Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII COMUNE APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT - CERINȚE OPERAȚIONALE -
CAPITOLUL II
Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela

Art. 111. - Jurisprudență

(1) Instituția de credit este obligată să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, dată sau informație, aflate la dispoziția sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților ori informații referitoare la conturile clienților - solduri, rulaje, operațiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienții. Reviste (3)

(2) În înțelesul prezentului capitol se consideră client al unei instituții de credit, orice persoană cu care, în desfășurarea activităților prevăzute la art. 18 și la art. 20, instituția de credit a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat și orice persoană care beneficiază de serviciile unei instituții de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat în trecut de serviciile unei instituții de credit.

Art. 112. - Doctrină (1)

(1) Orice membru al consiliului de administrație al unei instituții de credit, directorii, angajații acesteia și orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la administrarea, conducerea ori activitatea instituției de credit au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, date sau informații la care se referă art. 111 de care au luat cunoștință în cursul exercitării responsabilităților lor în legătură cu instituția de credit. Modificări (1)

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activității și nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituții de credit sau ale unui client al acesteia.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și persoanelor care obțin informații de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituției de credit.

Art. 113. -

(1) Obligația de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar nu poate fi opusă unei autorități competente în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, după caz, consolidat ori subconsolidat.

(2) Informații de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situații: Jurisprudență

a) la solicitarea titularului de cont sau a moștenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanților legali și/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora; Jurisprudență, Reviste (1)

b) în cazurile în care instituția de credit justifică un interes legitim; Jurisprudență

c) la solicitarea scrisă a altor autorități sau instituții ori din oficiu, dacă prin lege specială aceste autorități sau instituții sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice, să solicite și/sau să primească astfel de informații și sunt identificate clar informațiile care pot fi furnizate de către instituțiile de credit în acest scop;

d) la solicitarea scrisă a soțului titularului de cont, atunci când face dovada că a introdus în instanța o cerere de împărțire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanței;

e) la solicitarea instanței, în scopul soluționării diferitelor cauze deduse judecății.

(3) În cererea scrisă adresată instituției de credit, conform alin. (2) lit. c), trebuie să se precizeze temeiul legal al solicitării de informații, identitatea clientului la care se referă informațiile confidențiale care se solicită, categoria informațiilor solicitate și scopul pentru care se solicită acestea.

(4) Personalul instituției de credit nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informații confidențiale de natura celor prevăzute la art. 111, pe care le deține sau de care a luat cunoștință în orice mod.

Art. 114. - Modificări (1)

Instituțiile de credit sunt obligate să furnizeze informații de natura secretului bancar, după începerea urmăririi penale împotriva unui client, la solicitarea scrisă a procurorului sau a instanței judecătorești ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului.

Art. 115. - Jurisprudență

Nu se consideră încălcări ale obligației de păstrare a secretului bancar:

a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea și informațiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate;

b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plată sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în condițiile legii;

c) furnizarea de date auditorului financiar al instituției de credit;

d) furnizarea de informații la cererea instituțiilor de credit corespondente, dacă aceste informații au legătură cu operațiunile derulate prin conturile de corespondent;

e) furnizarea de date și informații entităților aparținând grupului din care face parte instituția de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată și pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Art. 116. -

Persoanele abilitate să solicite și/sau să primească informații de natura secretului bancar potrivit prezentului capitol, sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestora și le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii.

Art. 117. - Jurisprudență

(1) Instituțiile de credit pot derula tranzacții cu clienții doar pe baze contractuale, acționând într-o manieră prudentă și cu respectarea legislației specifice în domeniul protecției consumatorului.

(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienților înțelegerea tuturor termenilor și condițiilor contractuale, în special a prestațiilor la care aceștia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituțiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalități, comisioane, ori alte costuri și speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract. Jurisprudență

(3) Instituțiile de credit care emit monedă electronică trebuie să asigure respectarea dispozițiilor art. 320.

Art. 118. -

(1) Instituțiile de credit trebuie să asigure identificarea în mod corespunzător a clientelei, în condițiile prevăzute de legislația în materie, oferirea de servicii care implică deschiderea și operarea de conturi sau închirierea de casele de siguranță către persoane anonime fiind interzisă.

(2) În vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin potrivit prezentei ordonanțe de urgență sau altor dispoziții legale, instituțiile de credit pot prelucra date cu caracter personal, fără consimțământul expres al persoanei vizate.

Art. 119. - Jurisprudență

Instituțiile de credit nu pot condiționa acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienților de vânzarea sau cumpărarea, acțiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de instituția de credit sau de o altă entitate aparținând grupului din care face parte instituția de credit ori de acceptarea de către client a unor alte produse/servicii oferite de instituția de credit sau de o entitate aparținând grupului acesteia, care nu au legătură cu operațiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.

Art. 120. - Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (29)

Contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii.

Art. 121. - Jurisprudență

Fiecare instituție de credit întocmește și păstrează la sediul social sau la sucursalele acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentația internă aferentă tranzacțiilor derulate, evidența zilnică a înregistrărilor pentru fiecare client din care să rezulte cel puțin caracteristicile tranzacțiilor derulate și soldul datorat clientului sau instituției de credit și orice informații privitoare la relațiile sale de afaceri cu clienții și cu alte persoane pe care Banca Națională a României le poate prevedea prin reglementări. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Prin decizia nr. 3275 din 24 august 2011 s-a aplicat recurentului sancțiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă având în vedere că la data de 27 iulie 2011 a trimis către adresa personală de e-mail documente interne ale angajatorului care conțin informații cu caracter confidențial și care fac obiectul obligației legale privind secretul profesional în domeniul bancar, faptă care constă în încălcarea politicilor și procedurilor interne ale angajatorului privitoare la securitatea informației și a dispozițiilor art. 112 și 113 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Domeniul de aplicare și definiții
Cerințe minime de acces și de desfășurare a activității
Autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române
Regimul instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare din alte state membre
Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Desfășurarea activității în afara teritoriului României
Autorizarea în situații speciale
Organizare și conducere
Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Cerințe pentru acoperirea riscurilor
Situații financiare și audit
Cerințe de publicare pentru instituțiile de credit
Supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române
Supravegherea pe bază consolidată
Supravegherea instituțiilor de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România
Supravegherea sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe
Schimbul de informații și secretul profesional
Cerințe de publicare pentru Banca Națională a României
Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Reviste:
Creditul bancar - activitate esențială a instituțiilor de credit
Creditul bancar - activitate esențială a instituțiilor de credit
Aspecte controversate în procedura obținerii datelor financiare ale unei persoane
Moștenitorii sezinari - recunoscuți de lege dar nerecunoscuți de reglementările interne ale C.E.C. BANK S.A.
Încuviințarea executării silite a unui contract de credit când cererea este formulată de cesionarul creanței. Caracterul de titlu executoriu
Contestația la executare: mijloc de restabilire a echilibrului juridic între consumatori și instituțiile de credit
Posibile remedii de care dispun creditorii împotriva debitorilor care își schimbă reședința sau își transferă activele în alt stat, pentru a se sustrage executării silite în cazul titlurilor executorii care nu sunt hotărâri judecătorești, acte notariale sau tranzacții
Scrisoarea de garanție bancară instrument de plată - titlu executoriu
Despre contractul de ipotecă (III)
Considerații privind executarea silită în cazul cesiunii creanțelor izvorâte din contractele de credit
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...