Selecția și calificarea candidaților/ofertanților | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuirea contractului de achiziție publică -
SECȚIUNEA a 2-a
Selecția și calificarea candidaților/ofertanților Jurisprudență

PARAGRAFUL 1
Criterii de calificare și selecție

Art. 176. - Jurisprudență, Reviste (2)

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare și selecție referitoare numai la: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) situația personală a candidatului sau ofertantului; Jurisprudență

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale; Jurisprudență

c) situația economică și financiară; Jurisprudență

d) capacitatea tehnică și/sau profesională; Jurisprudență, Doctrină (1)

e) standarde de asigurare a calității; Jurisprudență

f) standarde de protecție a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. e). Jurisprudență

Art. 177. - Jurisprudență

(1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare și selecție formulate în conformitate cu prevederile art. 176. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaților/ofertanților obligativitatea prezentării unei certificări specifice, aceștia din urmă având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerințe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerințe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate. Jurisprudență

(3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalități de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel național, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele și modul de funcționare a sistemului. Jurisprudență

Art. 178. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru aplicarea criteriilor de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) și d), autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul anunțului de participare cerințele minime pe care ofertanții/candidații trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați calificați, conform prevederilor paragrafelor 4 și 5 din prezenta secțiune. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerințe minime referitoare la situația economică și financiară și/sau la capacitatea tehnică și profesională, care ar conduce la restricționarea participării la procedura de atribuire. Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 179. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Autoritatea contractantă are obligația de a respecta principiul proporționalității atunci când stabilește criteriile de calificare și selecție, precum și nivelul cerințelor minime solicitate, luând în considerare exigențele specifice impuse de natura și complexitatea contractului care urmează să fie atribuit. Jurisprudență

PARAGRAFUL 2
Situația personală a candidatului sau a ofertantului

Art. 180. - Jurisprudență, Reviste (2)

Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani.

Art. 181. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situații: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; Modificări (2), Jurisprudență

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. a); Jurisprudență

c) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit; Jurisprudență

d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; Jurisprudență

e) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situația proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d). Modificări (1), Jurisprudență

Art. 182. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 180 și 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. Jurisprudență

(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește situația personală a respectivilor candidați/ofertanți, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 180 și 181, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Jurisprudență

PARAGRAFUL 3
Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Art. 183. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul/candidatul este stabilit. Jurisprudență

PARAGRAFUL 4
Situația economică și financiară

Art. 184. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică să facă dovada situației sale economice și financiare. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea situației economice și financiare, atunci aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Jurisprudență

Art. 185. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Demonstrarea situației economice și financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: Jurisprudență

a) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; Jurisprudență

b) bilanțul contabil sau extrase de bilanț, în cazul în care publicarea acestor bilanțuri este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul/candidatul; Jurisprudență

c) declarații privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informațiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-și demonstra situația economică și financiară și prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a candidatului/ofertantului. Jurisprudență

Art. 186. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Capacitatea economică și financiară a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă. Jurisprudență

(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180. Modificări (3), Jurisprudență

(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2). Jurisprudență, Reviste (1)

PARAGRAFUL 5
Capacitatea tehnică și/sau profesională

Art. 187. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică să facă dovada capacității sale tehnice și/sau profesionale. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale, atunci aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Jurisprudență

(3) Capacitatea tehnică și/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcție de experiența, aptitudinile, eficiența și eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării informațiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 188. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: Jurisprudență, Comentarii expert (2)

a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declarație a operatorului economic; Jurisprudență, Reviste (1)

b) o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare; Jurisprudență

c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității; Jurisprudență

d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante; Jurisprudență

e) mostre, descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: Jurisprudență, Reviste (1)

a) o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic; Jurisprudență, Reviste (1)

b) o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare; Jurisprudență

c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității; Jurisprudență

d) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii; Jurisprudență, Reviste (1)

e) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; Jurisprudență

f) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii; Jurisprudență

g) informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii; Jurisprudență

h) informații privind proporția în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanți și specializarea acestora. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: Jurisprudență, Reviste (1)

a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări și care vor conține valori, perioada și locul execuției lucrărilor, modul de îndeplinire a obligațiilor, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați; Modificări (1), Jurisprudență

b) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității; Jurisprudență, Reviste (2)

c) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor; Jurisprudență, Reviste (1)

d) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; Jurisprudență

e) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; Jurisprudență

f) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. Jurisprudență

Art. 189. - Jurisprudență

(1) În cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care urmează să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autorități competente aparținând statului în care operatorul economic este stabilit și cu condiția acordului acestei autorități - capacitățile de producție ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului, metodele de studiu și cercetare utilizate, precum și măsurile aplicate pentru controlul calității. Jurisprudență

Art. 190. - Jurisprudență

(1) Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă. Jurisprudență

(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului/candidatului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana ce asigură susținerea tehnică nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180. Modificări (4), Jurisprudență

(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică și profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2). Jurisprudență

PARAGRAFUL 6
Standarde de asigurare a calității

Art. 191. - Jurisprudență

În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea. Jurisprudență

Art. 192. - Jurisprudență

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

Art. 193. - Jurisprudență

În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

PARAGRAFUL 7
Standarde de protecție a mediului

Art. 194. - Jurisprudență

În cazul în care solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie să se raporteze:

a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic și Audit (EMAS);

