CERINȚE OPERAȚIONALE | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII COMUNE APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT -
TITLUL II
CERINȚE OPERAȚIONALE Modificări (1)

CAPITOLUL I Organizare și conducere

Art. 101. - Modificări (1), Reviste (2)

(1) În activitatea lor, instituțiile de credit se supun reglementărilor și măsurilor adoptate de Banca Națională a României în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

(2) Instituțiile de credit trebuie să-și organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase, cu cerințele legii și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. Jurisprudență

Art. 102. -

(1) Instituțiile de credit se constituie și funcționează în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Fiecare instituție de credit are obligația de a deschide cont curent la Banca Națională a României, înainte de începerea activității, conform reglementărilor emise de aceasta.

Art. 103. - Modificări (1)

În toate actele sale oficiale, instituția de credit se identifică printr-un minim de date, conform legislației aplicabile, cu menționarea numărului și datei de înmatriculare în registrul instituțiilor de credit prevăzut la art. 417.

Art. 104. - Modificări (1)

Cadrul de administrare al unei instituții de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor și mecanismele de control intern ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive și reglementările sale interne, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

Art. 105. - Modificări (1)

Actul constitutiv și reglementările interne ale instituției de credit se transmit Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute prin reglementări.

Art. 106. - Modificări (2)

Consiliul de administrație și directorii instituției de credit au competențele și atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale și sunt responsabili de aducerea la îndeplinire a tuturor cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările emise în aplicarea acesteia.

Art. 107. - Modificări (1)

(1) Conducerea operativă a activității instituției de credit este delegată de către consiliul de administrație la cel puțin 2 directori, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale.

(2) Directorii instituției de credit prevăzuți la alin. (1) trebuie să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți.

Art. 108. - Jurisprudență

(1) Persoanele desemnate să exercite responsabilități de administrare și de conducere operativă a unei instituții de credit trebuie să dispună de reputație și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În cazul instituțiilor de credit, responsabilitățile de administrare prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai de persoane fizice. Modificări (1)

(3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie aprobată de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Membrii consiliului de administrație trebuie să dispună, la nivel colectiv, de calificare și competență adecvate pentru a fi în măsură să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele legate de activitatea desfășurată de instituția de credit, asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor. Modificări (2)

Art. 109. - Reviste (1)

Banca Națională a României are autoritatea de a analiza în ce măsură sunt respectate condițiile minime prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și reglementările emise în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația, integritatea morală și de experiența persoanelor prevăzute la art. 108 și de a decide dacă, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, cerințele prevăzute sunt îndeplinite.

Art. 110. - Modificări (1), Proceduri (2)

(1) În afara de condițiile prevăzute de legislația în vigoare referitoare la administratorii unei societăți comerciale, o persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administrație al unei instituții de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul său, în următoarele, situații: Jurisprudență

a) persoana îndeplinește o altă funcție în cadrul instituției de credit în cauza, cu excepția cazului în care este și director al acesteia;

b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a administra sau conduce o instituție de credit, o instituție financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau o altă entitate care desfășoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din funcția exercitată în astfel de entități din motive care îi pot fi imputate; Modificări (1), Jurisprudență

c) îi este interzis, printr-o dispoziție legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorități, să administreze sau să conducă o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfășoare activitate într-unul dintre domeniile specifice acestor entități.

(2) Dispozițiile legislației în vigoare, referitoare la situațiile de incompatibilitate și interdicțiile prevăzute pentru administratori, inclusiv cele prevăzute la alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, și directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administrație. Jurisprudență

CAPITOLUL II Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela

Art. 111. - Jurisprudență

(1) Instituția de credit este obligată să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, dată sau informație, aflate la dispoziția sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților ori informații referitoare la conturile clienților - solduri, rulaje, operațiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienții. Reviste (3)

(2) În înțelesul prezentului capitol se consideră client al unei instituții de credit, orice persoană cu care, în desfășurarea activităților prevăzute la art. 18 și la art. 20, instituția de credit a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat și orice persoană care beneficiază de serviciile unei instituții de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat în trecut de serviciile unei instituții de credit.

