Măsuri de supraveghere și sancțiuni | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII COMUNE APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT - SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI -
CAPITOLUL VII
Măsuri de supraveghere și sancțiuni Modificări (1)

Art. 225. - Modificări (1), Jurisprudență

Banca Națională a României este competentă să dispună, față de o instituție de credit, persoană juridică română, sau față de persoanele responsabile, care încalcă dispozițiile legii, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea legii, referitoare la supraveghere sau la condițiile de desfășurare a activității, măsurile necesare și/sau să aplice sancțiuni, în scopul înlăturării deficiențelor și a cauzelor acestora. Reviste (1)

Art. 226. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Banca Națională a României dispune ca orice instituție de credit, persoană juridică română, care nu respectă cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în reglementările ori în alte acte emise în aplicarea acesteia sau nu dă curs unei recomandări a Băncii Naționale a României, să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura redresarea situației în cel mai scurt timp.

(2) Banca Națională a României poate să dispună, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri:

a) să oblige instituția de credit să dispună de fonduri proprii la un nivel mai mare decât cel prevăzut la art. 126;

b) să solicite instituției de credit îmbunătățirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate în vedere respectării dispozițiilor art. 24 și 148;

c) să solicite instituției de credit să aplice o politică specifică de provizionare sau un tratament specific al expunerilor din perspectiva cerințelor de fonduri proprii;

d) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile sau rețeaua de sucursale ale instituției de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înființarea sucursalelor din străinătate; Modificări (1)

e) să solicite instituției de credit reducerea riscurilor aferente operațiunilor, produselor și/sau sistemelor acesteia;

f) să dispună instituției de credit înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor din cadrul instituției de credit și/sau a sucursalelor acesteia; Modificări (1)

g) să instituie supravegherea specială sau, după caz, administrarea specială, asupra instituției de credit, potrivit dispozițiilor cuprinse în Capitolul VIII din prezentul titlu; Modificări (1), Derogări (1)

h) să limiteze participațiile calificate în entități financiare sau nefinanciare, situație în care instituția de credit este obligată la înstrăinarea acestora.

(3) Măsura prevăzută la alin. (2) lit. a) este dispusă de Banca Națională a României cu privire la o instituție de credit, persoană juridică română, cel puțin în cazul în care aceasta nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 24, 142 și 148 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora sau în legătură cu care, pe baza verificării și evaluării efectuate conform art. 166 alin. (3), Banca Națională a României consideră că nivelul fondurilor proprii deținute de instituția de credit nu asigură o administrare prudentă și acoperirea adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al acesteia. Această măsura se dispune doar atunci când numai aplicarea altor măsuri nu este susceptibilă să conducă la o îmbunătățire satisfăcătoare și în timp util a cadrului de administrare, a strategiilor, a proceselor și a mecanismelor implementate de instituția de credit, persoană juridică română.

(4) În cazul instituirii administrării speciale, Banca Națională a României decide și cu privire la retragerea aprobărilor acordate directorilor, administratorilor și auditorului financiar ai instituției de credit, persoană juridică română, și, dacă este cazul, cu privire la suspendarea drepturilor de vot ale acționarilor/membrilor. Modificări (2)

(5) Adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (2) este supusă dispozițiilor privind schimbul de informații și secretul profesional, potrivit Capitolului V din prezentul titlu.

Art. 227. - Referințe (1)

Banca Națională a României urmărește să prevină reducerea nivelului capitalului unei instituții de credit, persoană juridică română, sub nivelul minim necesar pentru acoperirea riscurilor specifice activității desfășurate de aceasta și solicită adoptarea de către instituția de credit a unor măsuri urgente de remediere, dacă acest nivel nu este menținut sau restabilit.

Art. 228. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Banca Națională a României poate aplica sancțiuni potrivit prezentei ordonanțe de urgență în cazurile prevăzute la art. 126 alin. (1) ori în cazurile în care constată că o instituție de credit, persoană juridică română, și/sau oricare dintre administratorii sau directorii instituției de credit sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor instituției de credit se fac vinovați de următoarele fapte: Modificări (2)

a) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Națională a României; Jurisprudență

b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația acordată;

c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziției financiare sau a expunerii instituției de credit;

d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date și informații eronate către Banca Națională a României.

Art. 229. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazurile prevăzute la art. 226 alin. (1) și la art. 228, Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni: Modificări (1)

a) avertisment scris; Jurisprudență

b) amendă aplicabilă instituției de credit, între 0,05% și 1% din capitalul social al acesteia;

c) amendă aplicabilă administratorilor, directorilor și persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor și a sucursalelor instituției de credit, între 1-6 remunerații nete, conform nivelului remunerației în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta; Modificări (2), Jurisprudență

d) retragerea aprobării acordate directorilor și/sau administratorilor instituției de credit; Modificări (2), Derogări (1), Jurisprudență

e) retragerea autorizației acordate instituției de credit.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri conform art. 226 alin. (3) și art. 230 sau independent de acestea. Modificări (1)

(3) La individualizarea sancțiunii se ține seama de gravitatea faptei săvârșite, precum și de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei. Jurisprudență

(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) în privința administratorilor și directorilor instituției de credit se aplică persoanelor având această calitate cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite conform legislației aplicabile societăților comerciale, reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și cadrului intern de administrare. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 230. - Jurisprudență

