Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractele de concesiune -
SECȚIUNEA 1
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

Art. 217. - Jurisprudență

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 218. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secțiuni.

(2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer și de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentației de atribuire și de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 219. - Jurisprudență

(1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secțiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.

(2) Modul de soluționare a contestațiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX. Jurisprudență

Art. 220. -

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune:

a) este atribuit într-una dintre situațiile prevăzute la art. 12-14;

b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfășoară între activitățile sale una sau mai multe dintre activitățile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activități; sau

c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmărește dobândirea execuției unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziție publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență

Art. 221. -

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale care nu au fost incluse în contractul de concesiune inițial, dar care datorită unor circumstanțe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) atribuirea să fie făcută contractantului inițial;

b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări și servicii suplimentare/adiționale nu depășește 50% din valoarea contractului inițial.

Art. 222. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența atribuirii contractelor de concesiune. Jurisprudență

(2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se inițiază prin publicarea unui anunț de participare.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțul prevăzut la alin. (2) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3B și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. Jurisprudență

(4) În cazul anunțurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conținutul acestora se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

(5) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 223. - Modificări (1)

(1) Anunțul de participare se publică în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului de concesiune care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. Modificări (4)

Art. 224. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunțului de participare și data depunerii aplicațiilor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă adecvată și suficientă pentru elaborarea aplicațiilor.

(2) Indiferent de procedura aplicată și fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de participare cu cel puțin 52 de zile înainte de data limită de depunere a aplicațiilor. Jurisprudență

(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.

(4) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

Art. 225. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita:

a) concesionarului să atribuie contracte unor terțe părți, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii; Modificări (1)

b) candidaților să precizeze, în cadrul aplicației depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceștia intenționează să le atribuie unor terțe părți.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    În cazuri excepționale, reglementate și ele de O.U.G. nr. 54/2006, concesionarul are dreptul să subconcesioneze bunul proprietate publică – obiect al concesiunii. Și concesionarul de lucrări publice poate însă atribui unor terțe părți oparte din lucrări, implicit și unele din bunurile care fac obiectul concesiunii, având obligația să înștiințeze autoritatea contractantă despre aceasta (art. 225 din O.U.G. nr. 34/2006). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Concursul de soluții
Acordul cadru
Sistemul de achiziție dinamic
Licitația electronică
Oferta Oferte alternative
Selecția și calificarea candidaților/ofertanților
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Stabilirea ofertei câștigătoare
Informarea candidaților și a ofertanților
Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Activități relevante
Excepții specifice
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Dispoziții generale
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Măsuri provizorii
Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...