Art. 112. - Doctrină (1)

(1) Orice membru al consiliului de administrație al unei instituții de credit, directorii, angajații acesteia și orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la administrarea, conducerea ori activitatea instituției de credit au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, date sau informații la care se referă art. 111 de care au luat cunoștință în cursul exercitării responsabilităților lor în legătură cu instituția de credit. Modificări (1)

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activității și nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituții de credit sau ale unui client al acesteia.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și persoanelor care obțin informații de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituției de credit.

Art. 113. -

(1) Obligația de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar nu poate fi opusă unei autorități competente în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, după caz, consolidat ori subconsolidat.

(2) Informații de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situații: Jurisprudență

a) la solicitarea titularului de cont sau a moștenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanților legali și/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora; Jurisprudență, Reviste (1)

b) în cazurile în care instituția de credit justifică un interes legitim; Jurisprudență

c) la solicitarea scrisă a altor autorități sau instituții ori din oficiu, dacă prin lege specială aceste autorități sau instituții sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice, să solicite și/sau să primească astfel de informații și sunt identificate clar informațiile care pot fi furnizate de către instituțiile de credit în acest scop;

d) la solicitarea scrisă a soțului titularului de cont, atunci când face dovada că a introdus în instanța o cerere de împărțire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanței;

e) la solicitarea instanței, în scopul soluționării diferitelor cauze deduse judecății.

(3) În cererea scrisă adresată instituției de credit, conform alin. (2) lit. c), trebuie să se precizeze temeiul legal al solicitării de informații, identitatea clientului la care se referă informațiile confidențiale care se solicită, categoria informațiilor solicitate și scopul pentru care se solicită acestea.

(4) Personalul instituției de credit nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informații confidențiale de natura celor prevăzute la art. 111, pe care le deține sau de care a luat cunoștință în orice mod.

Art. 114. - Modificări (1)

Instituțiile de credit sunt obligate să furnizeze informații de natura secretului bancar, după începerea urmăririi penale împotriva unui client, la solicitarea scrisă a procurorului sau a instanței judecătorești ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului.

Art. 115. - Jurisprudență

Nu se consideră încălcări ale obligației de păstrare a secretului bancar:

a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea și informațiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate;

b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plată sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în condițiile legii;

c) furnizarea de date auditorului financiar al instituției de credit;

d) furnizarea de informații la cererea instituțiilor de credit corespondente, dacă aceste informații au legătură cu operațiunile derulate prin conturile de corespondent;

e) furnizarea de date și informații entităților aparținând grupului din care face parte instituția de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată și pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Art. 116. -

Persoanele abilitate să solicite și/sau să primească informații de natura secretului bancar potrivit prezentului capitol, sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestora și le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii.

Art. 117. - Jurisprudență

(1) Instituțiile de credit pot derula tranzacții cu clienții doar pe baze contractuale, acționând într-o manieră prudentă și cu respectarea legislației specifice în domeniul protecției consumatorului.

(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienților înțelegerea tuturor termenilor și condițiilor contractuale, în special a prestațiilor la care aceștia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituțiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalități, comisioane, ori alte costuri și speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract. Jurisprudență

(3) Instituțiile de credit care emit monedă electronică trebuie să asigure respectarea dispozițiilor art. 320.

Art. 118. -

(1) Instituțiile de credit trebuie să asigure identificarea în mod corespunzător a clientelei, în condițiile prevăzute de legislația în materie, oferirea de servicii care implică deschiderea și operarea de conturi sau închirierea de casele de siguranță către persoane anonime fiind interzisă.

(2) În vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin potrivit prezentei ordonanțe de urgență sau altor dispoziții legale, instituțiile de credit pot prelucra date cu caracter personal, fără consimțământul expres al persoanei vizate.

Art. 119. - Jurisprudență

Instituțiile de credit nu pot condiționa acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienților de vânzarea sau cumpărarea, acțiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de instituția de credit sau de o altă entitate aparținând grupului din care face parte instituția de credit ori de acceptarea de către client a unor alte produse/servicii oferite de instituția de credit sau de o entitate aparținând grupului acesteia, care nu au legătură cu operațiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.

Art. 120. - Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (28)

Contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii.

