele, instituții de credit și firme de investiții, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul României, atunci când entitățile de mai sus sunt exclusiv persoane juridice române, Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cooperează pentru a decide sau nu aprobarea, precum și termenii și condițiile în care aceasta se acordă, dacă este cazul. Modificări (1)

(2) Orice cerere formulată în condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie depusă doar la Banca Națională a României sau doar la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, după caz, în calitatea acestora de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată.

(3) Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare trebuie să depună diligențele necesare pentru a ajunge la o decizie comună într-un termen de 6 luni. Decizia comună trebuie motivată în scris și comunicată solicitantului de către autoritatea competentă cu supravegherea pe bază consolidată.

(4) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (3) începe să curgă de la momentul primirii cererii de aprobare, însoțită de documentația completă. Autoritatea competentă cu supravegherea pe bază consolidată transmite fără întârziere cererea primită potrivit alin. (2), autorității competente cu supravegherea la nivel individual. Modificări (1)

(5) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună în privința cererii depuse potrivit alin. (3), autoritatea competentă cu supravegherea pe bază consolidată decide singură cu privire la cererea depusă. Decizia adoptată este definitivă și trebuie motivată în scris, luând în considerare și punctul de vedere și rezervele exprimate de cealaltă autoritate competentă din România pe parcursul perioadei de 6 luni și trebuie comunicată solicitantului și acestei autorități de către autoritatea responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată.

(6) Deciziile luate în conformitate cu prevederile alin. (3) și cele luate de autoritatea responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată în situația în care nu s-a ajuns la o decizie comună sunt definitive și opozabile celeilalte autorități și trebuie aplicate în mod corespunzător de către aceasta, prin acordarea aprobării respectivelor modele. Modificări (1)

Secțiunea a 4-a Furnizarea de informații

Art. 194. -

(1) Dacă societatea-mamă a uneia sau a mai multor instituții de credit, persoane juridice române, este societate holding cu activitate mixtă, Banca Națională a României solicită societății holding cu activitate mixtă și filialelor acesteia, inclusiv în situația în care sunt situate pe teritoriul unui alt stat membru, direct sau prin intermediul instituțiilor de credit filiale, orice informații care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii instituțiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale societății holding cu activitate mixtă. Modificări (1)

(2) O societate holding cu activitate mixtă, persoană juridică română, și filialele acesteia, persoane juridice române, trebuie să furnizeze informații de natura celor prevăzute la alin. (1), atât la solicitarea Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate responsabilă cu autorizarea și supravegherea unei instituții de credit, persoană juridică română, filială a societății holding cu activitate mixtă, cât și la solicitarea autorității responsabilă cu autorizarea și supravegherea unei instituții de credit dintr-un alt stat membru, filială a societății holding cu activitate mixtă.

Art. 195. -

Banca Națională a României poate efectua inspecții, pentru a verifica informațiile furnizate de societățile holding cu activitate mixtă și filialele acestora, direct sau prin intermediul unor terțe persoane împuternicite în acest scop. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia este o societate de asigurare poate fi utilizată și procedura prevăzută la art. 202. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia au sediul într-un alt stat membru, verificarea informațiilor se efectuează potrivit procedurii prevăzute la art. 203. Modificări (1)

Secțiunea a 5-a Societățile financiare holding Modificări (1)

Art. 196. -

(1) Conducerea operativă a unei societăți financiare holding persoană juridică română trebuie să fie asigurată de cel puțin 2 persoane, care să aibă reputație adecvată și experiență suficientă pentru a exercita acele atribuții. Modificări (2)

(2) Societățile financiare holding prevăzute la alin. (1) trebuie să notifice Băncii Naționale a României în calitate de autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată, numirea în funcție a persoanelor prevăzute la alin. (1), în condițiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(3) Banca Națională a României urmărește în permanență îndeplinirea cerințelor de la alin. (1), dispunând măsurile sau sancțiunile care se impun în caz de nerespectare a acestora, prevăzute la art. 204.

Art. 197. -

Dispozițiile Capitolului IV din Titlul II, Partea I, precum și reglementările aplicabile instituțiilor de credit, emise de Banca Națională a României în temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, se aplică în mod corespunzător și societăților financiare holding persoane juridice române care sunt societăți-mamă ale unor instituții de credit ce sunt supravegheate la nivel consolidat de Banca Națională a României în calitate de autoritate competentă sau de către o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, pentru situațiile financiare anuale consolidate.

Secțiunea a 6-a Tranzacțiile intra-grup cu societățile holding cu activitate mixtă

Art. 198. - Modificări (1)

Fără a se aduce atingere cerințelor prudențiale referitoare la expunerile mari, dacă societatea-mamă a uneia sau mai multor instituții de credit, persoane juridice române, este o societate holding cu activitate mixtă, Banca Națională a României exercită o supraveghere generală a tranzacțiilor dintre respectivele instituții de credit, pe de o parte, și societatea holding cu activitate mixtă și filialele acesteia, pe de altă parte, în condițiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Secțiunea a 7-a Măsuri de facilitare a supravegherii pe bază consolidată

Art. 199. -

Entitățile incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, societățile holding ou activitate mixtă și filialele acestora, sau filialele prevăzute la art. 180 alin. (3) trebuie să-și comunice reciproc orice informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii individuale și/sau pe bază consolidată.

Art. 200. -

(1) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă cu supravegherea pe bază consolidată, solicită entităților incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, orice informații care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii pe bază consolidată a instituțiilor de credit, persoane juridice române.

(2) Entitățile, persoane juridice române, incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale a unei instituții de credit, trebuie să furnizeze, la cerere, orice informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată exercitate de Banca Națională a României sau de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru.

(3) În cazul în care societatea-mamă și oricare dintre filialele acesteia, instituții de credit, sunt situate în state membre diferite, iar cel puțin una este persoană juridică română, Banca Națională a României comunică, în condiții de reciprocitate, autorităților competente din celelalte state membre toate informațiile relevante care pot permite sau facilita exercitarea supravegherii pe bază consolidată. Modificări (1)

(4) În cazul în care societatea-mamă are sediul pe teritoriul unui alt stat membru, iar Banca Națională a României exercită supravegherea pe bază consolidată, aceasta poate cere autorității competente din respectivul stat membru să solicite societății-mamă orice informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată și să le transmită Băncii Naționale a României. Modificări (1)

(5) În cazul în care societatea-mamă are sediul în România, iar Banca Națională a României nu exercită supravegherea pe bază consolidată, aceasta din urmă la cererea autorității competente responsabile cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată solicită societății-mamă orice informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată și le transmite respectivei autorități. Modificări (1)

(6) Colectarea și deținerea de informații potrivit dispozițiilor alin. (1), (4) și (5) nu implică în nici un fel obligația pentru Banca Națională a României de a exercita un rol de supraveghere pe bază individuală a societăților financiare holding, a instituțiilor financiare sau a societăților prestatoare de servicii auxiliare. Modificări (1)

Art. 201. -

(1) Banca Națională a României comunică autorităților competente din celelalte state membre, în condiții de reciprocitate, informațiile prevăzute la art. 194.

(2) Colectarea și deținerea de informații potrivit alin. (1) nu implică în niciun fel obligația pentru Banca Națională a României de a exercita un rol de supraveghere pe bază individuală a societăților holding cu activitate mixtă, a filialelor acestora care nu sunt instituții de credit sau a filialelor prevăzute la art. 80 alin. (3).

Art. 202. -

(1) În cazul în care o instituție de credit, o societate financiară holding sau o societate holding cu activitate mixtă controlează una sau mai multe filiale, care sunt societăți de asigurare sau alte entități care furnizează servicii de investiții financiare, care sunt supuse autorizării, Banca Națională a României cooperează cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum și cu autoritățile din alte state membre, responsabile cu supravegherea societăților de asigurare sau a altor entități care furnizează servicii de investiții financiare. Fără a se aduce atingere responsabilităților Băncii Naționale a României, aceasta furnizează celorlalte autorități menționate orice informație care ar facilita îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și care ar permite supravegherea activității și a situației financiare generale a entităților pe care le supraveghează. Modificări (1)

(2) Informațiile primite de Banca Națională a României în cadrul supravegherii pe bază consolidată precum și orice schimb de informații la care aceasta participă, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, sunt supuse obligației de păstrare a secretului profesional conform dispozițiilor Capitolului V din Titlul III, Partea I.

(3) Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă pentru exercitarea supravegherii pe bază consolidată, întocmește o listă a societăților financiare holding-mamă la nivelul României, care este transmisă autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei Europene. Modificări (3)

Art. 203. -

(1) Dacă în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, Banca Națională a României dorește, în anumite cazuri, să verifice informațiile privitoare la o instituție de credit, o societate financiară holding, o instituție financiară, o societate prestatoare de servicii auxiliare, o societate holding cu activitate mixtă, o filială de tipul celor prevăzute la art. 194 sau o filială de tipul celor prevăzute la art. 180 alin. (3), situate într-un alt stat membru, aceasta solicită autorităților competente din respectivul stal membru efectuarea verificării. Modificări (2)

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) poate fi efectuată fie de către autoritatea competentă din respectivul stat membru, fie, cu acordul acesteia, de către Banca Națională a României. Banca Națională a României poate efectua verificarea în mod direct sau prin intermediul unui auditor financiar sau expert împuternicit în acest scop.

