BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII SPECIFICE -
TITLUL II
BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 288. -

Prezentul Titlu reglementează regimul aplicabil băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, ca instituții de credit specializate în finanțarea pe termen lung a domeniului locativ, al căror obiect principal de activitate constă în economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Art. 289. -

Dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit potrivit prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispozițiilor cuprinse în prezentul titlu.

Art. 290. - Reviste (1)

În sensul prezentului titlu, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) activități în domeniul locativ reprezintă: Reviste (1)

1. construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinație preponderent locativă;

2. cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, cu condiția să fie folosite ca spații locative;

3. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune pentru construirea de imobile cu destinație preponderent locativă;

4. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, în limita cotei deținute de spațiile locative din totalul construcției poziționate pe teren;

5. viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcției cartierelor de locuințe;

6. preluarea unor creanțe legate de realizarea activităților prevăzute la pct. 1-5;

7. construirea de spații comerciale, industriale și social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcția de locuințe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural; Reviste (1)

8. lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaș în scopul modernizării locuinței;

b) client - persoană fizică sau juridică care încheie cu banca de economisire și creditare în domeniul locativ un contract de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobândește, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită potrivit clauzelor contractuale;

c) contract de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumit în continuare contract de economisire-creditare - angajamentul părților în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minimă de economisire, iar banca de economisire și creditare în domeniul locativ se obligă, dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobândă fixă destinat unor activități în domeniul locativ, care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului;

d) data de repartizare - data la care soldul economisit și creditul pentru domeniul locativ sunt puse la dispoziția clientului; Modificări (1)

e) economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ - acceptarea de depozite de la clienți și acordarea acestora de credite cu dobândă fixă din sumele acumulate pentru activități în domeniul locativ;

f) finanțare în baza contractului de economisire-creditare - creditul cu dobândă fixă obținut de către client în condițiile prevăzute în contractul de economisire-creditare;

g) finanțare anticipată - creditul cu dobânda pieței acordat clientului care nu a acumulat încă suma minimă de economisire stabilită de banca de economisire și creditare în domeniul locativ prin contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transformă în credit cu dobândă fixă în momentul îndeplinirii tuturor condițiilor de repartizare prevăzute în contractul de economisire-creditare;

h) finanțare intermediară - creditul cu dobânda pieței acordat clientului care a acumulat suma minimă de economisire stabilită prin contractul de economisire-creditare, dar nu îndeplinește celelalte condiții prevăzute în contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transformă în credit cu dobândă fixă în momentul îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute în contractul de economisire-creditare;

i) fond special - fond constituit de banca de economisire și creditare în domeniul locativ în scopul garantării funcționării sistemului din punctul de vedere al tehnicii de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ și al protejării intereselor clienților;

j) masa de repartizare - resurse ale băncii de economii pentru domeniul locativ, provenind din depozite, dobânzi aferente, orice alte plăți care majorează soldul economisit, sume rambursate aferente creditelor acordate, prime și dobânzile aferente lor, alte surse atrase exclusiv în scopul finanțării în baza contractului de economisire-creditare, precum și din surse proprii;

k) raport individual între client și banca de economisire și creditare în domeniul locativ - raportul dintre aportul bănesc al clientului, calculat pentru fiecare contract de economisire-creditare, și aportul bănesc al băncii de economii pentru domeniul locativ, pe care clientul îl obține prin derularea creditului;

l) raport colectiv între clienți și banca de economisire și creditare în domeniul locativ - raportul dintre suma aporturilor bănești ale clienților și aportul bănesc preconizat al băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, rezultat din contractele de economisire-creditare al căror proces de economisire a fost încheiat și/sau întrerupt, calculat pe o anumită perioadă;

m) timp de așteptare - perioada cuprinsă între data încheierii contractului de economisire-creditare și data la care contractul clientului este repartizat;

n) tipuri de contracte - modalități alternative de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, puse la dispoziția clienților de banca de economisire și creditare în domeniul locativ, în funcție de suma contractată, de dobânda și termenele de rambursare aferente finanțării în baza contractului de economisire-creditare, precum și în funcție de alte criterii stabilite de banca de economisire și creditare în domeniul locativ. Reviste (1)

Art. 291. -

(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice român, se constituie sub formă juridică de societate pe acțiuni în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Denumirea unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, persoană juridice română, trebuie să includă sintagma "bancă de economisire și creditare în domeniul locativ" sau o altă expresie care să indice specializarea acesteia în finanțarea domeniului locativ.

