Desfășurarea activității în afara teritoriului României | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII COMUNE APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT - DISPOZIȚII GENERALE -
CAPITOLUL VI
Desfășurarea activității în afara teritoriului României

Secțiunea 1 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre

Art. 80. -

(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de Banca Națională a României pot desfășura în alte state membre, activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) -n), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, fără a fi necesară autorizarea lor de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de Banca Națională a României. Modificări (1)

(2) Dispozițiile art. 45 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 81. -

(1) Instituția de credit, persoană juridică română, care intenționează să înființeze o sucursală într-un alt stat membru, trebuie să transmită Băncii Naționale a României o notificare în acest sens, însoțită de următoarele date și informații:

a) statul membru pe teritoriul căruia urmează să fie înființată sucursala;

b) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puțin tipurile de activități care urmează să fie desfășurate de aceasta și structura organizatorică a sucursalei;

c) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obținute documente;

d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea operativă a sucursalei și informații privind reputația și experiența profesională a acestora. Modificări (1)

(2) În termen de 3 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României transmite autorității competente din statul membru gazdă informațiile primite și informează în consecință instituția de credit, cu excepția cazului în care, având în vedere activitățile ce urmează să fie desfășurate de sucursală, are motive să considere că structura administrativă sau situația financiară a instituției de credit sunt inadecvate; în acest caz, poate să se opună înființării sucursalei, refuzând, în consecință, să transmită informații către autoritatea competentă din statul membru gazdă.

(3) Pe lângă informațiile furnizate de instituția de credit potrivit alin. (1), Banca Națională a României comunică autorității competente din statul membru gazdă și informații privind nivelul fondurilor proprii și al cerințelor de capital ale instituției de credit. Modificări (1), Derogări (1)

(4) Dacă Banca Națională a României refuză transmiterea informațiilor către autoritatea competentă din statul membru gazdă informează în consecință instituția de credit și comunică acesteia motivele care au stat la baza deciziei sale, în termenul prevăzut la alin. (2).

(5) Actul prin care se comunică refuzul transmiterii informațiilor, precum și lipsa unui răspuns din partea Băncii Naționale a României în termen de 3 luni de la primirea notificării din partea instituției de credit, pot fi contestate în condițiile prevăzute în Capitolul IX din Titlul III, Partea I.

Art. 82. -

(1) Sucursala poate să înceapă activitatea de la data la care instituției de credit, persoană juridică română, i se comunică de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă este cazul, condițiile în care, în scopul protejării interesului general, activitățile pot fi desfășurate în statul membru gazdă sau, în lipsa unei asemenea comunicări, la expirarea unui termen de 2 luni de la primirea de către autoritatea competentă respectivă a informațiilor comunicate de Banca Națională a României.

(2) Orice intenție de modificare a informațiilor furnizate de instituția de credit, persoană juridică română, potrivit art. 81 alin. (1) lit. b) -d) se notifică de către aceasta Băncii Naționale a României și autorității competente din statul membru gazdă, cu cel puțin o lună înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen, Banca Națională a României decide potrivit art. 81 alin. (2), putând să se opună continuării activității sucursalei în noile condiții.

Art. 83. -

(1) Instituția de credit, persoană juridică română, care intenționează să presteze pentru prima dată servicii în mod direct într-un alt stat membru, notifică acest lucru Băncii Naționale a României. Notificarea trebuie să indice statul membru gazdă și activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) -n) pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în acest stat membru.

(2) Instituția de credit, persoană juridică română, poate să presteze servicii în mod direct într-un alt stat membru din momentul efectuării notificării prevăzute la alin. (1).

(3) În termen de o lună de la primirea notificării conform alin. (1), Banca Națională a României o transmite autorității competente din statul membru gazdă.

Art. 84. - Modificări (1)

Banca Națională a României informează Comisia Europeană cu privire la numărul și natura cazurilor în care aceasta s-a opus înființării de către o instituție de credit, persoană juridică română, a unei sucursale într-un alt stat membru sau continuării desfășurării activității unei astfel de sucursale.

Art. 85. -

(1) Dacă Banca Națională a României este sesizată de către autoritatea competentă din statul membru gazdă asupra faptului că, deși avertizată, o instituție de credit, persoană juridică română, care are o sucursală sau care prestează în mod direct servicii pe teritoriul statului membru respectiv nu respectă prevederile legale adoptate în acei stat membru, care implică competențele autorității în cauză, Banca Națională a României întreprinde, de îndată, măsurile necesare pentru a se asigura că instituția de credit în culpă încetează comiterea faptelor sesizate. Natura acestor măsuri se comunică autorității competente din statul membru gazdă. Modificări (2)

(2) În situația în care, contrar măsurilor dispuse de Banca Națională a României sau datorită faptului că astfel de măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica în statul membru gazdă, instituția de credit, persoană juridică română, în culpă persistă în încălcarea prevederilor legale prevăzute la alin. (1), aceasta este supusă măsurilor sau sancțiunilor dispuse de către autoritatea competentă din statul membru respectiv, cu informarea prealabilă a Băncii Naționale a României, inclusiv, dacă este cazul, restricției de a iniția noi tranzacții pe teritoriul acelui stat membru. Modificări (1)

(3) Actele emise de autoritățile competente din statul membru gazdă prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni asupra instituției de credit, persoană juridică română, potrivit alin. (2) sunt recunoscute și produc efecte de plin drept în România. Modificări (1)

Art. 86. - Modificări (1)

Instituția de credit, persoană juridică română, care desfășoară activitate pe teritoriul altui stat membru este supusă dispozițiilor legale în vigoare în statul membru gazdă, adoptate în scopul protejării interesului general și măsurilor sau sancțiunilor dispuse de autoritățile statului membru respectiv, astfel de măsuri putând să includă interzicerea desfășurării de către instituția de credit în culpă a oricăror activități viitoare pe teritoriul statului membru gazdă.