(3) Când nu efectuează verificarea ea însăși, Banca Națională a României poate participa la verificarea efectuată de autoritatea competentă din respectivul stat membru.

(4) În cazul în care Banca Națională a României primește o solicitare referitoare la verificarea, pentru aspecte determinate, a informațiilor privind entitățile prevăzute la alin. (1), situate în România, aceasta, în limitele competențelor ce îi revin, fie efectuează verificarea în mod direct, fie permite autorității competente solicitante sau unui auditor financiar sau expert împuternicit să efectueze verificarea. Autoritatea competentă solicitantă poate, dacă nu efectuează verificarea ea însăși, să participe la verificarea efectuată de Banca Națională a României.

Art. 204. -

(1) În cazul în care o societate financiară holding, o societate holding cu activitate mixtă sau persoanele care asigură conducerea operativă a acestora nu se conformează dispozițiilor art. 166 și art. 176-203 și ale reglementărilor sau măsurilor adoptate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate dispune, în ceea ce privește respectiva societate, următoarele măsuri, prevăzute la lit. a)-c), sau sancțiuni, prevăzute la lit. d)-h): Modificări (3)

a) încheierea unui acord cu administratorii societății, care să cuprindă un program de măsuri de remediere; Modificări (1)

b) solicitarea de informații auditorului financiar;

c) dispunerea înlocuirii auditorului financiar de către societate;

d) avertisment scris;

e) suspendarea din funcție a uneia sau a mai multor persoane care asigură conducerea operativă a societății; Modificări (1)

f) dispunerea înlocuirii, de către societatea financiară holding sau de către societatea holding cu activitate mixtă, după caz, a persoanei/persoanelor care asigură conducerea operativă a societății; Modificări (2)

g) amendă aplicată societății, între 0,05% și 1% din capitalul inițial minim reglementat al instituției, filială a societății financiare holding sau a societății holding cu activitate mixtă, supuse supravegherii pe bază consolidată sau individuală; Modificări (1)

h) amendă aplicată persoanelor care asigură conducerea operativă a societății, între 1-6 remunerații nete, conform nivelului acestora în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta. Modificări (1)

(2) Cuantumul amenzii trebuie să fie raportat la gravitatea faptei săvârșite. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Pe perioada suspendării din funcție, dispusă de Banca Națională a României în baza alin. (1) lit. e), se asigură de către societatea financiară holding, respectiv de către societatea holding cu activitate mixtă desemnarea, cu respectarea prevederilor art. 196, a unei persoane care să asigure interimar conducerea operativă. Modificări (2)

Art. 205. - Modificări (2), Jurisprudență

Banca Națională a României cooperează cu celelalte autorități competente implicate pentru ca măsurile sau sancțiunile luate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgentă, împotriva societăților financiare holding, a societăților holding cu activitate mixtă, sau a persoanelor care asigură conducerea operativă a acestora, să producă efectele urmărite, mai ales în cazul în care o societate financiară holding, respectiv o societate holding cu activitate mixtă, având sediul social pe teritoriul României, au administrația centrală sau sediul principal pe teritoriul altui stat membru.

Secțiunea a 8-a Societăți-mamă în state terțe

Art. 206. -

(1) În cazul în care o instituție de credit, persoană juridică română, care are drept societate-mamă o instituție de credit sau o societate financiară holding cu sediul într-un stat terț, nu face obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitată de o autoritate competentă dintr-un stat membru, Banca Națională a României verifică dacă instituția de credit respectivă este supusă unei supravegheri pe bază consolidată exercitată de autoritatea competentă din statul terț, echivalentă cu cea guvernată de principiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Modificări (2)

(2) Verificarea este efectuată la solicitarea societății-mamă sau a oricărei entități reglementate și autorizate într-un stat membru sau din oficiu, de către Banca Națională a României, dacă, potrivit dispozițiilor art. 207, aceasta ar fi autoritatea responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată. Banca Națională a României se consultă cu celelalte autorități competente implicate.

(3) Pentru efectuarea verificării potrivit prevederilor alin. (1), Banca Națională a României are în vedere principiile generale de evaluare a echivalenței supravegherii pe bază consolidată exercitate de autoritățile competente din state terțe asupra instituțiilor de credit având societate-mamă într-un stat terț, principii elaborate de Comitetul European Bancar la solicitarea Comisiei Europene. Banca Națională a României consultă Comitetul European Bancar înaintea luării unei decizii. Modificări (2)

Art. 207. -

(1) În absența unei supravegheri echivalente potrivit art. 206, prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată cuprinse în prezenta ordonanță de urgență și în reglementările emise în aplicarea acesteia se aplică, prin analogie, instituției de credit prevăzute la art. 206 alin. (1) sau Banca Națională a României poate să aplice alte tehnici de supraveghere adecvate pentru atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată a instituției de credit. Modificări (1)

(2) Banca Națională a României, în situația în care ar fi autoritate competentă cu supravegherea pe bază consolidată decide aplicarea tehnicilor de supraveghere alternative prevăzute la alin. (1), după consultarea cu celelalte autorități competente implicate.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), Banca Națională a României poate solicita constituirea unei societăți financiare holding cu sediul central pe teritoriul României sau al altui stat membru și, în situația în care, după constituirea acesteia rămâne autoritate competentă cu supravegherea pe bază consolidată, aplică prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată poziției consolidate a respectivei societăți financiare holding. Modificări (1)

(4) Tehnicile de supraveghere trebuie să permită atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor emise în aplicarea acesteia și trebuie să fie comunicate celorlalte autorități competente implicate și Comisiei Europene. Modificări (2)

CAPITOLUL III Supravegherea instituțiilor de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România

Art. 208. -

(1) Supravegherea prudențială a instituțiilor de credit din alte state membre, inclusiv în ceea ce privește activitățile desfășurate pe teritoriul României, în condițiile prevăzute în Capitolul IV din Titlul I, Partea I, se asigură de autoritatea competentă din statul membru de origine, fără a se aduce atingere competențelor Băncii Naționale a României prevăzute de prezenta ordonanța de urgență.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu împiedică exercitarea supravegherii pe baze consolidate potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 209. -

(1) Banca Națională a României asigură, în cooperare cu autoritățile competente din statele membre de origine, supravegherea cerințelor de lichiditate la nivelul sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre. Modificări (1)

(2) Fără a se aduce atingere măsurilor întreprinse în vederea consolidării Sistemului Monetar European, Banca Națională a României are competențe depline în stabilirea măsurilor necesare pentru implementarea politicii sale monetare. Prin astfel de măsuri nu poate fi instituit un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul că o instituție de credit este autorizată în alt stat membru. Modificări (2)

Art. 210. -

(1) Pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit dintr-un alt stat membru, care desfășoară activitate în România, în special printr-o sucursală, Banca Națională a României colaborează cu autoritățile competente din statul membru de origine și din alte state membre în care instituția de credit desfășoară activitate.

(2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1), se asigură schimbul de informații în condițiile prevăzute la art. 173 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător. Modificări (2)

Art. 211. -

(1) Autoritatea competentă din statul membru de origine al unei instituții de credit poate realiza verificarea informațiilor primite potrivit art. 210 alin. (2) la sediul sucursalei din România a instituției de credit. Verificarea poate fi realizată direct sau prin intermediul unor terțe persoane împuternicite în acest scop și cu informarea prealabilă a Băncii Naționale a României. Modificări (2)

(2) Autoritatea competentă din statul membru de origine poate solicita Băncii Naționale a României să efectueze verificări la sediul sucursalei din România a unei instituții de credit autorizată în statul membru respectiv, caz în care Banca Națională a României procedează la efectuarea acestei verificări, în mod direct sau prin intermediul unei terțe persoane împuternicite în acest sens. Autoritatea competentă solicitantă poate participa la efectuarea verificării respective, dacă nu o realizează ea însăși potrivit alin. (1). Modificări (2)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu afectează dreptul Băncii Naționale a României de a efectua verificări asupra sucursalelor înființate pe teritoriul României, în exercitarea competențelor ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Supravegherea sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe

Art. 212. -

(1) Pentru supravegherea activității din România a sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe, Banca Națională a României cooperează cu autoritățile competente din aceste state. În acest sens, Banca Națională a României încheie acorduri de cooperare cu autoritatea competentă din statul terț de origine al instituției de credit. Prin aceste acorduri se stabilesc cel puțin condițiile în care se realizează schimbul de informații, cu respectarea dispozițiilor privind secretul profesional.

(2) La verificările efectuate la sediul sucursalei din România a instituției de credit din statul terț pot participa și reprezentanți ai autorității competente din statul terț de origine, conform acordurilor de cooperare încheiate de Banca Națională a României cu autoritatea respectivă.

