Contractele de concesiune | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Contractele de concesiune Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

Art. 217. - Jurisprudență

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 218. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secțiuni.

(2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer și de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentației de atribuire și de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 219. - Jurisprudență

(1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secțiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.

(2) Modul de soluționare a contestațiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX. Jurisprudență

Art. 220. -

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune:

a) este atribuit într-una dintre situațiile prevăzute la art. 12-14;

b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfășoară între activitățile sale una sau mai multe dintre activitățile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activități; sau

c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmărește dobândirea execuției unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziție publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență

Art. 221. -

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale care nu au fost incluse în contractul de concesiune inițial, dar care datorită unor circumstanțe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) atribuirea să fie făcută contractantului inițial;

b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări și servicii suplimentare/adiționale nu depășește 50% din valoarea contractului inițial.

Art. 222. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența atribuirii contractelor de concesiune. Jurisprudență

(2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se inițiază prin publicarea unui anunț de participare.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțul prevăzut la alin. (2) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3B și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. Jurisprudență

(4) În cazul anunțurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conținutul acestora se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

(5) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 223. - Modificări (1)

(1) Anunțul de participare se publică în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului de concesiune care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. Modificări (4)

Art. 224. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunțului de participare și data depunerii aplicațiilor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă adecvată și suficientă pentru elaborarea aplicațiilor.

(2) Indiferent de procedura aplicată și fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de participare cu cel puțin 52 de zile înainte de data limită de depunere a aplicațiilor. Jurisprudență

(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.

(4) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

Art. 225. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita:

a) concesionarului să atribuie contracte unor terțe părți, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii; Modificări (1)

b) candidaților să precizeze, în cadrul aplicației depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceștia intenționează să le atribuie unor terțe părți.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari

Art. 226. -

În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligația de a respecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziție publică unei terțe părți. Doctrină (1)

Art. 227. -

(1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totuși obligația, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terțe părți, de a publica un anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 122. Modificări (5)

(2) Concesionarul are obligația de a respecta și următoarele condiții:

a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile; și

b) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau transmiterii invitației de participare și data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puțin 40 de zile.

(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.

(4) În cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu încă 5 zile.

(5) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

(6) Concesionarul are obligația de a include în anunțul prevăzut la alin. (1) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3C și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.

(7) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.

Art. 228. -

(1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obținerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terțe părți.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliată se înțelege orice persoană care desfășoară activități economice și:

a) asupra căreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă; sau

b) care poate exercita asupra concesionarului o influență dominantă; sau

c) care, la fel ca și concesionarul, face obiectul influenței dominante a unei alte persoane. Pentru noțiunea de influență dominantă, prevederile de la art. 3 lit. s) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

(3) Operatorul economic care participă la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligația de a include în aplicație lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligația de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de concesiune.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    În cazuri excepționale, reglementate și ele de O.U.G. nr. 54/2006, concesionarul are dreptul să subconcesioneze bunul proprietate publică – obiect al concesiunii. Și concesionarul de lucrări publice poate însă atribui unor terțe părți oparte din lucrări, implicit și unele din bunurile care fac obiectul concesiunii, având obligația să înștiințeze autoritatea contractantă despre aceasta (art. 225 din O.U.G. nr. 34/2006). [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    54 Art. 229 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 prevedea: „Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel”.
Art. 226 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 prevedea: „În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligația de arespecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziție publică unei terțe părți”. [ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Dispoziții generale
Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Proceduri de atribuire
Modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție publică
Atribuirea contractului de achiziție publică
Dosarul achiziției publice
Contractele de concesiune
Contracte sectoriale
Soluționarea contestațiilor
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...