Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2006 până la 25 mai 2016, fiind abrogat prin Lege 98/2016 și înlocuit de Lege 99/2016; Lege 98/2016; Lege 100/2016; Lege 101/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 18

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

a) de a transmite anunțul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, este prevăzută o obligație în acest sens; operatorul SEAP are obligația de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunțul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii; Jurisprudență (1)

b) de a publica anunțul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. Jurisprudență (2)

(4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunțul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obținerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

(5) În cazul în care, din motive de natură tehnică independente de operatorul SEAP, nu este posibilă transmiterea anunțurilor, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, obligația de transmitere a acestora revine Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Modificări (1)

(6) După publicarea anunțului în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul și către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.

Art. 50. - Jurisprudență (9)

(1) În cazul în care prevederile prezentei ordonanțe de urgență stabilesc obligația publicării anunțului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunțul respectiv nu poate fi publicat la nivel național înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană. Jurisprudență (1)

(2) Anunțul publicat la nivel național nu trebuie să conțină alte informații față de cele existente în anunțul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie să menționeze data transmiterii către Comisia Europeană. Jurisprudență (1)

PARAGRAFUL 2
Anunțul de intenție

Art. 51. - Jurisprudență (4)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de intenție, atunci când urmărește să beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) și dacă: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de produse din aceeași grupă CPV, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;

b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de servicii care sunt din aceeași categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;

c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări, care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunț de intenție și în alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Publicarea anunțului de intenție nu creează autorității contractante obligația de a efectua respectiva achiziție publică. Jurisprudență (3)

Art. 52. - Jurisprudență (4)

(1) În cazurile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) și b), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de intenție cât mai curând posibil după data începerii anului bugetar.

(2) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de intenție cât mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv.

Art. 53. - Jurisprudență (2)

(1) Anunțul de intenție se publică: Jurisprudență (1)

a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice; sau Modificări (1), Jurisprudență (2)

b) numai în SEAP, cu condiția ca, înainte de publicare, să fi fost transmis un anunț simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunțul de intenție trebuie să conțină și data transmiterii anunțului simplificat către Comisia Europeană.

PARAGRAFUL 3
Anunțul de participare

Art. 54. - Jurisprudență (16)

Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de participare atunci când: Jurisprudență (2)

a) inițiază procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau pentru încheierea acordului-cadru; Jurisprudență (17)

b) lansează un sistem dinamic de achiziție;

c) inițiază procesul de atribuire a unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziții, în acest caz publicându-se un anunț simplificat;

d) organizează un concurs de soluții.

Art. 55. - Modificări (1), Jurisprudență (103)

(1) Anunțul de participare se publică în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Jurisprudență (8)

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care: Modificări (2), Jurisprudență (329)

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; Jurisprudență (150), Reviste (2)

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 420.000 euro; Modificări (1), Jurisprudență (94), Reviste (1)

c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. Jurisprudență (140), Reviste (2)

PARAGRAFUL 4
Anunțul de atribuire
Jurisprudență (1)

Art. 56. - Jurisprudență (31)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: Jurisprudență (1)

a) a finalizat procedura de atribuire - licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv sau negociere -, prin atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului-cadru; Modificări (1), Jurisprudență (3)

b) a finalizat un concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător;

c) a atribuit un contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziții.

(2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligația prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, totodată, în anunțul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia. Modificări (1)

Art. 57. - Modificări (1), Jurisprudență (14)

(1) Anunțul de atribuire se publică în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care: Modificări (2), Jurisprudență (57)

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; Jurisprudență (76)

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 420.000 euro; Modificări (1), Jurisprudență (16)

c) valoarea contractului de lucrări care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

SECȚIUNEA a 6-a Reguli speciale de transparență aplicabile achiziției publice de servicii de publicitate Modificări (1)

Art. 58. -

(1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuală cumulată, fără TVA, estimată mai mare decât echivalentul în lei a 2.000 euro, autoritatea contractantă are obligația de a publica un anunț de participare și un anunț de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe Internet la o adresă dedicată și pe pagina de Internet proprie, acolo unde există. Modificări (3), Jurisprudență (3)

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înțelege orice contract de servicii având ca obiect crearea, producerea și/sau difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) Obligația prevăzută la alin. (1) nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secțiunii a 5-a din prezentul capitol. Jurisprudență (2)

(4) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare prevăzut la alin. (1) criteriile de calificare și selecție și, în situația în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunțul trebuie să fie însoțit de un referat de oportunitate prin care se justifică rațiunea achiziției serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit și criteriile de măsurare a rezultatului obținut. Jurisprudență (4)

(5) În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligația de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziției serviciilor de publicitate.