Art. 292. -

(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot desfășura, în limita autorizației acordate, următoarele activități:

a) economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ;

b) finanțarea anticipată și finanțarea intermediară, pe baza contractelor de economisire-creditare;

c) acordarea de credite pentru activități în domeniul locativ, în condițiile prevăzute la alin. (2);

d) administrarea de portofolii de credite și intermedierea de credite pe contul terților, dacă aceste credite sunt destinate finanțării unor activități în domeniul locativ;

e) emiterea, cu respectarea dispozițiilor alin. (2), de garanții pentru acele tipuri de credite obținute de o persoană, pe care băncile de economii pentru domeniul locativ le pot acorda;

f) efectuarea de plasamente în active cu grad de risc de credit scăzut, potrivit reglementărilor Băncii Naționale a României;

g) acordarea de credite societăților comerciale la care băncile de economii pentru domeniul locativ dețin participații, în condițiile art. 307;

h) emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit;

i) operațiuni de plăți;

j) consultanță financiar-bancară;

k) operațiuni de mandat cu specific financiar-bancar;

l) alte activități, potrivit dispozițiilor art. 18, în măsura în care acestea susțin realizarea obiectului de activitate.

(2) Totalul creanțelor decurgând din creditele și angajamentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și, respectiv, lit. e) nu poate depăși nivelul reglementat de Banca Națională a României din valoarea aferentă finanțărilor în baza contractelor de economisire-creditare și a finanțărilor acordate potrivit alin. (1) lit. b).

Art. 293. -

Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot cesiona creanțele decurgând din finanțări în baza contractului de economisire-creditare, inclusiv garanțiile aferente, numai în condițiile în care sumele obținute din cesiune sunt utilizate pentru desfășurarea activității de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ și pentru finanțarea anticipată și intermediară.

CAPITOLUL II Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației

Art. 294. -

Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ sunt supuse condițiilor de autorizare aplicabile instituțiilor de credit și condițiilor specifice stabilite prin reglementări de Banca Națională a României, care se referă, fără a fi limitative, la:

a) condițiile generale de afaceri și condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare;

b) îndeplinirea cerințelor tehnice și de operare specifice;

c) reglementările proprii ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ privind procedura de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare;

d) tipurile de contracte propuse a fi puse la dispoziția clienților.

Art. 295. -

Banca Națională a României respinge o cerere de autorizare a unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ conform dispozițiilor art. 38 și în cazul în care Condițiile generale de afaceri și/sau Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare propuse:

a) nu sunt de natură să asigure o derulare corespunzătoare a contractelor de economisire-creditare și, în particular, aceste contracte, considerate individual, nu asigură pe întreaga lor durată un raport individual adecvat între client și banca de economii pentru domeniul locativ;

b) prevăd vărsăminte ale sumelor economisite, rambursări sau orice alte obligații care întârzie în mod neadecvat repartizarea contractelor de economisire-creditare, duc la prelungirea nejustificată a duratelor contractelor de economisire-creditare sau nu garantează suficient interesele clienților.

Art. 296. -

(1) Banca Națională a României poate retrage autorizația acordată unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, conform dispozițiilor art. 39, inclusiv în situațiile în care:

a) consideră că interesele clienților nu pot fi suficient protejate prin adoptarea altor măsuri în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență;

b) constată existența unor situații de natura celor prevăzute la art. 295, care justifică retragerea autorizației.

(2) Retragerea autorizației unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ are ca efect declanșarea procedurii de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare.

Art. 297. -

(1) Fuziunea și divizarea băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ se efectuează conform dispozițiilor cuprinse în Capitolul VII din Titlul I, Partea I, cu respectarea dispozițiilor specifice aplicabile acestei categorii de instituții de credit.

(2) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot fuziona numai cu alte bănci de economisire și creditare în domeniul locativ.