Art. 213. -

Dispozițiile art. 164-171 se aplică în mod corespunzător pentru realizarea supravegherii sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe de către Banca Națională a României.

CAPITOLUL V Schimbul de informații și secretul profesional

Art. 214. -

(1) Membrii consiliului de administrație, salariații Băncii Naționale a României, precum și auditorii financiari sau experții numiți de Banca Națională a României pentru efectuarea de verificări la sediul instituțiilor de credit, potrivit prevederilor art. 170, sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricărei informații confidențiale de care iau cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor. Membrii consiliului de administrație și salariații Băncii Naționale a României sunt obligați să păstreze secretul profesional și după încetarea activității în cadrul băncii.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot divulga informații confidențiale niciunei persoane sau autorități, cu excepția furnizării acestor informații în formă sumară sau agregată, astfel încât instituția de credit să nu poată fi identificată.

(3) Dacă o instituție de credit a fost declarată în faliment sau este supusă lichidării forțate, informațiile confidențiale care nu se referă la terții implicați în acțiuni de salvgardare a instituției de credit pot fi divulgate în cadrul procedurilor civile sau comerciale.

(4) Dispozițiile alin. (1)-(3) nu aduc în niciun fel atingere prevederilor legislației penale potrivit cărora se poate impune divulgarea de informații confidențiale în anumite situații.

Art. 215. -

(1) Banca Națională a României poate să schimbe informații cu autorități competente din celelalte state membre, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale altor acte normative aplicabile instituțiilor de credit. Modificări (1)

(2) Informațiile primite de Banca Națională a României potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214.

(3) Banca Națională a României poate furniza informații autorităților competente din alte state membre, potrivit dispozițiilor alin. (1), dacă informațiile primite de respectivele autorități sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.

Art. 216. -

Banca Națională a României poate utiliza informațiile primite potrivit art. 214 și art. 215 doar în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere a instituțiilor de credit și numai în următoarele situații:

a) examinarea îndeplinirii condițiilor de autorizare a instituțiilor de credit și facilitarea verificării, pe bază individuală și/sau consolidată, a condițiilor de desfășurare a activității instituțiilor de credit, în special cu privire la lichiditate, solvabilitate, expuneri mari, proceduri administrative și contabile și mecanisme de control intern;

b) aplicarea de sancțiuni;

c) contestarea actelor emise de Banca Națională a României;

d) în cadrul unor proceduri judiciare inițiate în baza prevederilor art. 275 alin. (2) sau a prevederilor altor legi aplicabile instituțiilor de credit.

Art. 217. -

(1) Banca Națională a României poate încheia acorduri de colaborare referitoare la schimbul de informații cu autoritățile competente din state terțe sau cu alte autorități ori organisme din state terțe prevăzute la art. 218-220, în condițiile în care informațiile furnizate sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional cel puțin echivalente celor prevăzute la art. 214. Schimbul de informații trebuie să fie circumscris scopului îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere ale autorităților sau organismelor menționate.

(2) Informațiile primite de Banca Națională a României de la o autoritate competentă dintr-un alt stat membru pot fi furnizate potrivit prevederilor alin. (1) numai cu acordul expres al respectivei autorități și, dacă este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obținut. Modificări (1)

Art. 218. -

(1) Banca Națională a României poate să schimbe informații cu:

a) autoritățile responsabile cu supravegherea altor organizații financiare, a societăților de asigurare și a piețelor financiare din România și din celelalte state membre;

b) organismele din România și din celelalte state membre, implicate în falimentul și lichidarea instituțiilor de credit, precum și în alte proceduri similare;

c) auditorii financiari, din România și din celelalte state membre, ai instituțiilor de credit și ai altor instituții financiare. Modificări (1)

(2) Autoritățile, organismele și auditorii financiari din România, prevăzuți la alin. (1) pot să schimbe informații cu autorități competente din celelalte state membre.

(3) Schimbul de informații prevăzut la alin. (1) și (2) are în vedere exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale Băncii Naționale a României, ale autorităților competente din alte state membre și ale autorităților, organismelor și auditorilor financiari prevăzuți la alin. (1).

(4) Banca Națională a României poate să furnizeze organismelor care administrează scheme de garantare a depozitelor din România și din alte state membre informații necesare exercitării funcțiilor acestora. Modificări (1)

(5) Informațiile primite de autoritățile, organismele și auditorii financiari din România potrivit prevederilor alin. (1) și (3) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214.

(6) Banca Națională a României schimbă informații cu autoritățile, organismele și auditorii financiari din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (1) și (3), numai dacă informațiile primite de respectivele autorități, organisme sau de auditorii financiari sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.

(7) Autoritățile, organismele și auditorii financiari din România schimbă informații cu autoritățile competente din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (2) și (3), numai dacă informațiile primite de respectivele autorități competente sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.

Art. 219. -

(1) Banca Națională a României poate schimba informații cu autorități din România sau din alte state membre, responsabile cu:

a) supravegherea organismelor implicate în falimentul și lichidarea instituțiilor de credit sau în alte proceduri similare;

b) supravegherea auditorilor financiari ai instituțiilor de credit, ai firmelor de investiții, ai societăților de asigurare și ai altor instituții financiare.

(2) Schimbul de informații prevăzut la alin. (1) se realizează cu respectarea următoarelor condiții:

a) informațiile trebuie să fie destinate îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere prevăzute la alin. (1);

b) informațiile primite de autoritățile din România sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214, respectiv informațiile primite de autoritățile din alte state membre sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214;

c) dacă informațiile provin de la o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, ele pot fi furnizate potrivit alin. (1) numai cu acordul expres al acestei autorități și doar în scopurile pentru care acest acord a fost obținut.

(3) Autoritățile din România prevăzute la alin. (1) pot schimba informații cu autoritățile competente din alte state membre, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 220. -

(1) În scopul întăririi stabilității sistemului financiar, inclusiv integrității acestuia, Banca Națională a României poate schimba informații cu autoritățile sau organismele din România sau din celelalte state membre cu competențe legale în domeniul depistării și investigării încălcărilor legislației privind societățile comerciale.

(2) Schimbul de informații prevăzut la alin. (1) se realizează cu respectarea următoarelor condiții:

a) informațiile trebuie să fie destinate exercitării competențelor prevăzute la alin. (1);

b) informațiile primite de autoritățile sau organismele din România sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214, respectiv informațiile primite de autoritățile sau organismele din alte state membre sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214;

c) dacă informațiile provin de la o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, ele pot fi furnizate potrivit alin. (1) numai cu acordul expres al acestei autorități și doar în scopurile pentru care acordul a fost obținut, dacă acesta vizează furnizarea de informații doar în anumite scopuri.

(3) Autoritățile sau organismele din România având competențele prevăzute la alin. (1) pot schimba informații cu autoritățile competente din alte state membre, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2), inclusiv în situația în care aceste autorități sau organisme desfășoară activitatea de detectare și investigare cu ajutorul unor persoane anume desemnate în acest scop, care nu au calitatea de angajat în sectorul public.

(4) Autoritățile sau organismele din România, prevăzute la alin. (1) comunică autorităților competente care le furnizează informații, numele și responsabilitățile precis determinate ale persoanelor cărora li se transmit respectivele informații.

Art. 221. - Modificări (1)

Ministerul Finanțelor Publice transmite Comisiei Europene și celorlalte state membre numele autorităților din România care pot primi informații potrivit prevederilor art. 219 și 220.

Art. 222. -

(1) În exercitarea atribuțiilor de supraveghere a instituțiilor de credit, Banca Națională a României poate transmite următoarelor autorități informații destinate îndeplinirii atribuțiilor acestora: Modificări (1)

a) bănci centrale și alte organisme cu funcții similare, în calitate de autorități monetare; Modificări (1)

b) dacă este cazul, altor autorități publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plăți.

(2) Banca Națională a României poate primi informații de la autoritățile prevăzute la alin. (1), În măsura în care îi sunt necesare în situațiile prevăzute la art. 216.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale în calitate de autoritate monetară și a celor privind monitorizarea sistemelor de plăți, Banca Națională a României poate transmite autorităților competente din celelalte state membre informații care le-ar fi necesare respectivelor autorități în situații similare celor prevăzute la art. 216. Modificări (1)

(4) Informațiile primite potrivit prevederilor alin. (2) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214.

(5) Banca Națională a României furnizează informații potrivit prevederilor alin. (1) numai dacă informațiile primite de respectivele autorități sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.

Art. 223. -

(1) Banca Națională a României poate să furnizeze informațiile la care se referă prevederile art. 214-217 caselor de compensare sau altor structuri similare constituite în conformitate cu prevederile legii în vederea asigurării serviciilor de compensare și decontare pentru orice piață din România, dacă consideră că este necesar să comunice aceste informații în scopul asigurării funcționării corespunzătoare a respectivelor structuri, având în vedere riscurile ca participanții pe piață să nu-și îndeplinească obligațiile de plată.

