Art 2 Scop. Principii | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Scop Principii -
Art. 2. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie: Jurisprudență

a) promovarea concurenței între operatorii economici; Jurisprudență

b) garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici; Jurisprudență

c) asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică; Jurisprudență

d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante. Jurisprudență

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt: Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

a) nediscriminarea; Jurisprudență, Reviste (1)

b) tratamentul egal; Jurisprudență

c) recunoașterea reciprocă; Jurisprudență

d) transparența; Jurisprudență, Reviste (2)

e) proporționalitatea; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

f) eficiența utilizării fondurilor; Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

g) asumarea răspunderii. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Precizarea opțiunii de a organiza etapa finală de licitație electronică doar la nivelul documentației de atribuire - Raluca Rizea
În relația cu operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, și anume: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoașterea reciprocă; transparența; proporționalitatea; eficiența utilizării fondurilor publice; asumarea răspunderii.
În măsura în care la inițierea unei proceduri (publicarea invitației de participare), organizată cu scopul de a asigura, pentru beneficiul oricărui potențial ofertant, accesul la o piață imparțială și deschisă competiției, autoritatea contractantă nu a bifat opțiunea de a organiza etapa finală de licitație electronică, această precizare regăsindu-se însă la nivelul documentației de atribuire, apreciem că au fost încălcate principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică, fiind totodată distorsionată concurența. Astfel, întrucât prin documentația de atribuire operatorilor economici le-a fost adusă la cunoștință organizarea etapei finale de licitație electronică, aceștia își vor elabora ofertele ținând cont de această precizare, fapt care ar putea duce la prezentarea unor propuneri financiare inițiale mai mari.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Soluționând cererea, Curtea areținut următoarele: „Aparent, argumentele dezvoltate de petentă pe marginea necesității pronunțării unei hotărâri preliminare sunt valabile, susținând petenta că respingerea unei oferte ca neconformă, numai pentru motivul că ofertantul nu răspunde unei solicitări de clarificare sau răspunsurile sale sunt considerate neconcludente de autoritatea contractantă, reprezintă oîncălcare aprincipiului proporționalității, recunoscut prin legislația comunitară invocată și consacrat, de altfel, prin dispozițiile art. 2 din O.U.G. nr. 34/2006.Însă, așa cum rezultă din economia prevederilor H.G. nr. 925/2006, declararea ca neconformă aunei oferte, în temeiul dispozițiilor art. 79 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 nu reprezintă osancțiune pentru nedepunerea clarificărilor solicitate sau rezultatul unei aprecieri subiective aautorității contractante, neconformitatea intervenind pentru situația în care carențele ofertei, sesizate de autoritatea contractantă, nu sunt remediate sau lămurite în urma solicitării de clarificări, astfel că revine instanței competența de aanaliza, prin raportare la documentația de atribuire și oferta petentei, în ce măsură solicitarea de clarificări are temei și subsecvent, dacă răspunsurile furnizate de petentă sunt concludente sau nu”. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    11 martie 2016, aceasta nemaiputându-se repeta), Consiliul constatăcăse aflăîn imposibilitatea de adispune măsuri de remediere, care săpermităparticiparea contestatorului cu ofertăla procedurăşi continuarea ei, fărăsăfie afectate principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    d) modificarea să nu conducă la ruperea echilibrului financiar al contractului. Principiul proporționalității care stă la baza atribuirii contractului de achiziție publică conform art. 2 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 34/2006 presupune asigurarea unui echilibru între drepturile și obligațiile corelative ale părților; [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    La dosarul cauzei se regăseşte Nota justificativă nr. 40682 din 20 iulie 2015, în cuprinsul căreia, la pct. 2, este menţionatăvaloarea fărăTVA acelor douăloturi, valoare care afost apreciatăde către membrii Compartimentului de achiziţii publice ca fiind valabilăla momentul transmiterii spre publicare ainvitaţiei de participare, aşa cum stipuleazăart. 26 din O.U.G. nr. 34/2006.Estimarea valorii contractelor ce urmeazăafi atribuite reprezintăaplicarea de către autoritatea contractantăatât aprincipiului eficientei utilizări afondurilor cât şi aprincipiului asumării răspunderii, prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. g) şi f) din O.U.G. nr. 34/2006. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 1 Scop. Principii
Art 2 Scop. Principii
Art 3 Definiții
Art 4 Tipuri de contracte de achiziție publică
Art 5 Tipuri de contracte de achiziție publică
Art 6 Tipuri de contracte de achiziție publică
Art 7 Tipuri de contracte de achiziție publică
Art 8 Autorități contractante
Art 9 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 10 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 11 Domeniu de aplicare. Excepții
Art 12 Domeniu de aplicare. Excepții
Reviste:
Contract de finanțare din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 (PODCA)
11. Acțiune în anularea actelor administrative privind constatarea neregulilor și stabilirea corecțiilor financiare în temeiul O.U.G. nr. 66/2011. Cerințe restrictive
Acces la informații din domeniul medical și farmaceutic deținute de instituții publice
Principiul transparenței în dreptul achizițiilor publice
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...