CAPITOLUL III Cerințe specifice de desfășurare a activității

Art. 298. -

Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ trebuie să elaboreze reglementări proprii privind Condițiile generale de afaceri și Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, care stau la baza tipurilor de contracte oferite.

Art. 299. -

Condițiile generale de afaceri trebuie să cuprindă, fără a fi limitative, următoarele:

a) calcule privind derularea contractelor de economisire-creditare, cu specificarea raportului individual dintre client și banca de economii pentru domeniul locativ și a timpului de așteptare minim, mediu și maxim;

b) procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare, cu indicarea componenței masei de repartizare, a termenelor de repartizare, a modului de evaluare a îndeplinirii condițiilor de repartizare, precum și stabilirea ordinii de repartizare;

c) procedura privind calculul resurselor din masa de repartizare, care, temporar, nu pot fi repartizate, al veniturilor suplimentare din plasamentul acestor resurse, precum și indicarea modului de utilizare a fondului special;

d) modul de calcul al valorii garanției; Jurisprudență

e) procedura de restituire a sumelor economisite în cazul rezilierii contractelor de economisire-creditare;

f) o procedură de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare, în interesul clienților, în cazul retragerii autorizației sau al începerii procedurii falimentului;

g) finanțarea investițiilor de viabilizare a unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcției cartierelor de locuințe;

h) finanțarea construirii de spații comerciale, industriale și social-culturale, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 290 lit. a) pct. 7. Modificări (1)

Art. 300. -

Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă următoarele prevederi:

a) valoarea și scadența aporturilor clientului și ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, precum și consecințele în cazul întârzierii prestațiilor;

b) rata dobânzii practicate la depozite și la creditele acordate;

c) valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului;

d) modul de evaluare a îndeplinirii condițiilor de repartizare, stabilirea ordinii de repartizare și condițiile care trebuie îndeplinite pentru plata sumei contractate;

e) modalitățile de garantare și condițiile de rambursare a creditelor, precum și de asigurare împotriva riscului de nerambursare;

f) condițiile în care un contract de economisire-creditare poate fi divizat sau conexat cu alt contract de economisire-creditare;

g) condițiile în care se majorează sau se reduce suma contractată;

h) condițiile în care pot fi cesionate drepturi derivând din contractul de economisire-creditare;

i) condițiile în care un contract de economisire-creditare poate fi reziliat și consecințele ce rezultă din rezilierea lui sau din procedura de derulare simplificată;

j) condițiile de administrare a conturilor clienților;

k) instanța competentă să soluționeze litigiile.

Art. 301. - Reviste (1)

(1) Modificările sau completările aduse Condițiilor generale de afaceri și Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare în ceea ce privește dispozițiile art. 299, cu excepția lit. d), respectiv ale art. 300, cu excepția lit. c), precum și cele aduse Condițiilor generale de afaceri și Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, corespunzătoare unor noi tipuri de contracte de economisire-creditare, se supun aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

(2) Banca Națională a României poate solicita băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ modificarea Condițiilor generale de afaceri și a Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, atunci când se constată că acestea nu pot asigura îndeplinirea obligațiilor ce le revin din contractele de economisire-creditare.

Art. 302. -

Oferirea unor noi tipuri de contracte este supusă aprobării Băncii Naționale a României cu cel puțin 3 luni înainte de punerea la dispoziția clienților a acestor contracte și trebuie să fie conforme prevederilor cuprinse în Condițiile generale de afaceri și în Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare aprobate.

Art. 303. -

(1) În măsura în care masa de repartizare nu este utilizată pentru finanțări în baza contractelor de economisire-creditare, aceasta poate fi utilizată numai pentru restituirea resurselor atrase și introduse în masa de repartizare și pentru finanțarea anticipată și intermediară.

(2) Masa de repartizare trebuie să fie alocată astfel încât să se asigure o repartizare uniformă a contractelor de economisire-creditare și un timp de așteptare cât mai scurt.

Art. 304. -

(1) În cazul contractelor de economisire-creditare încheiate în valută, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ au obligația să formeze mase de repartizare separate în valutele în care s-a realizat economisirea. Utilizarea maselor de repartizare astfel constituite se face, în principal, în valuta în care s-a făcut economisirea, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ fiind obligate să administreze corespunzător riscul valutar.