Art. 121. - Jurisprudență

Fiecare instituție de credit întocmește și păstrează la sediul social sau la sucursalele acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentația internă aferentă tranzacțiilor derulate, evidența zilnică a înregistrărilor pentru fiecare client din care să rezulte cel puțin caracteristicile tranzacțiilor derulate și soldul datorat clientului sau instituției de credit și orice informații privitoare la relațiile sale de afaceri cu clienții și cu alte persoane pe care Banca Națională a României le poate prevedea prin reglementări. Reviste (2)

CAPITOLUL III Cerințe pentru acoperirea riscurilor

Secțiunea 1 Nivelul de aplicare

Art. 122. - Modificări (1)

Instituțiile de credit trebuie să respecte cerințele prevăzute la art. 24 și art. 126, în secțiunile a 6-a, a 7-a și a 8-a din prezentul capitol și cele prevăzute în Capitolul V din prezentul titlu, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat ori sub-consolidat. Aplicarea de către o instituție de credit a acestor cerințe, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat ori sub-consolidat, se stabilește prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Secțiunea a 2-a Fondurile proprii și nivelul minimul acestora pentru acoperirea riscurilor Referințe (1)

Art. 123. - Modificări (1)

În scopul asigurării stabilității și siguranței activității desfășurate și/sau a îndeplinirii obligațiilor asumate, fiecare instituție de credit trebuie să mențină un nivel adecvat al fondurilor sale proprii.

Art. 124. -

Elementele care intră în calculul fondurilor proprii, condițiile și limitele în care acestea pot fi luate în considerare și situațiile în care pot fi depășite aceste limite, elementele care se deduc la calculul fondurilor proprii și orice alte cerințe de determinare a acestora, sunt stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat.

Art. 125. -

Orice referire la noțiunea de fonduri proprii cuprinsă în prezenta ordonanță de urgență, în reglementările sau în alte acte de aplicare emise în baza acestei ordonanțe de urgență se consideră a fi făcută la conceptul de fonduri proprii stabilit prin reglementările emise în acest sens.

Art. 126. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Fără a se aduce atingere dispozițiilor art. 23 și competențelor Băncii Naționale a României prevăzute la art. 226, instituțiile de credit trebuie să dispună, în măsura și condițiile prevăzute prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, de un nivel al fondurilor proprii, care să se situeze în permanență cel puțin la nivelul cerințelor de capital stabilite pentru acoperirea, după caz, a riscului de credit, inclusiv a riscului de credit al contrapartidei, a riscului de diminuare a valorii creanței, a riscului de poziție, a riscului de decontare/livrare, a riscului valutar, a riscului de marfă și a riscului operațional. Jurisprudență

(2) Prin reglementări se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerințelor de capital pentru acoperirea riscurilor prevăzute la alin. (1), criteriile în funcție de care acestea se aplică și segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii.

Secțiunea a 3-a Riscul de credit

Art. 127. -

La calculul cerințelor de capital pentru acoperirea riscului de credit, instituțiile de credit pot utiliza, pentru determinarea valorii ponderate la risc a expunerilor, abordarea standard sau, cu aprobarea Băncii Naționale a României, abordarea bazată pe modele interne de rating.

Art. 128. -

Metodologia de determinare a valorii ponderate la risc a expunerilor prin utilizarea abordării standard se stabilește prin reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 129. -

(1) În cazul abordării standard, calitatea creditului, inclusiv pentru expunerile provenite din securitizare, se poate determina prin raportarea la evaluările realizate de instituții externe de evaluare a creditului sau de către agenții de creditare a exportului, recunoscute ca eligibile de către Banca Națională a României, pe baza unor criterii specifice prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) O instituție externă de evaluare a creditului care a fost recunoscută ca eligibilă în acest scop de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru sau de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, poate fi recunoscută ca eligibilă de Banca Națională în România, fără a mai fi necesară o altă evaluare.

(3) Banca Națională a României face publică o prezentare a procesului de evaluare și lista instituțiilor externe de evaluare a creditului recunoscute ca eligibile.

Art. 130. -

(1) Metodologia de determinare a valorii ponderate la risc a expunerilor prin utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating și condițiile minime în care poate fi aprobată utilizarea acestei metode se stabilesc prin reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Instituțiile de credit pot obține aprobarea în vederea utilizării abordării bazate pe modele interne de rating, numai dacă demonstrează Băncii Naționale a României că sistemele implementate, de administrare și de rating pentru riscul de credit, sunt conforme standardelor și cerințelor minime de evaluare a conformității, stabilite prin reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Dacă o instituție de credit nu mai îndeplinește condițiile în care a obținut aprobarea pentru utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating trebuie să prezinte Băncii Naționale a României un plan adecvat de înlăturare a deficiențelor sau să probeze că efectele generate de neîndeplinirea condițiilor nu sunt semnificative.

