Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare

Modificări (6), Puneri în aplicare (6), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (5), Derogări (1), Reviste (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Una dintre componentele principale ale politicii externe a României o reprezintă îndeplinirea angajamentelor asumate față de organismele internaționale de securitate, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, precum și față de alți parteneri sau coaliții de voință la care statul român este parte, prin participarea cu personal militar și civil la acțiuni militare cu grad ridicat de pericol.

Cadrul legal actual nu acoperă în întregime necesitatea, resimțită la nivelul organismului militar, recunoașterii meritelor personalului armatei participant la astfel de misiuni și de cultivare a spiritului de solidaritate și camaraderie față de cei care au făcut sacrificii pe câmpul de luptă.

Imposibilitatea menținerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate are efecte negative majore asupra moralului trupelor, element determinant al capacității de luptă și factor esențial al îndeplinirii cu succes a misiunilor încredințate.

Astfel, lipsa unor norme legale, suprapusă momentului sosirii în țară a celor care au dobândit invalidități din cauza acțiunilor militare la care au luat parte în teatrul de operații din Afganistan, impune adoptarea de măsuri imediate pentru instituirea cadrului juridic necesar situațiilor extraordinare prezentate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

Prezenta ordonanță de urgență reglementează modalitățile de recunoaștere a meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare, prin acordarea unor distincții și crearea posibilității menținerii în structurile Ministerului Apărării a celor care au devenit invalizi. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) personalul armatei - cadrele militare, soldații și gradații voluntari, precum și personalul civil care participă la acțiuni militare, în mod individual sau colectiv;

b) acțiuni militare - misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, precum și cele pentru contracararea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste pe teritoriul statului național, inclusiv cele de poliție aeriană și de intervenție cu nave; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

c) militari invalizi - personalul militar prevăzut la lit. a), clasat inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară în urma afecțiunilor fizice dobândite ca urmare a acțiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor și altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acțiuni militare;

d) civili invalizi - personalul civil prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate, conform legii.

CAPITOLUL II Acordarea de distincții militare și civile

Art. 3. - Modificări (1)

Personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a) i se acordă, în condițiile legii, decorații, distincții militare și civile, precum și titluri onorifice.

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Militarilor care au participat cel puțin 4 luni neîntrerupt sau cumulativ la acțiuni militare li se conferă titlul onorific de "Militar Veteran", iar personalului civil, cel de "Veteran". Modificări (2)

(2) Militarilor invalizi li se conferă titlul onorific de "Militar Veteran", iar civililor invalizi, cel de "Veteran", indiferent de durata participării.

(3) Titlurile onorifice prevăzute la alin. (1) și (2) se conferă potrivit ordinului ministrului apărării.

Art. 5. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Numele celor cărora li s-a conferit titlul onorific de "Militar Veteran" și de "Veteran" se înscriu în registre speciale, înființate la Muzeul Militar Național și la muzeele unităților militare.

Art. 6. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Invalizii, militarii și civilii veterani pot fi invitați să participe la acțiunile comemorative dedicate zilei unităților, armelor și sărbătorilor naționale.

CAPITOLUL III Menținerea în activitate Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) și d) se menține, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, la cerere, în Ministerul Apărării, în funcții militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării. Modificări (1)

(2) Menținerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcții militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării, pe baza propunerii comandantului unității/detașamentului, înaintate ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major General, care vor cerceta condițiile în care s-au produs evenimentele, și a avizului comisiilor de expertiză medico-militară referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice și psihice. Modificări (3)

(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în situația în care invaliditatea s-a produs ca urmare a săvârșirii, cu intenție, a unei fapte penale, pedepsite potrivit legii române.

Art. 8. - Modificări (1)

Condițiile privind menținerea, încadrarea ori reîncadrarea în Ministerul Apărării a personalului prevăzut la art. 2 lit. c) și d) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Calitatea de "Militar Veteran" sau "Veteran" este atestată prin document eliberat de Ministerul Apărării, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Calitatea de "Militar Veteran" sau "Veteran" se atribuie personalului militar și civil care a participat, începând cu anul 1990, la acțiuni militare și îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1)

(2) Acțiunile militare desfășurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 42/2004, cu modificările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta.

Art. 11. -

Dispozițiile art. 42 alin. (1) și ale art. 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică personalului Ministerului Apărării.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobrițoiu,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

București, 25 octombrie 2006.

Nr. 82.

ANEXĂ*) Modificări (1)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

LEGITIMAȚII TIP "MILITAR VETERAN" ȘI "VETERAN"

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...