Organizare și conducere | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII COMUNE APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT - CERINȚE OPERAȚIONALE -
CAPITOLUL I
Organizare și conducere

Art. 101. - Modificări (1), Reviste (2)

(1) În activitatea lor, instituțiile de credit se supun reglementărilor și măsurilor adoptate de Banca Națională a României în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

(2) Instituțiile de credit trebuie să-și organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase, cu cerințele legii și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. Jurisprudență

Art. 102. -

(1) Instituțiile de credit se constituie și funcționează în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Fiecare instituție de credit are obligația de a deschide cont curent la Banca Națională a României, înainte de începerea activității, conform reglementărilor emise de aceasta.

Art. 103. - Modificări (1)

În toate actele sale oficiale, instituția de credit se identifică printr-un minim de date, conform legislației aplicabile, cu menționarea numărului și datei de înmatriculare în registrul instituțiilor de credit prevăzut la art. 417.

Art. 104. - Modificări (1)

Cadrul de administrare al unei instituții de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor și mecanismele de control intern ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive și reglementările sale interne, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

Art. 105. - Modificări (1)

Actul constitutiv și reglementările interne ale instituției de credit se transmit Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute prin reglementări.

Art. 106. - Modificări (2)

Consiliul de administrație și directorii instituției de credit au competențele și atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale și sunt responsabili de aducerea la îndeplinire a tuturor cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările emise în aplicarea acesteia.

Art. 107. - Modificări (1)

(1) Conducerea operativă a activității instituției de credit este delegată de către consiliul de administrație la cel puțin 2 directori, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale.

(2) Directorii instituției de credit prevăzuți la alin. (1) trebuie să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți.

Art. 108. - Jurisprudență

(1) Persoanele desemnate să exercite responsabilități de administrare și de conducere operativă a unei instituții de credit trebuie să dispună de reputație și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În cazul instituțiilor de credit, responsabilitățile de administrare prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai de persoane fizice. Modificări (1)

(3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie aprobată de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Membrii consiliului de administrație trebuie să dispună, la nivel colectiv, de calificare și competență adecvate pentru a fi în măsură să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele legate de activitatea desfășurată de instituția de credit, asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor. Modificări (2)

Art. 109. - Reviste (1)

Banca Națională a României are autoritatea de a analiza în ce măsură sunt respectate condițiile minime prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și reglementările emise în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația, integritatea morală și de experiența persoanelor prevăzute la art. 108 și de a decide dacă, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, cerințele prevăzute sunt îndeplinite.

Art. 110. - Modificări (1), Proceduri (2)

(1) În afara de condițiile prevăzute de legislația în vigoare referitoare la administratorii unei societăți comerciale, o persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administrație al unei instituții de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul său, în următoarele, situații: Jurisprudență

a) persoana îndeplinește o altă funcție în cadrul instituției de credit în cauza, cu excepția cazului în care este și director al acesteia;

b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a administra sau conduce o instituție de credit, o instituție financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau o altă entitate care desfășoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din funcția exercitată în astfel de entități din motive care îi pot fi imputate; Modificări (1), Jurisprudență

c) îi este interzis, printr-o dispoziție legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorități, să administreze sau să conducă o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfășoare activitate într-unul dintre domeniile specifice acestor entități.

(2) Dispozițiile legislației în vigoare, referitoare la situațiile de incompatibilitate și interdicțiile prevăzute pentru administratori, inclusiv cele prevăzute la alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, și directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administrație. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Domeniul de aplicare și definiții
Cerințe minime de acces și de desfășurare a activității
Autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române
Regimul instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare din alte state membre
Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Desfășurarea activității în afara teritoriului României
Autorizarea în situații speciale
Organizare și conducere
Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Cerințe pentru acoperirea riscurilor
Situații financiare și audit
Cerințe de publicare pentru instituțiile de credit
Supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române
Supravegherea pe bază consolidată
Supravegherea instituțiilor de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România
Supravegherea sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe
Schimbul de informații și secretul profesional
Cerințe de publicare pentru Banca Națională a României
Reviste:
Funcționarul bancar – funcționar public, în sensul legii penale/The Bank Clerk – Public Servant, in Criminal Law
Regulamentul BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la BNR
Corupția în mediul privat
Procedura insolvenței grupului de societăți
Proceduri:
Procedură privind constituirea și autorizarea cooperativelor de credit
Procedură privind constituirea și autorizarea Caselor Centrale ale cooperativelor de credit
;
se încarcă...