(2) Informațiile primite potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), informațiile primite potrivit dispozițiilor art. 215 nu pot fi divulgate de Banca Națională a României fără acordul expres al autorității competente de la care s-au primit.

CAPITOLUL VI Cerințe de publicare pentru Banca Națională a României

Art. 224. -

(1) Banca Națională a României trebuie să facă publice următoarele informații:

a) textul legilor și reglementărilor adoptate în domeniul reglementării prudențiale a instituțiilor de credit și al instrucțiunilor și precizărilor emise în aplicarea acestora;

b) modul de exercitare a opțiunilor prevăzute în legislația comunitară în domeniu; Modificări (1)

c) criteriile generale și metodologiile utilizate pentru analizarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de instituțiile de credit în vederea respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia și pentru evaluarea riscurilor la care instituțiile de credit sunt sau pot fi expuse;

d) date statistice agregate privind aspectele principale ale aplicării cadrului legal și de reglementare în domeniul prudențial. Modificări (1)

(2) Informațiile publicate de Banca Națională a României potrivit alin. (1) trebuie să fie suficiente, astfel încât să permită o comparare semnificativă a abordărilor adoptate de autoritățile competente din diferite state membre. Informațiile se publică și sunt accesibile pe pagina de Internet a Băncii Naționale a României și se actualizează periodic.

CAPITOLUL VII Măsuri de supraveghere și sancțiuni Modificări (1)

Art. 225. - Modificări (1), Jurisprudență

Banca Națională a României este competentă să dispună, față de o instituție de credit, persoană juridică română, sau față de persoanele responsabile, care încalcă dispozițiile legii, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea legii, referitoare la supraveghere sau la condițiile de desfășurare a activității, măsurile necesare și/sau să aplice sancțiuni, în scopul înlăturării deficiențelor și a cauzelor acestora. Reviste (1)

Art. 226. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Banca Națională a României dispune ca orice instituție de credit, persoană juridică română, care nu respectă cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în reglementările ori în alte acte emise în aplicarea acesteia sau nu dă curs unei recomandări a Băncii Naționale a României, să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura redresarea situației în cel mai scurt timp.

(2) Banca Națională a României poate să dispună, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri:

a) să oblige instituția de credit să dispună de fonduri proprii la un nivel mai mare decât cel prevăzut la art. 126;

b) să solicite instituției de credit îmbunătățirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate în vedere respectării dispozițiilor art. 24 și 148;

c) să solicite instituției de credit să aplice o politică specifică de provizionare sau un tratament specific al expunerilor din perspectiva cerințelor de fonduri proprii;

d) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile sau rețeaua de sucursale ale instituției de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înființarea sucursalelor din străinătate; Modificări (1)

e) să solicite instituției de credit reducerea riscurilor aferente operațiunilor, produselor și/sau sistemelor acesteia;

f) să dispună instituției de credit înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor din cadrul instituției de credit și/sau a sucursalelor acesteia; Modificări (1)

g) să instituie supravegherea specială sau, după caz, administrarea specială, asupra instituției de credit, potrivit dispozițiilor cuprinse în Capitolul VIII din prezentul titlu; Modificări (1), Derogări (1)

h) să limiteze participațiile calificate în entități financiare sau nefinanciare, situație în care instituția de credit este obligată la înstrăinarea acestora.

(3) Măsura prevăzută la alin. (2) lit. a) este dispusă de Banca Națională a României cu privire la o instituție de credit, persoană juridică română, cel puțin în cazul în care aceasta nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 24, 142 și 148 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora sau în legătură cu care, pe baza verificării și evaluării efectuate conform art. 166 alin. (3), Banca Națională a României consideră că nivelul fondurilor proprii deținute de instituția de credit nu asigură o administrare prudentă și acoperirea adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al acesteia. Această măsura se dispune doar atunci când numai aplicarea altor măsuri nu este susceptibilă să conducă la o îmbunătățire satisfăcătoare și în timp util a cadrului de administrare, a strategiilor, a proceselor și a mecanismelor implementate de instituția de credit, persoană juridică română.

(4) În cazul instituirii administrării speciale, Banca Națională a României decide și cu privire la retragerea aprobărilor acordate directorilor, administratorilor și auditorului financiar ai instituției de credit, persoană juridică română, și, dacă este cazul, cu privire la suspendarea drepturilor de vot ale acționarilor/membrilor. Modificări (2)

(5) Adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (2) este supusă dispozițiilor privind schimbul de informații și secretul profesional, potrivit Capitolului V din prezentul titlu.

Art. 227. - Referințe (1)

Banca Națională a României urmărește să prevină reducerea nivelului capitalului unei instituții de credit, persoană juridică română, sub nivelul minim necesar pentru acoperirea riscurilor specifice activității desfășurate de aceasta și solicită adoptarea de către instituția de credit a unor măsuri urgente de remediere, dacă acest nivel nu este menținut sau restabilit.

Art. 228. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Banca Națională a României poate aplica sancțiuni potrivit prezentei ordonanțe de urgență în cazurile prevăzute la art. 126 alin. (1) ori în cazurile în care constată că o instituție de credit, persoană juridică română, și/sau oricare dintre administratorii sau directorii instituției de credit sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor instituției de credit se fac vinovați de următoarele fapte: Modificări (2)

a) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Națională a României; Jurisprudență

b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația acordată;

c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziției financiare sau a expunerii instituției de credit;

d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date și informații eronate către Banca Națională a României.

Art. 229. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazurile prevăzute la art. 226 alin. (1) și la art. 228, Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni: Modificări (1)

a) avertisment scris; Jurisprudență

b) amendă aplicabilă instituției de credit, între 0,05% și 1% din capitalul social al acesteia;

c) amendă aplicabilă administratorilor, directorilor și persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor și a sucursalelor instituției de credit, între 1-6 remunerații nete, conform nivelului remunerației în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta; Modificări (2), Jurisprudență

d) retragerea aprobării acordate directorilor și/sau administratorilor instituției de credit; Modificări (2), Derogări (1), Jurisprudență

e) retragerea autorizației acordate instituției de credit.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri conform art. 226 alin. (3) și art. 230 sau independent de acestea. Modificări (1)

(3) La individualizarea sancțiunii se ține seama de gravitatea faptei săvârșite, precum și de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei. Jurisprudență

(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) în privința administratorilor și directorilor instituției de credit se aplică persoanelor având această calitate cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite conform legislației aplicabile societăților comerciale, reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și cadrului intern de administrare. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 230. - Jurisprudență

(1) În cazul în care persoanele care dețin participații calificate la instituția de credit, persoană juridică română, nu mai îndeplinesc cerințele prevăzute de lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea acționariatului unei instituții de credit sau exercită asupra acesteia o influență de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituției de credit, Banca Națională a României dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situații. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancțiuni care pot fi aplicate instituției de credit ori administratorilor și directorilor acesteia, Banca Națională a României poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de acționarii sau membrii respectivi. Modificări (5)

(2) Acționarii față de care s-au dispus măsura prevăzută la alin. (1) nu mai pot achiziționa noi acțiuni ale instituției de credit, persoană juridică română, dispozițiile art. 232 fiind aplicabile în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 231. - Modificări (1)

Exercițiul dreptului de vot al persoanelor care nu s-au conformat obligației de notificare a intenției de dobândire sau de majorare a unei participații calificate într-o instituție de credit, persoană juridică română, conform art. 25 alin. (1) și (2), ori al persoanelor care au dobândit o participație calificată fără a ține seama de opoziția formulată de Banca Națională a României potrivit art. 25 alin. (3), este suspendat de drept.

Art. 232. - Modificări (1)

(1) Acționarii aflați în situațiile prevăzute la art. 230 și 231 trebuie să-și vândă, în termen de 3 luni, acțiunile aferente participației calificate pentru care le este suspendat dreptul de vot. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vândute, Banca Națională a României dispune instituției de credit, persoană juridică română, anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția deținătorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare. Modificări (1)

(2) Consiliul de administrație al instituției de credit este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (2), și vânzarea acțiunilor nou-emise. Modificări (1)

(3) Dacă din lipsă de cumpărători, vânzarea nu avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, instituția de credit procedează de îndată la reducerea capitalului social cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot.

(4) Acționarii cu drept de vot pot ține o adunare generală și pot să ia orice hotărâre de competența acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv pentru adoptarea hotărârilor adunării generale, această majoritate raportându-se în acest caz la capitalul deținut de acționarii respectivi. Modificări (1)

Art. 233. - Jurisprudență

(1) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor făcute de instituția de credit, persoană juridică română, potrivit legii sau la solicitarea expresă a Băncii Naționale a României ori în cursul verificărilor desfășurate la sediile acestora. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Actele cu privire la o instituție de credit, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni potrivit prezentului capitol se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, cu excepția măsurilor prevăzute la art. 226 alin. (2) lit. g) și a sancțiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. d) și e), a căror aplicare este de competența consiliului de administrație. Modificări (3), Jurisprudență

Art. 234. - Jurisprudență

(1) Aplicarea sancțiunilor se prescrie în termen de un an de la data comunicării, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârșirii faptei. Modificări (2)

(2) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.

