INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII SPECIFICE -
TITLUL IV
INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ

Art. 321. -

Prezentul Titlu reglementează regimul instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, ca instituții de credit specializate în emiterea de monedă electronică.

Art. 322. -

Instituții emitente de monedă electronică, persoane juridice române, se constituie sub formă juridică de societate pe acțiuni în conformitate cu legislația comercială și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 323. -

Obiectul de activitate al instituțiilor emitente de monedă electronică trebuie să fie limitat la desfășurarea activității de emitere de monedă electronică și la prestarea următoarelor servicii:

a) servicii financiare și ne-financiare strâns legate de activitatea de emitere de monedă electronică, cum ar fi: administrarea de monedă electronică prin îndeplinirea unor funcții operaționale și a altor funcții conexe legate de emiterea de monedă electronică, emiterea și administrarea altor mijloace de plată, fără ca prin aceasta să se acorde credit sub orice formă;

b) servicii de stocare a informațiilor pe un suport electronic în numele unor instituții publice sau al altor entități.

Art. 324. -

(1) Dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit potrivit prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător instituțiilor emitente de monedă electronică, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispozițiilor cuprinse în prezentul titlu.

(2) Regimul prevăzut în Secțiunea 1 a Capitolului VI din Titlul I, Partea I referitor la condițiile de desfășurare a activității în alte state membre se aplică instituțiilor emitente de monedă electronică numai în ceea ce privește desfășurarea activității de emitere de monedă electronică.

(3) Atragerea de fonduri în scopul emiterii de monedă electronică nu este considerată atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile în înțelesul art. 5, dacă fondurile primite sunt transformate imediat în monedă electronică.

Art. 325. -

Instituțiile emitente de monedă electronică nu pot deține participării în alte entități, cu excepția celor al căror obiect de activitate constă exclusiv în furnizarea de servicii operaționale sau alte servicii conexe legate de emiterea ori distribuirea de monedă electronică de către instituția emitentă de monedă electronică în cauză.

Art. 326. -

(1) În perioada de valabilitate pentru care a fost emisă moneda electronică, instituțiile emitente de monedă electronică sunt obligate să o răscumpere, la cererea deținătorilor, la o valoarea egală cu valoarea acesteia existentă în sold. Răscumpărarea se realizează prin schimbarea valorii sale în numerar sau prin transfer în cont, fără reținerea altor taxe și comisioane în afara celor strict necesare efectuării operațiunii de răscumpărare.

(2) Contractele încheiate de instituțiile emitente de monedă electronică cu deținătorii trebuie să prevadă în mod clar condițiile de răscumpărare a monedei electronice.

(3) Contractele pot prevedea un prag minim de răscumpărare, care nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei a 10 euro.

Art. 327. -

(1) Instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună de un capital inițial cel puțin la nivelul prevăzut de Banca Națională a României prin reglementări, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 1 milion euro.

(2) Instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună de un nivel al fondurilor proprii egal cu sau mai mare de 2% din cea mai mare sumă sau din media sumelor ultimelor șase luni a obligațiilor lor financiare legate de emiterea de monedă electronică.

(3) Fără a se aduce atingere dispozițiilor alin. (2), fondurile proprii ale unei instituții emitente de monedă electronică nu pot scădea sub nivelul minim al capitalului inițial stabilit conform alin. (1).

Art. 328. -

În aplicarea art. 24, cadrul de administrare, strategiile, procesele și mecanismele implementate de o instituție emitentă de monedă electronică trebuie să vizeze, pe lângă riscurile financiare și riscurile ne-financiare la care aceasta este sau poate fi expusă, inclusiv riscurile tehnice și procedurale, precum și riscurile decurgând din cooperarea acestora cu alte entități care le furnizează servicii operaționale sau alte servicii auxiliare activității lor.

Art. 329. -

(1) Banca Națională a României poate excepta o instituție emitentă de monedă electronică de la aplicarea unora sau a tuturor dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, în următoarele situații:

a) activitatea de emitere de monedă electronică derulată de instituția emitentă de monedă electronică generează o valoare totală existentă în sold a obligațiilor financiare aferente monedei electronice emise care nu depășește, în mod obișnuit, echivalentul în lei a 5 milioane euro și nu depășește niciodată echivalentul în lei a 6 milioane euro;

b) moneda electronică emisă de instituție este acceptată ca mijloc de plată doar de către filialele acesteia, care prestează servicii operaționale sau alte servicii auxiliare legate de moneda electronică emisă sau distribuită de instituția emitentă de monedă electronică, de către orice societate-mamă a instituției emitente de monedă electronică sau de către orice filiale ale societății-mamă respective;

c) moneda electronică emisă de instituția emitentă de monedă electronică este acceptată ca mijloc de plată de un număr limitat de entități, care pot fi distinse în mod clar fie prin situarea acestora în aceeași locație sau pe o arie limitată, fie printr-o relație strânsă de natură financiară sau de afaceri cu instituția emitentă, cum ar fi o rețea comună de marketing sau distribuție.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), documentele de natură contractuală care stau la baza emiterii de monedă electronică trebuie să prevadă că suma care poate fi stocată pe dispozitivul electronic aflat la dispoziția deținătorilor în scopul efectuării de plăți este limitată la un nivel maxim, care nu poate depăși echivalentul în lei a 150 euro.

Art. 330. -

(1) Instituțiile emitente de monedă electronică care au fost exceptate în condițiile art. 329 nu beneficiază de regimul prevăzut în Secțiunea 1 a Capitolului VI din Titlul I, Partea I.

(2) Interdicția prevăzută la art. 5 referitoare la emiterea de monedă electronică nu se aplică instituțiilor emitente de monedă electronică prevăzute la alin. (1).

Art. 331. -

În aplicarea prezentului titlu, Banca Națională a României stabilește prin reglementări și următoarele:

a) investițiile permise ale unei instituții emitente de monedă electronică;

b) cerințele de raportare, inclusiv pentru instituțiile emitente de monedă exceptate total sau parțial de la aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 332. -

Instituțiile emitente de monedă electronică pot fuziona cu bănci, cu alte instituții emitente de monedă electronică sau cu societăți prestatoare de servicii auxiliare, dacă serviciile respective sunt cele prevăzute la art. 323.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
DISPOZIȚII GENERALE
CERINȚE OPERAȚIONALE
SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
BĂNCI
BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV
BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR
INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CREDIT
SISTEME DE PLĂȚI
INFRACȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
;
se încarcă...