Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Modificări (22), Puneri în aplicare (21), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (81), Admis recurs în interesul legii (2), Referințe (50), Derogări (3), Reviste (78), Doctrine (9), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 15 mai 2006.

În vigoare de la 30 iunie 2006 până la 25 mai 2016, fiind înlocuit parțial prin Lege 99/2016, Lege 100/2016, Lege 101/2016 și abrogat și înlocuit prin Lege 98/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea și promovarea unei noi legislații în domeniul achizițiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 "Libera circulație a mărfurilor" și al recomandărilor Comisiei Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Scop. Principii Jurisprudență

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Prezenta ordonanță de urgență reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică și a contractului de concesiune de lucrări publice și de servicii, precum și modalitățile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie: Jurisprudență

a) promovarea concurenței între operatorii economici; Jurisprudență

b) garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici; Jurisprudență

c) asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică; Jurisprudență

d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante. Jurisprudență

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

a) nediscriminarea; Jurisprudență, Reviste (1)

b) tratamentul egal; Jurisprudență

c) recunoașterea reciprocă; Jurisprudență

d) transparența; Jurisprudență, Reviste (2)

e) proporționalitatea; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

f) eficiența utilizării fondurilor; Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

g) asumarea răspunderii. Jurisprudență, Doctrină (2)

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Jurisprudență

a) contract de achiziție publică - contractul care include și categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani; Jurisprudență

c) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani; Jurisprudență, Doctrină (1)

d) procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă și de către candidați/ofertanți pentru ca acordul părților privind angajarea în contractul public să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluții; Jurisprudență

e) acord-cadru - înțelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere;

f) sistem de achiziție dinamic - procesul în întregime electronic, limitat în timp și deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție și care a prezentat o ofertă inițială conformă cu cerințele caietului de sarcini; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

g) licitație electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanții au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce prețurile prezentate și/sau de a îmbunătăți alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

h) documentație de atribuire - documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

i) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care oferă în mod licit pe piață produse, servicii și/sau execuție de lucrări; Jurisprudență

j) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv; Jurisprudență

k) candidatură - documentele prin care un candidat își demonstrează situația personală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională, în vederea obținerii invitației de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv; Jurisprudență

l) ofertant - oricare operator economic care a depus ofertă; Jurisprudență

m) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluții; Jurisprudență, Doctrină (1)

n) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică; Jurisprudență

o) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentația descriptivă; Jurisprudență

p) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin documentația de atribuire; Modificări (1), Jurisprudență

q) acceptarea ofertei câștigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă își manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziție publică care va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare; Jurisprudență

r) contractant - ofertantul care a devenit, în condițiile legii, parte într-un contract de achiziție publică; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

s) întreprindere publică - persoana care desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei autorități contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorități contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri: Jurisprudență

- dețin majoritatea capitalului subscris;

- dețin controlul majorității voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;

- pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

t) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă și care are ca efect rezervarea desfășurării de activități în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanțial posibilitatea altor persoane de a desfășura o astfel de activitate; Jurisprudență, Reviste (1)

u) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea și stocarea de date care sunt difuzate, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; Jurisprudență

v) sistemul electronic de achiziții publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; Jurisprudență

w) operatorul sistemului electronic de achiziții publice - persoana juridică care asigură autorităților contractante suportul tehnic destinat aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; Jurisprudență

x) "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte și cifre care pot fi citite, reproduse și apoi comunicate. Acest ansamblu poate include și informații transmise și stocate prin mijloace electronice; Jurisprudență

y) vocabularul comun al achizițiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referință aplicabil contractelor de achiziție publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind vocabularul comun al achizițiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondența cu alte nomenclatoare existente;

z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menționează că sunt zile lucrătoare; Jurisprudență

aa) Tratat - Tratatul pentru înființarea Comunității Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 3-a Tipuri de contracte de achiziție publică Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziție publică care are ca obiect: Jurisprudență, Reviste (1)

a) fie execuția de lucrări legate de una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuția unei construcții; Jurisprudență

b) fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări legate de una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cât și execuția unei construcții; Jurisprudență

c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcții care corespunde cerințelor precizate de autoritatea contractantă. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin construcție se înțelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat să îndeplinească prin el însuși o funcție tehnică sau economică.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziție publică, altul decât contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opțiune de cumpărare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Contractul de achiziție publică care are ca obiect principal furnizarea de produse și, cu titlu accesoriu, operațiuni/lucrări de instalare și punere în funcțiune, este considerat contract de furnizare. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Contractul de servicii este acel contract de achiziție publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, așa cum sunt acestea cuprinse în anexele nr. 2A și 2B. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Contractul de achiziție publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii și, cu titlu accesoriu, desfășurarea unor activități dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii. Jurisprudență

Art. 7. - Jurisprudență

Contractul de achiziție publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât și prestarea de servicii este considerat: Jurisprudență

a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. Jurisprudență, Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 4-a Autorități contractante

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanțe de urgență: Jurisprudență, Reviste (1)

a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituție publică - care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) oricare organism de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care se află cel puțin în una dintre următoarele situații: Modificări (1), Jurisprudență

- este finanțat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

- se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorități contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

- în componența consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiți de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b); Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

d) oricare întreprindere publică ce desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități; Jurisprudență, Doctrină (1)

e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. t), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități. Modificări (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 5-a Domeniu de aplicare. Excepții

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru:

a) atribuirea contractului de achiziție publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII; Jurisprudență

b) încheierea acordului-cadru;

c) atribuirea contractului de achiziție publică de către o persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; Modificări (6), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1)

d) atribuirea contractului de achiziție publică de către o autoritate contractantă, în numele și pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; Jurisprudență

e) organizarea concursului de soluții;

f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice și a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII. Jurisprudență

Art. 10. - Modificări (2), Jurisprudență

În cazul prevăzut la art. 9 lit. c) autoritatea contractantă are obligația de a impune prin contractul de finanțare aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pentru atribuirea contractelor de achiziție publică respective. Jurisprudență

Art. 11. - Jurisprudență

(1) O autoritate contractantă din domeniul apărării țării și securității naționale are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență sub rezerva cazurilor care: Jurisprudență

a) pot conduce la furnizarea unor informații a căror divulgare ar fi contrară intereselor esențiale de securitate ale țării; sau

b) implică protecția unor interese esențiale de securitate ale țării în legătură cu producția sau comercializarea de arme, muniții și material de război.

(2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre circumstanțele și procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziție publică în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b). Jurisprudență

(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu trebuie să conducă la alterarea concurenței pe piața produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare. Jurisprudență

Art. 12. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică în cazul în care se îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autoritățile abilitate potrivit prevederilor legale în vigoare; Modificări (1), Jurisprudență

b) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de securitate potrivit prevederilor legale în vigoare; Modificări (1), Jurisprudență

c) protecția unor interese esențiale ale țării impune acest lucru. Jurisprudență

Art. 13. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: Jurisprudență

a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora; totuși, atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1), Jurisprudență

b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate difuzării, de către instituții de radiodifuziune și televiziune;

c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj și conciliere;

d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operații ale autorității contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare și/sau de capital, precum și la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Națională a României; Modificări (1), Jurisprudență

e) se referă la angajarea de forță de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;

f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă și ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorității contractante pentru propriul beneficiu.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică atunci când contractul de achiziție publică este atribuit ca urmare a: Jurisprudență

a) unui acord internațional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care vizează furnizarea de produse sau execuția de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, și numai dacă prin acordul respectiv a fost menționată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; Modificări (1), Jurisprudență

b) unui acord internațional referitor la staționarea de trupe și numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;

c) aplicării unei proceduri specifice unei organizații internaționale. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Autoritățile contractante au obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația de a comunica Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (2). Jurisprudență

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorități contractante sau unei asocieri de autorități contractante, în cazul în care acestea din urmă beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii sau a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă care, în baza competențelor legale pe care le deține, acordă unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligația de a impune, prin autorizația pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminării de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către terți. Jurisprudență

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziție publică ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligația de a aplica prezenta ordonanță de urgență se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2) și se limitează numai la prevederile art. 35-38 și art. 56. Modificări (3), Jurisprudență

(2) În cazul în care contractul de achiziție publică prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, și prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2A. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiași contract, servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cât și în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziție publică. Jurisprudență

CAPITOLUL II Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Reguli generale

Art. 17. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relația cu operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire. Jurisprudență

Art. 18. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) licitația deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; Jurisprudență

b) licitația restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura, urmând ca numai candidații selectați să aibă dreptul de a depune oferta; Jurisprudență

c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura și prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidații admiși, în scopul identificării uneia sau mai multor soluții apte să răspundă necesităților sale, urmând ca, pe baza soluției/soluțiilor, candidații selectați să elaboreze oferta finală; Jurisprudență

d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidații selectați și negociază clauzele contractuale, inclusiv prețul, cu unul sau mai mulți dintre aceștia. Negocierea poate fi: Jurisprudență

- negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulți operatori economici. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții, respectiv o procedură prin care achiziționează, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice și peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurențiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 19. - Modificări (5), Jurisprudență, Reviste (4)

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depășește echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziția se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziție publică, iar obligația respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2). Jurisprudență

Art. 20. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică, de regulă, prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanțele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124. Jurisprudență

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 18 și prin utilizarea mijloacelor electronice. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP. Jurisprudență

(3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligația anumitor autorități contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziție publică numai prin utilizarea mijloacelor electronice.

Art. 22. - Jurisprudență

(1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea și implementarea unui sistem centralizat la nivel național de achiziționare specializată a anumitor produse, servicii sau lucrări de la sau prin unități de achiziții centralizate. Jurisprudență

(2) Unitatea de achiziții centralizată este o autoritate contractantă, astfel cum este definită la art. 8 lit. a), b) sau c), care:

a) achiziționează în nume propriu produse și/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorități contractante;

b) atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru, în numele și pentru o altă/alte autorități contractante. Jurisprudență

(3) Se consideră că autoritatea contractantă, care achiziționează produse, servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achiziții centralizată, respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență în măsura în care unitatea de achiziții centralizată le respectă, la rândul ei, atunci când realizează activitățile prevăzute la alin. (2).

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (1)

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență care instituie obligații ale autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice. Jurisprudență

Art. 24. - Jurisprudență, Reviste (1)

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea contractantă are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea contractului de achiziție publică pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidați/ofertanți, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publică trebuie să includă și valoarea premiilor/primelor respective. Jurisprudență

Art. 26. - Jurisprudență, Reviste (1)

Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunț, la momentul transmiterii invitației de participare. Jurisprudență

Art. 27. - Jurisprudență

(1) În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă își propune să dobândească produse care necesită și operațiuni/lucrări de instalare și punere în funcțiune, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă și valoarea estimată a operațiunilor/lucrărilor respective. Jurisprudență

(2) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opțiune de cumpărare, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor. Jurisprudență

(3) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opțiune de cumpărare, atunci metoda de estimare variază în funcție de durata contractului respectiv, astfel:

a) dacă durata contractului este stabilită și este mai mică sau egală cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv;

b) dacă durata contractului este stabilită și este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv, la care se adaugă și valoarea reziduală estimată a produselor la sfârșitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul; Jurisprudență

c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile.

(4) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul: Jurisprudență

a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privința cantităților achiziționate și valorilor aferente; Jurisprudență

b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări. Jurisprudență

(5) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depășește pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (1)

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 40.000 euro; Modificări (1)

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depășește 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate.

Art. 28. - Jurisprudență

(1) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa prețul total al prestației, dar este posibilă estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variază în funcție de durata contractului respectiv, astfel: Jurisprudență

a) când durata contractului este stabilită și nu depășește 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durată a contractului;

b) când durata contractului nu poate fi determinată sau depășește 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicând valoarea lunară cu 48. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:

a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privința cantităților achiziționate și valorilor aferente; Jurisprudență

b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestații.

(3) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziționare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depășește pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții: Jurisprudență

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 40.000 euro; Modificări (1)

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depășește 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate.

(4) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii de asigurare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum și a altor forme de remunerații aferente serviciilor respective.

(5) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor și a oricăror alte forme de remunerații aferente serviciilor respective.

(6) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite și a oricăror alte forme de remunerații aferente serviciilor respective. Jurisprudență

Art. 29. - Jurisprudență

(1) În cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât și valoarea totală a facilităților menționate. Jurisprudență

(2) În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuția unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, și furnizarea de echipamente, instalații, utilaje sau alte dotări aferente, atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu. Jurisprudență

(3) În cazul în care o lucrare permite execuția pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractantă își propune să atribuie, unuia sau mai multor executanți, contracte distincte de lucrări, atunci valoarea estimată trebuie determinată avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componența lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componența lucrării respective depășește pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ, următoarele condiții: Jurisprudență

a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 250.000 euro; Modificări (1)

b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepție nu depășește 20% din valoarea totală estimată a lucrării. Jurisprudență

Art. 30. - Jurisprudență

În cazul în care autoritatea contractantă își propune să organizeze un concurs de soluții, atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel:

a) dacă concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă, atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenților, inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus această posibilitate în anunțul de participare la concurs;

b) dacă concursul de soluții este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurenților.