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

Art. 195. - Jurisprudență

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

Art. 196. - Jurisprudență

În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cifra de afaceri pentru operator economic nou înființat - Raluca Rizea
În conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1), litera c) din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, demonstrarea situației economice și financiare a operatorului economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică se realizează, după caz, prin declarații privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informațiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.
Totodată, atunci când impune ca cerință minimă în raport cu situația economică și financiară a ofertanților/candidaților, un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari – care trebuie să aibă o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze solicitarea acestor cerințe, elaborând în acest sens o notă justificativă în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006.
[ Mai mult... ]

Definire restrictivă a serviciilor similare acceptate pentru dovedirea experienței similare - Raluca Rizea
Obiectul contractului ce urmează să fie atribuit constă în prestarea de servicii de asigurare, iar prin documentația de atribuire s-a solicitat, ca cerință minimă pentru dovedirea experienței similare, prezentarea unui contract similar, prin aceasta înțelegându-se un contract de asigurare pentru același tip de bunuri.
Având în vedere faptul că obiectul contractului respectiv constă în prestarea de servicii de asigurare de bunuri, considerăm că introducerea unei distincții cu privire la tipurile de bunuri asigurate are ca efect restricționarea, în mod artificial, a participării operatorilor economici la procedura respectivă. În opinia noastră, formularea generală a textului art. 188 din Ordonanță impune o aplicare generală a prevederilor acestuia, fapt care ne conduce la concluzia că, în cazul în speță, sunt servicii similare celor care vor constitui obiectul contractului în cauză orice servicii de asigurare de bunuri.
[ Mai mult... ]

Forma documentului care probează experiența similară - Raluca Rizea
Scopul îndeplinirii de către operatorii economici a unor cerințe de calificare este de a demonstra potențialul tehnic, financiar și organizatoric al acestora, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă de a realiza un anumit contract de achiziție publică și capacitatea de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia.
Referitor la experiența similară, art. 188 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, precizează că, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora prezentarea unei liste care să conțină, în funcție de obiectul contractului, principalele livrări de produse efectuate, principalele servicii prestate sau lucrările executate.
[ Mai mult... ]

Imposibilitatea solicitării unor cerințe de calificare pentru subcontractanți - Raluca Rizea
Ca urmare a modificărilor aduse H.G. nr. 925/2006 prin H.G. nr. 834/2009, „Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanți, dar resursele materiale și umane ale subcontractanților declarați se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens” (art. 11 alin. (7) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare). Având în vedere cele de mai sus, autoritatea contractantă nu mai are dreptul de a solicita eventualilor subcontractanți îndeplinirea vreunei cerințe de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.
SURSA: www.sitevechi.anrmap.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    În ceea ce priveşte afirmaţia autorităţii contractante, potrivit căreia SC (...) SRL s-ar afla sub incidenţa art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul constatănetemeinicia acesteia, din următoarele considerente: [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 5
    În ceea ce privește afirmația autorității contractante, potrivit căreia SC (...) SRL s-ar afla sub incidența art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul constată netemeinicia acesteia, din următoarele considerente: [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    În ceea ce priveşte afirmaţia autorităţii contractante, potrivit căreia SC (...) SRL s-ar afla sub incidenţa art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul constatănetemeinicia acesteia, din următoarele considerente: [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 5
    În ceea ce privește afirmația autorității contractante, potrivit căreia SC (...) SRL s-ar afla sub incidența art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul constată netemeinicia acesteia, din următoarele considerente: [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Totodată, Consiliul va reţine că, potrivit prevederilor art. 188 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 34/2006, „În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale aofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantăare dreptul de ale solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmeazăsăfie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: (...) e) mostre, descrieri şi/sau fotografii acăror autenticitate trebuie săpoatăfi demonstratăîn cazul în care autoritatea contractantăsolicităacest lucru”; cerinţele privind prezentarea de mostre fiind, conform art. 176 lit. d) din acelaşi act normativ, criterii de calificare şi selecţie privind capacitatea tehnicăşi/sau profesională. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Licitația restrânsă
Dialogul competitiv
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Cererea de oferte
Concursul de soluții
Acordul cadru
Sistemul de achiziție dinamic
Licitația electronică
Oferta Oferte alternative
Selecția și calificarea candidaților/ofertanților
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Stabilirea ofertei câștigătoare
Informarea candidaților și a ofertanților
Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Activități relevante
Excepții specifice
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Dispoziții generale
Reviste:
Contract de finanțare din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 (PODCA)
Acțiune în anulare hotărâre arbitrală. Achiziții publice. Antrepriză. Fonduri europene
Fonduri europene. Constatarea și sancționarea în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 a unor nereguli apărute sub imperiul O.U.G. nr. 79/2003. Legalitate
7. Aplicabilitatea dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 în materia atribuirii unor contracte de achiziții publice. Domeniu de aplicare
11. Acțiune în anularea actelor administrative privind constatarea neregulilor și stabilirea corecțiilor financiare în temeiul O.U.G. nr. 66/2011. Cerințe restrictive
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
Discuții referitoare la propunerile de modificare a legislației în materia achizițiilor publice
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2019
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2019
Principiul transparenței în dreptul achizițiilor publice
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 5
;
se încarcă...