(6) Contractele de publicitate media trebuie să conțină în mod obligatoriu și următoarele clauze specifice referitoare la obligația părților de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puțin la următoarele informații: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final și termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.

(7) Accesul publicului la informațiile menționate la alin. (6) se realizează prin grija autorității contractante care are obligația de a deține informații actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului.

(8) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menționarea denumirii autorității/autorităților contractante în materialul publicitar. Jurisprudență (3)

SECȚIUNEA a 7-a Reguli de comunicare și de transmitere a datelor

Art. 59. - Jurisprudență (50)

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, trebuie să fie transmise în scris. Jurisprudență (18)

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Jurisprudență (40)

(3) Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective. Jurisprudență (5)

Art. 60. - Jurisprudență (62)

(1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalități: Jurisprudență (58)

a) prin poștă; Jurisprudență (2)

b) prin fax; Jurisprudență (9)

c) prin mijloace electronice; Jurisprudență (7)

d) prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a)-c). Jurisprudență (3)

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentația de atribuire, modalitățile de comunicare pe care intenționează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii. Jurisprudență (20)

Art. 61. - Jurisprudență (36)

(1) Modalitățile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restricționeze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. Jurisprudență (25)

(2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum și caracteristicile lor tehnice trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic și trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare și comunicare. Jurisprudență (6)

(3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică. Jurisprudență (49)

Art. 62. - Jurisprudență (5)

(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitățile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urmă caz operatorul economic având obligația de a confirma solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil. Jurisprudență (1)

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, să fie confirmată, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisă prin poștă sau prin mijloace electronice. În acest caz, autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare cerința respectivă, precum și termenul în care aceasta trebuie îndeplinită. Jurisprudență (1)

Art. 63. - Jurisprudență (10)

(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin poștă sau, dacă autoritatea contractantă prevede această posibilitate, prin mijloace electronice. Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care autoritatea contractantă stabilește că ofertele urmează să fie transmise prin poștă, ofertantul are, în mod implicit, și dreptul de a depune oferta direct la sediul autorității contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta.

Art. 64. - Jurisprudență (27)

Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitările de participare și/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice, numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerințe:

a) informațiile referitoare la posibilitățile specifice de transmitere electronică, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; Jurisprudență (2)

b) dispozitivele electronice de recepționare garantează în mod corespunzător integritatea și confidențialitatea datelor recepționate; Jurisprudență (2)

c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limită de transmitere documentele, certificatele, declarațiile și altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V secțiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.

Art. 65. - Jurisprudență (8)

În sensul prevederilor art. 64 garantarea integrității și confidențialității datelor recepționate presupune faptul că dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le dețin și/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puțin următoarelor condiții: Jurisprudență (91)

a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare, precum și, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;

b) înainte de data limită de transmitere a datelor, nici o persoană nu are acces la datele transmise;

c) în cazul în care interdicția de acces prevăzută la lit. b) a fost încălcată, acest acces neautorizat este clar detectabil; Jurisprudență (1)

d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepționate;

e) accesul la datele recepționate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o acțiune simultană a cel puțin două persoane/sisteme autorizate și numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d); Jurisprudență (1)

f) după data de vizualizare a datelor recepționate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective. Jurisprudență (1)

SECȚIUNEA a 8-a Reguli de evitare a conflictului de interese Jurisprudență (1)

Art. 66. - Jurisprudență (162)

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. Jurisprudență (2)

Art. 67. - Modificări (1), Jurisprudență (65)

Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...