Art. 31. - Jurisprudență

În cazul în care autoritatea contractantă își propune să încheie un acord-cadru, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziție publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa durată. Jurisprudență

Art. 32. - Jurisprudență

În cazul în care autoritatea contractantă își propune să utilizeze un sistem de achiziție dinamic, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziție publică ce se anticipează că vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziție dinamic respectiv, pe întreaga sa durată. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Reguli de elaborare a documentației de atribuire

Art. 33. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Documentația de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puțin: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) informații generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; Jurisprudență

b) instrucțiuni privind date limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire; Modificări (1), Jurisprudență

c) dacă sunt solicitate, cerințele minime de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți/candidați pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție; Jurisprudență

d) caietul de sarcini sau documentația descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere;

e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare;

f) informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secțiunea a 3-a; Jurisprudență

g) instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; Jurisprudență

h) informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Jurisprudență

Art. 34. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentația de atribuire instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații privind reglementările referitoare la impozitare, precum și cele referitoare la protecția mediului. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația să precizeze în documentația de atribuire regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare la nivel național și care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodată și obligația de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii. Jurisprudență

Art. 35. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Jurisprudență

(2) Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante. Jurisprudență

(3) Specificațiile tehnice definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, cerințe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranța în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare și instrucțiuni de utilizare a produsului, tehnologii și metode de producție, precum și sisteme de asigurare a calității și condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. În cazul contractelor pentru lucrări, specificațiile tehnice pot face referire, de asemenea, și la prescripții de proiectare și de calcul al costurilor, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor și metodelor de execuție, ca și la orice alte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcție și de diverse acte normative și reglementări generale sau specifice, în legătură cu lucrările finalizate și cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări. Jurisprudență

(4) Specificațiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, atunci când este posibil, necesităților/exigențelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități. Jurisprudență

(5) Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici. Jurisprudență

(6) Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naționale obligatorii, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantă are obligația de a defini specificațiile tehnice: Jurisprudență

a) fie prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naționale care adoptă standarde europene, la omologări tehnice europene, la standarde internaționale sau la alte referințe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu există, atunci specificațiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naționale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul și execuția lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie să fie însoțită de mențiunea sau echivalent; Jurisprudență

b) fie prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanților să determine obiectul contractului de achiziție publică, iar autorității contractante să atribuie contractul respectiv; Jurisprudență

c) fie atât prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), cât și prin referirea la standardele, omologările tehnice, specificațiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumție a conformității cu nivelul de performanță și cu cerințele funcționale respective; Jurisprudență

d) fie prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, și prin referirea la standardele sau omologările tehnice, prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici. Jurisprudență

Art. 36. - Jurisprudență

(1) În cazul în care autoritatea contractantă definește specificațiile tehnice din caietul de sarcini, optând pentru modalitatea prevăzută la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă pe motiv că produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnică nu sunt conforme cu specificațiile precizate, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerințele autorității contractante definite prin specificațiile tehnice. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă definește specificațiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează prin orice mijloc adecvat că produsele, serviciile sau lucrările oferite asigură îndeplinirea performanțelor sau cerințelor funcționale solicitate deoarece sunt conforme cu: Jurisprudență

a) un standard național care adoptă un standard european: Jurisprudență

b) o omologare tehnică europeană; Jurisprudență

c) o specificație tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană; Jurisprudență

d) un standard internațional; Jurisprudență

e) alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. Jurisprudență

(3) În sensul prevederilor alin. (1) și (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Jurisprudență

Art. 37. - Jurisprudență

(1) Performanțele și cerințele funcționale prevăzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificațiile tehnice, pot include și caracteristici de mediu. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce privește performanțele și cerințele funcționale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parțial, specificații definite prin "etichete ecologice" europene, (multi)naționale sau prin orice alte "etichete ecologice", dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență

a) specificațiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achiziție publică; Jurisprudență

b) cerințele pentru "eticheta ecologică" au fost elaborate pe baze științifice;

c) "eticheta ecologică" a fost adoptată printr-o procedură specifică ce a permis implicarea tuturor părților interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producători, distribuitori, organizații de mediu;

d) "eticheta ecologică" este accesibilă/disponibilă oricărei persoane interesate.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul că produsele sau serviciile oferite care dețin o anumită "etichetă ecologică" sunt considerate că îndeplinesc implicit specificațiile tehnice solicitate. Pe de altă parte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă, pentru singurul motiv că produsele sau serviciile ofertate nu dețin "eticheta ecologică" precizată, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat că produsele/serviciile oferite corespund specificațiilor tehnice solicitate. Jurisprudență

(4) În sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevăzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Jurisprudență

Art. 38. - Jurisprudență

(1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicație, dar numai în mod excepțional, în situația în care o descriere suficient de precisă și inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă prin aplicarea prevederilor art. 35 și 36 și numai însoțită de mențiunea sau echivalent. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 39. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiții speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile. Jurisprudență

Art. 40. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea documentației de atribuire de către orice operator economic interesat care înaintează o solicitare în acest sens. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de obținere a documentației de atribuire de către operatorii economici: Modificări (1), Jurisprudență

a) asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire;

b) punerea la dispoziție oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitație de participare a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are dreptul de a stabili un preț pentru obținerea documentației de atribuire, cu condiția ca acest preț să nu depășească costul multiplicării documentației, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia prin poștă. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 4-a Reguli de participare la procedura de atribuire

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.

Art. 42. - Jurisprudență

Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislația statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislația națională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.

Art. 43. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanți care se angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată, în cadrul cărora majoritatea angajaților implicați sunt persoane cu dizabilități, care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiții normale. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă decide să limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci această decizie trebuie să fie precizată explicit în anunțul de participare la procedura de atribuire. Jurisprudență

Art. 44. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare și numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiție necesară pentru buna îndeplinire a contractului. Jurisprudență

Art. 45. - Jurisprudență

(1) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziție publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 46. - Jurisprudență

(1) Candidatul/ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiași proceduri: Modificări (3), Jurisprudență

a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici; Jurisprudență

b) să depună candidatură/ofertă individuală și o altă candidatură/ofertă comună; Jurisprudență

c) să depună ofertă individuală și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

(2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurența. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliată se înțelege orice subiect de drept: Jurisprudență, Reviste (1)

a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă; sau

b) care poate exercita o influență dominantă asupra altui subiect de drept; sau

c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influența dominantă a unui alt subiect de drept. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 5-a Reguli de publicitate

PARAGRAFUL 1
Publicarea anunțurilor

Art. 47. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența atribuirii contractelor de achiziție publică și încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțurile prevăzute la alin. (1) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3A și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Modalitățile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum și conținutul anunțurilor de participare și de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 48. - Jurisprudență

(1) Cu excepția cazului prevăzut la art. 299, autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile prevăzute la art. 47 alin. (1) către operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice. Jurisprudență

(2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, operatorul SEAP are obligația de a asigura transmiterea în format electronic a anunțurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 49. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Operatorul SEAP are obligația de a asigura Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice accesul nerestricționat la anunțurile transmise de către autoritățile contractante, înainte de publicarea acestora. Jurisprudență

(2) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice verifică fiecare anunț transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunțul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124. În termen de două zile lucrătoare de la data primirii anunțului în SEAP, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația: Modificări (1), Jurisprudență

a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunțul respectiv, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare; Modificări (1)

b) fie să respingă publicarea anunțului, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum și asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligația: Jurisprudență

a) de a transmite anunțul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, este prevăzută o obligație în acest sens; operatorul SEAP are obligația de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunțul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii; Jurisprudență

b) de a publica anunțul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. Jurisprudență

(4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunțul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obținerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

(5) În cazul în care, din motive de natură tehnică independente de operatorul SEAP, nu este posibilă transmiterea anunțurilor, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, obligația de transmitere a acestora revine Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Modificări (1)

(6) După publicarea anunțului în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul și către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.

Art. 50. - Jurisprudență

(1) În cazul în care prevederile prezentei ordonanțe de urgență stabilesc obligația publicării anunțului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunțul respectiv nu poate fi publicat la nivel național înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Anunțul publicat la nivel național nu trebuie să conțină alte informații față de cele existente în anunțul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie să menționeze data transmiterii către Comisia Europeană. Jurisprudență

PARAGRAFUL 2
Anunțul de intenție

Art. 51. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de intenție, atunci când urmărește să beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) și dacă: Modificări (1), Jurisprudență

a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de produse din aceeași grupă CPV, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;

b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de servicii care sunt din aceeași categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;

c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. Modificări (4), Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunț de intenție și în alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Publicarea anunțului de intenție nu creează autorității contractante obligația de a efectua respectiva achiziție publică. Jurisprudență

Art. 52. - Jurisprudență

(1) În cazurile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) și b), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de intenție cât mai curând posibil după data începerii anului bugetar.

(2) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de intenție cât mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv.

Art. 53. - Jurisprudență

(1) Anunțul de intenție se publică: Jurisprudență

a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice; sau Modificări (1), Jurisprudență

b) numai în SEAP, cu condiția ca, înainte de publicare, să fi fost transmis un anunț simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunțul de intenție trebuie să conțină și data transmiterii anunțului simplificat către Comisia Europeană.

PARAGRAFUL 3
Anunțul de participare

Art. 54. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de participare atunci când: Jurisprudență

a) inițiază procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau pentru încheierea acordului-cadru; Jurisprudență

b) lansează un sistem dinamic de achiziție;

c) inițiază procesul de atribuire a unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziții, în acest caz publicându-se un anunț simplificat;

d) organizează un concurs de soluții.

Art. 55. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Anunțul de participare se publică în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Jurisprudență

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care: Modificări (2), Jurisprudență

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (3)

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 420.000 euro; Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (1)

c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

PARAGRAFUL 4
Anunțul de atribuire
Jurisprudență

Art. 56. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: Jurisprudență

a) a finalizat procedura de atribuire - licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv sau negociere -, prin atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului-cadru; Modificări (1), Jurisprudență

b) a finalizat un concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător;

c) a atribuit un contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziții.

(2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligația prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, totodată, în anunțul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia. Modificări (1)

Art. 57. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Anunțul de atribuire se publică în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care: Modificări (2), Jurisprudență

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; Modificări (3), Jurisprudență

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 420.000 euro; Modificări (4), Jurisprudență

c) valoarea contractului de lucrări care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. Modificări (3)

SECȚIUNEA a 6-a Reguli speciale de transparență aplicabile achiziției publice de servicii de publicitate Modificări (1)

Art. 58. - Jurisprudență

(1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuală cumulată, fără TVA, estimată mai mare decât echivalentul în lei a 2.000 euro, autoritatea contractantă are obligația de a publica un anunț de participare și un anunț de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe Internet la o adresă dedicată și pe pagina de Internet proprie, acolo unde există. Modificări (3), Jurisprudență

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înțelege orice contract de servicii având ca obiect crearea, producerea și/sau difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Obligația prevăzută la alin. (1) nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secțiunii a 5-a din prezentul capitol. Jurisprudență

(4) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare prevăzut la alin. (1) criteriile de calificare și selecție și, în situația în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunțul trebuie să fie însoțit de un referat de oportunitate prin care se justifică rațiunea achiziției serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit și criteriile de măsurare a rezultatului obținut. Jurisprudență

(5) În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligația de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziției serviciilor de publicitate.

(6) Contractele de publicitate media trebuie să conțină în mod obligatoriu și următoarele clauze specifice referitoare la obligația părților de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puțin la următoarele informații: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final și termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.

(7) Accesul publicului la informațiile menționate la alin. (6) se realizează prin grija autorității contractante care are obligația de a deține informații actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului.

(8) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menționarea denumirii autorității/autorităților contractante în materialul publicitar. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 7-a Reguli de comunicare și de transmitere a datelor

Art. 59. - Jurisprudență

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, trebuie să fie transmise în scris. Jurisprudență

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Jurisprudență

(3) Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective. Jurisprudență

Art. 60. - Jurisprudență

(1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalități: Jurisprudență

a) prin poștă; Jurisprudență

b) prin fax; Jurisprudență

c) prin mijloace electronice; Jurisprudență

d) prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a)-c). Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentația de atribuire, modalitățile de comunicare pe care intenționează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii. Jurisprudență

Art. 61. - Jurisprudență

(1) Modalitățile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restricționeze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. Jurisprudență

(2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum și caracteristicile lor tehnice trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic și trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare și comunicare. Jurisprudență

(3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică. Jurisprudență

Art. 62. - Jurisprudență

(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitățile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urmă caz operatorul economic având obligația de a confirma solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, să fie confirmată, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisă prin poștă sau prin mijloace electronice. În acest caz, autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare cerința respectivă, precum și termenul în care aceasta trebuie îndeplinită. Jurisprudență

Art. 63. - Jurisprudență

(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin poștă sau, dacă autoritatea contractantă prevede această posibilitate, prin mijloace electronice. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă stabilește că ofertele urmează să fie transmise prin poștă, ofertantul are, în mod implicit, și dreptul de a depune oferta direct la sediul autorității contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta.

Art. 64. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitările de participare și/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice, numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerințe:

a) informațiile referitoare la posibilitățile specifice de transmitere electronică, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; Jurisprudență

b) dispozitivele electronice de recepționare garantează în mod corespunzător integritatea și confidențialitatea datelor recepționate; Jurisprudență

c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limită de transmitere documentele, certificatele, declarațiile și altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V secțiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.

Art. 65. - Jurisprudență

În sensul prevederilor art. 64 garantarea integrității și confidențialității datelor recepționate presupune faptul că dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le dețin și/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puțin următoarelor condiții: Jurisprudență

a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare, precum și, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;

b) înainte de data limită de transmitere a datelor, nici o persoană nu are acces la datele transmise;

c) în cazul în care interdicția de acces prevăzută la lit. b) a fost încălcată, acest acces neautorizat este clar detectabil; Jurisprudență

d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepționate;

e) accesul la datele recepționate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o acțiune simultană a cel puțin două persoane/sisteme autorizate și numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d); Jurisprudență

f) după data de vizualizare a datelor recepționate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 8-a Reguli de evitare a conflictului de interese Jurisprudență

Art. 66. - Jurisprudență

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. Jurisprudență

Art. 67. - Modificări (1), Jurisprudență

Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența.

Art. 68. - Modificări (1), Jurisprudență

Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Art. 69. - Jurisprudență

Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: Jurisprudență

a) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați sau persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați; Modificări (1), Jurisprudență

b) soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați; Jurisprudență

c) persoane care constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 70. - Jurisprudență

Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauza imorală. Jurisprudență

CAPITOLUL III Proceduri de atribuire Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Etape premergătoare inițierii procedurii de atribuire

Art. 71. - Jurisprudență

Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și, pe de altă parte, data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă are obligația de a stabili perioada respectivă în funcție de complexitatea contractului și/sau de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor și pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentația de atribuire. Jurisprudență

Art. 72. - Modificări (1), Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la fața locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini, precum și în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentația de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limită stabilite de prezenta ordonanță de urgență, deși a primit în timp util o solicitare în acest sens. Într-o astfel de situație, data limită de depunere a ofertelor se decalează cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obținerea informațiilor complete și relevante pentru elaborarea ofertei. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Licitația deschisă Jurisprudență

Art. 73. - Jurisprudență

(1) Procedura de licitație deschisă se desfășoară, de regulă, într-o singură etapă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitație electronică, caz în care are obligația de a anunța această decizie în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Jurisprudență

Art. 74. - Jurisprudență, Reviste (1)

Licitația deschisă se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care solicită operatorilor economici interesați depunerea de oferte.

Art. 75. - Jurisprudență

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 52 de zile. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile. Jurisprudență

(3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunțul de intenție a conținut toate informațiile care sunt prevăzute pentru anunțul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunțului de intenție - și a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni și cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului de participare. Jurisprudență

(4) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile. Jurisprudență

(5) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1), precum și cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (4) cu 5 zile. Jurisprudență

(6) Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă. Jurisprudență

Art. 76. - Jurisprudență

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puțin 28 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Modificări (2), Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. Jurisprudență

(3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.

Art. 77. - Jurisprudență

(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire. Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Operatorul economic interesat are obligația de a întreprinde diligențele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de două zile înainte de data limită de depunere a ofertei. Jurisprudență

Art. 78. - Jurisprudență

(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toți operatorii economici care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. Jurisprudență

Art. 79. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertei. Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are, totuși, obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 80. - Modificări (4), Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la data și locul indicate în anunțul de participare. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Licitația restrânsă

Art. 81. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Procedura de licitație restrânsă se desfășoară, de regulă, în două etape: Jurisprudență

a) etapa de selectare a candidaților, prin aplicarea criteriilor de selecție;

b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidații selectați, prin aplicarea criteriului de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitație electronică, caz în care are obligația de a anunța această decizie în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

Art. 82. - Jurisprudență

Licitația restrânsă se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care se solicită operatorilor economici interesați depunerea de candidaturi. Jurisprudență

Art. 83. - Jurisprudență

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În cazul în care, din motive de urgență, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puțin de 15 zile. Jurisprudență

(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile și perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile. Jurisprudență

Art. 84. - Modificări (2), Jurisprudență

Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 16 zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor.

