Contracte sectoriale | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Contracte sectoriale Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Activități relevante Jurisprudență

PARAGRAFUL 1
Domeniu de aplicare

Art. 229. - Jurisprudență

(1) Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înțelege contractul de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică: Jurisprudență, Reviste (1)

a) apă; Jurisprudență

b) energie; Jurisprudență

c) transport; Jurisprudență

d) poștă. Jurisprudență

Art. 230. -

Autoritatea contractantă are obligația de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activități relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activității căreia îi este destinat în principal.

Art. 231. -

(1) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, iar o altă activitate intră sub incidența prevederilor de la cap. I-VI și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligația de a respecta prevederile de la cap. I-VI.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, iar o altă activitate nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă are obligația de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.

(3) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci aceasta are obligația de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. Jurisprudență

PARAGRAFUL 2
Apă

Art. 232. - Jurisprudență

Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele:

a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de apă potabilă;

b) furnizarea de apă potabilă unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a).

Art. 233. -

Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activitățile prevăzute la art. 232 are obligația de a respecta prevederile prezentului capitol și atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de soluții care este în legătură:

a) cu proiecte de tehnologie hidraulică, irigații sau ameliorare a solului, dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte ori prin instalațiile de irigare ori drenaj; sau

b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.

Art. 234. -

Furnizarea apei potabile către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 232, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) furnizorul produce apă potabilă al cărei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;

b) furnizarea de apă potabilă către rețelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată rețelelor respective nu depășește 30% din producția totală de apă potabilă a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

PARAGRAFUL 3
Energie

Art. 235. - Jurisprudență

Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. b) următoarele:

a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de combustibili gazoși, energie termică sau energie electrică; Jurisprudență

b) furnizarea de combustibili gazoși, energie termică sau energie electrică unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a). Modificări (1), Jurisprudență

Art. 236. - Modificări (1)

Furnizarea combustibililor gazoși sau a energiei termice către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) furnizorul produce energia termică sau combustibilii gazoși ca o consecință inevitabilă a unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;

b) furnizarea de combustibili gazoși sau de energie termică către rețelele publice este făcută numai cu scopul de a exploata în mod economic această producție, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea rețelelor respective nu depășește 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

Art. 237. - Modificări (1)

Furnizarea energiei electrice către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență

a) furnizorul produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;

b) furnizarea de energie electrică către rețelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată rețelelor respective nu depășește 30% din producția totală de energie electrică a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

PARAGRAFUL 4
Transport

Art. 238. - Jurisprudență

(1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferată și servicii de transport terestru de călători, pe bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, troleibuze, alte tipuri de transport automat fără șofer sau transport pe cablu. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o rețea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condițiile de operare - care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvența serviciului - sunt prestabilite de o autoritate competentă.

Art. 239. - Modificări (1)

Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevantă în cazul în care și alte persoane au dreptul să presteze același tip de servicii, în aceeași zonă geografică și în aceleași condiții ca și autoritățile contractante.

PARAGRAFUL 5
Poștă

Art. 240. - Jurisprudență

(1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea următoarelor servicii:

a) servicii poștale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale - corespondență, cărți, cataloage, ziare, periodice, colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate; Jurisprudență

b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced și urmează expedierii;

c) servicii cu valoare adăugată în legătură cu poșta electronică și furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor și transmiterea prin poșta electronică recomandată;

d) servicii privind trimiterile poștale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondență, care nu poartă adresă;

e) servicii financiar-poștale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A și în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele poștale și transferurile pe bază de conturi curente poștale;

f) servicii filatelice;

g) servicii logistice, care combină livrarea și/sau depozitarea cu alte funcțiuni decât cele poștale.

(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) intră în categoria activităților relevante numai dacă persoana în cauză prestează și servicii poștale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) și numai dacă activitatea de servicii poștale nu este direct expusă concurenței conform prevederilor art. 248.

PARAGRAFUL 6
Alte activități relevante

Art. 241. - Modificări (1), Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe de urgență se consideră activități relevante și acele activități care presupun explorarea unui areal geografic în scopul:

a) prospectării sau extracției de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alți combustibili solizi; Jurisprudență

b) punerii la dispoziția transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de rețea de transport. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Excepții specifice

Art. 242. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziționa:

a) produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terțe părți, în condițiile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și autoritatea contractantă;

b) produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activități relevante într-un stat terț Uniunii Europene, în condițiile în care în efectuarea respectivelor activități nu intervine utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană.

Art. 243. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) și care au ca obiect achiziția de produse, servicii sau lucrări destinate desfășurării altor activități decât activitățile relevante.

Art. 244. -

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de apă, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activități relevante de natura celor prevăzute la art. 232.

Art. 245. - Modificări (1), Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alți combustibili, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activități de natura celor prevăzute la art. 235 și art. 241 lit. a).

Art. 246. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial:

a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia;

b) de către o asociere de mai multe autorități contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, unei întreprinderi afiliate la una dintre autoritățile contractante respective.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: Modificări (1)

a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de produse pentru autoritatea contractantă la care este afiliată;

b) în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din prestarea de servicii pentru autoritatea contractantă la care este afiliată;

c) în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din execuția de lucrări pentru autoritatea contractantă la care este afiliată.

