Oferta Oferte alternative | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuirea contractului de achiziție publică -
SECȚIUNEA 1
Oferta. Oferte alternative

Art. 170. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Jurisprudență

Art. 171. - Jurisprudență

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Comentarii expert (1)

Art. 172. - Jurisprudență

(1) Operatorul economic are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere stabilite în anunțul sau în invitația de participare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Jurisprudență

(3) Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Jurisprudență

(4) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Jurisprudență

Art. 173. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanților să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic". Jurisprudență

(2) Anunțul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. În cazul în care această precizare lipsește, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Jurisprudență

Art. 174. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligația de a preciza în caietul de sarcini cerințele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea lor. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerințele minime prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

Art. 175. - Jurisprudență

În cazul în care a anunțat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă având ca singură motivație faptul că, dacă aceasta este declarată câștigătoare:

a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de servicii; sau

b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de furnizare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Dreptul unui operator economic să-și modifice oferta prin retragerea unui subcontractant - Raluca Rizea
Conform prevederilor art. 171 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, așa cum a fost aprobată prin Legea nr. 337/2006, oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.
Acceptarea din partea autorității contractante, a modificării ofertei de către ofertant are ca efect încălcarea principiului tratamentului egal, prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006. Modificarea ofertei nu conduce la încălcarea principiului enunțat anterior, dacă este efectuată în unul din următoarele cazuri:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Licitația deschisă
Licitația restrânsă
Dialogul competitiv
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Cererea de oferte
Concursul de soluții
Acordul cadru
Sistemul de achiziție dinamic
Licitația electronică
Oferta Oferte alternative
Selecția și calificarea candidaților/ofertanților
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Stabilirea ofertei câștigătoare
Informarea candidaților și a ofertanților
Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Activități relevante
Excepții specifice
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 5
;
se încarcă...