Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII COMUNE APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT - SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI -
CAPITOLUL X
Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare Referințe (2)

Art. 278. - Modificări (1)

(1) Următoarele dispoziții ale prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător societăților de servicii de investiții financiare și societăților de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, definite conform Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute în articolele care urmează:

a) Secțiunea a 2-a a Capitolului I din Titlul I, Partea I;

b) art. 23 și art. 24;

c) Secțiunile 1-8 și art. 150 alin. (1) lit. b) și c) din Secțiunea a 9-a a Capitolului III din Titlul II, Partea I, cu precizarea că dispozițiile art. 137 se aplică numai societăților de servicii de investiții financiare autorizate să desfășoare activități de tranzacționare cu instrumente financiare în cont propriu și subscriere de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

d) Capitolul V din Titlul II, Partea I;

e) art. 164-168 din Capitolul I și Capitolul II din Titlul III, Partea I; Puneri în aplicare (1)

f) art. 226 și 227 din Capitolul VII, Titlul III, Partea I.

(2) Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare îi sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile Capitolului VI din Titlul III, Partea I.

Art. 279. - Modificări (1)

În aplicarea dispozițiilor art. 278 se au în vedere următoarele:

a) orice referire la o instituție de credit, persoană juridică română, la o instituție de credit-mamă la nivelul României sau la o instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene se consideră a fi făcută la o societate de servicii de investiții financiare, la o firmă de investiții-mamă la nivelul României și, respectiv, la o firmă de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu excepția art. 143 și art. 177 la care numai prima referire a textului la instituții de credit, persoane juridice române, se consideră a fi făcută la societăți de servicii de investiții financiare. Orice referire la Banca Națională a României se consideră a fi făcută la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

b) În scopul aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență în cazul grupurilor din care face parte o societate de servicii de investiții financiare, dar care nu includ o instituție de credit, termenii și expresiile prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 2, 21 și 25 au următoarele semnificații:

1. autoritate competentă - autoritatea națională care este împuternicită cu supravegherea prudențială a firmelor de investiții;

2. societate financiară holding - o instituție financiară ale cărei entități filiale sunt, fie exclusiv, fie în principal, firme de investiții sau alte instituții financiare, cel puțin una dintre ele fiind o firmă de investiții, și care nu este o societate financiară holding mixtă în înțelesul Ordonanței de urgență nr. 98/2006;

3. societate holding cu activitate mixtă - o societate-mamă, alta decât o societate financiară holding, o firmă de investiții sau o societate financiară holding mixtă în înțelesul Ordonanței de urgență nr. 98/2006, ale cărei filiale includ cel puțin o firmă de investiții;

c) în aplicarea dispozițiilor art. 129 alin. (2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate recunoaște ca eligibilă o instituție externă de evaluare a creditului fără a mai fi necesară o altă evaluare, dacă aceasta a fost recunoscută ca eligibilă de către Banca Națională a României sau de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru;

d) În aplicarea art. 168 alin. (2) trimiterea la prezenta ordonanță de urgență se consideră a fi făcută la Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) În cazul grupurilor care nu includ o instituție de credit, textul alin. (1) al art. 202 se va citi astfel: "În cazul în care o societate de servicii de investiții financiare, o societate financiară holding sau o societate holding cu activitate mixtă controlează una sau mai multe filiale care sunt societăți de asigurări, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cooperează în mod strâns cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum și cu alte autorități responsabile cu supravegherea societăților din domeniul asigurărilor";

f) În aplicarea art. 202 alin. (2) și art. 226 alin. (5) trimiterea la Capitolul V din Titlul III, Partea I se consideră a fi făcută la art. 7 alin. (21) și (22) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;

g) În aplicarea art. 226 alin. (2) lit. g) trimiterea la Capitolul VIII din Titlul III, Partea I se consideră a fi făcută la Titlul IX din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 280. - Modificări (1)

Pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, termenii "societate financiară holding", "societate financiară holding-mamă la nivelul României", "societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene" și "societate prestatoare de servicii auxiliare" desemnează entitățile definite la art. 7, cu precizarea că orice referință la instituțiile de credit se consideră a fi făcută la instituții de credit sau la firme de investiții, după caz.

Art. 281. - Modificări (1)

În cazul în care o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene are ca filiale atât o instituție de credit, cât și o firmă de investiții, prevederile Titlului III, Partea I se aplică atât supravegherii instituțiilor de credit, cât și, după caz, supravegherii societăților de servicii de investiții financiare.

Art. 282. - Modificări (1)

(1) În cazul în care o instituție de credit are ca societate-mamă o firmă de investiții-mamă la nivelul României, doar firma de investiții este supravegheată pe bază consolidată de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementările emise în aplicarea acesteia.

(2) În cazul în care o societate de servicii de investiții financiare are ca societate-mamă o instituție de credit-mamă la nivelul României, doar instituția de credit este supravegheată pe bază consolidată de către Banca Națională a României, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementările emise în aplicarea acesteia.

(3) În cazul în care o societate financiară holding are ca filiale cel puțin o instituție de credit, persoană juridică română, și o societate de servicii de investiții financiare, este supusă supravegherii pe bază consolidată de către Banca Națională a României doar instituția de credit, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementările emise în aplicarea acesteia.

Art. 283. - Modificări (1)

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare asigură cooperarea cu autoritățile competente ale statelor membre pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prezenta ordonanță de urgență și din reglementările emise în aplicarea acesteia, în special atunci când serviciile și activitățile de investiții sunt furnizate în baza liberei circulații a serviciilor sau prin înființarea de sucursale.

Art. 284. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este competentă să dispună față de o societate de servicii de investiții financiare sau față de persoanele responsabile, care încalcă dispozițiile legii, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului sau nu se conformează recomandărilor formulate, măsurile necesare și/sau să aplice sancțiuni, în scopul înlăturării deficiențelor și a cauzelor acestora.

(2) Măsurile ce pot fi dispuse de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare pentru a asigura redresarea, în cel mai scurt timp, a situației entităților prevăzute la alin. (1) sunt cele prevăzute la art. 226, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 227.

(3) În cazurile în care cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în reglementările ori în alte acte emise în aplicarea acesteia nu sunt respectate sau nu s-a dat curs recomandărilor formulate, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile Titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Cerințe de publicare pentru instituțiile de credit
Supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române
Supravegherea pe bază consolidată
Supravegherea instituțiilor de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România
Supravegherea sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe
Schimbul de informații și secretul profesional
Cerințe de publicare pentru Banca Națională a României
Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Proceduri speciale
Căi de contestare
Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Dispoziții generale
Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației
Cerințe specifice de desfășurare a activității
Reglementări și măsuri specifice
Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Dispoziții generale
Autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit
Prevederi specifice de constituire și funcționare
Prevederi specifice privind cerințele operaționale
Supravegherea organizațiilor cooperatiste de credit
;
se încarcă...