Art. 85. - Jurisprudență

(1) Orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitație restrânsă. Jurisprudență

(2) În etapa prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidați care vor fi selectați pentru a depune oferta, cu condiția să existe un număr suficient de candidați disponibili. Atunci când selectează candidații, autoritatea contractantă are obligația de a aplica criterii obiective și nediscriminatorii, referitoare numai la capacitatea tehnică și economico-financiară. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare criteriile de selecție și regulile aplicabile, numărul minim al candidaților pe care intenționează să-i selecteze și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Jurisprudență

(4) Numărul minim al candidaților indicat în anunțul de participare prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mic de 5. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 86. - Jurisprudență

(1) Numărul de candidați selectați după prima etapă a licitației restrânse trebuie să fie cel puțin egal cu numărul minim indicat în anunțul de participare. Jurisprudență

(2) În cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de selecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: Jurisprudență

a) fie de a anula procedura de licitație restrânsă; Reviste (1)

b) fie de a continua procedura de licitație restrânsă numai cu acei candidați care îndeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este, totuși, suficient pentru a asigura o concurență reală. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 87. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite concomitent o invitație de participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă tuturor candidaților selectați.

(2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitației restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecție.

Art. 88. - Modificări (1)

(1) Invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

a) referințe privind anunțul de participare publicat;

b) data limită stabilită pentru depunerea ofertelor; Modificări (1)

c) adresa la care se transmit ofertele;

d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

e) data deschiderii ofertelor; Modificări (1)

f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire.

(3) În cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a include în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective. Jurisprudență

Art. 89. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 40 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Modificări (1)

(2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile, de regulă, și în nici un caz până la mai puțin de 22 de zile. Jurisprudență

(3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunțul de intenție a conținut toate informațiile care sunt prevăzute pentru anunțul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunțului de intenție - și a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni și cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.

(4) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. Jurisprudență

(5) Reducerea prevăzută la alin. (4) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.

(6) În cazul în care, din motive de urgență, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. (1) și (2), precum și cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puțin de 12 zile. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 90. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 22 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Modificări (2), Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu încă 5 zile.

(3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.

(4) În cazul în care, din motive de urgență, numărul de zile prevăzut la alin. (1) sau cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (2) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puțin de 12 zile.

Art. 91. - Jurisprudență

(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toți candidații selectați, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 92. - Jurisprudență

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertei. Modificări (2), Jurisprudență

(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are, totuși, obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 93. - Modificări (2), Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la data și locul indicate în invitația de participare. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 4-a Dialogul competitiv

Art. 94. - Jurisprudență, Reviste (1)

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziție publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită;

b) aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziție publică în cauză.

Art. 95. - Jurisprudență

În sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebită este considerat acel contract de achiziție publică pentru care autoritatea contractantă nu este, în mod obiectiv, în măsură:

a) să definească specificațiile tehnice capabile să îi satisfacă necesitățile și exigențele; și/sau

b) să stabilească montajul financiar și/sau cadrul juridic de implementare a proiectului. Jurisprudență

Art. 96. -

Procedura de dialog competitiv se desfășoară în trei etape: Jurisprudență

a) etapa de preselecție a candidaților;

b) etapa de dialog cu candidații admiși în urma preselecției, pentru identificarea soluției/soluțiilor apte să răspundă necesităților autorității contractante și în baza căreia/cărora candidații vor elabora și vor depune oferta finală;

c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.

Art. 97. -

Dialogul competitiv se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care se solicită operatorilor economici interesați depunerea de candidaturi.

Art. 98. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile. Modificări (1)

(2) În cazul în care anunțul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.

Art. 99. - Modificări (2)

Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor.

Art. 100. -

Orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.

Art. 101. - Jurisprudență

(1) Atunci când preselectează candidații, autoritatea contractantă are obligația de a aplica criterii obiective și nediscriminatorii referitoare numai la capacitatea tehnică și cea economico-financiară a candidaților. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare criteriile de preselecție și regulile aplicabile, numărul minim al candidaților pe care intenționează să îi preselecteze și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Jurisprudență

(3) Numărul minim indicat în anunțul de participare prevăzut la alin. (2) nu trebuie să fie mai mic de 3. Modificări (1)

Art. 102. - Jurisprudență

(1) Numărul de candidați admiși în cea de-a doua etapă a dialogului competitiv trebuie să fie cel puțin egal cu numărul minim indicat în anunțul de participare. Jurisprudență

(2) În cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:

a) fie de a anula procedura de dialog competitiv; Reviste (1)

b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acei candidați care îndeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este totuși suficient pentru a asigura o concurență reală. Modificări (1)

Art. 103. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite, concomitent, o invitație de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaților admiși.

(2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecție.

Art. 104. - Jurisprudență

(1) Invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

a) referințe privind anunțul de participare publicat;

b) adresa la care va avea loc dialogul și data lansării acestuia; Modificări (1)

c) limba/limbile în care se va derula dialogul;

d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire, care va include și documentația descriptivă.

(3) În cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a include în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective.

Art. 105. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul documentației descriptive cel puțin o descriere a necesităților, obiectivelor și constrângerilor autorității contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluțiilor viabile, precum și, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanților la dialog. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentației descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluții discutate. Reducerea succesivă a soluțiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliți în documentația de atribuire.

Art. 106. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. În cadrul acestui dialog se discută opțiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum și orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluțiile identificate să corespundă necesităților obiective ale autorității contractante.

(2) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligația de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal față de toți participanții. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanți un avantaj suplimentar în raport cu ceilalți.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluția propusă și alte informații confidențiale prezentate de acesta. Jurisprudență

(4) Autoritatea contractantă derulează dialogul până când identifică soluția/soluțiile corespunzătoare necesităților sale obiective. Jurisprudență

(5) După ce a declarat închisă etapa de dialog și a anunțat participanții cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligația de a invita participanții selectați să depună oferta finală, ofertă care se elaborează pe baza soluției/soluțiilor identificate în cursul acestei etape și care trebuie să conțină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.

Art. 107. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale.

(2) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanții selectați pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.

Art. 108. -

Invitația de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: Jurisprudență

a) referințe privind anunțul de participare publicat;

b) data limită stabilită pentru depunerea ofertelor; Modificări (1)

c) adresa la care se transmit ofertele; Jurisprudență

d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

e) data deschiderii ofertelor; Modificări (1)

f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare.

Art. 109. - Jurisprudență

(1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, detalieri și nuanțări ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentația de atribuire, iar oferta câștigătoare se stabilește conform prevederilor art. 198 alin. (2). Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat că a depus cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic să reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia. Jurisprudență

(3) În oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), clarificările, detalierile, nuanțările, informațiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluțiilor care au stat la baza lansării invitației de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenței sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalți ofertanți. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 5-a Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Art. 110. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai în următoarele cazuri: Modificări (1), Jurisprudență

a) atunci când, în urma aplicării licitației deschise, licitației restrânse sau a dialogului competitiv, au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii inițiale de licitație deschisă, licitație restrânsă sau dialog competitiv și numai dacă cerințele inițiale prevăzute în documentația de atribuire nu sunt modificate substanțial; Modificări (2), Jurisprudență

b) în situații excepționale, temeinic motivate, atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare inițială globală a prețului viitorului contract de achiziție publică;

c) atunci când serviciile care urmează să fie achiziționate, îndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implică proiectarea lucrărilor, sunt de așa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziție publică prin aplicarea licitației deschise sau licitației restrânse; Jurisprudență

d) atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice, și numai dacă acestea nu se realizează pentru obținerea unui profit și nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a nu transmite spre publicare anunțul de participare dacă invită la negocieri numai și pe toți acei ofertanți care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție în cadrul procedurii anterioare și care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentația de atribuire. Jurisprudență

Art. 111. - Jurisprudență

În cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a anunța această decizie în anunțul de participare și în documentația descriptivă. Jurisprudență

Art. 112. -

Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare, prin care se solicită operatorilor economici interesați depunerea de candidaturi.

Art. 113. - Jurisprudență

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În cazul în care, din motive de urgență, numărul de zile prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puțin de 15 zile. Jurisprudență

(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile și perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.

Art. 114. - Modificări (2)

Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 12 zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor.

Art. 115. -

(1) Orice operator economic are dreptul de a solicita și de a obține un exemplar al documentației descriptive.

(2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligația de a pune documentația descriptivă la dispoziția operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Documentația descriptivă trebuie să conțină o descriere a necesităților, obiectivelor și constrângerilor autorității contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile. Jurisprudență

Art. 116. - Jurisprudență

(1) Orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Jurisprudență

(2) Înainte de începerea negocierilor, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o preselecție a candidaților care vor participa la negocieri, utilizând în acest sens numai criterii referitoare la capacitatea tehnică și cea economico-financiară. Modificări (1)

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare criteriile de preselecție și regulile aplicabile, numărul minim al candidaților pe care intenționează să îi preselecteze și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Jurisprudență

(4) Numărul minim al candidaților indicat în anunțul de participare prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mic de 3. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 117. - Jurisprudență

(1) Numărul de candidați preselectați trebuie să fie cel puțin egal cu numărul minim indicat în anunțul de participare.

(2) În cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:

a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare; Reviste (1)

b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai cu acei candidați care îndeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este totuși suficient pentru a asigura o concurență reală. Modificări (1)

Art. 118. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite, concomitent, o invitație de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare tuturor candidaților preselectați. Jurisprudență

(2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecție. Jurisprudență

Art. 119. - Jurisprudență

Invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

a) referințe privind anunțul de participare publicat;

b) adresa la care va avea loc dialogul și data lansării acestuia; Modificări (2)

c) limba/limbile în care se va derula dialogul; Modificări (1)

d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare; Jurisprudență

e) informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secțiunea a 3-a.

Art. 120. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare și juridice ale viitorului contract. Jurisprudență

(2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal față de toți candidații. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidați un avantaj în raport cu ceilalți. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauză, propunerea de ofertă sau alte informații confidențiale prezentate de acesta. Jurisprudență

Art. 121. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentației descriptive posibilitatea de a desfășura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliți în documentația de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea și stabilirea, pe baza criteriilor de atribuire, a celei mai avantajoase propuneri de ofertă din punct de vedere economic. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita candidatului de la care, în urma negocierilor, a obținut cea mai avantajoasă propunere de ofertă din punct de vedere economic, să reconfirme rezultatul negocierilor, prin depunerea unei oferte finale.

(4) Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finală, să aducă modificări elementelor stabilite în procesul de negociere.

SECȚIUNEA a 6-a Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Art. 122. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai în următoarele cazuri:

a) atunci când, în urma aplicării licitației deschise sau restrânse, nu a fost prezentată nici o ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii inițiale de licitație deschisă sau licitație restrânsă și numai dacă cerințele inițiale prevăzute în documentația de atribuire nu sunt modificate substanțial; autoritatea contractantă are, în acest caz, și obligația de a transmite o informare către Comisia Europeană, dacă această informare este solicitată; Jurisprudență

b) atunci când, din motive tehnice, artistice ori pentru motive legate de protecția unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziție publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; Jurisprudență, Reviste (1)

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitației deschise, a licitației restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nici o formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, și numai dacă acestea nu se realizează pentru obținerea unui profit și nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente;

e) atunci când este necesară achiziționarea, de la furnizorul inițial, a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii echipamentelor/instalațiilor livrate anterior, și numai dacă schimbarea furnizorului inițial ar pune autoritatea contractantă în situația de a achiziționa produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilități sau dificultăți tehnice sporite de operare și întreținere. Perioada în care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie să depășească, de regulă, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare inițial; Modificări (1), Jurisprudență

f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri, iar achiziția acestora se realizează prin operațiuni pe piața de disponibil; Modificări (1), Jurisprudență

g) atunci când produsele pot fi achiziționate în condiții deosebit de avantajoase, de la un operator economic care își lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; Jurisprudență

h) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluții, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite inițial, concurentului câștigător sau unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz, autoritatea contractantă având obligația de a transmite invitație la negocieri tuturor concurenților câștigători; Jurisprudență

i) atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții: Modificări (3), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

- atribuirea să fie făcută contractantului inițial;

- lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

- valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări și servicii suplimentare/adiționale nu depășește 50% din valoarea contractului inițial; Modificări (2)

j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă își propune să achiziționeze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziționate prin atribuirea contractului inițial și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

- atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

- contractul de lucrări/servicii inițial a fost atribuit prin procedura de licitație deschisă sau restrânsă;

- valoarea estimată a contractului inițial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziționate ulterior;

- în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective;

- autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la atribuirea contractului inițial.

Art. 123. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care acest lucru este posibil și în măsura în care nu se încalcă condițiile prevăzute la art. 122 lit. h), i) și j), autoritatea contractantă are obligația de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurență reală.

SECȚIUNEA a 7-a Cererea de oferte Jurisprudență

Art. 124. - Modificări (5), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziție publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: Modificări (1)

a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro; Jurisprudență

b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro; Jurisprudență

c) pentru contractul de lucrări: 250.000 euro. Referințe (1), Jurisprudență

Art. 125. - Jurisprudență

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se inițiază prin publicarea în SEAP a unei invitații de participare la procedura de atribuire. Jurisprudență

(2) Invitația de participare cuprinde cel puțin următoarele informații: Jurisprudență

a) data limită stabilită pentru primirea ofertelor; Modificări (1)

b) adresa la care se transmit ofertele;

c) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

d) dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menționarea acestora; Jurisprudență

e) o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit;

f) modul de obținere a documentației de atribuire. Jurisprudență

(3) În cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligația de a include în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective.

Art. 126. - Jurisprudență

(1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica invitația de participare în SEAP, cu condiția să o transmită către cel puțin 3 operatori economici. Jurisprudență

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are dreptul, în cazuri temeinic justificate, să solicite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice exceptarea de la obligația prevăzută la art. 125 alin. (1), pentru o perioadă care nu poate depăși mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentată nu este pertinentă.

Art. 127. - Jurisprudență

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare invitația de participare cu cel puțin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării invitației de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, să reducă perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile. Jurisprudență

(3) Operatorul SEAP are obligația de a publica invitația de participare și, dacă este cazul, documentația de atribuire, în cel mult o zi de la primire.

Art. 128. - Jurisprudență

Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Art. 129. - Modificări (1), Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la data și locul indicate în invitația de participare.

Art. 130. - Jurisprudență

(1) În cazul prevăzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de cerere de oferte dacă, în urma transmiterii invitației de participare, nu au fost depuse cel puțin două oferte corespunzătoare. Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractantă are obligația ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, să transmită invitație de participare și către alți operatori economici de la care există premisele obținerii de ofertă. În cazul în care, după aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractantă primește doar o singură ofertă corespunzătoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziție publică ofertantului respectiv. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 8-a Concursul de soluții

Art. 131. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedură independentă, în care concurenții pot obține premii și/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.

