Art 270 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Soluționarea contestațiilor - Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor -
Art. 270. -
Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

a) numele, domiciliul sau reședința contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor și codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica și persoanele care le reprezintă și în ce calitate; Jurisprudență

b) denumirea și sediul autorității contractante; Jurisprudență

c) denumirea obiectului contractului de achiziție publică și procedura de atribuire aplicată; Jurisprudență

d) obiectul contestației; Modificări (2), Jurisprudență

e) motivarea în fapt și în drept a cererii; Jurisprudență, Doctrină (1)

f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația, în măsura în care este posibil; Jurisprudență

g) semnătura părții sau a reprezentantului persoanei juridice. Jurisprudență

(2) În situația în care Consiliul apreciază că în contestație nu sunt cuprinse toate informațiile prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înștiințarea prin care i se aduce la cunoștință această situație, acesta să completeze contestația. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligației impuse de Consiliu, contestația va fi respinsă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 271 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice și acontractelor de concesiune de servicii, dispoziții care au următorul cuprins: „Sub sancțiunea respingerii contestației ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât și autorității contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 2562. Contestatorul va atașa la contestație și copia actului atacat, în cazul în care acesta afost emis, precum și copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile”. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Mai mult, Consiliului reţine şi faptul căSC (...) SRL nu arespectat nici prevederile art. 270 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 34/2006, iar potrivit prevederilor art. 249 C. proc. civ.. „cel care face osusţinere în cursul procesului trebuie săodovedească, în afarăde cazurile anume prevăzute de lege”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 260 Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 261 Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 262 Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 263 Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 264 Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 265 Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 266 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 267 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 268 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 269 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 270 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 271 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 272 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 273 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 274 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 275 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 276 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 277 Măsuri provizorii
Art 278 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 279 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 280 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Reviste:
Discuții referitoare la propunerile de modificare a legislației în materia achizițiilor publice
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Analiza modificărilor realizate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2014
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Analiza modificărilor realizate prin O.U.G. nr. 51/2014
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...