(1) În cazul în care persoanele care dețin participații calificate la instituția de credit, persoană juridică română, nu mai îndeplinesc cerințele prevăzute de lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea acționariatului unei instituții de credit sau exercită asupra acesteia o influență de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituției de credit, Banca Națională a României dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situații. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancțiuni care pot fi aplicate instituției de credit ori administratorilor și directorilor acesteia, Banca Națională a României poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de acționarii sau membrii respectivi. Modificări (5)

(2) Acționarii față de care s-au dispus măsura prevăzută la alin. (1) nu mai pot achiziționa noi acțiuni ale instituției de credit, persoană juridică română, dispozițiile art. 232 fiind aplicabile în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 231. - Modificări (1)

Exercițiul dreptului de vot al persoanelor care nu s-au conformat obligației de notificare a intenției de dobândire sau de majorare a unei participații calificate într-o instituție de credit, persoană juridică română, conform art. 25 alin. (1) și (2), ori al persoanelor care au dobândit o participație calificată fără a ține seama de opoziția formulată de Banca Națională a României potrivit art. 25 alin. (3), este suspendat de drept.

Art. 232. - Modificări (1)

(1) Acționarii aflați în situațiile prevăzute la art. 230 și 231 trebuie să-și vândă, în termen de 3 luni, acțiunile aferente participației calificate pentru care le este suspendat dreptul de vot. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vândute, Banca Națională a României dispune instituției de credit, persoană juridică română, anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția deținătorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare. Modificări (1)

(2) Consiliul de administrație al instituției de credit este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (2), și vânzarea acțiunilor nou-emise. Modificări (1)

(3) Dacă din lipsă de cumpărători, vânzarea nu avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, instituția de credit procedează de îndată la reducerea capitalului social cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot.

(4) Acționarii cu drept de vot pot ține o adunare generală și pot să ia orice hotărâre de competența acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv pentru adoptarea hotărârilor adunării generale, această majoritate raportându-se în acest caz la capitalul deținut de acționarii respectivi. Modificări (1)

Art. 233. - Jurisprudență

(1) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor făcute de instituția de credit, persoană juridică română, potrivit legii sau la solicitarea expresă a Băncii Naționale a României ori în cursul verificărilor desfășurate la sediile acestora. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Actele cu privire la o instituție de credit, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni potrivit prezentului capitol se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, cu excepția măsurilor prevăzute la art. 226 alin. (2) lit. g) și a sancțiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. d) și e), a căror aplicare este de competența consiliului de administrație. Modificări (3), Jurisprudență

Art. 234. - Jurisprudență

(1) Aplicarea sancțiunilor se prescrie în termen de un an de la data comunicării, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârșirii faptei. Modificări (2)

(2) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.

(3) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 235. -

Banca Națională a României poate lua, în privința instituțiilor de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România, măsurile corespunzătoare pentru prevenirea faptelor de încălcare a legii comise pe teritoriul României și/sau pentru sancționarea unor asemenea fapte, în condițiile prevăzute în Secțiunea a 3-a din Capitolul IV al Titlului I, Partea I. Astfel de măsuri pot include interzicerea inițierii de noi tranzacții pe teritoriul României de către instituția de credit în culpă.

Art. 236. -

(1) Dispozițiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe.

(2) Faptele de încălcare a legislației speciale în materia acordării de credite ipotecare finanțate din emisiune de obligațiuni ipotecare intră, de asemenea, sub incidența dispozițiilor prezentului capitol, în măsura în care legislația specială nu cuprinde prevederi de sancționare a faptelor respective.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Spre exemplu, O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (M.Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006) consacră oformă de răspundere administrativă propriu-zisă, rezultat al săvârșirii unor abateri administrative de către instituția de credit sau reprezentanți ai acesteia. De altfel, stabilind autoritatea competentă să constate faptele descrise în capitolul consacrat unor măsuri, sancțiuni și alte măsuri sancționatoare, art. 233 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 le și definește ca fiind încălcări ale disciplinei bancare. Printre sancțiunile consacrate reținem: avertismentul scris, avertismentul public prin care se indică persoana fizică, instituția de credit, societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă responsabilă și fapta săvârșită, amenda aplicabilă persoanei juridice în anumite condiții, amenda aplicabilă persoanei fizice, într-un anumit cuantum etc. În egală măsură pot fi aplicate și măsuri sancționatoare precum: ordinul de încetare aconduitei ilicite apersoanei fizice sau juridice și de abținere de la repetarea acesteia, interzicerea temporară aexercitării unor funcții într-o instituție de credit de către persoane cu funcții de conducere expres identificate, retragerea autorizației acordate instituției de credit, suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acționarului sau acționarilor responsabili etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Cerințe pentru acoperirea riscurilor
Situații financiare și audit
Cerințe de publicare pentru instituțiile de credit
Supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române
Supravegherea pe bază consolidată
Supravegherea instituțiilor de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România
Supravegherea sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe
Schimbul de informații și secretul profesional
Cerințe de publicare pentru Banca Națională a României
Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Proceduri speciale
Căi de contestare
Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Dispoziții generale
Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației
Cerințe specifice de desfășurare a activității
Reglementări și măsuri specifice
Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Dispoziții generale
Autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit
Reviste:
Funcționarul bancar – funcționar public, în sensul legii penale/The Bank Clerk – Public Servant, in Criminal Law
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...