Art. 132. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de concurs orice informație, cerință, regulă, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potențialilor concurenți o informare completă și corectă cu privire la modul de aplicare a concursului de soluții.

Art. 133. -

Documentația de concurs trebuie să cuprindă cel puțin:

a) informații generale privind autoritatea contractantă;

b) instrucțiuni privind date limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs;

c) cerințele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite, precum și documentele care urmează să fie prezentate de concurenți pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor respective;

d) ansamblul cerințelor pe baza cărora concurenții urmează să elaboreze și să prezinte proiectul;

e) cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă;

f) angajamentul autorității contractante de a încheia contractul de servicii cu câștigătorul sau cu unul dintre câștigătorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;

g) informații detaliate și complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câștigător/câștigătoare.

Art. 134. -

(1) Concursul de soluții se inițiază prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care solicită operatorilor economici interesați depunerea de proiecte. Anunțul trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 3D și se elaborează în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.

(2) Numărul de zile dintre data publicării anunțului de participare și data depunerii proiectelor trebuie să fie stabilit astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea acestora.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de participare cu cel puțin 52 de zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

Art. 135. -

În cazul în care autoritatea contractantă solicită transmiterea electronică a proiectelor, condițiile prevăzute la art. 64 și 65 se aplică în mod corespunzător.

Art. 136. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările și arhivarea informațiilor să se realizeze într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor comunicate de concurenți.

(2) Conținutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămână confidențial cel puțin până la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor proiecte numai după această dată.

Art. 137. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecție preliminară a concurenților, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentația de concurs.

(2) Numărul de concurenți selectați trebuie să fie suficient astfel încât să asigure o concurență reală.

Art. 138. -

(1) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluții, autoritatea contractantă are obligația de a numi un juriu format din cel puțin 3 membri, persoane fizice independente față de concurenți, cu pregătire profesională și experiență relevantă în domeniu, precum și cu probitate morală recunoscută.

(2) În cazul în care concurenților li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puțin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă.

Art. 139. - Jurisprudență

(1) Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie. Jurisprudență

(2) Juriul este autonom în deciziile și opiniile pe care le emite.

Art. 140. - Jurisprudență

(1) Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunțul de concurs.

(2) Juriul are obligația de a întocmi un raport, semnat de toți membrii săi, care trebuie să cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observații specifice, precum și, dacă este cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate.

Art. 141. - Jurisprudență

(1) Juriul are dreptul de a invita concurenții să răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la soluția/proiectul propus.

(2) Juriul are obligația de a elabora procese-verbale complete ale discuțiilor derulate conform prevederilor alin. (1).

CAPITOLUL IV Modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție publică Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Acordul-cadru

Art. 142. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia acordul-cadru, de regulă prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă. Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanțele specifice prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență

Art. 143. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența.

Art. 144. -

(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depășească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepționale și pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv. Jurisprudență

(2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autoritățile contractante și operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv. Jurisprudență

Art. 145. - Jurisprudență

Atunci când atribuie un contract de achiziție publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanțiale ale elementelor/condițiilor stabilite inițial prin acordul-cadru respectiv.

Art. 146. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecție și atribuire prevăzute la cap. V.

Art. 147. - Jurisprudență

(1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin: Jurisprudență

a) obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea tehnică;

b) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractele de achiziție publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru respectiv. Jurisprudență

(3) De fiecare dată când intenționează să atribuie un contract de achiziție publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligația de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcție de necesități, completarea ofertei. Jurisprudență

Art. 148. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte corespunzătoare. Jurisprudență

Art. 149. - Jurisprudență

(1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin: Jurisprudență

a) obligațiile pe care fiecare dintre operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică;

b) prețul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulți operatori economici: Jurisprudență

a) fie fără reluarea competiției; Jurisprudență

b) fie prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condițiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru. Jurisprudență

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. b): Jurisprudență

a) fie respectând elementele/condițiile prevăzute în acordul-cadru;

b) fie, dacă nu toate elementele/condițiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiții prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv. Jurisprudență

Art. 150. - Jurisprudență

În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligația de a relua competiția respectând următoarea procedură: Jurisprudență

a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; Jurisprudență

b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligația de a ține cont de aspecte precum complexitatea obiectului și timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;

c) ofertele se prezintă în scris, iar conținutul lor rămâne confidențial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat;

d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentația în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru. Modificări (2), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Sistemul de achiziție dinamic

Art. 151. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziție dinamic numai pentru achiziția unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piață satisfac nevoile autorității contractante. Modificări (1)

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziție dinamic astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența.

(3) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesați sau participanților la sistemul de achiziție dinamic.

Art. 152. -

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziție dinamic să depășească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepționale, temeinic justificate.

Art. 153. -

Autoritatea contractantă are obligația de a respecta regulile procedurii de licitație deschisă în toate fazele sistemului de achiziție dinamic.

Art. 154. -

În scopul lansării sistemului dinamic de achiziție și atribuirii contractelor de achiziție publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare și transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 și 65.

Art. 155. -

Atunci când lansează un sistem de achiziție dinamic, autoritatea contractantă are obligația:

a) de a publica un anunț de participare în care se precizează clar faptul că pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziție publică se utilizează un sistem dinamic de achiziție, precum și adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă;

b) de a indica în caietul de sarcini, alături de caracteristicile produselor care urmează să fie achiziționate, și informațiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilități și instrucțiuni de accesare;

c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicării anunțului de participare și până la închiderea sistemului de achiziție dinamic, accesul nerestricționat, direct și complet la conținutul documentației de atribuire.

Art. 156. -

(1) După lansarea sistemului de achiziție dinamic și pe întreaga perioadă de existență a acestuia, autoritatea contractantă are obligația de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativă, cu scopul de a fi admis în sistem.

(2) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligația de a verifica dacă ofertantul îndeplinește criteriile de calificare stabilite și dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerințele din caietul de sarcini.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.

(4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziție dinamic sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.

Art. 157. -

Ofertantul are dreptul de a-și îmbunătăți oferta orientativă în orice moment, cu condiția ca propunerea tehnică să respecte în continuare cerințele din caietul de sarcini.

Art. 158. - Jurisprudență

(1) În scopul atribuirii contractelor de achiziție publică prin sistemul dinamic de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a publica, pentru fiecare contract în parte, un nou anunț de participare simplificat, prin care toți operatorii economici interesați sunt invitați să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili o dată limită de depunere a ofertelor orientative, care nu trebuie să fie mai devreme de 15 zile de la data publicării anunțului de participare simplificat prevăzut la alin. (1). Modificări (2)

Art. 159. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a invita toți ofertanții admiși în sistemul dinamic de achiziție să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziție publică care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens o dată limită pentru depunere.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanții să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. 158 alin. (2).

Art. 160. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunțul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziție dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acuratețe în cadrul invitației prevăzute la art. 159 alin. (1).

SECȚIUNEA a 3-a Licitația electronică

Art. 161. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitația electronică în următoarele situații: Jurisprudență

a) ca o etapă finală a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, și numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini; Modificări (1), Jurisprudență

b) la reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condițiile prevăzute la art. 149 alin. (4) și art. 150;

c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică prin utilizarea unui sistem de achiziție dinamic.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța decizia de utilizare a licitației electronice în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Jurisprudență

Art. 162. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitația electronică astfel încât:

a) să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența; Jurisprudență

b) să modifice obiectul contractului de achiziție publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

Art. 163. - Modificări (1), Jurisprudență

Atribuirea contractelor de servicii și de lucrări, care presupun prestații intelectuale cum ar fi consultanță, proiectare și altele asemenea, nu pot face obiectul licitației electronice.

Art. 164. - Jurisprudență

Atunci când intenționează să utilizeze licitația electronică, autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul informațiilor și instrucțiunilor prevăzute la art. 33 și următoarele precizări specifice:

a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiția ca respectivele elemente să fie cuantificabile și să poată fi exprimate în cifre sau procente; Jurisprudență

b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătățite, astfel cum rezultă acestea din specificațiile care definesc obiectul contractului; Jurisprudență

c) informațiile care urmează a fi puse la dispoziție ofertanților în cursul licitației electronice și momentul când aceste informații vor fi disponibile; Jurisprudență

d) informațiile relevante privind procesul licitației electronice; Jurisprudență

e) condițiile în care ofertanții vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferențele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;

f) informațiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condițiile tehnice și modalitățile concrete de realizare a conectării.

Art. 165. - Jurisprudență

(1) Înainte de lansarea unei licitații electronice, autoritatea contractantă are obligația de a realiza o evaluare inițială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentația de atribuire. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a invita toți ofertanții care au depus oferte corespunzătoare să prezinte prețuri noi și/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitația se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanților respectivi. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Invitația trebuie să precizeze data și momentul de start al licitației electronice, precum și orice informație necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat. Jurisprudență

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitația electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitațiile. Jurisprudență

Art. 166. - Jurisprudență

În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", invitația prevăzută la art. 165 alin. (3) trebuie să conțină și informații referitoare la:

a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;

b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcție de noile prețuri și/sau noile valori prezentate de ofertanți. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicați pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunțul de participare sau din documentația de atribuire.

Art. 167. - Jurisprudență

(1) În cadrul licitației electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă: Jurisprudență

a) fie numai la prețuri, în cazul în care criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut; Jurisprudență

b) fie la prețuri și/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentația de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Jurisprudență

(2) Licitația electronică se desfășoară în mai multe runde succesive. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 168. - Jurisprudență

(1) În cursul fiecărei runde a licitației electronice, autoritatea contractantă are obligația de a comunica instantaneu tuturor ofertanților cel puțin informațiile necesare acestora pentru a-și determina, în orice moment, poziția pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica și alte informații privind: Jurisprudență

a) numărul participanților în runda respectivă a licitației electronice;

b) prețuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alți ofertanți, numai dacă documentația de atribuire a prevăzut această posibilitate.

(2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților.

Art. 169. - Jurisprudență

(1) Licitația electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinație a următoarelor modalități: Jurisprudență

a) la un moment precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare; Jurisprudență

b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfășurare a fost precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare; Jurisprudență

c) atunci când nu se mai primesc prețuri și/sau valori noi care îndeplinesc cerințele cu privire la diferențele minime impuse; în acest caz, invitația de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitației electronice.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obținut în urma finalizării licitației electronice. Jurisprudență

CAPITOLUL V Atribuirea contractului de achiziție publică Referințe (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Oferta. Oferte alternative

Art. 170. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Jurisprudență

Art. 171. - Jurisprudență

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Comentarii expert (1)

Art. 172. - Jurisprudență

(1) Operatorul economic are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere stabilite în anunțul sau în invitația de participare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Jurisprudență

(3) Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Jurisprudență

(4) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Jurisprudență

Art. 173. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanților să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic". Jurisprudență

(2) Anunțul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. În cazul în care această precizare lipsește, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Jurisprudență

Art. 174. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligația de a preciza în caietul de sarcini cerințele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea lor. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerințele minime prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

Art. 175. - Jurisprudență

În cazul în care a anunțat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă având ca singură motivație faptul că, dacă aceasta este declarată câștigătoare:

a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de servicii; sau

b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de furnizare.

SECȚIUNEA a 2-a Selecția și calificarea candidaților/ofertanților Jurisprudență

PARAGRAFUL 1
Criterii de calificare și selecție

Art. 176. - Jurisprudență, Reviste (2)

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare și selecție referitoare numai la: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) situația personală a candidatului sau ofertantului; Jurisprudență

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale; Jurisprudență

c) situația economică și financiară; Jurisprudență

d) capacitatea tehnică și/sau profesională; Jurisprudență, Doctrină (1)

e) standarde de asigurare a calității; Jurisprudență

f) standarde de protecție a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. e). Jurisprudență

Art. 177. - Jurisprudență

(1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare și selecție formulate în conformitate cu prevederile art. 176. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaților/ofertanților obligativitatea prezentării unei certificări specifice, aceștia din urmă având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerințe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerințe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate. Jurisprudență

(3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalități de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel național, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele și modul de funcționare a sistemului. Jurisprudență

Art. 178. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru aplicarea criteriilor de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) și d), autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul anunțului de participare cerințele minime pe care ofertanții/candidații trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați calificați, conform prevederilor paragrafelor 4 și 5 din prezenta secțiune. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerințe minime referitoare la situația economică și financiară și/sau la capacitatea tehnică și profesională, care ar conduce la restricționarea participării la procedura de atribuire. Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 179. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Autoritatea contractantă are obligația de a respecta principiul proporționalității atunci când stabilește criteriile de calificare și selecție, precum și nivelul cerințelor minime solicitate, luând în considerare exigențele specifice impuse de natura și complexitatea contractului care urmează să fie atribuit. Jurisprudență

PARAGRAFUL 2
Situația personală a candidatului sau a ofertantului

Art. 180. - Jurisprudență, Reviste (2)

Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani.

Art. 181. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situații: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; Modificări (2), Jurisprudență

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. a); Jurisprudență

c) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit; Jurisprudență

d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; Jurisprudență

e) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situația proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d). Modificări (1), Jurisprudență

Art. 182. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 180 și 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. Jurisprudență

(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește situația personală a respectivilor candidați/ofertanți, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 180 și 181, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Jurisprudență

PARAGRAFUL 3
Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Art. 183. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul/candidatul este stabilit. Jurisprudență

PARAGRAFUL 4
Situația economică și financiară

Art. 184. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică să facă dovada situației sale economice și financiare. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea situației economice și financiare, atunci aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Jurisprudență

Art. 185. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Demonstrarea situației economice și financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: Jurisprudență

a) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; Jurisprudență

b) bilanțul contabil sau extrase de bilanț, în cazul în care publicarea acestor bilanțuri este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul/candidatul; Jurisprudență

c) declarații privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informațiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-și demonstra situația economică și financiară și prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a candidatului/ofertantului. Jurisprudență

Art. 186. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Capacitatea economică și financiară a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă. Jurisprudență

(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180. Modificări (3), Jurisprudență

(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2). Jurisprudență, Reviste (1)

PARAGRAFUL 5
Capacitatea tehnică și/sau profesională

Art. 187. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică să facă dovada capacității sale tehnice și/sau profesionale. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale, atunci aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Jurisprudență

(3) Capacitatea tehnică și/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcție de experiența, aptitudinile, eficiența și eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării informațiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 188. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: Jurisprudență, Comentarii expert (2)

a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declarație a operatorului economic; Jurisprudență, Reviste (1)

b) o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare; Jurisprudență

c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității; Jurisprudență

d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante; Jurisprudență

e) mostre, descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: Jurisprudență, Reviste (1)

a) o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic; Jurisprudență, Reviste (1)

b) o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare; Jurisprudență

c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității; Jurisprudență

d) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii; Jurisprudență, Reviste (1)

e) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; Jurisprudență

f) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii; Jurisprudență

g) informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii; Jurisprudență

h) informații privind proporția în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanți și specializarea acestora. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: Jurisprudență, Reviste (1)

a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări și care vor conține valori, perioada și locul execuției lucrărilor, modul de îndeplinire a obligațiilor, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați; Modificări (1), Jurisprudență

b) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității; Jurisprudență, Reviste (2)

c) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor; Jurisprudență, Reviste (1)

d) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; Jurisprudență

e) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; Jurisprudență

f) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. Jurisprudență

Art. 189. - Jurisprudență

(1) În cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care urmează să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autorități competente aparținând statului în care operatorul economic este stabilit și cu condiția acordului acestei autorități - capacitățile de producție ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului, metodele de studiu și cercetare utilizate, precum și măsurile aplicate pentru controlul calității. Jurisprudență

Art. 190. - Jurisprudență

(1) Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă. Jurisprudență

(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului/candidatului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana ce asigură susținerea tehnică nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180. Modificări (4), Jurisprudență

(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică și profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2). Jurisprudență

PARAGRAFUL 6
Standarde de asigurare a calității

Art. 191. - Jurisprudență

În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea. Jurisprudență

Art. 192. - Jurisprudență

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

Art. 193. - Jurisprudență

În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

PARAGRAFUL 7
Standarde de protecție a mediului

Art. 194. - Jurisprudență

În cazul în care solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie să se raporteze:

a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic și Audit (EMAS);

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

Art. 195. - Jurisprudență

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

Art. 196. - Jurisprudență

În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului. Comentarii expert (1)

SECȚIUNEA a 3-a Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică

Art. 197. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.

