Modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție publică | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție publică Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Acordul-cadru

Art. 142. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia acordul-cadru, de regulă prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă. Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanțele specifice prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență

Art. 143. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența.

Art. 144. -

(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depășească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepționale și pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv. Jurisprudență

(2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autoritățile contractante și operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv. Jurisprudență

Art. 145. - Jurisprudență

Atunci când atribuie un contract de achiziție publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanțiale ale elementelor/condițiilor stabilite inițial prin acordul-cadru respectiv.

Art. 146. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecție și atribuire prevăzute la cap. V.

Art. 147. - Jurisprudență

(1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin: Jurisprudență

a) obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea tehnică;

b) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractele de achiziție publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru respectiv. Jurisprudență

(3) De fiecare dată când intenționează să atribuie un contract de achiziție publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligația de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcție de necesități, completarea ofertei. Jurisprudență

Art. 148. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte corespunzătoare. Jurisprudență

Art. 149. - Jurisprudență

(1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin: Jurisprudență

a) obligațiile pe care fiecare dintre operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică;

b) prețul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulți operatori economici: Jurisprudență

a) fie fără reluarea competiției; Jurisprudență

b) fie prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Jurisprudență

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condițiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru. Jurisprudență

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. b): Jurisprudență

a) fie respectând elementele/condițiile prevăzute în acordul-cadru;

b) fie, dacă nu toate elementele/condițiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiții prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv. Jurisprudență

Art. 150. - Jurisprudență

În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligația de a relua competiția respectând următoarea procedură: Jurisprudență

a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; Jurisprudență

b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligația de a ține cont de aspecte precum complexitatea obiectului și timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;

c) ofertele se prezintă în scris, iar conținutul lor rămâne confidențial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat;

d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentația în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru. Modificări (2), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Sistemul de achiziție dinamic

Art. 151. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziție dinamic numai pentru achiziția unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piață satisfac nevoile autorității contractante. Modificări (1)

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziție dinamic astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența.

(3) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesați sau participanților la sistemul de achiziție dinamic.

Art. 152. -

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziție dinamic să depășească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepționale, temeinic justificate.

Art. 153. -

Autoritatea contractantă are obligația de a respecta regulile procedurii de licitație deschisă în toate fazele sistemului de achiziție dinamic.

Art. 154. -

În scopul lansării sistemului dinamic de achiziție și atribuirii contractelor de achiziție publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare și transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 și 65.

Art. 155. -

Atunci când lansează un sistem de achiziție dinamic, autoritatea contractantă are obligația:

a) de a publica un anunț de participare în care se precizează clar faptul că pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziție publică se utilizează un sistem dinamic de achiziție, precum și adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă;

b) de a indica în caietul de sarcini, alături de caracteristicile produselor care urmează să fie achiziționate, și informațiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilități și instrucțiuni de accesare;

c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicării anunțului de participare și până la închiderea sistemului de achiziție dinamic, accesul nerestricționat, direct și complet la conținutul documentației de atribuire.

Art. 156. -

(1) După lansarea sistemului de achiziție dinamic și pe întreaga perioadă de existență a acestuia, autoritatea contractantă are obligația de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativă, cu scopul de a fi admis în sistem.

(2) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligația de a verifica dacă ofertantul îndeplinește criteriile de calificare stabilite și dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerințele din caietul de sarcini.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.

(4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziție dinamic sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.

Art. 157. -

Ofertantul are dreptul de a-și îmbunătăți oferta orientativă în orice moment, cu condiția ca propunerea tehnică să respecte în continuare cerințele din caietul de sarcini.

Art. 158. - Jurisprudență

(1) În scopul atribuirii contractelor de achiziție publică prin sistemul dinamic de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a publica, pentru fiecare contract în parte, un nou anunț de participare simplificat, prin care toți operatorii economici interesați sunt invitați să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili o dată limită de depunere a ofertelor orientative, care nu trebuie să fie mai devreme de 15 zile de la data publicării anunțului de participare simplificat prevăzut la alin. (1). Modificări (2)

Art. 159. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a invita toți ofertanții admiși în sistemul dinamic de achiziție să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziție publică care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens o dată limită pentru depunere.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanții să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. 158 alin. (2).

