Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor -
SECȚIUNEA a 4-a
Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Art. 266. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

(1) Consiliul este competent: Modificări (4), Jurisprudență

a) să soluționeze contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului; Modificări (1), Jurisprudență

b) să se pronunțe asupra legalității procedurilor și operațiunilor desfășurate de autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achiziție publică, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență;

c) să emită opinie asupra litigiului dedus judecății, dacă instanța de judecată solicită acest lucru în conformitate cu prevederile art. 287 alin. (4).

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă decizii. Jurisprudență

Art. 267. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

(1) Contestația se soluționează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de președinte de complet.

(2) În cadrul fiecărui complet cel puțin președintele acestuia trebuie să fie licențiat în drept.

Art. 268. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.

Art. 269. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Procedura de soluționare a contestațiilor se desfășoară cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și a dreptului la apărare. Jurisprudență

Art. 270. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

a) numele, domiciliul sau reședința contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor și codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica și persoanele care le reprezintă și în ce calitate; Jurisprudență

b) denumirea și sediul autorității contractante; Jurisprudență

c) denumirea obiectului contractului de achiziție publică și procedura de atribuire aplicată; Jurisprudență

d) obiectul contestației; Modificări (2), Jurisprudență

e) motivarea în fapt și în drept a cererii; Jurisprudență, Doctrină (1)

f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația, în măsura în care este posibil; Jurisprudență

g) semnătura părții sau a reprezentantului persoanei juridice. Jurisprudență

(2) În situația în care Consiliul apreciază că în contestație nu sunt cuprinse toate informațiile prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înștiințarea prin care i se aduce la cunoștință această situație, acesta să completeze contestația. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligației impuse de Consiliu, contestația va fi respinsă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 271. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contestația se transmite Consiliului, iar contestatorul va atașa la contestație și copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum și copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) După înaintarea contestației către Consiliu, contestatorul va înainta de îndată autorității contractante o copie a contestației și a înscrisurilor prevăzute la alin. (1), dacă acestea sunt disponibile. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contestația, autoritatea contractantă are obligația să îi înștiințeze despre aceasta și pe ceilalți participanți la procedura de atribuire. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispozițiile art. 60 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 272. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Contestația poate fi depusă în toate fazele procedurii de atribuire și împotriva oricărui act al autorității contractante, astfel cum este definit la art. 255 alin. (4). Jurisprudență

(2) În cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124, contestația poate fi depusă în cel mult 10 zile de la data luării la cunoștință de către contestator despre un act al autorității contractante pe care acesta îl consideră nelegal. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală cu sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124, contestația poate fi depusă în cel mult 5 zile de la data luării la cunoștință de către contestator despre un act al autorității contractante pe care acesta îl consideră nelegal. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 273. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunța o soluție unitară. Pentru contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire se va păstra continuitatea completului de soluționare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, participanții în cadrul aceleiași proceduri de atribuire se pot asocia la contestație printr-o cerere proprie care trebuie să conțină toate elementele prevăzute la art. 270 alin. (1). Jurisprudență

Art. 274. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contestația, autoritatea contractantă are obligația transmiterii la Consiliu a punctului de vedere asupra contestației. Lipsa punctului de vedere al autorității contractante nu împiedică soluționarea contestației, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere și contestatorului, în același termen prevăzut la alin. (1). Jurisprudență

Art. 275. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) La primirea contestației, Consiliul poate solicita autorității contractante să comunice, în termen de 5 zile, toate documentele aflate în dosarul achiziției publice, sub sancțiunea unei amenzi, pe fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, aplicată conducătorului unității care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Decizia pronunțată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu și se execută de către organele competente, potrivit dispozițiilor legale privind executarea silită a creanțelor fiscale și cu procedura prevăzută de aceste dispoziții. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În vederea soluționării cauzei Consiliul poate cere lămuriri părților, poate administra probe și poate solicita orice alte date necesare pentru stabilirea situației de fapt. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru stabilirea situației de fapt și de la alte persoane fizice sau juridice. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. Jurisprudență

(5) Procedura în fața Consiliului este scrisă, iar părțile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluționare a contestației. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(6) Părțile pot fi reprezentate de avocați și pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părțile pot solicita să depună concluzii oral în fața Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 276. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 276. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Consiliul va soluționa contestația în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii dosarului achiziției publice de la autoritatea contractantă. Modificări (3), Jurisprudență

(2) În cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației poate fi prelungit cu încă 20 de zile.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 271 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice și acontractelor de concesiune de servicii, dispoziții care au următorul cuprins: „Sub sancțiunea respingerii contestației ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât și autorității contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 2562. Contestatorul va atașa la contestație și copia actului atacat, în cazul în care acesta afost emis, precum și copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile”. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Mai mult, Consiliului reţine şi faptul căSC (...) SRL nu arespectat nici prevederile art. 270 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 34/2006, iar potrivit prevederilor art. 249 C. proc. civ.. „cel care face osusţinere în cursul procesului trebuie săodovedească, în afarăde cazurile anume prevăzute de lege”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Informarea candidaților și a ofertanților
Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Activități relevante
Excepții specifice
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Dispoziții generale
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Măsuri provizorii
Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Procedura de verificare a legalității
Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Soluționarea litigiilor în instanță
Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Contravenții
Sancționarea contravențiilor
Reviste:
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Analiza modificărilor realizate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2014
Discuții referitoare la propunerile de modificare a legislației în materia achizițiilor publice
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Analiza modificărilor realizate prin O.U.G. nr. 51/2014
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 5
;
se încarcă...