Art. 198. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică poate fi numai: Jurisprudență

a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; Jurisprudență

b) fie, în mod exclusiv, prețul cel mai scăzut. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Jurisprudență

Art. 199. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare sau în documentația de atribuire cel puțin ordinea descrescătoare a importanței factorilor de evaluare care urmează să fie utilizați. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuți la alin. (1), pot fi, alături de preț: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcțional, caracteristici de mediu, costuri de funcționare, raportul cost/eficiență, servicii post-vânzare și asistență tehnică, termen de livrare sau de execuție, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Jurisprudență

(3) Factorii de evaluare a ofertei, precum și ponderea relativă a acestora sau algoritmul de calcul trebuie să fie definiți clar în documentația de atribuire, trebuie să aibă legătura concretă cu specificul contractului și, după ce au fost stabiliți, nu pot fi schimbați pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. Modificări (2), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 4-a Stabilirea ofertei câștigătoare

Art. 200. - Modificări (1), Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire, în condițiile în care ofertantul respectiv îndeplinește criteriile de selecție și calificare impuse. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 201. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți/candidați pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor stabilite prin criteriile de calificare și selecție sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. Jurisprudență

Art. 202. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condițiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la: Jurisprudență

a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, aferent metodelor de execuție utilizate, procesului de producție sau serviciilor prestate; Jurisprudență

b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; Jurisprudență

c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini; Jurisprudență

d) respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; Jurisprudență

e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 203. - Jurisprudență

(1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preț aparent neobișnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanțele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligația de a transmite o notificare în acest sens Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Jurisprudență

Art. 204. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în respectiva ofertă. Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea și păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziții publice. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 205. - Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziție publică numai după împlinirea termenului de: Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

a) 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-207, în cazul în care valoarea contractului de achiziție publică este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124; Jurisprudență

b) 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-207, în cazul în care valoarea contractului de achiziție publică este mai mică sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 124. Jurisprudență

(2) Contractul de achiziție publică încheiat înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) este lovit de nulitate absolută. Jurisprudență

(3) În cazul prevăzut la art. 122 lit. c) și art. 252 lit. c), autoritatea contractantă nu are obligația de a respecta perioadele prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

(4) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.

SECȚIUNEA a 5-a Informarea candidaților și a ofertanților

Art. 206. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a informa candidații/ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, încheierea acordurilor-cadru, admiterea într-un sistem de achiziție dinamic sau, după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite și prin fax sau prin mijloace electronice. Jurisprudență

(3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii și prin fax sau prin mijloace electronice, atunci perioadele prevăzute la art. 205 alin. (1) se majorează cu 3 zile lucrătoare. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 207. - Jurisprudență

(1) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. Jurisprudență

(2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții/candidații care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: Jurisprudență

a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; Jurisprudență

b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă, neconformă sau necorespunzătoare, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerințelor de funcționare și performanță prevăzute în caietul de sarcini; Modificări (1), Jurisprudență

c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă, conformă și corespunzătoare, dar care nu a fost declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor câștigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziție publică sau, după caz, ale ofertanților cu care urmează să se încheie un acord-cadru. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 208. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situația în care divulgarea acestora: Jurisprudență

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public;

b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privați, sau ar prejudicia concurența loială dintre aceștia. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 6-a Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică

Art. 209. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Prin excepție de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: Jurisprudență, Reviste (1)

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței, respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare procedură, de prezenta ordonanță de urgență; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare; Modificări (1), Jurisprudență

c) au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții: Jurisprudență

a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f); Jurisprudență

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f). Jurisprudență

Art. 210. - Modificări (1), Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

CAPITOLUL VI Dosarul achiziției publice

Art. 211. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum și pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziție dinamic.

Art. 212. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Dosarul achiziției publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziție publică/acordul-cadru produce efecte juridice și în orice caz nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

Art. 213. - Jurisprudență

(1) Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: Modificări (1), Jurisprudență

a) nota privind determinarea valorii estimate; Jurisprudență

b) anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;

c) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare și/sau, după caz, invitația de participare;

d) documentația de atribuire;

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;

f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

g) raportul procedurii de atribuire; Jurisprudență

h) contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate; Jurisprudență

i) anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare. Jurisprudență

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. g) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru/sistemului de achiziție dinamic și cuprinde cel puțin următoarele elemente: Modificări (1), Jurisprudență

a) denumirea și sediul autorității contractante;

b) obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic;

c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților participanți la procedură;

d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidați;

e) denumirea/numele ofertanților participanți la procedură;

f) denumirea/numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei decizii; Jurisprudență

g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării prețurilor prezentate ca fiind neobișnuit de scăzute; Jurisprudență

h) denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă a fost declarată câștigătoare și motivele care au stat la baza acestei decizii; Jurisprudență

i) în cazul ofertantului/ofertanților câștigători, partea din contract pe care acesta/aceștia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților; Jurisprudență

j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. Jurisprudență

Art. 214. - Jurisprudență

Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.

Art. 215. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dosarul achiziției publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 216. - Jurisprudență

În cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziție sau un sistem de achiziții electronice, aceasta are obligația de a asigura trasabilitatea deplină a acțiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziției publice, în conformitate cu prevederile art. 213, să nu fie afectată. Jurisprudență

CAPITOLUL VII Contractele de concesiune Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

Art. 217. - Jurisprudență

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 218. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secțiuni.

(2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer și de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentației de atribuire și de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 219. - Jurisprudență

(1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secțiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.

(2) Modul de soluționare a contestațiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX. Jurisprudență

Art. 220. -

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune:

a) este atribuit într-una dintre situațiile prevăzute la art. 12-14;

b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfășoară între activitățile sale una sau mai multe dintre activitățile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activități; sau

c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmărește dobândirea execuției unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziție publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență

Art. 221. -

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale care nu au fost incluse în contractul de concesiune inițial, dar care datorită unor circumstanțe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) atribuirea să fie făcută contractantului inițial;

b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări și servicii suplimentare/adiționale nu depășește 50% din valoarea contractului inițial.

Art. 222. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența atribuirii contractelor de concesiune. Jurisprudență

(2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se inițiază prin publicarea unui anunț de participare.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțul prevăzut la alin. (2) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3B și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. Jurisprudență

(4) În cazul anunțurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conținutul acestora se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

(5) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 223. - Modificări (1)

(1) Anunțul de participare se publică în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului de concesiune care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. Modificări (4)

Art. 224. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunțului de participare și data depunerii aplicațiilor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă adecvată și suficientă pentru elaborarea aplicațiilor.

(2) Indiferent de procedura aplicată și fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de participare cu cel puțin 52 de zile înainte de data limită de depunere a aplicațiilor. Jurisprudență

(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.

(4) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

Art. 225. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita:

a) concesionarului să atribuie contracte unor terțe părți, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii; Modificări (1)

b) candidaților să precizeze, în cadrul aplicației depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceștia intenționează să le atribuie unor terțe părți.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari

Art. 226. -

În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligația de a respecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziție publică unei terțe părți. Doctrină (1)

Art. 227. -

(1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totuși obligația, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terțe părți, de a publica un anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 122. Modificări (5)

(2) Concesionarul are obligația de a respecta și următoarele condiții:

a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile; și

b) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau transmiterii invitației de participare și data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puțin 40 de zile.

(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.

(4) În cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu încă 5 zile.

(5) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

(6) Concesionarul are obligația de a include în anunțul prevăzut la alin. (1) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3C și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.

(7) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.

Art. 228. -

(1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obținerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terțe părți.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliată se înțelege orice persoană care desfășoară activități economice și:

a) asupra căreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă; sau

b) care poate exercita asupra concesionarului o influență dominantă; sau

c) care, la fel ca și concesionarul, face obiectul influenței dominante a unei alte persoane. Pentru noțiunea de influență dominantă, prevederile de la art. 3 lit. s) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

(3) Operatorul economic care participă la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligația de a include în aplicație lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligația de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de concesiune.

CAPITOLUL VIII Contracte sectoriale Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Activități relevante Jurisprudență

PARAGRAFUL 1
Domeniu de aplicare

Art. 229. - Jurisprudență

(1) Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înțelege contractul de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică: Jurisprudență, Reviste (1)

a) apă; Jurisprudență

b) energie; Jurisprudență

c) transport; Jurisprudență

d) poștă. Jurisprudență

Art. 230. -

Autoritatea contractantă are obligația de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activități relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activității căreia îi este destinat în principal.

Art. 231. -

(1) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, iar o altă activitate intră sub incidența prevederilor de la cap. I-VI și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligația de a respecta prevederile de la cap. I-VI.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, iar o altă activitate nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă are obligația de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.

(3) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci aceasta are obligația de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. Jurisprudență

PARAGRAFUL 2
Apă

Art. 232. - Jurisprudență

Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele:

a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de apă potabilă;

b) furnizarea de apă potabilă unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a).

Art. 233. -

Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activitățile prevăzute la art. 232 are obligația de a respecta prevederile prezentului capitol și atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de soluții care este în legătură:

a) cu proiecte de tehnologie hidraulică, irigații sau ameliorare a solului, dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte ori prin instalațiile de irigare ori drenaj; sau

b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.

Art. 234. -

Furnizarea apei potabile către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 232, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) furnizorul produce apă potabilă al cărei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;

b) furnizarea de apă potabilă către rețelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată rețelelor respective nu depășește 30% din producția totală de apă potabilă a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

PARAGRAFUL 3
Energie

Art. 235. - Jurisprudență

Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. b) următoarele:

a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de combustibili gazoși, energie termică sau energie electrică; Jurisprudență

b) furnizarea de combustibili gazoși, energie termică sau energie electrică unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a). Modificări (1), Jurisprudență

Art. 236. - Modificări (1)

Furnizarea combustibililor gazoși sau a energiei termice către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) furnizorul produce energia termică sau combustibilii gazoși ca o consecință inevitabilă a unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;

b) furnizarea de combustibili gazoși sau de energie termică către rețelele publice este făcută numai cu scopul de a exploata în mod economic această producție, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea rețelelor respective nu depășește 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

Art. 237. - Modificări (1)

Furnizarea energiei electrice către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență

a) furnizorul produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;

b) furnizarea de energie electrică către rețelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată rețelelor respective nu depășește 30% din producția totală de energie electrică a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

PARAGRAFUL 4
Transport

Art. 238. - Jurisprudență

(1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferată și servicii de transport terestru de călători, pe bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, troleibuze, alte tipuri de transport automat fără șofer sau transport pe cablu. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o rețea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condițiile de operare - care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvența serviciului - sunt prestabilite de o autoritate competentă.

Art. 239. - Modificări (1)

Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevantă în cazul în care și alte persoane au dreptul să presteze același tip de servicii, în aceeași zonă geografică și în aceleași condiții ca și autoritățile contractante.

PARAGRAFUL 5
Poștă

Art. 240. - Jurisprudență

(1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea următoarelor servicii:

a) servicii poștale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale - corespondență, cărți, cataloage, ziare, periodice, colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate; Jurisprudență

b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced și urmează expedierii;

c) servicii cu valoare adăugată în legătură cu poșta electronică și furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor și transmiterea prin poșta electronică recomandată;

d) servicii privind trimiterile poștale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondență, care nu poartă adresă;

e) servicii financiar-poștale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A și în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele poștale și transferurile pe bază de conturi curente poștale;

f) servicii filatelice;

g) servicii logistice, care combină livrarea și/sau depozitarea cu alte funcțiuni decât cele poștale.

(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) intră în categoria activităților relevante numai dacă persoana în cauză prestează și servicii poștale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) și numai dacă activitatea de servicii poștale nu este direct expusă concurenței conform prevederilor art. 248.

PARAGRAFUL 6
Alte activități relevante

Art. 241. - Modificări (1), Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe de urgență se consideră activități relevante și acele activități care presupun explorarea unui areal geografic în scopul:

a) prospectării sau extracției de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alți combustibili solizi; Jurisprudență

b) punerii la dispoziția transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de rețea de transport. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Excepții specifice

Art. 242. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziționa:

a) produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terțe părți, în condițiile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și autoritatea contractantă;

b) produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activități relevante într-un stat terț Uniunii Europene, în condițiile în care în efectuarea respectivelor activități nu intervine utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană.

Art. 243. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) și care au ca obiect achiziția de produse, servicii sau lucrări destinate desfășurării altor activități decât activitățile relevante.

Art. 244. -

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de apă, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activități relevante de natura celor prevăzute la art. 232.

Art. 245. - Modificări (1), Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alți combustibili, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activități de natura celor prevăzute la art. 235 și art. 241 lit. a).

Art. 246. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial:

a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia;

b) de către o asociere de mai multe autorități contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, unei întreprinderi afiliate la una dintre autoritățile contractante respective.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: Modificări (1)

a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de produse pentru autoritatea contractantă la care este afiliată;

b) în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din prestarea de servicii pentru autoritatea contractantă la care este afiliată;

c) în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din execuția de lucrări pentru autoritatea contractantă la care este afiliată.

(3) În sensul prevederilor alin. (1) și (2), întreprinderea afiliată reprezintă orice persoană care desfășoară activități economice și care intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorității contractante sau orice persoană care desfășoară activități economice și care se află în oricare din următoarele situații:

a) autoritatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra sa;

b) exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra unei autorități contractante;

c) împreună cu autoritatea contractantă, se află, direct sau indirect, sub influența dominantă a unei alte persoane care desfășoară activități economice.

