Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INFRACȚIUNI ȘI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE -
CAPITOLUL II
Dispoziții finale

Art. 417. - Referințe (1)

Instituțiile de credit care își desfășoară activitatea în România în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv sucursalele instituțiilor de credit din alte state membre și din state terțe, se evidențiază de către Banca Națională a României în registrul instituțiilor de credit, care este accesibil persoanelor interesate.

Art. 418. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Instituțiile de credit pot să-și constituie asociații profesionale, care să le reprezinte interesele colective față de autoritățile publice, să studieze probleme de interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociației și publicul și să organizeze serviciile de interes comun. Asociațiile profesionale ale instituțiilor de credit colaborează cu Banca Națională a României.

(2) Separat sau, după caz, în cadrul asociațiilor profesionale, instituțiile de credit pot să-și organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate este strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparținând instituției de credit și altor entități care aparțin grupului acesteia și care desfășoară activități financiare. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

(3) Statutul acestui corp de executori se aprobă prin ordin al ministrului justiției, iar activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu dispozițiile în materie din dreptul comun. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 419. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

(2) Prezenta ordonanță de urgență se completează cu dispozițiile legislației aplicabile în materia societăților comerciale, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cu cele specifice desfășurării anumitor activități/operațiuni, după caz.

Art. 420. - Modificări (1)

(1) Banca Națională a României emite reglementări în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I precum și pe pagina de Internet a Băncii Naționale a României. Referințe (2)

(2) În scopul unei aplicări unitare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor emise în baza acesteia, Banca Națională a României poate emite instrucțiuni și precizări, care se comunică tuturor instituțiilor de credit și se publică pe pagina de Internet a Băncii Naționale a României.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazul în care dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile atât instituțiilor de credit, cât și, potrivit Capitolului X din Titlul III, Partea I, societăților de servicii de investiții financiare și, după caz, societăților de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, reglementările și, respectiv, instrucțiunile și precizările se emit în comun de către Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(4) La elaborarea reglementărilor, instrucțiunilor și precizărilor, Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare asigură transpunerea legislației relevante adoptate la nivelul Uniunii Europene și urmăresc implementarea celor mai bune practici internaționale în domeniul supravegherii prudențiale.

Art. 421. -

(1) Reglementările emise de Banca Națională a României, în baza actelor normative prevăzute la art. 422, și, respectiv, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în baza Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în continuare, până la abrogarea lor expresă.

(2) Pentru calculul cerințelor de capital, instituțiile de credit, respectiv societățile de servicii de investiții financiare și, după caz, societățile de administrare a investițiilor pot opta să aplice, până la data de 1 ianuarie 2008, anumite prevederi din reglementările la care se face referire în alin. (1), în condițiile prevăzute de noile reglementări emise în comun de Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în aplicarea prezentei ordonanță de urgență, potrivit dispozițiilor art. 420 alin. (3).

(3) Reglementările emise în comun de Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare trebuie să prevadă în mod expres care dintre dispozițiile reglementărilor anterioare rămân în mod excepțional în vigoare până la data de 1 ianuarie 2008, pentru instituțiile de credit, societățile de servicii de investiții financiare și, după caz, societățile de administrare a investițiilor care exercită opțiunea prevăzută la alin. (2).

Art. 422. - Jurisprudență

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare; Reviste (2)

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 8 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) Legea nr. 33/2006 privind băncile de credit ipotecar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 3 martie 2006;

e) orice alte dispoziții contrare.

Prezenta ordonanță de urgență transpune dispozițiile directivelor Uniunii Europene din domeniul instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, după cum urmează:

1. din Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006, privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006: art. 1-3, art. 4 paragrafele (1) - (5), (7) - (17), (19) - (21) și (46), art. 5-8, art. 9 paragraful (1), art. 10 paragrafele (1) și (5), art. 11-25, art. 26 paragrafele (1) - (3), art. 27, art. 28 paragrafele (1) și (2), art. 29-38, art. 40-49, art. 52-56, art. 75, art. 76, art. 80 paragraful (1) teza a 3-a, art. 81 paragrafele (1), (3) și (4), art. 84 paragrafele (1), (5) și (6), art. 85 paragrafele (1) și (2), art. 89 paragraful 910, art. 91, art. 97 paragrafele (1) și (3) - (5), art. 102 paragrafele (1) și (4), art. 105 paragrafele (1), (3) și (4), art. 109, art. 120, art. 121, art. 122 paragraful (1), art. 123, art. 124 paragrafele (1) - (4), art. 125-132, art. 135-137, art. 138 paragraful (1), art. 139-142, art. 143 paragrafele (1), (2) teza a 2-a și (3), art. 144, art. 145, art. 147-149, art. 152 paragraful (8), art. 157 și Anexa 1;

2. din Directiva nr. 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006, privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și instituțiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006: art. 1 paragraful (1), art. 2 paragrafele (1) și (2) lit. b), d) și e), art. 3 paragrafele (1) lit. a), f) și g), (2) și (3), art. 10 paragraful (4), art. 13 paragraful (1) teza 1, art. 18 paragraful (1), art. 20 paragraful (1), art. 28 paragraful (1), art. 34, art. 35 paragraful (1), art. 37 paragraful (1), art. 38, art. 39, art. 49 paragraful (1) teza a 2-a și a 3-a și (2), art. 50 paragraful (1) și Anexa 1 paragraful 1;

3. din Directiva nr. 2000/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000, privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 275/27.10.2000: art. 1-3, art. 4 paragraful (1), art. 7 și art. 8;

4. din Directiva nr. 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001, privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 125/05.05.2001: art. 1, art. 2, art. 9-13 și art. 16-33;

5. din Directiva Consiliului nr. 89/117/CEE din 13 februarie 1989 referitoare la obligațiile sucursalelor stabilite într-un stat membru ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare, având sediul central în afara acelui stat membru, privind publicarea documentelor contabile anuale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 044/16.02.1989: art. 1 paragraful (1) și art. 2-4.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Dispoziții generale
Autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit
Prevederi specifice de constituire și funcționare
Prevederi specifice privind cerințele operaționale
Supravegherea organizațiilor cooperatiste de credit
Falimentul caselor centrale
Alte dispoziții
Dispoziții generale
Măsuri de remediere și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții finale
Reviste:
Ipoteca - titlu executoriu (in)apt de a fi pus în executare independent de contractul de credit
Moștenitorii sezinari - recunoscuți de lege dar nerecunoscuți de reglementările interne ale C.E.C. BANK S.A.
;
se încarcă...