Art. 160. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunțul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziție dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acuratețe în cadrul invitației prevăzute la art. 159 alin. (1).

SECȚIUNEA a 3-a Licitația electronică

Art. 161. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitația electronică în următoarele situații: Jurisprudență

a) ca o etapă finală a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, și numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini; Modificări (1), Jurisprudență

b) la reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condițiile prevăzute la art. 149 alin. (4) și art. 150;

c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică prin utilizarea unui sistem de achiziție dinamic.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța decizia de utilizare a licitației electronice în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Jurisprudență

Art. 162. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitația electronică astfel încât:

a) să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența; Jurisprudență

b) să modifice obiectul contractului de achiziție publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

Art. 163. - Modificări (1), Jurisprudență

Atribuirea contractelor de servicii și de lucrări, care presupun prestații intelectuale cum ar fi consultanță, proiectare și altele asemenea, nu pot face obiectul licitației electronice.

Art. 164. - Jurisprudență

Atunci când intenționează să utilizeze licitația electronică, autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul informațiilor și instrucțiunilor prevăzute la art. 33 și următoarele precizări specifice:

a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiția ca respectivele elemente să fie cuantificabile și să poată fi exprimate în cifre sau procente; Jurisprudență

b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătățite, astfel cum rezultă acestea din specificațiile care definesc obiectul contractului; Jurisprudență

c) informațiile care urmează a fi puse la dispoziție ofertanților în cursul licitației electronice și momentul când aceste informații vor fi disponibile; Jurisprudență

d) informațiile relevante privind procesul licitației electronice; Jurisprudență

e) condițiile în care ofertanții vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferențele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;

f) informațiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condițiile tehnice și modalitățile concrete de realizare a conectării.

Art. 165. - Jurisprudență

(1) Înainte de lansarea unei licitații electronice, autoritatea contractantă are obligația de a realiza o evaluare inițială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentația de atribuire. Jurisprudență

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a invita toți ofertanții care au depus oferte corespunzătoare să prezinte prețuri noi și/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitația se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanților respectivi. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Invitația trebuie să precizeze data și momentul de start al licitației electronice, precum și orice informație necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat. Jurisprudență

(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitația electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitațiile. Jurisprudență

Art. 166. - Jurisprudență

În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", invitația prevăzută la art. 165 alin. (3) trebuie să conțină și informații referitoare la:

a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;

b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcție de noile prețuri și/sau noile valori prezentate de ofertanți. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicați pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunțul de participare sau din documentația de atribuire.

Art. 167. - Jurisprudență

(1) În cadrul licitației electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă: Jurisprudență

a) fie numai la prețuri, în cazul în care criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut; Jurisprudență

b) fie la prețuri și/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentația de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Jurisprudență

(2) Licitația electronică se desfășoară în mai multe runde succesive. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 168. - Jurisprudență

(1) În cursul fiecărei runde a licitației electronice, autoritatea contractantă are obligația de a comunica instantaneu tuturor ofertanților cel puțin informațiile necesare acestora pentru a-și determina, în orice moment, poziția pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica și alte informații privind: Jurisprudență

a) numărul participanților în runda respectivă a licitației electronice;

b) prețuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alți ofertanți, numai dacă documentația de atribuire a prevăzut această posibilitate.

(2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților.

Art. 169. - Jurisprudență

(1) Licitația electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinație a următoarelor modalități: Jurisprudență

a) la un moment precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare; Jurisprudență

b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfășurare a fost precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare; Jurisprudență

c) atunci când nu se mai primesc prețuri și/sau valori noi care îndeplinesc cerințele cu privire la diferențele minime impuse; în acest caz, invitația de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitației electronice.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obținut în urma finalizării licitației electronice. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Dispoziții generale
Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Proceduri de atribuire
Modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție publică
Atribuirea contractului de achiziție publică
Dosarul achiziției publice
Contractele de concesiune
Contracte sectoriale
Soluționarea contestațiilor
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...