Pentru noțiunea de influență dominantă, prevederile art. 3 lit. s) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 247. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial:

a) de către o asociere de mai multe autorități contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, uneia dintre autoritățile contractante respective;

b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorități contractante din care ea însăși face parte și care a fost formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înființată pentru efectuarea activității relevante pe o perioadă de cel puțin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înființat asocierea prevede că autoritățile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioadă cel puțin egală cu cea menționată.

Art. 248. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat. Jurisprudență

(2) În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenței se stabilește de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată, care va cuprinde toate informațiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situația existentă.

(3) Procedura specifică pentru elaborarea și transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 249. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice orice informații pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 și 243, precum și ale art. 246 și 247.

SECȚIUNEA a 3-a Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale

Art. 250. - Jurisprudență

(1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:

a) licitația deschisă;

b) licitația restrânsă;

c) negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare; Jurisprudență

d) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

e) cererea de oferte.

(2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile și în cazul atribuirii contractelor sectoriale.

Art. 251. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul sectorial, de regulă, prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 250 alin. (1), după caz, numai în circumstanțele specifice prevăzute la art. 252 sau 124.

Art. 252. - Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai în următoarele cazuri: Jurisprudență

a) atunci când, în urma aplicării licitației deschise, licitației restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, nu a fost prezentată nici o ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii inițiale și numai dacă cerințele inițiale prevăzute în documentația de atribuire nu sunt modificate substanțial; Modificări (1), Jurisprudență

b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecția unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziție publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; Jurisprudență

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitației deschise, a licitației restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu pot fi respectate din motive de extremă urgență determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nici o formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare; Modificări (1), Jurisprudență

d) atunci când contractul care urmează să fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice și numai dacă acesta nu este destinat obținerii unui profit și nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea să nu afecteze atribuirea ulterioară pe baze concurențiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus;

e) atunci când este necesară achiziționarea de la furnizorul inițial a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii echipamentelor/instalațiilor livrate anterior și numai dacă schimbarea furnizorului inițial ar pune autoritatea contractantă în situația de a achiziționa produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilități sau dificultăți tehnice disproporționate de operare și întreținere; Jurisprudență

f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri, iar achiziția acestora se realizează prin operațiuni pe piața de disponibil; Modificări (1), Jurisprudență

g) atunci când produsele pot fi achiziționate în condiții deosebit de avantajoase, de la un operator economic care își lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; Modificări (1)

h) atunci când este posibilă achiziționarea de produse la un preț considerabil mai scăzut decât prețurile practicate în mod normal pe piață, ca urmare a apariției unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp;

i) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluții, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite inițial, concurentului câștigător sau unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz autoritatea contractantă având obligația de a transmite invitație la negocieri tuturor concurenților câștigători;

j) atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care, datorită unor circumstanțe neprevăzute, au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

- atribuirea să fie făcută contractantului inițial;

- lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniențe majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă își propune să achiziționeze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziționate prin atribuirea contractului inițial și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență

- atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

- contractul de lucrări/servicii inițial a fost atribuit prin procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

- valoarea estimată a contractului inițial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziționate ulterior;

- în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective.

Art. 253. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care acest lucru este posibil și în măsura în care nu se încalcă condițiile prevăzute la art. 252 lit. i), j) și k), autoritatea contractantă are obligația de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurență reală. Jurisprudență

Art. 254. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Fără a aduce atingere acordurilor și convențiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obținut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câștigătoare o ofertă care conține, în proporție de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe piețele țărilor respective, în detrimentul unei oferte care conține, în proporție de mai puțin de 50%, astfel de produse.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va înțelege acele oferte pentru care diferența dintre prețurile prevăzute în propunerile financiare nu depășește 3%.

CAPITOLUL IX Soluționarea contestațiilor Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 255. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorității contractante, cu încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicțională sau în justiție. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(2) Despăgubirile se solicită numai prin acțiune în justiție, în conformitate cu dispozițiile legii contenciosului-administrativ. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoana care se consideră vătămată se înțelege orice persoană care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții: Jurisprudență

a) are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziție publică pentru a cărui atribuire se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu, ca o consecință a unui act al autorității contractante, de natură să producă efecte juridice.

(4) Este considerat act al autorității contractante: Jurisprudență

a) orice act administrativ;

b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricărui alt act al autorității contractante ori refuzul de a-l emite;

c) orice alt act al autorității contractante, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau b), care produce sau poate produce efecte juridice.

(5) Obiectul contestației poate fi, după caz, anularea actului, obligarea autorității contractante de a emite un act, obligarea autorității contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. Jurisprudență

Art. 256. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Pentru soluționarea contestațiilor, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

SECȚIUNEA a 2-a Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Art. 257. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Se înființează Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, denumit în continuare Consiliu, organism cu activitate administrativ-jurisdicțională, care funcționează pe lângă Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Consiliul funcționează pe baza propriului Regulament de organizare și funcționare, aprobat în conformitate cu art. 291 alin. (1)-(3). Modificări (1)

(3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) În ceea ce privește deciziile sale, Consiliul este independent și nu este subordonat Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Modificări (1)

Art. 258. - Jurisprudență

(1) Consiliul este condus de un președinte ales dintre membrii săi. Modificări (2)

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), toți membrii Consiliului aleg președintele prin vot secret, cu majoritate simplă. Modificări (2)

(3) Președintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului. Modificări (2)

(4) Atribuțiile președintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare. În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine.

(5) Președintele Consiliului înaintează primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidații declarați admiși la concurs, cu excepția situației prevăzute la art. 290 alin. (4).

Art. 259. -

Președintele Consiliului are obligația de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintă și îl susține în fața Parlamentului până la data de 31 martie a anului următor.

SECȚIUNEA a 3-a Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Art. 260. -

(1) Consiliul are un număr de 21 de membri, precum și un număr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, totalizând un număr de 37 de posturi. Modificări (1)

(2) Cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licențiați în drept. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 261. -

(1) Membrii Consiliului sunt selectați prin concurs, fiind numiți în funcție prin decizia primului-ministru, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) Membrii Consiliului sunt selecționați pe baza aptitudinilor profesionale și a bunei reputații. Candidații trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 5 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și experiență de 2 ani în domeniul achizițiilor publice și/sau concurenței. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condițiile legii.

Art. 262. -

(1) Membrii Consiliului sunt funcționari publici cu statut special, denumiți consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice. Aceștia sunt asimilați din punct de vedere al salarizării funcției publice de consilier superior, treapta de salarizare I, din aparatul de lucru al Guvernului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) Membrii Consiliului beneficiază de salarii de bază majorate cu 40% față de cele prevăzute de lege. Modificări (1)

(3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual și beneficiază de drepturile salariale aplicabile personalului contractual al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Modificări (1)

(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări.

Art. 263. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a atribuțiunilor date în competența Consiliului prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) Evaluarea performanțelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se efectuează de către un colegiu al Consiliului. Modificări (4)

(3) La ședințele Colegiului vor participa și reprezentanți ai altor instituții, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Votul acestor reprezentanți este consultativ. Modificări (2)

Art. 264. -

(1) Membrilor Consiliului le este interzis:

a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b) să dețină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți civile, societăți comerciale, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare sau financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome; Modificări (1)

c) să dețină calitatea de membru al unui grup de interes economic;

d) să dețină calitatea de membru al unui partid politic și să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic;

e) să exercite orice funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor sau activității în domeniul didactic, al cercetării științifice și al creației literar-artistice;

f) să exercite oricare alte activități profesionale sau de consultanță.

(2) Membrii Consiliului au obligația să depună declarațiile de avere și de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate:

a) dacă aceștia, soțul sau ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în soluționarea contestației sau când sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părți;

b) dacă între aceștia și una dintre părți a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluționării cauzei;

c) dacă s-au pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează;

d) dacă se constată că au primit de la una dintre părți bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.

Art. 265. - Doctrină (2)

(1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului.

(2) Comisia de disciplină are un număr de 5 membri, dintre care 2 sunt numiți de președintele Consiliului și 3 sunt aleși de membrii Consiliului, cu majoritate simplă.

SECȚIUNEA a 4-a Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Art. 266. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

(1) Consiliul este competent: Modificări (4), Jurisprudență

a) să soluționeze contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului; Modificări (1), Jurisprudență

b) să se pronunțe asupra legalității procedurilor și operațiunilor desfășurate de autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achiziție publică, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență;

c) să emită opinie asupra litigiului dedus judecății, dacă instanța de judecată solicită acest lucru în conformitate cu prevederile art. 287 alin. (4).

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă decizii. Jurisprudență

Art. 267. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

(1) Contestația se soluționează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de președinte de complet.

(2) În cadrul fiecărui complet cel puțin președintele acestuia trebuie să fie licențiat în drept.

Art. 268. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.

Art. 269. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Procedura de soluționare a contestațiilor se desfășoară cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și a dreptului la apărare. Jurisprudență

Art. 270. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

a) numele, domiciliul sau reședința contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor și codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica și persoanele care le reprezintă și în ce calitate; Jurisprudență

b) denumirea și sediul autorității contractante; Jurisprudență

c) denumirea obiectului contractului de achiziție publică și procedura de atribuire aplicată; Jurisprudență

d) obiectul contestației; Modificări (2), Jurisprudență

e) motivarea în fapt și în drept a cererii; Jurisprudență, Doctrină (1)

f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația, în măsura în care este posibil; Jurisprudență

g) semnătura părții sau a reprezentantului persoanei juridice. Jurisprudență

(2) În situația în care Consiliul apreciază că în contestație nu sunt cuprinse toate informațiile prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înștiințarea prin care i se aduce la cunoștință această situație, acesta să completeze contestația. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligației impuse de Consiliu, contestația va fi respinsă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 271. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contestația se transmite Consiliului, iar contestatorul va atașa la contestație și copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum și copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) După înaintarea contestației către Consiliu, contestatorul va înainta de îndată autorității contractante o copie a contestației și a înscrisurilor prevăzute la alin. (1), dacă acestea sunt disponibile. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contestația, autoritatea contractantă are obligația să îi înștiințeze despre aceasta și pe ceilalți participanți la procedura de atribuire. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispozițiile art. 60 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 272. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Contestația poate fi depusă în toate fazele procedurii de atribuire și împotriva oricărui act al autorității contractante, astfel cum este definit la art. 255 alin. (4). Jurisprudență

(2) În cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124, contestația poate fi depusă în cel mult 10 zile de la data luării la cunoștință de către contestator despre un act al autorității contractante pe care acesta îl consideră nelegal. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală cu sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124, contestația poate fi depusă în cel mult 5 zile de la data luării la cunoștință de către contestator despre un act al autorității contractante pe care acesta îl consideră nelegal. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 273. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunța o soluție unitară. Pentru contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire se va păstra continuitatea completului de soluționare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, participanții în cadrul aceleiași proceduri de atribuire se pot asocia la contestație printr-o cerere proprie care trebuie să conțină toate elementele prevăzute la art. 270 alin. (1). Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 274. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contestația, autoritatea contractantă are obligația transmiterii la Consiliu a punctului de vedere asupra contestației. Lipsa punctului de vedere al autorității contractante nu împiedică soluționarea contestației, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere și contestatorului, în același termen prevăzut la alin. (1). Jurisprudență

Art. 275. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) La primirea contestației, Consiliul poate solicita autorității contractante să comunice, în termen de 5 zile, toate documentele aflate în dosarul achiziției publice, sub sancțiunea unei amenzi, pe fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, aplicată conducătorului unității care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Decizia pronunțată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu și se execută de către organele competente, potrivit dispozițiilor legale privind executarea silită a creanțelor fiscale și cu procedura prevăzută de aceste dispoziții. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În vederea soluționării cauzei Consiliul poate cere lămuriri părților, poate administra probe și poate solicita orice alte date necesare pentru stabilirea situației de fapt. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru stabilirea situației de fapt și de la alte persoane fizice sau juridice. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. Jurisprudență

(5) Procedura în fața Consiliului este scrisă, iar părțile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluționare a contestației. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(6) Părțile pot fi reprezentate de avocați și pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părțile pot solicita să depună concluzii oral în fața Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 276. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 276. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Consiliul va soluționa contestația în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii dosarului achiziției publice de la autoritatea contractantă. Modificări (3), Jurisprudență

(2) În cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației poate fi prelungit cu încă 20 de zile.

SECȚIUNEA a 5-a Măsuri provizorii Modificări (1)

Art. 277. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Depunerea contestației în fața Consiliului suspendă de drept procedura de atribuire până la data soluționării contestației de către Consiliu. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepția perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazuri temeinic motivate și la solicitarea uneia dintre părți, Consiliul poate să dispună reluarea procedurii de atribuire. Modificări (2), Jurisprudență

(4) Decizia Consiliului cu privire la măsurile provizorii poate fi atacată cu plângere la curtea de apel competentă să soluționeze plângerea împotriva contestației potrivit dispozițiilor art. 283 alin. (1), în termen de 5 zile de la comunicarea pronunțării. Modificări (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 6-a Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Art. 278. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Consiliul se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură și de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Consiliul va examina, din punct de vedere al legalității și temeiniciei, actul atacat și poate pronunța o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(3) În situația în care Consiliul apreciază că există și alte încălcări ale prevederilor legale privitor la actul atacat, în afara celor invocate de contestator, poate să dispună din oficiu remedierea încălcării prevederilor legale. Modificări (2), Jurisprudență

(4) În cazul în care Consiliul admite contestația și dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza și termenul în care aceasta trebuie să fie adusă la îndeplinire. Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația de a monitoriza îndeplinirea măsurii de remediere. Modificări (5), Jurisprudență, Doctrină (2)

(5) Consiliul poate respinge contestația ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestația, precum și pe orice altă excepție de procedură sau de fond. Jurisprudență, Doctrină (2)

(6) În funcție de soluția pronunțată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziție publică. Jurisprudență, Doctrină (2)

(7) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluționării contestației, de renunțarea la aceasta de către contestator. Jurisprudență, Doctrină (2)

(8) În cazul admiterii contestației, Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluționării contestației. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 279. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Decizia completului privind modul de soluționare a contestației se adoptă cu majoritate simplă a tuturor membrilor completului, aceștia neavând posibilitatea de a se abține. Modificări (1), Jurisprudență

(2) După luarea deciziei, completul va întocmi o minută care se semnează de către toți membrii completului și se consemnează într-un registru special ținut de Consiliu.