Art. 87. -

(1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 85, autoritatea competentă din statul membru gazdă poate lua, în cazuri de urgență, măsuri preventive necesare protejării intereselor deponenților, investitorilor și altor persoane care beneficiază de serviciile furnizate de o instituție de credit, persoană juridică română, care-și desfășoară activitatea pe teritoriul statului membru respectiv, asupra cărora Banca Națională a României este informată în cel mai scurt timp. Modificări (3)

(2) La solicitarea Comisiei Europene, Banca Națională a României comunică opinia sa cu privire la măsurile preventive adoptate potrivit alin. (1).

Art. 88. - Modificări (1)

Banca Națională a României informează autoritățile competente din statele membre gazdă cu privire la retragerea autorizației unei instituții de credit persoană juridică română, care desfășoară activitate pe teritoriul altor state membre, inclusiv cu privire la consecințele retragerii autorizației sau cu privire la încetarea valabilității autorizației, după caz.

Art. 89. -

(1) Instituțiile financiare, persoane juridice române, pot desfășura în alte state membre, activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) -n), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă:

a) aceste instituții financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituții de credit, persoane juridice române;

b) activitățile respective sunt prevăzute în actele constitutive ale instituției financiare;

c) sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) -e), care se aplică în mod corespunzător.

(2) Dispozițiile art. 45 alin. (2) și 81-83 se aplică în mod corespunzător instituțiilor financiare din România prevăzute la alin. (1).

(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Banca Națională a României, care atestă îndeplinirea acestora concomitent cu efectuarea notificării potrivit dispozițiilor art. 81, respectiv ale art. 83. Prin excepție de la dispozițiile art. 81 alin. (3), notificarea cuprinde informații privind nivelul fondurilor proprii ale instituției financiare-filială și nivelul fondurilor proprii și al cerințelor de capital, la nivel consolidat, ale instituției de credit, persoană juridică română, societate-mamă. Modificări (1)

(4) Supravegherea instituției financiare-filială se asigură de către Banca Națională a României în conformitate cu dispozițiile art. 23-31, 172-174, 234-223 și 225.

(5) În situația în care instituția financiară nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României notifică autoritatea competentă din statul membru gazdă, caz în care activitățile desfășurate în statul membru gazdă de către respectiva instituție financiară intră sub incidența legislației acelui stat, dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nemaifiind incidente.

(6) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și filialelor din România ale instituțiilor financiare prevăzute la alin. (1).

(7) Nu beneficiază de regimul prevăzut în prezentul articol, instituțiile financiare a căror instituție de credit-mamă este o instituție emitentă de monedă electronică, persoană juridică română.

Art. 90. -

Dispozițiile art. 84-88 se aplică în mod corespunzător și în cazul înființării de sucursale sau prestării de servicii într-un alt stat membru de către instituțiile financiare cu sediul în România prevăzute la art. 89.

Secțiunea a 2-a Deschiderea de sucursale în state terțe

Art. 91. -

(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, pot desfășura activitățile prevăzute în autorizația acordată de Banca Națională a României pe teritoriul unui stat terț, numai prin înființarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei ordonanțe de urgență, toate unitățile operaționale înființate pe teritoriul unui stat terț sunt considerate o singură sucursală.

(2) Înființarea unei sucursale într-un stat terț este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform reglementărilor emise de aceasta.

(3) Banca Națională a României poate respinge cererea de aprobare a înființării sucursalei dacă, pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de instituția de credit, persoană juridică română, consideră ca:

a) instituția de credit nu dispune de un management adecvat sau de o situație financiară corespunzătoare, în raport cu activitatea propusă a fi desfășurată prin intermediul sucursalei;

b) cadrul legislativ existent în statul terț și/sau modul de aplicare a acestuia împiedică exercitarea de către Banca Națională a României a funcțiilor sale de supraveghere;

c) instituția de credit înregistrează o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență bancară sau nu îndeplinește alte cerințe stabilite prin prezenta ordonanță de urgență sau prin reglementările emise în aplicarea acesteia.

(4) Orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea înființării sucursalei este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Domeniul de aplicare și definiții
Cerințe minime de acces și de desfășurare a activității
Autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române
Regimul instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare din alte state membre
Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Desfășurarea activității în afara teritoriului României
Autorizarea în situații speciale
Organizare și conducere
Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Cerințe pentru acoperirea riscurilor
Situații financiare și audit
Cerințe de publicare pentru instituțiile de credit
Supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române
Supravegherea pe bază consolidată
Supravegherea instituțiilor de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România
Supravegherea sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe
;
se încarcă...