Stabilirea ofertei câștigătoare | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuirea contractului de achiziție publică -
SECȚIUNEA a 4-a
Stabilirea ofertei câștigătoare

Art. 200. - Modificări (1), Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire, în condițiile în care ofertantul respectiv îndeplinește criteriile de selecție și calificare impuse. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 201. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți/candidați pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor stabilite prin criteriile de calificare și selecție sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. Jurisprudență

Art. 202. - Jurisprudență

(1) În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condițiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la: Jurisprudență

a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, aferent metodelor de execuție utilizate, procesului de producție sau serviciilor prestate; Jurisprudență

b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; Jurisprudență

c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini; Jurisprudență

d) respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; Jurisprudență

e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 203. - Jurisprudență

(1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preț aparent neobișnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanțele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligația de a transmite o notificare în acest sens Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Jurisprudență

Art. 204. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în respectiva ofertă. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea și păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziții publice. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 205. - Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziție publică numai după împlinirea termenului de: Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

a) 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-207, în cazul în care valoarea contractului de achiziție publică este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124; Jurisprudență

b) 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-207, în cazul în care valoarea contractului de achiziție publică este mai mică sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 124. Jurisprudență

(2) Contractul de achiziție publică încheiat înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) este lovit de nulitate absolută. Jurisprudență

(3) În cazul prevăzut la art. 122 lit. c) și art. 252 lit. c), autoritatea contractantă nu are obligația de a respecta perioadele prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

(4) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Interdicția de modificare a clauzelor contractuale referitoare la obiectul contractului - Raluca Rizea
Atribuirea unui contract de achiziție publică se realizează, conform O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, prin promovarea unui cadru concurențial, în condiții de tratament egal între operatorii economici participanți la procedura de atribuire. În același timp, contractul de achiziție publică se încheie în baza regulilor și cerințelor solicitate în documentația de atribuire aferentă procedurii, reguli și cerințe cărora li s-a făcut publicitate tocmai în scopul respectării principiilor anterior menționate, respectiv principiul promovării liberei concurențe și cel al garantării tratamentului egal.
Pe cale de consecință, considerăm că modificarea unor clauze contractuale referitoare la obiectul unui contract de achiziție publică, respectiv diminuarea cantității de produse deja contractată și/sau modificarea cerințelor tehnice pentru o anumită cantitate din totalul produselor contractate, este de natură să creeze premisele încălcării prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare. Mai exact, la inițierea procedurii în speță, organizată în scopul de a asigura, pentru beneficiul oricărui potențial ofertant, accesul la o piață imparțială și deschisă competiției, s-a stabilit un set de cerințe cu privire la produsele ce urmau să fie achiziționate, cerințe care vizau inclusiv anumite cantități și anumite caracteristici ale produselor ce urmau a fi achiziționate. Aceste cerințe, care au fost impuse prin documentația de atribuire, au fost aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, prin intermediul regulilor de publicitate prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice.
[ Mai mult... ]

Modificarea subcontractanților sau a includerea de subcontractanți după încheierea contractului - Raluca Rizea
Conform art. 204, alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu completările și modificările ulterioare, autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în respectiva ofertă.
Precizăm faptul că, odată semnat contractul de achiziție publică între autoritatea contractantă și operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, acesta este direct răspunzător pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică în față autorității contractante chiar dacă are părți din contract pe care le-a subcontractat altor operatori economici. Dacă autoritatea contractantă consideră că este avantajos pentru aceasta să accepte un subcontract, în timpul derulării contractului de achiziție publică, în locul rezilierii acestuia, apreciem că acest lucru este posibil în următoarele condiții:
[ Mai mult... ]

Posibilitatea de prezentare ulterioară a documentelor de calificare - Raluca Rizea
Fără a avea această obligație, comisia de evaluare are dreptul, așa cum rezultă din dispozițiile art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale art. 35 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, de a le solicita ofertanților în cauză completarea documentelor respective, în scopul demonstrării îndeplinirii cerințelor de calificare.
Totodată, precizăm că deși legislația nu conține prevederi cu privire la un număr maxim permis de documente lipsă sau la eventuale termene acordate pentru completarea unor astfel de documente, atunci când solicită completarea acestora autoritatea contractantă trebuie să aibă în vedere și respectarea prevederilor alin. (2) ale aceluiași art. 201 din ordonanță, potrivit cărora prin clarificările/completările respective nu are dreptul să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    În aceste condiţii, Consiliul are în vedere căautoritatea contractantănu ar fi trebuit săfacăpropriile supoziţii referitoare la conformitatea ofertei, ci ar fi fost necesar să-i solicite ofertantei clarificări, conform dispoziţiilor art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006, coroborat cu art. 78 din H.G. nr. 925/2006, în legăturăcu acest aspect, respectiv prezentarea unor informaţii de la producătorului utilajului din cuprinsul cărora sărezulte în mod clar puterea motorului, prin prezentarea unor informaţii punctuale obţinute de la producător sau prezentarea dosarului tehnic al utilajului. [ Mai mult... ] 

.....
    Totodată, Consiliul are în vedere dispoziţiile art. 202 alin. (1) din O.U.G. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Cererea de oferte
Concursul de soluții
Acordul cadru
Sistemul de achiziție dinamic
Licitația electronică
Oferta Oferte alternative
Selecția și calificarea candidaților/ofertanților
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Stabilirea ofertei câștigătoare
Informarea candidaților și a ofertanților
Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Activități relevante
Excepții specifice
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Dispoziții generale
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Reviste:
2. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
Discuții referitoare la propunerile de modificare a legislației în materia achizițiilor publice
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Regimul contractelor de concesiune
;
se încarcă...