Art. 131. - Modificări (1)

Dacă o instituție de credit, persoană juridică romană, este instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau este o filială a unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene ori a unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, iar la nivelul grupului din care face parte se utilizează în mod unitar abordarea bazată pe modele interne de rating, Banca Națională a României poate permite ca îndeplinirea cerințelor minime stabilite să fie asigurată de către societatea-mamă și filialele acesteia considerate împreună.

Art. 132. - Modificări (1)

Dacă o instituție de credit, persoană juridică română, este instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau este filială a unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene ori a unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene și dacă se intenționează utilizarea la nivel de grup a abordării bazate pe modele interne de rating, Banca Națională a României cooperează cu autoritățile competente ale diferitelor entități care fac parte din grup, inclusiv în vederea acordării aprobării pentru utilizarea abordării respective, în condițiile prevăzute la art. 182-188.

Art. 133. -

(1) Instituția de credit care a obținut aprobarea pentru utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating, trebuie să implementeze această abordare pentru toate expunerile.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), Banca Națională a României poate aproba implementarea graduală a abordării bazate pe modele interne de rating, în condițiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Aceste condiții trebuie să asigure că acest tratament nu este utilizat în mod selectiv de către instituția de credit, în scopul de a obține un nivel mai redus al cerințelor sale de capital.

(3) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), instituțiile de credit care au obținut aprobarea pentru utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating, pot utiliza, cu aprobarea Băncii Naționale a României, abordarea standard pentru anumite clase de expuneri, în condițiile prevăzute prin reglementări.

Art. 134. -

Atât în cazul utilizării abordării standard, cât și în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating, tratamentul specific aplicabil următoarelor categorii de expuneri se stabilește prin reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență:

a) expuneri care beneficiază de o protecție a creditului;

b) expuneri care fac obiectul securitizării și poziții din securitizare; Modificări (1)

c) expuneri din tranzacții cu instrumente financiare derivate, din tranzacții de răscumpărare, din tranzacții cu termen lung de decontare, din tranzacții de împrumutări marjă, din operațiuni de dare de titluri/mărfuri cu împrumut și din operațiuni de luare de titluri/mărfuri cu împrumut.

Secțiunea a 4-a Riscurile de piață

Art. 135. -

Metodele de determinare a cerințelor de capital pentru acoperirea riscurilor de poziție, a riscului de decontare/livrare, a riscului valutar și a riscului de marfă se stabilesc prin reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 136. -

(1) Banca Națională a României poate permite unei instituții de credit să-și calculeze cerințele de capital pentru riscul de poziție, riscul valutar și/sau riscul de marfă utilizând propriile modele interne sau o combinație a acestora cu metodele stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și stabilește condițiile în care pot fi utilizate astfel de modele.

(2) Fiecare instituție de credit trebuie să solicite și să obțină aprobarea Băncii Naționale a României pentru utilizarea propriilor modelelor interne, în condițiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Secțiunea a 5-a Riscul operațional

Art. 137. -

Instituțiile de credit trebuie să dispună în permanență de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operațional la care sunt expuse.

Art. 138. -

(1) În vederea determinării cerinței de capital pentru acoperirea riscului operațional, instituțiile de credit pot utiliza abordarea de bază sau, cu aprobarea Băncii Naționale a României, abordarea standard, abordarea standard alternativă sau abordarea avansată de evaluare.

(2) Metodologia de determinare a cerinței de capital pentru acoperirea riscului operațional potrivit abordărilor prevăzute la alin. (1) și, după caz, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească instituțiile de credit pentru utilizarea abordărilor respective sunt prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 139. -

Instituțiile de credit pot să utilizeze, cu acordul Băncii Naționale a României, o combinație a abordărilor prevăzute la art. 138 alin. (1), în condițiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 140. -

Dispozițiile art. 131 și 132 se aplică în mod corespunzător în cazul utilizării abordării avansate de evaluare la determinarea cerințelor de capital pentru acoperirea riscului operațional.