(2) În cazuri speciale, pe baza unei cereri motivate, Banca Națională a României poate excepta băncile de economisire și creditare în domeniul locativ de la obligația de a forma mase de repartizare separate, dacă prin aceasta nu se periclitează interesele clienților.

Art. 305. -

Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ nu se pot angaja să pună la dispoziția clientului suma contractată în vederea creditării la o dată determinată, înainte de repartizarea contractului de economisire-creditare.

Art. 306. -

Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ alocă anual, înainte de impozitarea profitului în contul fondului special, diferența dintre veniturile realizate ca urmare a plasamentelor temporare efectuate din masa de repartizare neutilizată pentru finanțarea în baza contractelor de economisire-creditare, din cauza neîndeplinirii de către clienți a condițiilor de repartizare, și veniturile care s-ar fi realizat ca urmare a finanțării în baza contractului de economisire-creditare, în limita a 3% din depozitele atrase. Fondul special poate fi lichidat, la sfârșitul anului, în limita părții care depășește 3% din depozitele atrase.

Art. 307. -

(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot deține participații exclusiv la capitalul societăți comerciale al căror obiect de activitate cuprinde activități în domeniul locativ și care desfășoară preponderent astfel de activități, în limita unei treimi din capitalul social al acestora și cu respectarea dispozițiilor art. 143. Modificări (1)

(2) O participație mai mare este permisă doar la capitalul social al altor bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, cu condiția ca totalul participațiilor la astfel de societăți să nu depășească 20% din fondurile proprii ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ.

Art. 308. -

(1) În afara atribuțiilor prevăzute de lege, auditorii financiari ai băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ au și următoarele obligații speciale:

a) verificarea respectării prevederilor cuprinse în Condițiile generale de afaceri cu privire la procedura de repartizare, scop în care aceștia sunt împuterniciți să aibă acces la documentele băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, în măsura în care acestea se referă la procedura de repartizare;

b) verificarea respectării condițiilor prevăzute de normele interne cu privire la plata creditelor și garantarea creanțelor din credite;

c) verificarea respectării reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Auditorul financiar are obligația să informeze Banca Națională a României ori de câte ori constată încălcarea de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și/sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

(3) Auditorul financiar întocmește la încheierea exercițiului financiar un raport asupra activității de economisire și creditare în sistem colectiv pentru activități în domeniul locativ, pe care îl remite și Băncii Naționale a României.

CAPITOLUL IV Reglementări și măsuri specifice

Art. 309. -

(1) În vederea asigurării condițiilor de executare în mod corespunzător a obligațiilor decurgând din contractele de economisire-creditare și, în particular, pentru garantarea existenței la nivelul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ a unor disponibilități suficiente, care să asigure un ritm de repartizare cât mai regulat, Banca Națională a României emite reglementări referitoare la:

a) plasamentul temporar al sumelor acumulate în vederea repartizării, precum și al sumelor deja repartizate, dar al căror vărsământ nu a fost încă solicitat de către clienți;

b) modul de determinare a contractelor de economisire-creditare de valoare mare, precum și:

1. proporția admisă a sumelor din contractele de economisire-creditare de valoare mare în totalul sumelor contractate aferente contractelor de economisire-creditare nerepartizate;

2. proporția admisă a sumelor din contractele de economisire-creditare de valoare mare, încheiate pe parcursul unui an calendaristic, în totalul sumelor contractate aferente contractelor de economisire-creditare încheiate pe parcursul acelui an;

c) condițiile de acordare a creditelor destinate activităților în domeniul locativ prevăzute la art. 290 lit. a) pct. 7 și proporția admisă a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ, care nu poate depăși procentul de 3%; Modificări (1)

d) expunerea maximă admisă față de o societate comercială din categoria celor prevăzute la art. 307 alin. (1), precum și expunerea maximă totală admisă față de astfel de societăți comerciale;

e) proporția admisă a creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare și garantate cu diferite tipuri de garanții, în totalul creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare, în cazul în care se consideră necesară o astfel de măsură prudențială;

f) condițiile minime de repartizare a contractelor de economisire-creditare, în particular referitoare la suma minimă de economisire și calculul indicelui de evaluare minim, pentru asigurarea unui raport individual adecvat între client și banca de economii pentru domeniul locativ;

g) modul de constituire, utilizare și lichidare a fondului special.