(3) Decizia Consiliului va fi motivată și comunicată în scris părților, în termen de 5 zile de la pronunțare. Decizia va fi publicată pe pagina de Internet a Consiliului. Modificări (4), Jurisprudență

Art. 280. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Decizia prin care Consiliul anulează în parte sau în tot actul atacat ori obligă autoritatea contractantă să emită un act sau să dispună orice altă măsură necesară pentru înlăturarea actelor ce afectează procedura de atribuire este executorie. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractantă, se va aplica conducătorului unității care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea părții interesate. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părți, contractul de achiziție publică încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută. Jurisprudență

(4) Decizia pronunțată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu și se execută de organele competente potrivit dispozițiilor legale privind executarea silită a creanțelor fiscale și cu procedura prevăzută de aceste dispoziții. Jurisprudență

(5) Deciziile Consiliului privind soluționarea contestației și obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, atât pe motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 281. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Plângerea se depune la sediul Consiliului, care va înainta dosarul instanței competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac. Modificări (4), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Plângerea va fi formulată în scris și va fi motivată, dispozițiile art. 270 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Partea care formulează plângerea are obligația să comunice, în termenul prevăzut la art. 280 alin. (5), o copie a acesteia, precum și a înscrisurilor doveditoare și părții adverse, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 7-a Procedura de verificare a legalității

Art. 282. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul să sesizeze Consiliul în scopul pronunțării asupra legalității actelor și operațiunilor derulate în cursul procedurii de atribuire. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă va înainta Consiliului sesizarea motivată, însoțită de documentația aferentă procedurii de achiziție. Jurisprudență

(3) Consiliul poate să admită sesizarea și să constate legalitatea actelor întocmite de autoritatea contractantă, precum și să ateste corectitudinea operațiunilor și procedurilor desfășurate de aceasta.

(4) În cazul în care atestarea operațiunilor desfășurate necesită expertiza de specialitate, aceasta se va efectua în conformitate cu art. 275 alin. (4).

(5) În măsura în care se constată nereguli în cadrul procedurilor derulate de autoritatea contractantă, Consiliul dispune notificarea acesteia în vederea luării măsurilor de remediere prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

SECȚIUNEA a 8-a Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Art. 283. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este curtea de apel, secția de contencios-administrativ și fiscal pe raza căreia se află sediul autorității contractante. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Plângerea va fi soluționată în complet specializat în domeniul achizițiilor publice și/sau concurenței, format din 3 judecători. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) Plângerea formulată împotriva deciziilor pronunțate de Consiliu se judecă de urgență și cu precădere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Partea nu poate, cu excepția situației prevăzute la art. 118 alin. 3 din Codul de procedură civilă, să ceară amânarea judecății pentru pregătirea apărării sau pentru a lua cunoștință de cererile ori înscrisurile comunicate, dacă dovada citării sau comunicării făcute cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de judecată este depusă la acel termen.

(5) Cu excepția citării la primul termen de judecată, oricare dintre părți poate cere încuviințarea instanței pentru a îndeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de citare sau de comunicare a înscrisurilor către cealaltă parte.

(6) Procedura de soluționare a plângerii este cea a recursului, potrivit dispozițiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 284. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(1) Instanța poate dispune suspendarea procedurii de atribuire, până la soluționarea plângerii formulate împotriva deciziei Consiliului. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Contractul încheiat în perioada de suspendare este lovit de nulitate absolută. Jurisprudență

Art. 285. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Instanța, admițând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând în vederea remedierii aspectelor de nelegalitate sau netemeinicie ce afectează actele emise în cadrul procedurii de atribuire, după caz: Modificări (1), Jurisprudență

a) anularea în tot sau în parte a actului autorității contractante; Jurisprudență

b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă;

c) îndeplinirea unei obligații de către autoritatea contractantă; Jurisprudență

d) orice alte măsuri necesare. Jurisprudență

(2) În cazul în care, în mod eronat, Consiliul a soluționat cauza pe excepție, instanța va casa cu reținere și se va pronunța asupra fondului. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) În situația în care instanța admite plângerea, modifică decizia Consiliului și constată că actul autorității contractante a încălcat prevederile legislației în materia achizițiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de dispunerea suspendării procedurii de atribuire potrivit dispozițiilor art. 284 alin. (1), partea vătămată are dreptul la despăgubiri. Modificări (4), Jurisprudență

(4) Instanța poate respinge pe fond plângerea. Jurisprudență

(5) Hotărârea pronunțată de instanță este definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 9-a Soluționarea litigiilor în instanță Jurisprudență

Art. 286. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3)

(1) Pentru soluționarea litigiilor privind acordarea de despăgubiri, este competentă numai instanța de judecată. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(2) În cazul în care persoana care se consideră vătămată solicită plata de despăgubiri, aceasta trebuie să dovedească faptul că: Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2)

a) prevederile prezentei ordonanțe de urgență au fost încălcate; și Jurisprudență

b) ar fi avut o șansă reală de a câștiga contractul; și Jurisprudență

c) șansa a fost compromisă ca urmare a încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Pentru soluționarea litigiilor apărute după încheierea contractului de achiziție publică, altele decât cele referitoare la despăgubiri, este competentă numai instanța de judecată.

Art. 287. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Pentru procedurile prevăzute la art. 286 se aplică dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, în măsura în care nu sunt contrare. Jurisprudență

(3) Părțile nu se pot adresa atât Consiliului, cât și instanței de judecată. În cazul în care mai multe părți se adresează concomitent Consiliului și instanței de judecată, instanța va suspenda judecata până la soluționarea cauzei pe cale administrativ-jurisdicțională. Jurisprudență

(4) Instanța de fond poate solicita Consiliului opinia asupra existenței unei încălcări a legislației în materie de achiziții publice.

Art. 288. - Jurisprudență

(1) Competența de soluționare a cauzelor aparține tribunalului în a cărui arie de competență teritorială se află sediul autorității contractante. Reviste (1)

(2) Hotărârea pronunțată de tribunal este supusă recursului la curtea de apel.

SECȚIUNEA a 10-a Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Art. 289. - Jurisprudență

(1) Consiliul devine operațional la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Până la data de 31 decembrie 2006, Consiliul funcționează fără personalitate juridică, iar finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Art. 290. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, Consiliul dobândește personalitate juridică, președintele acestuia are calitatea de ordonator de credite, iar finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. Modificări (1)

(2) Pentru funcționarea Consiliului, Guvernul va transmite în administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului.

(3) Guvernul, prin hotărâre, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1).

(4) Până la dobândirea personalității juridice, propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se înaintează primului-ministru de către președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pentru candidații declarați admiși la concurs potrivit dispozițiilor art. 261 alin. (1) și (2).

Art. 291. - Modificări (4), Jurisprudență

(1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul, prin hotărâre, aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului la solicitarea președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

(2) După data prevăzută la art. 289 alin. (2), regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului se aprobă la propunerea membrilor acestuia, prin ordin al președintelui Consiliului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) La data intrării în vigoare a regulamentului de organizare și funcționare stabilit în conformitate cu alin. (2), prevederile regulamentului de organizare și funcționare aprobat în conformitate cu alin. (1) își încetează aplicabilitatea.

Art. 292. -

(1) Până la data de 31 decembrie 2006, numărul de posturi aferent Consiliului se încadrează în numărul maxim de posturi disponibile în cadrul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

(2) Guvernul, la propunerea președintelui Consiliului, ca urmare a unui număr crescut de cauze, poate aproba, prin hotărâre, înființarea de oficii teritoriale ale Consiliului în orașele de reședință a curților de apel și/sau suplimentarea numărului personalului Consiliului stabilit în conformitate cu art. 260 alin. (1). Modificări (2)

CAPITOLUL X Contravenții și sancțiuni Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Contravenții

Art. 293. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte: Modificări (1), Jurisprudență

a) aplicarea eronată a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul încălcării prevederilor art. 23; Modificări (2), Jurisprudență

b) încălcarea prevederilor art. 33, precum și a regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice; Jurisprudență

c) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2) și ale art. 251 alin. (2); Modificări (1)

d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanță de urgență; Jurisprudență

e) încălcarea regulilor de transparență și publicitate; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

f) nerespectarea regulilor speciale prevăzute la art. 58;

g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare și transmitere a datelor, având ca efect restricționarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal sau încălcarea principiului transparenței; Modificări (1), Jurisprudență

h) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât a celor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență; Jurisprudență

i) încălcarea principiului proporționalității prin utilizarea criteriilor de calificare și selecție ca mijloc de a restricționa concurența; Jurisprudență

j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziție publică decât a celor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență; Modificări (1), Jurisprudență

k) încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor, prin aplicarea unor factori de evaluare care nu reflectă avantaje de natură economică în beneficiul autorității contractante sau a căror pondere în punctajul total este vădit disproporționată în raport cu avantajele economice cuantificate; Modificări (2), Jurisprudență

l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecție și/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentația de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documentația de atribuire; Modificări (1), Jurisprudență

m) refuzul de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice sau altor instituții abilitate informațiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, pe care acestea au dreptul să le solicite conform prevederilor legale. Modificări (4)

SECȚIUNEA a 2-a Sancționarea contravențiilor

Art. 294. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Contravențiile prevăzute la art. 293 se sancționează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON). Modificări (2), Jurisprudență

(2) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice. Modificări (4), Jurisprudență

Art. 295. - Jurisprudență

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Jurisprudență

(2) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Procesul-verbal de constatare a contravenției, neatacat în termen, constituie titlu executoriu și se execută de către organele competente potrivit dispozițiilor legale privind executarea silită a creanțelor fiscale și cu procedura prevăzută de aceste dispoziții.

(4) Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice cu privire la încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 296. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Contravențiilor prevăzute la art. 293 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 297. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, sunt aplicabile dispozițiile dreptului comun.

Art. 298. - Jurisprudență, Reviste (2)

Contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora.

Art. 299. - Jurisprudență

(1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile prevăzute la art 47 alin. (1) numai către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice. Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a respecta perioadele minime de timp prevăzute de prezenta ordonanță de urgență între data transmiterii spre publicare și data depunerii ofertelor sau, după caz, a candidaturilor.

(3) Fără a afecta prevederile alin. (1), până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunțurile prevăzute la art. 47 alin. (1) și către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau către operatorul SEAP.

Art. 300. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice orice informație solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire. Modificări (1)

(2) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice:

a) raportul prevăzut la art. 259, spre luarea la cunoștință înainte de prezentarea acestuia în Parlament; și

b) orice altă informație solicitată de aceasta cu privire la deciziile adoptate în legătură cu soluționarea contestațiilor.

Art. 301. -

(1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației. Prin hotărâre, Guvernul are dreptul de a reglementa o procedură specifică de acordare a dreptului de a deveni operator al unui astfel de sistem și altor persoane juridice. Modificări (1)

(2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligația de a pune la dispoziție Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informațiilor necesare creării de baze de date statistice.

Art. 302. - Modificări (1)

Pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) și la art. 57 alin. (2) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, dacă această modificare este determinată de necesitatea respectării obligațiilor asumate la nivel european prin acordul privind achizițiile publice încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.

Art. 303. - Jurisprudență

(1) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice elaborează norme privind procedura specifică de elaborare și transmitere a notificării/cererii de constatare a faptului că o activitate relevantă este expusă direct concurenței, pe care o supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență pentru achizițiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență

(4) În temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice elaborează norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice și de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 304. -

(1) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situațiile și modul în care operatorul economic și autoritatea contractantă au dreptul de a apela la o procedură de conciliere. Reviste (1)

(2) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili modul în care autoritățile contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare.

Art. 305. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia; Jurisprudență

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia; Jurisprudență

c) art. 5 alin. (6) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia;

e) Ordonanța Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia;

f) art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit în zonele calamitate în urma inundațiilor din 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005;

g) Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achizițiile publice de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională și a listei aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

h) art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 273/2003 privind înființarea unor filiale, societăți comerciale pentru reparații și servicii, prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;

i) pct. 3.12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societăților naționale și a societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.

Art. 306. -

Anexele nr. 1, 2 și 3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

*) Anexele nr. 1, 2 și 3 sunt reproduse în facsimil.

Art. 307. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 30 iunie 2006. Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1):

a) dispozițiile art. 14 alin. (3) și ale art. 254 intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007;

b) dispozițiile art. 257 alin. (1) intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziție aplicate de entitățile care operează în sectoarele apă, energie, transport și servicii poștale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepția art. 41 (3), art. 49 (3)-(5) și art. 53, care se transpun prin hotărâre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor și prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare și de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, și Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor și prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunității pentru procedurile de achiziție a entităților care operează în sectoarele apă, energie, transport și telecomunicații, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepția art. 9-11, care se transpun prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea
și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Alexandru Cojocaru
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
p. Ministrul finanțelor publice,
Istvan Jakab,
secretar de stat

București, 19 aprilie 2006.

