Art 33 Reguli de elaborare a documentației de atribuire | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică - Reguli de elaborare a documentației de atribuire -
Art. 33. -
Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Documentația de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puțin: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) informații generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; Jurisprudență

b) instrucțiuni privind date limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire; Modificări (1), Jurisprudență

c) dacă sunt solicitate, cerințele minime de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți/candidați pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție; Jurisprudență

d) caietul de sarcini sau documentația descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere;

e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare;

f) informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secțiunea a 3-a; Jurisprudență

g) instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; Jurisprudență

h) informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    2. De asemenea, răspunsul nr. 2 antecitat, introduce un criteriu de calificare neprecizat iniţial în fişa de date aachiziţiei. Potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Autoritatea contractantăare obligaţia de apreciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulăşi alte informaţii necesare pentru aasigura ofertantului/candidatului oinformare completă, corectăşi explicităcu privire la modul de aplicare aprocedurii de atribuire”, iar potrivit prevederilor aliniatului (3) al aceluiaşi articol „(3) Cerinţele/Criteriile de calificare şi/sau selecţie, care se regăsesc în caietul de sarcini ori documentaţia descriptivăşi care nu sunt preluate în fişa de date/invitaţia de participare/anunţul de participare, sunt considerate clauze nescrise”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 23 Reguli generale
Art 24 Reguli generale
Art 25 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică
Art 26 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică
Art 27 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică
Art 28 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică
Art 29 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică
Art 30 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică
Art 31 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică
Art 32 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică
Art 33 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 34 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 35 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 36 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 37 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 38 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 39 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 40 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 41 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 42 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 43 Reguli de participare la procedura de atribuire
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2019
Când poate fi aplicată procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare?
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...