(3) În sensul prevederilor alin. (1) și (2), întreprinderea afiliată reprezintă orice persoană care desfășoară activități economice și care intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorității contractante sau orice persoană care desfășoară activități economice și care se află în oricare din următoarele situații:

a) autoritatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra sa;

b) exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra unei autorități contractante;

c) împreună cu autoritatea contractantă, se află, direct sau indirect, sub influența dominantă a unei alte persoane care desfășoară activități economice.

Pentru noțiunea de influență dominantă, prevederile art. 3 lit. s) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 247. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial:

a) de către o asociere de mai multe autorități contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, uneia dintre autoritățile contractante respective;

b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorități contractante din care ea însăși face parte și care a fost formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înființată pentru efectuarea activității relevante pe o perioadă de cel puțin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înființat asocierea prevede că autoritățile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioadă cel puțin egală cu cea menționată.

Art. 248. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat. Jurisprudență

(2) În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenței se stabilește de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată, care va cuprinde toate informațiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situația existentă.

(3) Procedura specifică pentru elaborarea și transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 249. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice orice informații pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 și 243, precum și ale art. 246 și 247.

SECȚIUNEA a 3-a Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale

Art. 250. - Jurisprudență

(1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:

a) licitația deschisă;

b) licitația restrânsă;

c) negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare; Jurisprudență

d) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

e) cererea de oferte.

(2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile și în cazul atribuirii contractelor sectoriale.

Art. 251. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul sectorial, de regulă, prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 250 alin. (1), după caz, numai în circumstanțele specifice prevăzute la art. 252 sau 124.

Art. 252. - Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai în următoarele cazuri: Jurisprudență

a) atunci când, în urma aplicării licitației deschise, licitației restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, nu a fost prezentată nici o ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii inițiale și numai dacă cerințele inițiale prevăzute în documentația de atribuire nu sunt modificate substanțial; Modificări (1), Jurisprudență

b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecția unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziție publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; Jurisprudență

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitației deschise, a licitației restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu pot fi respectate din motive de extremă urgență determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nici o formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare; Modificări (1), Jurisprudență

d) atunci când contractul care urmează să fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice și numai dacă acesta nu este destinat obținerii unui profit și nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea să nu afecteze atribuirea ulterioară pe baze concurențiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus;

e) atunci când este necesară achiziționarea de la furnizorul inițial a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii echipamentelor/instalațiilor livrate anterior și numai dacă schimbarea furnizorului inițial ar pune autoritatea contractantă în situația de a achiziționa produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilități sau dificultăți tehnice disproporționate de operare și întreținere; Jurisprudență

f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri, iar achiziția acestora se realizează prin operațiuni pe piața de disponibil; Modificări (1), Jurisprudență

g) atunci când produsele pot fi achiziționate în condiții deosebit de avantajoase, de la un operator economic care își lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; Modificări (1)

h) atunci când este posibilă achiziționarea de produse la un preț considerabil mai scăzut decât prețurile practicate în mod normal pe piață, ca urmare a apariției unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp;

i) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluții, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite inițial, concurentului câștigător sau unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz autoritatea contractantă având obligația de a transmite invitație la negocieri tuturor concurenților câștigători;

j) atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care, datorită unor circumstanțe neprevăzute, au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

- atribuirea să fie făcută contractantului inițial;

- lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniențe majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă își propune să achiziționeze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziționate prin atribuirea contractului inițial și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență

- atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

- contractul de lucrări/servicii inițial a fost atribuit prin procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

- valoarea estimată a contractului inițial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziționate ulterior;

- în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective.

Art. 253. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care acest lucru este posibil și în măsura în care nu se încalcă condițiile prevăzute la art. 252 lit. i), j) și k), autoritatea contractantă are obligația de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurență reală. Jurisprudență

Art. 254. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Fără a aduce atingere acordurilor și convențiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obținut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câștigătoare o ofertă care conține, în proporție de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe piețele țărilor respective, în detrimentul unei oferte care conține, în proporție de mai puțin de 50%, astfel de produse.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va înțelege acele oferte pentru care diferența dintre prețurile prevăzute în propunerile financiare nu depășește 3%.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ghid pentru practicieni în dreptul concurenței, ediția 1
    Pentru exemplificare, vom expune analiza realizată pentru oprocedură de negociere directă fără preselecție (conform art. 252 din O.U.G. nr. 34/2006) în cadrul căreia autoritatea contractantă ainvitat un număr de cinci firme pentru adepune oferte pentru cele cinci loturi pentru care intenționa să încheie cinci contracte de lucrări. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    54 Art. 229 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 prevedea: „Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel”.
Art. 226 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 prevedea: „În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligația de arespecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziție publică unei terțe părți”. [ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Dispoziții generale
Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Proceduri de atribuire
Modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție publică
Atribuirea contractului de achiziție publică
Dosarul achiziției publice
Contractele de concesiune
Contracte sectoriale
Soluționarea contestațiilor
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
5. Pretenții rezultate dintr-un contract încheiat între doi profesioniști, subsecvent încheierii unui contract de achiziție publică. Natura juridică a litigiului. Calea de atac prevăzută de lege. Recurs inadmisibil
Principiul transparenței în dreptul achizițiilor publice
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Ghid pentru practicieni în dreptul concurenței, ediția 1
;
se încarcă...