Secțiunea a 6-a Expuneri mari

Art. 141. -

Instituțiile de credit sunt obligate să respecte în permanență cerințele privind expunerile mari stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 142. -

Fiecare instituție de credit trebuie să dispună de proceduri administrative și contabile riguroase și de mecanisme adecvate de control intern pentru identificarea și înregistrarea tuturor expunerilor mari și a modificărilor ulterioare ale acestora, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor aplicabile, și pentru monitorizarea acestor expuneri în conformitate cu politicile proprii privind expunerile.

Secțiunea a 7-a Participații calificate ale instituțiilor de credit Modificări (1)

Art. 143. -

(1) Valoarea unei participații calificate a unei instituții de credit, persoană juridică română, într-o entitate, alta decât o instituție de credit, o instituție financiară, o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate ce desfășoară activități care reprezintă o prelungire directă a activității bancare, cum ar fi leasing, factoring, administrare de fonduri de investiții, sau care prestează servicii auxiliare activității bancare, cum ar fi servicii de procesare de date, ori desfășoară alte activități similare, nu poate să depășească 15% din fondurile sale proprii.

(2) Valoarea totală a participațiilor calificate ale instituției de credit, persoană juridică română, în entitățile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși 60% din fondurile sale proprii.

(3) Limitele prevăzute la alin. (1) și (2) nu pot fi depășite decât în situații excepționale, caz în care Banca Națională a României dispune instituției de credit să-și majoreze fondurile proprii sau să întreprindă alte măsuri similare.

Art. 144. - Modificări (1)

Instituțiile de credit, persoane juridice române, nu pot dobândi participații calificate într-o entitate de natura celor prevăzute la art. 143 alin. (1), dacă în acest fel instituția de credit poate exercita controlul asupra entității respective.

Art. 145. -

Deținerile temporare de acțiuni în cursul unei operațiuni de asistență sau restructurare financiară ori în cursul normal al unei operațiuni de subscriere sau deținerile temporare de acțiuni în numele instituției de credit, persoană juridică română, dar pe contul altor persoane, nu se consideră participații calificate și nu sunt luate în calculul limitelor prevăzute la art. 143 alin. (1) și (2). De asemenea, investițiile în acțiuni care nu întrunesc caracteristicile unei imobilizări financiare nu sunt incluse în acest calcul.

Art. 146. -

(1) Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României dobândirea de către instituția de credit, persoană juridică română, a oricărei participații calificate într-o entitate dintr-un stat terț dacă, în urma dobândirii, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudențială a instituției de credit, persoană juridică română, conform reglementărilor aplicabile. Modificări (1)

(2) Criteriile care stau la baza evaluării intenției de dobândire a participațiilor calificate prevăzute la alin. (1), au în vedere următoarele: Modificări (1)

a) dobândirea participației calificate să nu supună instituția de credit, persoană juridică română, la riscuri nejustificate sau să nu împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe bază consolidată; Modificări (1)

b) instituția de credit, persoană juridică română, să dispună de suficiente resurse financiare și de natură organizatorică pentru dobândirea și administrarea participației calificate. Modificări (1)

Art. 147. -

Participațiile calificate, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României conform art. 146, inclusiv cele care, în situații excepționale depășesc limitele stabilite în condițiile art. 143 alin. (3), se notifică acesteia în termen de 5 zile de la data dobândirilor de către instituția de credit, persoană juridică română. Modificări (1)

Secțiunea a 8-a Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri

Art. 148. -

(1) Fiecare instituție de credit trebuie să dispună de strategii și procese interne formalizate, solide, eficiente și complete de evaluare și menținere în permanență a nivelului, structurii și distribuției capitalului, care, din perspectiva instituției de credit, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusă, într-un mod corespunzător naturii și nivelului acestor riscuri. În acest sens, instituția de credit trebuie să aibă în vedere, pe lângă riscurile prevăzute la art. 126, orice alte riscuri aferente activității desfășurate, precum și cele datorate unor factori externi acesteia. Modificări (1)

(2) Procesele și strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie supuse unor revizuiri interne regulate de către instituția de credit, astfel încât să se asigure că ele rămân în permanență cuprinzătoare și proporționale în raport cu natura, extinderea și complexitatea activităților desfășurate de respectiva instituție de credit.

Art. 149. - Modificări (1)

Fiecare instituție de credit este responsabilă pentru procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul său de risc.

