Dosarul achiziției publice | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Dosarul achiziției publice

Art. 211. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum și pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziție dinamic.

Art. 212. - Modificări (1), Jurisprudență

Dosarul achiziției publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziție publică/acordul-cadru produce efecte juridice și în orice caz nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

Art. 213. - Jurisprudență

(1) Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: Modificări (1), Jurisprudență

a) nota privind determinarea valorii estimate; Jurisprudență

b) anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;

c) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare și/sau, după caz, invitația de participare;

d) documentația de atribuire;

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;

f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

g) raportul procedurii de atribuire; Jurisprudență

h) contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate; Jurisprudență

i) anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare. Jurisprudență

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. g) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru/sistemului de achiziție dinamic și cuprinde cel puțin următoarele elemente: Modificări (1), Jurisprudență

a) denumirea și sediul autorității contractante;

b) obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic;

c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților participanți la procedură;

d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidați;

e) denumirea/numele ofertanților participanți la procedură;

f) denumirea/numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei decizii; Jurisprudență

g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării prețurilor prezentate ca fiind neobișnuit de scăzute; Jurisprudență

h) denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă a fost declarată câștigătoare și motivele care au stat la baza acestei decizii; Jurisprudență

i) în cazul ofertantului/ofertanților câștigători, partea din contract pe care acesta/aceștia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților; Jurisprudență

j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. Jurisprudență

Art. 214. - Jurisprudență

Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.

Art. 215. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dosarul achiziției publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 216. - Jurisprudență

În cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziție sau un sistem de achiziții electronice, aceasta are obligația de a asigura trasabilitatea deplină a acțiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziției publice, în conformitate cu prevederile art. 213, să nu fie afectată. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    O decizie mai recentă aConsiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor215 pare amerge (cel puțin implicit) în direcția contrară: cererea de sesizare aCurții de Justiție formulată de oparte într-un litigiu afost respinsă ca nefondată „având în vedere faptul că, în prezenta cauză, nu este reținută imposibilitatea de interpretare și aplicare adreptului comunitar față de dreptul intern cu privire la caracterul public al documentelor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire, reglementat de dispozițiile art. 215 din O.U.G. nr. 34/2006, ci faptul că, așa cum s-a pronunțat Consiliul [...], contestatorului [...] i-au fost solicitate dovezi în susținerea afirmațiilor privind caracterul confidențial și de secret comercial al documentelor depuse în fundamentarea prețului, însă acesta nu adepus astfel de dovezi”. 
    215 CNCS, decizia nr. 1817/177C7/1686/1705 din 15 iunie 2012, nepublicată.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Dispoziții generale
Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Proceduri de atribuire
Modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție publică
Atribuirea contractului de achiziție publică
Dosarul achiziției publice
Contractele de concesiune
Contracte sectoriale
Soluționarea contestațiilor
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Analiza modificărilor realizate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2014
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Analiza modificărilor realizate prin O.U.G. nr. 51/2014
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...