(3) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 235. -

Banca Națională a României poate lua, în privința instituțiilor de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România, măsurile corespunzătoare pentru prevenirea faptelor de încălcare a legii comise pe teritoriul României și/sau pentru sancționarea unor asemenea fapte, în condițiile prevăzute în Secțiunea a 3-a din Capitolul IV al Titlului I, Partea I. Astfel de măsuri pot include interzicerea inițierii de noi tranzacții pe teritoriul României de către instituția de credit în culpă.

Art. 236. -

(1) Dispozițiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe.

(2) Faptele de încălcare a legislației speciale în materia acordării de credite ipotecare finanțate din emisiune de obligațiuni ipotecare intră, de asemenea, sub incidența dispozițiilor prezentului capitol, în măsura în care legislația specială nu cuprinde prevederi de sancționare a faptelor respective.

CAPITOLUL VIII Proceduri speciale

Secțiunea 1 Supravegherea specială

Art. 237. -

(1) Banca Națională a României poate dispune instituirea măsurii de supraveghere specială asupra unei instituții de credit, persoană juridică română, pentru încălcarea legii sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, constatată în urma verificărilor efectuate la fața locului și/sau a analizării raportărilor transmise de instituția de credit, precum și în cazul constatării unei situații financiare precare a acesteia. Modificări (1)

(2) Supravegherea specială se asigură printr-o comisie instituită în acest scop, formată din maximum 7 specialiști din cadrul Băncii Naționale a României, dintre care unul asigură îndeplinirea funcției de președinte al comisiei și unul, pe cea de vicepreședinte al acesteia.

Art. 238. -

(1) Atribuțiile comisiei de supraveghere specială se stabilesc de către Banca Națională a României și se referă, în principal, la:

a) urmărirea modului în care consiliul de administrație și/sau directorii instituției de credit acționează pentru stabilirea și aplicarea măsurilor necesare remedierii deficiențelor sau, după caz, a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de Banca Națională a României potrivit prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1)

b) suspendarea sau desființarea unor acte de decizie ale organelor statutare ale instituției de credit, contrare cerințelor prudențiale sau care conduc la deteriorarea situației financiare a acesteia; Modificări (1)

c) formularea de solicitări privind modificarea/completarea cadrului de conducere, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de instituția de credit;

d) limitarea și/sau suspendarea unor activități și operațiuni pe o anumită perioadă;

e) orice alte măsuri considerate necesare pentru remedierea situației instituției de credit;

f) formularea de propuneri către Banca Națională a României pentru dispunerea anumitor măsuri sau pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, în situația în care consiliul de administrație sau directorii instituției de credit nu respectă măsurile dispuse de comisie. Modificări (1)

(2) Comisia de supraveghere specială nu se substituie directorilor instituției de credit în ceea ce privește administrarea curentă a activității și competența de a angaja instituția de credit. Răspunderea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea și oportunitatea operațiunilor efectuate și a documentelor întocmite de instituția de credit revine exclusiv directorilor instituției de credit și/sau persoanelor care întocmesc și semnează documentele în cauză, potrivit atribuțiilor și competențelor acestora. Modificări (1)

(3) În perioada exercitării supravegherii speciale, adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație și directorii instituției de credit nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere specială. Modificări (1)

(4) Membrii comisiei de supraveghere specială au acces la toate documentele și registrele instituției de credit, fiind obligați să păstreze secretul profesional privind operațiunile acesteia.

Art. 239. -

(1) Comisia de supraveghere specială prezintă rapoarte periodice Băncii Naționale a României asupra situației instituției de credit.

(2) În funcție de concluziile rezultate din aceste rapoarte, Banca Națională a României decide cu privire la continuarea sau încetarea supravegherii speciale, fără a se depăși însă o perioadă de 3 luni de la data instituirii măsurii de supraveghere specială.

(3) În cazul în care în activitatea instituției de credit se constată în continuare deficiențe grave, Banca Națională a României poate hotărî, de la caz la caz, instituirea măsurii de administrare specială a instituției de credit sau adoptarea altor măsuri prevăzute de lege, inclusiv retragerea autorizației.

Secțiunea a 2-a Administrarea specială

Art. 240. - Modificări (1)

(1) Banca Națională a României poate dispune instituirea măsurii de administrare specială asupra unei instituții de credit, persoană juridică română, inclusiv cu privire la activitatea sucursalelor sale din România și din străinătate. Măsura administrării speciale se poate dispune în cazurile în care:

a) instituirea măsurii de supraveghere specială nu a dat rezultate într-o perioadă de până la 3 luni;

b) fondurile proprii se situează la un nivel care nu depășește jumătate din nivelul minim al cerințelor de capital calculate potrivit reglementărilor emise în aplicarea art. 126 și 148; Modificări (1)

c) instituția de credit a încălcat în mod repetat dispozițiile legii și/sau ale reglementărilor ori altor acte emise în aplicarea acesteia;

d) nu mai este îndeplinită cerința privind asigurarea conducerii operative a activității instituției de credit de către cel puțin 2 persoane. Modificări (2)

(2) Un anunț privind instituirea administrării speciale se publică de către Banca Națională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Modificări (2)

(3) Instituirea măsurilor de administrare specială se dispune de Banca Națională a României și în cazul sesizării de către aceasta a instanței competente pentru declanșarea procedurii falimentului unei instituții de credit, până la numirea de către judecătorul-sindic a lichidatorului.

Art. 241. -

(1) Administrarea specială se instituie pe o perioadă de 1 an de la data hotărârii Băncii Naționale a României, cu excepția cazului în care prin hotărâre se stabilește o perioadă mai scurtă sau când Banca Națională a României hotărăște încetarea administrării speciale, potrivit art. 252 alin. (4).

(2) În situații excepționale Banca Națională a României poate prelungi, în condițiile prevăzute pentru instituirea administrării speciale, perioada prevăzută la alin. (1), cu maxim 6 luni.

Art. 242. -

(1) Administrarea specială se exercită de către un administrator special, desemnat de Banca Națională a României prin hotărârea de instituire a acestei măsuri. Administrator special poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică, care dispune de experiență adecvată, precum și Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

(2) Pentru motive întemeiate, Banca Națională a României poate înlocui administratorul special.

(3) Toate cheltuielile legate de administrarea specială se suportă de instituția de credit supusă acestei măsuri.

(4) Cheltuielile efectuate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar ocazionate de desfășurarea activității de administrare specială sunt considerate în sensul alin. (3) cheltuieli legate de administrarea specială.

Art. 243. -

În cazul în care consideră necesar, Banca Națională a României poate stabili anumite limite și/sau condiții privind activitatea instituției de credit în privința căreia s-a hotărât instituirea administrării speciale. Acestea se comunică administratorului special, care răspunde de respectarea lor.

Art. 244. - Modificări (1)

Administratorul special preia integral atribuțiile consiliului de administrație și ale directorilor instituției de credit, stabilite potrivit legii, actului constitutiv și reglementărilor interne ale instituției de credit.

Art. 245. -

(1) După preluarea instituției de credit, administratorul special înștiințează de îndată compartimentele din cadrul instituției de credit, sucursalele acesteia, instituțiile de credit corespondente, oficiul registrului comerțului și, după caz, Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar cu privire la luarea acestei măsuri.

(2) Comunicarea se face în scris și cuprinde specimenul de semnătură al administratorului special. Comunicarea făcută instituțiilor de credit corespondente cuprinde și mențiunea asupra faptului că toate operațiunile viitoare prin contul instituției de credit se autorizează numai de către administratorul special sau de persoanele împuternicite în mod expres de către acesta.

Art. 246. -

(1) Atribuția principală a administratorului special constă în stabilirea condițiilor optime pentru conservarea valorii activelor instituției de credit, eliminarea deficiențelor existente în administrarea patrimoniului, încasarea creanțelor și stabilirea posibilității de redresare a situației financiare a instituției de credit; în acest sens, administratorul special poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare, în limita competențelor sale prevăzute de lege.

(2) Măsurile care pot fi luate au în vedere:

a) negocierea creanțelor instituției de credit și/sau stabilirea unei noi scadențe acestora;

b) suspendarea atragerii de depozite și/sau a acordării de credite;

c) închiderea sucursalelor neprofitabile sau a căror activitate nu se justifică;

d) redimensionarea schemei de personal, prin reorganizarea activității, în scopul reducerii cheltuielilor;

e) orice alte măsuri pe care consiliul de administrație sau directorii unei instituții de credit le pot lua, potrivit legii, în cursul unei administrări obișnuite. Modificări (1)

(3) Administratorul special trebuie să ia cel puțin măsurile necesare pentru:

a) reducerea pierderilor;

b) încetarea activităților frauduloase și a abuzurilor de orice natură ale persoanelor aflate în relații speciale cu instituția de credit;

c) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate anterior de către instituția de credit, inclusiv a acelor contracte în care obligațiile asumate de către instituția de credit sunt disproporționate în raport cu prestația la care s-a obligat cealaltă parte contractantă;

d) păstrarea în siguranță a activelor și a documentelor instituției de credit;

e) sesizarea organelor competente, în cazul în care există indicii cu privire la săvârșirea de infracțiuni.