Secțiunea a 9-a Alte cerințe prudențiale

Art. 150. -

(1) Banca Națională a României poate stabili prin reglementări și alte cerințe de natură prudențială, precum și nivelul de aplicare al acestora la instituțiile de credit. Aceste cerințe pot viza, fără a fi limitative, următoarele:

a) riscul de lichiditate; Modificări (1)

b) operațiunile instituției de credit cu persoanele aflate în relații speciale cu aceasta; Modificări (1)

c) externalizarea activităților instituției de credit;

d) calitatea activelor și provizioane; Modificări (1)

e) modificările operate la nivelul instituției de credit față de condițiile care au stat la baza autorizării acesteia.

(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) lit. e), modificările pentru care este necesară obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, respectiv cele pentru care notificarea ulterioară este suficientă se stabilesc prin reglementările emise în baza prezentei ordonanțe de urgență. Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile, se realizează numai după obținerea acestei aprobări.

Art. 151. -

Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către instituțiile de credit, persoane juridice române, și deschiderea de reprezentanțe în țară sau în străinătate de către acestea se realizează în condițiile prevăzute de reglementările Băncii Naționale a României. Dispozițiile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Situații financiare și audit

Art. 152. -

(1) Instituțiile de credit trebuie să organizeze și să conducă contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și să întocmească situații financiare anuale și, după caz, situații financiare anuale consolidate, care să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie și a celorlalte aspecte legate de activitatea desfășurată. Evidența contabilă și situațiile financiare ale unei instituții de credit trebuie să reflecte, de asemenea, operațiunile și situația financiară a sucursalelor și a filialelor, pe bază individuală și, respectiv, pe bază consolidată.

(2) Situațiile financiare anuale ale instituțiilor de credit și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, trebuie să fie auditate de auditori financiari, în conformitate cu standarde și practici acceptate pe plan internațional.

(3) Administratorii și directorii instituției de credit sunt responsabili pentru respectarea dispozițiilor alin. (1) și (2).

Art. 153. - Reviste (1)

Instituțiile de credit sunt obligate să prezinte Băncii Naționale a României situațiile lor financiare, precum și alte date și informații cerute la termenele și în forma stabilite prin reglementări și instrucțiuni de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate de supraveghere. Puneri în aplicare (1)

Art. 154. -

Banca Națională a României poate stabili prin reglementări efectuarea de activități de audit la instituțiile de credit în alte scopuri decât cel prevăzut la art. 152 alin. (2) și standardele aplicabile în aceste cazuri.

Art. 155. -

(1) Auditorii financiari ai instituțiilor de credit trebuie să fie aprobați de Banca Națională a României.

(2) Banca Națională a României poate respinge numirea unui auditor financiar dacă apreciază că acesta nu dispune de experiență și/sau independență adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor specifice sau dacă există constatări potrivit cărora acesta nu a respectat cerințele de conduită etică și profesională specifice.

(3) Instituțiile de credit au obligația să înlocuiască periodic auditorul financiar sau să solicite auditorului financiar înlocuirea periodică a coordonatorului echipei care realizează auditul financiar, conform cerințelor Băncii Naționale a României.

Art. 156. -

(1) Auditorul financiar al unei instituții de credit trebuie să informeze Banca Națională a României de îndată ce, în exercitarea atribuțiilor sale, a luat cunoștință despre orice fapt sau decizie în legătură cu instituția de credit care:

a) reprezintă o încălcare semnificativă a legii și/sau a reglementărilor ori a altor acte emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condițiile de autorizare sau cerințe privind desfășurarea activității;

b) este de natură să afecteze capacitatea instituției de credit de a funcționa în continuare;

c) poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-și exprima opinia asupra situațiilor financiare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.

(2) La solicitarea Băncii Naționale a României, auditorul financiar al instituției de credit are obligația să furnizeze orice detalii, clarificări, explicații legate de activitatea de audit financiar desfășurată.

(3) Obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2) revin auditorului financiar al instituției de credit și în situația în care exercită sarcini specifice într-o entitate care are legături strânse decurgând dintr-o relație de control cu instituția de credit.

(4) Îndeplinirea cu bună-credință de către auditorul financiar a obligației de a informa Banca Națională a României conform alin. (1)-(3) nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, și nu poate atrage răspunderea de orice natură a acestuia.

(5) Banca Națională a României are acces la orice documente întocmite de auditorii financiari pe parcursul acțiunii de audit.

Art. 157. -

Banca Națională a României poate retrage aprobarea acordată unui auditor financiar, în situația în care acesta nu își îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile prevăzute de lege sau nu respectă cerințele de conduită etică și profesională specifice.