Nr. 34.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

NACE1)
COD CPV Secţiunea F LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
Diviziune Grupa Clasa Descriere Explicaţii generale
45 Lucrări de construcţii Această diviziune include: 45000000
- construcţia de clădiri noi şi lucrări de reparare, modificare, restaurare
45.1 Lucrări de organizare a şantierelor şi de pregătire a terenurilor 45100000
45.11 Lucrări de demolare, pregătire a şantierelor şi de terasamente Această clasă include: 45110000
- demolarea imobilelor şi a altor structuri/construcţii
- degajarea terenului şi pregătirea şantierelor
- lucrări de terasare: excavarea, umplerea, nivelarea amplasamentelor de construcţii, săpare de şanţuri, îndepărtarea rocilor, dinamitare etc.
- pregătirea şantierelor pentru exploatare minieră, inclusiv înlăturarea solului şi alte lucrări de dezvoltare şi pregătire a terenurilor şi şantierelor miniere
- drenarea şantierelor de construcţii
- drenarea terenurilor agricole şi forestiere
45.12 Lucrări de foraj şi sondaj experimentale Această clasă include: 45120000
- sondaje experimentale, foraje experimentale şi carotaje pentru construcţii, precum şi pentru studii geofizice, geologice sau alte scopuri similare
Această clasă nu include:
- forarea puţurilor de extracţie a ţiţeiului sau a gazelor naturale, clasificate în 11.20
- forarea puţurilor de apă, clasificate în 45.25
- adâncirea puţurilor, clasificate în 45.25
- exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi de gaze naturale, precum şi prospectarea geofizică, geologică şi seismică, clasificate în 74.20
45.2 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări de geniu civil 45200000
45.21 Lucrări de construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil Această clasă include: 45210000
- construcţia de clădiri de toate tipurile
- construcţii de inginerie civilă: poduri (inclusiv cele destinate să susţină şosele suspendate), viaducte, tuneluri şi pasaje subterane
- conducte de transport (petrol, gaz, apă), reţele şi linii (electrice, de telecomunicaţii), pe distanţă mare;
- conducte, reţele şi linii pentru reţele locale;
- lucrări conexe de amenajare urbană;
- asamblarea şi executarea lucrărilor din prefabricate.
Această clasă nu include:
- servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor, clasificate în 11.20;
- execuţia de lucrări din prefabricate de producţie proprie, altele decât cele din beton, clasificate în 20, 26 şi 28;
- construcţia (altele decât clădirile) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf şi alte instalaţii sportive, clasificate în 45.23;
- lucrări de instalaţii şi izolaţii pentru clădiri, clasificate în 45.3;
- lucrări de finisare, clasificate în 45.4
- activităţi de arhitectură şi de inginerie, clasificate în 74.20;
- managementul proiectelor de construcţie, clasificate în 74.20.
45.22 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii Această clasă include: 45220000
- lucrări de şarpante
- instalarea acoperişurilor
- lucrări de etanşare
45.23 Lucrări de construcţie a căilor de comunicaţii terestre şi construcţii destinate sportului Această clasă include: 45230000
- construcţia de autostrăzi, drumuri, şosele, străzi, alte căi de transport pentru vehicule şi pietoni
- construcţia de căi ferate
- construcţia de piste de aterizare-decolare
- construcţii (altele decât clădiri) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf şi alte instalaţii sportive
- marcarea suprafeţelor rutiere şi a spaţiilor de parcare
Această clasă nu include:
- lucrări de terasamente, clasificate în 45.11
45.24 Lucrări de construcţii hidrotehnice Această clasă include: 45240000
- construcţia de căi navigabile, porturi, porturi de ambarcaţiuni, ecluze etc.
- construcţia de baraje şi diguri
- construcţii subacvatice
- dragare
45.25 Alte lucrări speciale de construcţie Această clasă include: 45250000
- activităţi de construcţie specializate referitoare la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări şi care necesită competenţe sau echipamente specializate:
- realizarea de fundaţii, inclusiv baterea pilonilor
- forarea şi construcţia de puţuri de apă, adâncirea puţurilor
- montarea structurilor metalice (dar nu de fabricaţie proprie)
- arcuirea structurilor metalice
- aşezarea cărămizilor şi a blocurilor de piatră
- montarea şi demontarea schelelor şi platformelor de lucru proprii sau închiriate
- construcţia de coşuri industriale şi furnale
Această clasă nu include:
- închirierea de schele fără ridicare sau demontare, clasificate în 71.32
45.3 Lucrări de instalaţii şi izolaţii 45300000
45.31 Lucrări de instalaţii electrice Această clasă include: 45310000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:
- circuite electrice
- linii (cablaje) pentru telecomunicaţii
- sisteme electrice de încălzire
- antene pentru clădiri
- sisteme de alarmă împotriva incendiilor
- sisteme de alarmă antiefracţie
- ascensoare şi scări rulante
- paratrăsnete etc.
45.32 Lucrări de izolare Această clasă include: 45320000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, de materiale pentru izolaţie termică, acustică şi împotriva vibraţiilor
Această clasă nu include:
- lucrări de etanşare, clasificate în 45.22
45.33 Lucrări de instalaţii Această clasă include: 45330000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:
- instalaţii şi echipamente sanitare
- instalaţii pentru distribuţia gazelor
- echipamente şi conducte de încălzire, de ventilare, frigorifice sau de climatizare
- instalarea de pulverizatoare împotriva incendiilor
Această clasă nu include:
- instalarea sistemelor electrice de încălzire, clasificate în 45.31
45.34 Alte lucrări de instalaţii Această clasă include: 45340000
- instalarea sistemelor de iluminat şi semnalizare luminoasă pentru şosele, drumuri, căi ferate, aeroporturi şi porturi
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a instalaţiilor şi echipamentelor neclasificate în altă parte
45.4 Lucrări de finisare 45400000
45.41 Lucrări de ipsoserie Această clasă include: 45410000
- aplicarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a ipsosului şi a tencuielii uscate pentru structuri sau ornamente interioare şi exterioare, inclusiv a materialelor de făţuire asociate
45.42 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie Această clasă include: 45420000
- instalarea de uşi, ferestre, cadre pentru uşi şi ferestre, bucătării echipate, scări interioare, alte dotări similare, din lemn sau din orice fel de material (dar nu de fabricaţie proprie)
- amenajări interioare precum plafoane, lambriuri, partiţii mobile etc.
Această clasă nu include:
- acoperirea cu parchet sau alte materiale de acoperire a podelelor, clasificate în 45.43
45.43 Lucrări de acoperire a pereţilor şi podelelor Această clasă include: 45430000
- aşezarea, prinderea sau fixarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente:
- placaje din ceramică, beton sau piatră
- parchete sau alte materiale de acoperire a podelelor
- mochete, linoleum şi alte materiale flexibile
- materiale de placare din granit, marmură sau ardezie
- tapete
45.44 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri Această clasă include: 45440000
- vopsitorie în interiorul şi pe exteriorul clădirilor
- vopsitoria construcţiilor de inginerie civilă
- montarea geamurilor, oglinzilor etc.
Această clasă nu include:
- instalarea ferestrelor, clasificate în 45.42
45.45 Alte lucrări de finisare a clădirilor Această clasă include: 45450000
- instalarea piscinelor private
- curăţirea pereţilor exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare şi alte activităţi similare
- alte lucrări de finisare a clădirilor neclasificate în altă parte
Această clasă nu include:
- curăţirea pereţilor interiori ai clădirilor şi ai altor construcţii, clasificate în 74.70
45.5 Închirierea de utilaje de construcţii şi demolare cu operator 45500000
45.50 Închirierea de utilaje de construcţii şi demolare cu operator Această clasă nu include:
- închirierea de maşini şi materiale de construcţie sau demolare fără operator, clasificate în 71.32

1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. I). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

ANEXA Nr. 2 Modificări (1), Jurisprudență

ANEXA Nr. 2A 1) Jurisprudență, Doctrină (1)

1) În cazul unei interpretări diferite între CPV și CPC, se aplică nomenclatura CPC.

Categorie Descrierea serviciilor CPC1) CPV
1 Servicii de întreținere și reparare 6112, 6122, 633, 886 De la 50100000 la 50982000, cu următoarele excepții:
- de la 50310000 la 50324200
- 50116510-9
- 50190000-3
- 50229000-6
- 50243000-0
2 Servicii de transport terestru2), inclusiv servicii de transport în vehicule blindate, și servicii de curier, exceptând transportul poștal 712 (cu excepția 71235), 7512, 87304 De la 60112000-6 la 60129300-1, cu următoarele excepții:
- de la 60121000 la 60121600
- 60122200-1
- 60122230-0
De la 64120000-3 la 64121200-2
3 Servicii de transport aerian de călători și de mărfuri, exceptând transportul poștal 73 (cu excepția 7321) De la 62100000-3 la 62300000-5, cu următoarele excepții:
- 62121000-6
- 62221000-7
4 Transport poștal, terestru3) sau aerian 71235, 7321 60122200-1
60122230-0
62121000-6
62221000-7
5 Servicii de telecomunicații 752 De la 64200000-8 la 64228200-2
72318000-7
De la 72530000-9 la 72532000-3
6 Servicii financiare ex 81, 812, 814 De la 66100000-1 la 66430000-3
(a) Servicii de asigurări
(b) Servicii bancare și de investiții4) De la 67110000-1 la 67262000-14)
7 Servicii informatice și servicii conexe 84 De la 50300000-8 la 50324200-4,
De la 72100000-6 la 72591000-4, cu următoarele excepții:
- 72318000-7
- de la 72530000-9 la 72532000-3
8 Servicii de cercetare-dezvoltare5) 85 De la 73000000-2 la 73300000-5, următoarele excepții:
- 73200000-4
- 73210000-7
- 7322000-0
9 Servicii de contabilitate, audit financiar, consultanță în domeniul fiscal 862 De la 74121000-3 la 74121250-0
10 Servicii de studiere a pieței și sondaje 864 De la 74130000-9 la 74133000-0
74423100-1
74423110-4
11 Servicii de consultanță pentru afaceri și management6) și servicii conexe 865, 866 De la 73200000-4 la 73220000-0
De la 74140000-2 la 74150000-5 (cu excepția 74142200-8)
74420000-9
74421000-6
74423000-0
74423200-2
74423210-5
74871000-5
93620000-0
12 Servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată și servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică și peisagistică, servicii conexe de consultanță științifică și tehnică, servicii de testări și analize tehnice 867 De la 74200000-1 la 74276400-8
De la 74310000-5 la 74323100-0
74874000-6
13 Servicii de publicitate 871 De la 74400000-3 la 74422000-3 cu următoarele excepții:
- 74420000-9
- 74421000-6
14 Servicii de administrare, întreținere și curățenie a imobilelor 874, 82201 la 82206 De la 70300000-4 la 70340000-6
De la 74710000-9 la 74760000-4
15 Servicii de publicare și tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract 88442 De la 78000000-7 la 78400000-1
16 Servicii de eliminare a deșeurilor și a apelor uzate; salubrizare și servicii similare 94 De la 90100000-8 la 90320000-6
50190000-3
50229000-6
50243000-0

1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.

2) Cu excepția serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18.

3) Cu excepția serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18.

4) Cu excepția contractelor de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea și transferul valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare și a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, serviciile de cumpărare sau de închiriere, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau drepturi asupra acestora; achiziția serviciilor financiare prestate, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

5) Cu excepția serviciilor de cercetare-dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorității contractante pentru a fi utilizate în desfășurarea propriilor activități, cu condiția ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă.

6) Cu excepția serviciilor de arbitraj și de conciliere.

ANEXA Nr. 2B Jurisprudență, Doctrină (1)

Categorie Descrierea serviciilor CPC CPV
17 Servicii hoteliere și restaurante 64 De la 55000000-0 la 55524000-9
De la 93400000-2 la 93411000-2
18 Servicii de transport feroviar 711 60111000-9
De la 60121000-2 la 60121600-8
19 Servicii de transport pe apă 72 De la 61000000-5 la 61530000-9
De la 63370000-3 la 63372000-7
20 Servicii anexe și auxiliare transportului 74 62400000-6,
62440000-8,
62441000-5,
62450000-1,
De la 63000000-9 la 63600000-5, cu următoarele excepții:
- 63370000-3
- 63371000-0
- 63372000-7
74322000-2
93610000-7
21 Servicii juridice 861 De la 74110000-3 la 74114000-1
22 Servicii de selecție și plasare a forței de muncă1) 872 De la 74500000-4 la 74540000-6 (cu excepția 74511000-4)
De la 95000000-2 la 95140000-5
23 Servicii de investigație și protecție, cu excepția serviciilor de transport cu vehicule blindate 873 (cu excepția 87304) De la 74600000-5 la 74620000-1
24 Servicii de învățământ 92 De la 80100000-5 la 80430000-7
25 Servicii de sănătate și asistență socială 93 74511000-4
De la 85000000-9 la 85323000-9 cu excepția:
- 85321000-5
- 85322000-2
26 Servicii recreative, culturale și sportive 96 De la 74875000-3 la 74875200-5
De la 92000000-1 la 92622000-7 (cu excepția 92230000-2)
27 Alte servicii2)

1) Cu excepția contractelor de muncă.

2) Cu excepția cumpărării, dezvoltării, producției sau coproducției de programe destinate difuzării, de către instituții de radiodifuziune și televiziune.

ANEXA Nr. 3

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURI

ANEXA Nr. 3A Jurisprudență

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PENTRU ACHIZIȚIILE PUBLICE

ANUNȚ SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILĂ CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNȚULUI DE INTENȚIE ÎN SEAP

1. Țara autorității contractante Jurisprudență

2. Denumirea autorității contractante Jurisprudență

3. Adresa de Internet unde se publică anunțul de intenție (URL) Jurisprudență

4. Numărul (numerele) de referință din Nomenclatura CPV Jurisprudență

ANUNȚ DE INTENȚIE

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după caz, informații suplimentare. În cazul în care urmează să fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări, se precizează instituțiile competente și punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obține informații suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecția mediului, protecția muncii și condițiile de muncă, aplicabil în locul în care urmează să fie realizată prestația.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziție publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3. În cazul achiziției de lucrări: natura și dimensiunea lucrărilor; locul de execuție; dacă lucrarea este divizată în mai multe loturi, caracteristicile esențiale ale respectivelor loturi; dacă este posibil, estimarea costurilor pe care le implică lucrările în cauză; numărul (numerele) de referință din nomenclatură.

În cazul achiziției de produse: natura și cantitatea sau valoarea produselor care urmează să fie furnizate; numărul (numerele) de referință din nomenclatură.

În cazul achiziției de servicii: valoarea totală estimată a achizițiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; numărul (numerele) de referință din nomenclatură.

4. Date provizorii prevăzute pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează fiecare.

5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru. Jurisprudență

6. După caz, alte informații. Jurisprudență

7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție sau, după caz, data transmiterii spre publicare a anunțului simplificat de informare prealabilă. Jurisprudență

8. Se precizează dacă contractul intră sub incidența Acordului OMC (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

ANUNȚUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, negociere:

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.

2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziție publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3.

(a) Procedura de atribuire aleasă;

(b) După caz, motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației restrânse și negocierii);

(c) După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat de un acord-cadru; Modificări (1)

(d) După caz, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziție;

(e) După caz, se precizează dacă urmează să fie aplicată o licitație electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a)];

4. Forma contractului.

5. După caz, locul execuției lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor.

6.

(a) Pentru achiziția de lucrări:

- natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; se precizează, dacă este cazul, opțiunea de achiziționare a unor lucrări noi similare și, dacă se cunoaște, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opțiuni, precum și numărul de reînnoiri posibile; în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numărul (numerele) de referință din nomenclatură,

- informații privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică și proiectare,

- în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, precum și, în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite.

(b) Pentru achiziția de produse:

- natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziționarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere leasing sau orice combinație a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizată; se precizează, dacă este cazul, opțiunea de achiziționare a unor cantități suplimentare și, dacă se cunoaște, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opțiuni, precum și numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referință din nomenclatură,

- în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaște, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,

- în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru, precum și, în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite;

(c) Pentru achiziția de servicii:

- categoria și descrierea serviciului; numărul (numerele) de referință din nomenclatură; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizează, dacă este cazul, opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare și, dacă se cunoaște, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opțiuni, precum și numărul de reînnoiri posibile,

- în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaște, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,

- în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum și, în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite,

- se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată, în temeiul unor acte normative, unei profesii specifice (se indică actele normative respective),

- se precizează dacă persoanele juridice trebuie să indice numele și calificările profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.

7. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.

8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrări/furnizare/servicii. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate produsele sau, după caz, la care sunt prestate serviciile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

10. Dacă este cazul, condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului.

11. În cazul licitației deschise:

(a) denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire (caietul de sarcini și orice alte documentele suplimentare);

(b) după caz, termenul de transmitere a respectivei solicitări;

(c) după caz, costul și condițiile de plată în vederea obținerii respectivei documentații;

12. Jurisprudență

(a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este utilizat un sistem de achiziție dinamic (licitație deschisă);

(b) În cazul licitației restrânse sau negocierii, data limită de primire a cererilor de participare;

(c) Adresa la care trebuie transmise;

(d) Limba sau limbile în care trebuie redactate.

13. În cazul licitației deschise:

(a) persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor;

(b) data, ora și locul deschiderii ofertelor.

14. Dacă este cazul, garanțiile solicitate.

15. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.

16. După caz, forma juridică în care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

17. Criterii de calificare/selecție privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum și informațiile/documentele prin aceștia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii de calificare/selecție privind situația economică-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorului economic; informații/documente pe care trebuie să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităților minime cu caracter economic și tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților impuse. Jurisprudență

18. Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând, dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

19. Pentru dialogul competitiv și negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, se precizează, dacă este cazul, derularea în mai multe etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluții care urmează să fie discutate sau de oferte care urmează să fie negociate.

20. Pentru licitația restrânsă, dialogul competitiv și negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în cazul în care se