Art. 247. - Modificări (1)

Prin excepție de la prevederile art. 246, dacă instituirea administrării speciale a fost dispusă potrivit art. 240 alin. (1) lit. d), atribuția principală a administratorului special este luarea măsurilor necesare pentru numirea consiliului de administrație și a directorilor instituției de credit. În cursul acestei administrări, administratorul special poate lua orice alte măsuri pe care consiliul de administrație sau directorii unei instituții de credit le pol lua, potrivit legii, în cursul unei administrări obișnuite.

Art. 248. -

Dacă situațiile financiare aferente perioadei încheiate înainte de instituirea administrării speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special consideră că ele nu reflectă situația patrimonială reală a instituției de credit, acesta procedează la întocmirea unei noi situații financiare și ia măsuri pentru aprobarea, publicarea și depunerea acesteia la organele competente, conform legii.

Art. 249. -

(1) În vederea adoptării unor hotărâri privind situația instituției de credit în domenii care exced competențelor sale stabilite prin lege pentru consiliul de administrație, inclusiv în ceea ce privește preluarea instituției de credit în cauză, prin fuziune/divizare, de către alte instituții de credit, administratorul special poate convoca adunarea generală a acționarilor/membrilor instituției de credit. Ordinea de zi a adunării este stabilită de către administratorul special, cu consultarea prealabilă a Băncii Naționale a României, și nu poate fi schimbată de către persoanele convocate. Modificări (1)

(2) După instituirea administrării speciale, prevederile legale privind obligativitatea convocării adunării generale la cererea acționarilor/membrilor nu sunt aplicabile pe durata acesteia. Acționarii/membrii care dețin cel puțin 50% din drepturile de vot pot înainta administratorului special propuneri viabile de redresare financiară a instituției de credit, acesta urmând să decidă asupra propunerilor formulate.

Art. 250. -

(1) În cazul în care adunarea generală a acționarilor hotărăște majorarea capitalului social, pentru motive temeinice, justificate de existența unei intenții serioase din partea unui investitor, de participare la capitalul instituției de credit, administratorul special poate să ridice acționarilor dreptul de subscriere de noi acțiuni, în tot sau în parte, cu aprobarea Băncii Naționale a României.

(2) Prin hotărârea de majorare a capitalului social trebuie să se asigure cel puțin un nivel al fondurilor proprii care să permită încadrarea instituției de credit în cerințele prudențiale prevăzute de lege și de reglementările aplicabile.

(3) În cazul reducerii capitalului social, aceasta poate fi făcută numai după trecerea a 30 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 251. -

(1) În termen de 2 luni de la numire, administratorul special trebuie să prezinte Băncii Naționale a României un raport scris cu privire la măsurile întreprinse de la instituirea administrării speciale și efectele acestora, la poziția financiară a instituției de credit și posibilitatea redresării situației acesteia din punct de vedere al siguranței financiare, prezentând în acest sens, recomandările sale, inclusiv în ceea ce privește o potențială preluare a instituției de credit, prin fuziune/divizare, de către o altă sau alte instituții de credit. La raport se anexează documente referitoare la evaluarea activelor și pasivelor instituției de credit, situația recuperării creanțelor, costul menținerii activelor și situația lichidării pasivelor.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandările făcute de administrator.

(3) Pentru motive întemeiate, Banca Națională a României poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1), la propunerea administratorului special, dar nu mai mult de 1 lună.

Art. 252. -

(1) În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, Banca Națională a României hotărăște cu privire la oportunitatea menținerii măsurii de administrare specială și se pronunță asupra recomandărilor făcute de administratorul special.

(2) Dacă pe baza raportului administratorului special se constată că nu sunt condiții pentru îmbunătățirea situației financiare a instituției de credit, astfel încât aceasta să respecte cerințele prudențiale prevăzute de lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia sau, după caz, nu au fost numiți și aprobați noii directori și administratori ai instituției de credit, Banca Națională a României poate, în funcție de situația concretă, să decidă următoarele: Modificări (1)

a) stabilirea unui termen în care administratorul special să întreprindă demersuri pentru identificarea eventualelor instituții de credit interesate în preluarea, prin fuziune/divizare, a instituției de credit aflată în administrare specială;

b) retragerea autorizației instituției de credit și sesizarea instanței competente pentru declanșarea procedurii falimentului sau, după caz, retragerea autorizației urmată de dizolvarea și lichidarea instituției de credit, potrivit dispozițiilor cuprinse în Secțiunea a 3-a din prezentul capitol.

(3) În cazul continuării administrării speciale, administratorul special trebuie să prezinte Băncii Naționale a României, la termenele stabilite de aceasta, rapoarte privind situația financiară a instituției de credit.

(4) Pe baza rapoartelor administratorului special, Banca Națională a României poate hotărî în orice moment încetarea administrării speciale, cu reluarea activității instituției de credit sub controlul organelor sale statutare, sau poate retrage autorizația instituției de credit, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (2) lit. b).

Art. 253. -

(1) Dacă Banca Națională a României constată, pe baza rapoartelor administratorului special, că instituția de credit față de care s-a instituit administrarea specială s-a redresat din punct de vedere financiar și se încadrează în cerințele prudențiale stabilite de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările aplicabile sau, după caz, au fost numiți și aprobați noii directori și administratori, Banca Națională a României poate hotărî încetarea administrării speciale și reluarea activității instituției de credit sub controlul organelor sale statutare. Modificări (1)

(2) Un anunț privind încetarea administrării speciale se publică potrivit prevederilor art. 240 alin. (2).

(3) Administratorul special trebuie să ia măsurile necesare pentru desemnarea noilor administratori și, după caz, a noilor directori ai instituției de credit. Modificări (1)

(4) Până la numirea și aprobarea persoanelor prevăzute la alin. (3), administratorul special asigură administrarea și conducerea operativă a instituției de credit. Modificări (1)

Art. 254. -

În cazul în care Banca Națională a României hotărăște retragerea autorizației instituției de credit și sesizarea instanței competente în vederea declanșării procedurii falimentului potrivit Ordonanței Guvernului nr. 10/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004, până la desemnarea de către judecătorul-sindic a lichidatorului, administrarea instituției de credit se asigură în continuare de către administratorul special.

Secțiunea a 3-a Lichidarea instituțiilor de credit

Art. 255. -

Odată cu retragerea autorizației, Banca Națională a României dispune dizolvarea urmată de lichidare a instituției de credit potrivit prezentei secțiuni sau, dacă instituția de credit se află în vreuna din situațiile de insolvență prevăzute de legislația specială privind falimentul instituțiilor de credit, sesizează instanța competentă în vederea deschiderii procedurii.

Art. 256. -

(1) Lichidarea instituției de credit care nu se află în situație de insolvență, inclusiv a sucursalelor sale din România, din alte state membre sau din state terțe, se realizează cu respectarea legislației românești aplicabile în cazul dizolvării și lichidării societăților comerciale pe acțiuni și a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Îndeplinirea atribuțiilor privind lichidarea instituției de credit este asigurată de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, denumit în continuare lichidator, atât în cazul în care lichidarea este dispusă conform art. 255, cât și în cazul în care lichidarea are loc la inițiativa acționarilor/membrilor.

Art. 257. -

Lichidarea instituției de credit conform dispozițiilor art. 255 sau la inițiativa acționarilor/membrilor nu împiedică declanșarea procedurii falimentului, dacă pe parcursul procesului de lichidare instituția de credit ajunge în una dintre situațiile de insolvență prevăzute de legislația specială privind falimentul instituțiilor de credit.

Art. 258. -

(1) Dispozițiile cuprinse în legislația privind falimentul instituțiilor de credit referitoare la atribuțiile lichidatorului, la suportarea cheltuielilor legate de lichidare, la ordinea de stingere a creanțelor, se aplică în mod corespunzător și în cazul lichidării instituției de credit potrivit dispozițiilor prezentei secțiuni.

(2) Cheltuielile efectuate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar ocazionate de desfășurarea activității de lichidare sunt considerate în sensul alin. (1) cheltuieli legate de lichidare.

Art. 259. -

(1) În cazul retragerii autorizației unei instituții de credit, persoană juridică română, care desfășoară activitate și pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, Banca Națională a României informează fără întârziere, prin orice mijloace disponibile, autoritățile competente din statele membre gazdă asupra hotărârii adoptate, a consecințelor legale și a efectelor pe care le implică aceasta.

(2) Dacă, din considerente de asigurare a protecției deponenților sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotărârii nu poate fi întârziată, Banca Națională a României asigură informarea prevăzută la alin. (1) imediat după adoptarea hotărârii.