Art. 158. -

Banca Națională a României poate emite reglementări specifice cu privire la relația auditor financiar - autoritate competentă.

CAPITOLUL V Cerințe de publicare pentru instituțiile de credit

Art. 159. -

(1) În scopul asigurării disciplinei și transparenței pieței, instituțiile de credit trebuie să facă publice date și informații referitoare la activitatea desfășurată, în măsura și condițiile prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Instituțiile de credit trebuie să adopte politici formale pentru asigurarea respectării cerințelor de publicare stabilite și pentru evaluarea adecvării datelor și informațiilor publicate. Modificări (1)

Art. 160. -

Întreprinderile mici și mijlocii sau orice alte societăți, solicitante ale unui credit, pot cere instituției de credit să le furnizeze o explicație în scris cu privire la încadrarea lor într-un anumit rating.

Art. 161. -

(1) Instituțiile de credit trebuie să facă publice datele și informațiile prevăzute la art. 159 cel puțin anual, imediat ce acestea sunt disponibile.

(2) Pe baza criteriilor prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile de credit trebuie să determine dacă este necesară publicarea cu o frecventă mai mare decât cea prevăzută la alin. (1).

Art. 162. -

(1) Modalitățile de publicare a datelor și informațiilor necesare, locația unde acestea sunt disponibile și mijloacele de verificare a respectării cerințelor de publicare se stabilesc de către fiecare instituție de credit. În măsura în care este posibil, instituțiile de credit trebuie să asigure utilizarea acelorași mijloace sau a aceleiași locații pentru publicarea tuturor datelor și informațiilor.

(2) Prezentările echivalente de date și informații realizate de instituția de credit către piață în baza cerințelor privind publicarea situațiilor financiare, listarea la bursă sau alte asemenea cerințe, pot fi considerate ca asigurând respectarea cerințelor de publicare potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Dacă datele și informațiile nu sunt incluse în situațiile financiare, instituțiile de credit trebuie să indice unde pot fi găsite.

Art. 163. - Modificări (1)

(1) Pentru asigurarea transparenței și disciplinei de piață, Banca Națională a României poate impune unei instituții de credit măsuri specifice referitoare la:

a) conținutul datelor și informațiilor pe care trebuie să le publice;

b) frecvența cu care trebuie să publice unele date și informații și stabilirea termenelor de publicare;

c) mijloacele și locațiile de publicare, altele decât cele utilizate pentru publicarea situațiilor financiare; Modificări (1)

d) utilizarea anumitor mijloace de verificare a datelor și informațiilor publicate care nu intră în sfera auditului financiar.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Prin decizia nr. 3275 din 24 august 2011 s-a aplicat recurentului sancțiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă având în vedere că la data de 27 iulie 2011 a trimis către adresa personală de e-mail documente interne ale angajatorului care conțin informații cu caracter confidențial și care fac obiectul obligației legale privind secretul profesional în domeniul bancar, faptă care constă în încălcarea politicilor și procedurilor interne ale angajatorului privitoare la securitatea informației și a dispozițiilor art. 112 și 113 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
DISPOZIȚII GENERALE
CERINȚE OPERAȚIONALE
SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
BĂNCI
BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV
BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR
INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CREDIT
SISTEME DE PLĂȚI
INFRACȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Funcționarul bancar – funcționar public, în sensul legii penale/The Bank Clerk – Public Servant, in Criminal Law
Creditul bancar - activitate esențială a instituțiilor de credit
Creditul bancar - activitate esențială a instituțiilor de credit
Regulamentul BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la BNR
Corupția în mediul privat
Procedura insolvenței grupului de societăți
Aspecte controversate în procedura obținerii datelor financiare ale unei persoane
Moștenitorii sezinari - recunoscuți de lege dar nerecunoscuți de reglementările interne ale C.E.C. BANK S.A.
Încuviințarea executării silite a unui contract de credit când cererea este formulată de cesionarul creanței. Caracterul de titlu executoriu
Contestația la executare: mijloc de restabilire a echilibrului juridic între consumatori și instituțiile de credit
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Proceduri:
Procedură privind constituirea și autorizarea cooperativelor de credit
Procedură privind constituirea și autorizarea Caselor Centrale ale cooperativelor de credit
;
se încarcă...