(2) La calculul proporțiilor admise al contractelor de economisire-creditare de valoare mare, potrivit alin. (1) lit. b), se includ și contractele de economisire-creditare pentru care, în conformitate cu Condițiile generale de afaceri, clienții au vărsat suma minimă de economisire în cursul primului an după încheierea contractului de economisire-creditare.

Art. 310. -

(1) Banca Națională a României este împuternicită să ia toate măsurile necesare pentru ca activitățile de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ să se desfășoare în conformitate cu Condițiile generale de afaceri și cu Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, precum și cu celelalte condiții stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările emise în aplicarea acesteia.

(2) În situația în care există date certe care conduc la concluzia că o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ nu își va putea onora obligațiile, Banca Națională a României poate interzice acesteia, pe o perioadă limitată, încheierea de noi contracte de economisire-creditare.

(3) Dacă situația prevăzută la alin. (2) nu este remediată, Banca Națională a României poate dispune retragerea autorizației și inițierea procedurii de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare.

(4) Prin procedura de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare se urmărește realizarea aporturilor bănești ale clienților și ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, aferente contractelor de economisire-creditare existente, în sensul protejării intereselor clienților.

CAPITOLUL V Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ Puneri în aplicare (1)

Art. 311. - Reviste (1)

(1) Fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ. Modificări (1)

(2) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la primă. Modificări (1)

(3) Prima de stat trebuie solicitată de client până cel târziu la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire, la banca de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a încheiat contractul de economisire-creditare.

(4) Dreptul la prima de stat se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitată până la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire.

Art. 312. - Modificări (1)

(1) Prima de stat se stabilește la 15% din suma economisită în anul respectiv de către client.

(2) Prima de stat nu poate depăși echivalentul în lei a 120 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Națională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru persoanele în vârsta de până la 35 de ani, precum și pentru cele care au în întreținere copii minori, nivelul maxim al primei de stat nu poate depăși 150 euro, după cum urmează: Modificări (1)

a) persoanele în vârsta de până la 35 de ani, fără copii în întreținere: 135 euro;

b) persoanele cu un copil în întreținere: 140 euro;

c) persoanele cu 2 copii în întreținere: 145 euro;

d) persoanele cu 3 sau mai mulți copii în întreținere: 150 euro.

(4) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu banca de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2).

Art. 313. - Reviste (1)

(1) Sunt îndreptățiți să beneficieze de primă de stat clienții persoane singure, precum și oricare dintre soți, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea.

(2) În sensul alin. (1), prin persoană singură se înțelege o persoană necăsătorită, văduvă sau divorțată.

Art. 314. - Modificări (1), Jurisprudență

Prima de stat se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maxim 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisă de banca de economisire și creditare în domeniul locativ acestei autorități. Prima este virată de banca de economisire și creditare în domeniul locativ în contul clientului.

Art. 315. - Modificări (2)

(1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minim 5 ani și este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite. Derogări (1)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma contractată este pusă la dispoziție, iar cel care a economisit utilizează imediat și nemijlocit suma primită pentru activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisită sau suma contractată se utilizează imediat și nemijlocit pentru activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit pentru activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit pentru activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

Art. 316. - Modificări (1)

Clienții care au încasat prima de stat încălcând dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să o restituie Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în termen de maxim 90 de zile de la încasarea acesteia.

Art. 317. -

Procedura de acordare a primei de stat se stabilește de către Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prin norme metodologice, aprobate prin ordin comun.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
DISPOZIȚII GENERALE
CERINȚE OPERAȚIONALE
SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
BĂNCI
BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV
BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR
INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CREDIT
SISTEME DE PLĂȚI
INFRACȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Modificări la condițiile de acces la creditarea în sistemul locativ
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 22 iulie 2015 - "Impozitul pe veniturile realizate din investiții de persoanele fizice"
Prima de stat, un nou sistem de economisire și creditare pentru locuințe
;
se încarcă...