Art. 260. -

(1) Dacă măsura prevăzută la art. 255 vizează o sucursală din România a unei instituții de credit dintr-un stat terț, care mai are sucursale cel puțin într-un alt stat membru, Banca Națională a României, înainte de adoptarea hotărârii, informează toate autoritățile competente din statele membre gazdă în care instituția de credit desfășoară activitate, cu privire la aceasta și a efectelor pe care le implică.

(2) Dacă, din considerente de asigurare a protecției deponenților sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotărârii nu poate fi întârziată, Banca Națională a României asigură informarea prevăzută la alin. (1) imediat după adoptarea hotărârii.

(3) Banca Națională a României asigură coordonarea acțiunilor sale cu cele ale autorităților competente din celelalte state membre gazdă. Lichidatorul asigură coordonarea acțiunilor sale cu cele ale lichidatorilor desemnați în statele membre respective.

Art. 261. -

(1) În cazul retragerii autorizației unei instituții de credit, persoană juridică română, care desfășoară activitate și pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, lichidatorul trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru publicarea unui extras din hotărârea Băncii Naționale a României privind lichidarea instituției de credit în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în două ziare de circulație națională pe teritoriul fiecărui stat membru gazdă, în limba oficială a acestuia sau, după caz, într-una din limbile oficiale ale acestuia.

(2) Hotărârea Băncii Naționale a României produce efecte în toate statele membre gazdă, fără altă formalitate și devine efectivă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I sau de la o dată ulterioară specificată în hotărâre.

(3) Dacă consideră necesar, lichidatorul poate solicita înregistrarea hotărârii Băncii Naționale a României în registrul imobiliar, registrul comerțului sau în orice alt registru public ținut în statele membre gazdă. Dacă legislația unui stat membru gazdă prevede obligativitatea unei asemenea formalități, lichidatorul trebuie să ia toate măsurile pentru îndeplinirea acesteia. Sumele necesare realizării înregistrării sunt considerate cheltuieli aferente lichidării.

Art. 262. -

(1) Lichidatorul poate acționa pe teritoriul statelor membre gazdă, în baza unei copii certificate de pe hotărârea Băncii Naționale a României sau în baza unui certificat emis de aceasta, fără altă formalitate.

(2) Lichidatorul poate exercita pe teritoriul statelor membre gazdă toate competențele care îi revin potrivit legii române. El poate să numească alte persoane care să îl sprijine sau să îl reprezinte pe teritoriul acestor state, inclusiv în scopul de a acorda asistență creditorilor instituției de credit pe parcursul lichidării.

(3) În exercitarea competențelor sale, lichidatorul trebuie să respecte legislația statului membru pe teritoriul căreia acționează, în special cu privire la procedurile de valorificare a activelor și la furnizarea de informații angajaților instituției de credit din statul membru respectiv. Lichidatorul nu are dreptul de a utiliza forța pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și nici dreptul de a soluționa litigii ori dispute.

Art. 263. -

În cazul lichidării unei instituții de credit, persoană juridică română, care desfășoară activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, se aplică legislația românească, cu excepțiile prevăzute la art. 266-274.

Art. 264. -

(1) Orice creditor al instituției de credit aflate în lichidare, inclusiv autoritățile publice, cu domiciliul/reședința sau, după caz, sediul social în România sau în alt stat membru, are dreptul de a înainta o declarație de creanțe sau de a formula observații scrise în legătură cu creanțele sale asupra instituției de credit, care se adresează lichidatorului. Declarația de creanțe sau, după caz, observațiile formulate pot fi înaintate în limba oficială ori în limbile oficiale ale statului membru de domiciliu/reședință, după caz, unde are situat sediul social și trebuie să poarte mențiunea "declarație de creanțe", respectiv, "observații privind creanțele", în limba română.

(2) Creanțele creditorilor având domiciliul/reședința sau, după caz, sediul social în afara teritoriului României beneficiază de același tratament și au același rang de preferință ca și creanțele de aceeași natură ale creditorilor având domiciliul/reședința sau, după caz, sediul social pe teritoriul României.

(3) Creditorii care își exercită dreptul prevăzut la alin. (1) trebuie să transmită copii de pe actele care atestă creanțele lor, dacă există, și trebuie să indice natura fiecărei creanțe, data la care a luat naștere și valoarea acesteia, dacă există privilegii, garanții reale și alte asemenea drepturi în legătură cu creanțele respective și să indice care sunt creanțele garantate astfel.

(4) La solicitarea lichidatorului, creditorii trebuie să furnizeze și traducerea în limba română a declarației de creanțe sau, după caz, a observațiilor formulate și a documentelor prezentate.

Art. 265. -

(1) Lichidatorul asigură informarea periodică a creditorilor, în modalitatea considerată corespunzătoare, în special cu privire la progresele înregistrate în valorificarea activelor instituției de credit.

(2) Lichidatorul este ținut de obligația de păstrare a secretului profesional, conform dispozițiilor cuprinse în Capitolului V, Titlul III, Partea I.

Art. 266. -

Efectele lichidării instituției de credit asupra anumitor contracte și drepturi sunt reglementate astfel:

a) contractele și relațiile de muncă sunt guvernate de legislația statului membru aplicabilă în cazul fiecărui contract de muncă;

b) contractele prin care se dobândește dreptul de folosință sau dreptul de achiziționare a unor bunuri imobile sunt guvernate de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul, potrivit căreia se determină și natura bunului: mobil sau imobil;

c) drepturile asupra bunurilor imobile, a navelor și a aeronavelor, care sunt supuse obligației de înregistrare într-un registru public, sunt guvernate de legea statului membru sub autoritatea căruia este ținut registrul respectiv.

Art. 267. -

(1) Deschiderea procedurii de lichidare a instituției de credit nu afectează drepturile reale ale creditorilor sau terțelor părți asupra bunurilor - corporale sau necorporale, mobile sau imobile, individual determinate sau determinate generic - aflate în proprietatea instituției de credit, care, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, sunt situate pe teritoriul altor state membre.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se referă în special la:

a) dreptul de a vinde sau de a dispune în alt mod de un bun și dreptul de a-i culege fructele, decurgând în special dintr-un contract de gaj sau ipotecă;

b) dreptul de preferință la executarea bunurilor afectate unei garanții, înaintea altor titulari de drepturi asupra bunului;

c) dreptul de urmărire a bunului în mâinile oricui s-ar găsi acesta;

d) dreptul de uzufruct asupra bunului.

Art. 268. -

(1) Deschiderea procedurii de lichidare, în situația în care instituția de credit este parte într-un contract de vânzare-cumpărare a unui bun, în calitate de cumpărător, nu afectează dreptul vânzătorului decurgând dintr-o clauză prin care acesta și-a rezervat dreptul de proprietate până la un anumit termen sau până la îndeplinirea unei condiții, dacă, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru.

(2) Deschiderea procedurii de lichidare, în cazul în care instituția de credit este parte într-un contract de vânzare-cumpărare, în calitate de vânzător, nu poate constitui motiv pentru anularea sau desființarea contractului și nu afectează drepturile cumpărătorului, dacă data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare este ulterioară livrării bunului și dacă, la acea dată, bunul era situat pe teritoriul altui stat membru.

Art. 269. -

(1) Deschiderea procedurii de lichidare nu afectează drepturile creditorilor de a invoca compensarea legală, atunci când legea aplicabilă contractului permite o asemenea compensare.

(2) În cazul compensării contractuale (netting) se aplică legea care guvernează contractul. Modificări (1)

Art. 270. -

Dispozițiile art. 267, 268 și 269 alin. (1) nu împiedică exercitarea de acțiuni în constatarea sau declararea nulității ori în constatarea inopozabilității actelor juridice, potrivit legii române.

Art. 271. -

(1) Exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra titlurilor de valoare, a căror existență ori transmitere este supusă înregistrării într-un registru, într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, ținut ori localizat într-un stat membru este guvernată de legea statului membru respectiv.

(2) Contractele de report și contractele care stau la baza tranzacțiilor desfășurate pe o piață organizată sunt guvernate de legea aplicabilă contractelor respective, dacă nu sunt încălcate dispozițiile alin. (1). Modificări (1)

Art. 272. -

Legislația românească cu privire la nulitatea actelor frauduloase încheiate în dauna creditorilor nu este aplicabilă în cazul în care beneficiarul unui asemenea act dovedește că actul, ca întreg, este guvernat de legea altui stat membru și că legea respectivă nu permite nici o modalitate de contestare a actului în speță.

Art. 273. -

Validitatea actelor încheiate după deschiderea procedurii lichidării, prin care instituția de credit înstrăinează bunuri imobile, nave ori aeronave supuse înregistrării într-un registru public sau titluri de valoare ori drepturi asupra unor astfel de titluri a căror existență sau transfer este supusă obligației de înregistrare într-un registru, un cont ori un sistem centralizat de depozitare ținut sau localizat într-un alt stat membru, este guvernată de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul respectiv sau, după caz, sub autoritatea căruia este ținut acel registru, cont sau sistem centralizat de depozitare.

Art. 274. -

Acțiunile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect bunuri sau drepturi de care instituția de credit a fost privată, sunt guvernate de legea statului membru în care se desfășoară procesul.

