Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII SPECIFICE - BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV -
CAPITOLUL V
Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ Puneri în aplicare (1)

Art. 311. - Reviste (1)

(1) Fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ. Modificări (1)

(2) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la primă. Modificări (1)

(3) Prima de stat trebuie solicitată de client până cel târziu la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire, la banca de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a încheiat contractul de economisire-creditare.

(4) Dreptul la prima de stat se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitată până la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire.

Art. 312. - Modificări (1)

(1) Prima de stat se stabilește la 15% din suma economisită în anul respectiv de către client.

(2) Prima de stat nu poate depăși echivalentul în lei a 120 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Națională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru persoanele în vârsta de până la 35 de ani, precum și pentru cele care au în întreținere copii minori, nivelul maxim al primei de stat nu poate depăși 150 euro, după cum urmează: Modificări (1)

a) persoanele în vârsta de până la 35 de ani, fără copii în întreținere: 135 euro;

b) persoanele cu un copil în întreținere: 140 euro;

c) persoanele cu 2 copii în întreținere: 145 euro;

d) persoanele cu 3 sau mai mulți copii în întreținere: 150 euro.

(4) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu banca de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2).

Art. 313. - Reviste (1)

(1) Sunt îndreptățiți să beneficieze de primă de stat clienții persoane singure, precum și oricare dintre soți, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea.

(2) În sensul alin. (1), prin persoană singură se înțelege o persoană necăsătorită, văduvă sau divorțată.

Art. 314. - Modificări (1), Jurisprudență

Prima de stat se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maxim 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisă de banca de economisire și creditare în domeniul locativ acestei autorități. Prima este virată de banca de economisire și creditare în domeniul locativ în contul clientului.

Art. 315. - Modificări (2)

(1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minim 5 ani și este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite. Derogări (1)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma contractată este pusă la dispoziție, iar cel care a economisit utilizează imediat și nemijlocit suma primită pentru activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisită sau suma contractată se utilizează imediat și nemijlocit pentru activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit pentru activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit pentru activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

Art. 316. - Modificări (1)

Clienții care au încasat prima de stat încălcând dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să o restituie Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în termen de maxim 90 de zile de la încasarea acesteia.

Art. 317. -

Procedura de acordare a primei de stat se stabilește de către Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prin norme metodologice, aprobate prin ordin comun.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Schimbul de informații și secretul profesional
Cerințe de publicare pentru Banca Națională a României
Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Proceduri speciale
Căi de contestare
Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Dispoziții generale
Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației
Cerințe specifice de desfășurare a activității
Reglementări și măsuri specifice
Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Dispoziții generale
Autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit
Prevederi specifice de constituire și funcționare
Prevederi specifice privind cerințele operaționale
Supravegherea organizațiilor cooperatiste de credit
Falimentul caselor centrale
Alte dispoziții
Dispoziții generale
Măsuri de remediere și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii
Reviste:
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 22 iulie 2015 - "Impozitul pe veniturile realizate din investiții de persoanele fizice"
Prima de stat, un nou sistem de economisire și creditare pentru locuințe
;
se încarcă...