CAPITOLUL IX Căi de contestare

Art. 275. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Actele adoptate de Banca Națională a României conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, cu privire la o instituție de credit, inclusiv cele privind administratorii, directorii, persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor instituției de credit sau cu privire la acționarii acesteia, pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării. Modificări (3), Jurisprudență

(2) Hotărârea consiliului de administrație al Băncii Naționale a României poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 15 zile de la comunicare. Jurisprudență

(3) Banca Națională a României este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) În cazul contestării în instanță a actelor Băncii Naționale a României, instanța judecătorească se pronunță asupra legalității acestor acte. Jurisprudență

Art. 276. -

Dispozițiile art. 275 se aplică în mod corespunzător și în cazul refuzului nejustificat al Băncii Naționale a României de a se pronunța, în termenele prevăzute de lege, cu privire la o cerere de autorizare care cuprinde toate datele și informațiile cerute potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 277. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Până la adoptarea unei hotărâri de către consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, potrivit art. 275 alin. (1) sau până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța judecătorească, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, executarea actelor emise de Banca Națională a României nu se suspendă.

CAPITOLUL X Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare Referințe (2)

Art. 278. - Modificări (1)

(1) Următoarele dispoziții ale prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător societăților de servicii de investiții financiare și societăților de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, definite conform Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute în articolele care urmează:

a) Secțiunea a 2-a a Capitolului I din Titlul I, Partea I;

b) art. 23 și art. 24;

c) Secțiunile 1-8 și art. 150 alin. (1) lit. b) și c) din Secțiunea a 9-a a Capitolului III din Titlul II, Partea I, cu precizarea că dispozițiile art. 137 se aplică numai societăților de servicii de investiții financiare autorizate să desfășoare activități de tranzacționare cu instrumente financiare în cont propriu și subscriere de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

d) Capitolul V din Titlul II, Partea I;

e) art. 164-168 din Capitolul I și Capitolul II din Titlul III, Partea I; Puneri în aplicare (1)

f) art. 226 și 227 din Capitolul VII, Titlul III, Partea I.

(2) Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare îi sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile Capitolului VI din Titlul III, Partea I.

Art. 279. - Modificări (1)

În aplicarea dispozițiilor art. 278 se au în vedere următoarele:

a) orice referire la o instituție de credit, persoană juridică română, la o instituție de credit-mamă la nivelul României sau la o instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene se consideră a fi făcută la o societate de servicii de investiții financiare, la o firmă de investiții-mamă la nivelul României și, respectiv, la o firmă de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu excepția art. 143 și art. 177 la care numai prima referire a textului la instituții de credit, persoane juridice române, se consideră a fi făcută la societăți de servicii de investiții financiare. Orice referire la Banca Națională a României se consideră a fi făcută la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

b) În scopul aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență în cazul grupurilor din care face parte o societate de servicii de investiții financiare, dar care nu includ o instituție de credit, termenii și expresiile prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 2, 21 și 25 au următoarele semnificații:

1. autoritate competentă - autoritatea națională care este împuternicită cu supravegherea prudențială a firmelor de investiții;

2. societate financiară holding - o instituție financiară ale cărei entități filiale sunt, fie exclusiv, fie în principal, firme de investiții sau alte instituții financiare, cel puțin una dintre ele fiind o firmă de investiții, și care nu este o societate financiară holding mixtă în înțelesul Ordonanței de urgență nr. 98/2006;

3. societate holding cu activitate mixtă - o societate-mamă, alta decât o societate financiară holding, o firmă de investiții sau o societate financiară holding mixtă în înțelesul Ordonanței de urgență nr. 98/2006, ale cărei filiale includ cel puțin o firmă de investiții;

c) în aplicarea dispozițiilor art. 129 alin. (2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate recunoaște ca eligibilă o instituție externă de evaluare a creditului fără a mai fi necesară o altă evaluare, dacă aceasta a fost recunoscută ca eligibilă de către Banca Națională a României sau de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru;

d) În aplicarea art. 168 alin. (2) trimiterea la prezenta ordonanță de urgență se consideră a fi făcută la Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) În cazul grupurilor care nu includ o instituție de credit, textul alin. (1) al art. 202 se va citi astfel: "În cazul în care o societate de servicii de investiții financiare, o societate financiară holding sau o societate holding cu activitate mixtă controlează una sau mai multe filiale care sunt societăți de asigurări, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cooperează în mod strâns cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum și cu alte autorități responsabile cu supravegherea societăților din domeniul asigurărilor";

f) În aplicarea art. 202 alin. (2) și art. 226 alin. (5) trimiterea la Capitolul V din Titlul III, Partea I se consideră a fi făcută la art. 7 alin. (21) și (22) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;

g) În aplicarea art. 226 alin. (2) lit. g) trimiterea la Capitolul VIII din Titlul III, Partea I se consideră a fi făcută la Titlul IX din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 280. - Modificări (1)

Pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, termenii "societate financiară holding", "societate financiară holding-mamă la nivelul României", "societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene" și "societate prestatoare de servicii auxiliare" desemnează entitățile definite la art. 7, cu precizarea că orice referință la instituțiile de credit se consideră a fi făcută la instituții de credit sau la firme de investiții, după caz.

Art. 281. - Modificări (1)

În cazul în care o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene are ca filiale atât o instituție de credit, cât și o firmă de investiții, prevederile Titlului III, Partea I se aplică atât supravegherii instituțiilor de credit, cât și, după caz, supravegherii societăților de servicii de investiții financiare.

Art. 282. - Modificări (1)

(1) În cazul în care o instituție de credit are ca societate-mamă o firmă de investiții-mamă la nivelul României, doar firma de investiții este supravegheată pe bază consolidată de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementările emise în aplicarea acesteia.

(2) În cazul în care o societate de servicii de investiții financiare are ca societate-mamă o instituție de credit-mamă la nivelul României, doar instituția de credit este supravegheată pe bază consolidată de către Banca Națională a României, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementările emise în aplicarea acesteia.

(3) În cazul în care o societate financiară holding are ca filiale cel puțin o instituție de credit, persoană juridică română, și o societate de servicii de investiții financiare, este supusă supravegherii pe bază consolidată de către Banca Națională a României doar instituția de credit, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementările emise în aplicarea acesteia.

Art. 283. - Modificări (1)

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare asigură cooperarea cu autoritățile competente ale statelor membre pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prezenta ordonanță de urgență și din reglementările emise în aplicarea acesteia, în special atunci când serviciile și activitățile de investiții sunt furnizate în baza liberei circulații a serviciilor sau prin înființarea de sucursale.

Art. 284. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este competentă să dispună față de o societate de servicii de investiții financiare sau față de persoanele responsabile, care încalcă dispozițiile legii, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului sau nu se conformează recomandărilor formulate, măsurile necesare și/sau să aplice sancțiuni, în scopul înlăturării deficiențelor și a cauzelor acestora.

(2) Măsurile ce pot fi dispuse de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare pentru a asigura redresarea, în cel mai scurt timp, a situației entităților prevăzute la alin. (1) sunt cele prevăzute la art. 226, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 227.

(3) În cazurile în care cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în reglementările ori în alte acte emise în aplicarea acesteia nu sunt respectate sau nu s-a dat curs recomandărilor formulate, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile Titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Spre exemplu, O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (M.Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006) consacră oformă de răspundere administrativă propriu-zisă, rezultat al săvârșirii unor abateri administrative de către instituția de credit sau reprezentanți ai acesteia. De altfel, stabilind autoritatea competentă să constate faptele descrise în capitolul consacrat unor măsuri, sancțiuni și alte măsuri sancționatoare, art. 233 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 le și definește ca fiind încălcări ale disciplinei bancare. Printre sancțiunile consacrate reținem: avertismentul scris, avertismentul public prin care se indică persoana fizică, instituția de credit, societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă responsabilă și fapta săvârșită, amenda aplicabilă persoanei juridice în anumite condiții, amenda aplicabilă persoanei fizice, într-un anumit cuantum etc. În egală măsură pot fi aplicate și măsuri sancționatoare precum: ordinul de încetare aconduitei ilicite apersoanei fizice sau juridice și de abținere de la repetarea acesteia, interzicerea temporară aexercitării unor funcții într-o instituție de credit de către persoane cu funcții de conducere expres identificate, retragerea autorizației acordate instituției de credit, suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acționarului sau acționarilor responsabili etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
DISPOZIȚII GENERALE
CERINȚE OPERAȚIONALE
SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
BĂNCI
BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV
BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR
INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CREDIT
SISTEME DE PLĂȚI
INFRACȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Rolul Băncii Naționale a României ca autoritate competentă în etapa de pregătire a redresării instituțiilor de credit și în cea de pregătire a rezoluției acestora/[Role of the National Bank of Romania as competent authority in the preparation phase of the recovery of credit institutions and the preparation of their resolution]
Funcționarul bancar – funcționar public, în sensul legii penale/The Bank Clerk – Public Servant, in Criminal Law
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...