Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuirea contractului de achiziție publică -
SECȚIUNEA a 6-a
Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică

Art. 209. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Prin excepție de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: Jurisprudență

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței, respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare procedură, de prezenta ordonanță de urgență; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare; Modificări (1), Jurisprudență

c) au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții: Jurisprudență

a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f); Jurisprudență

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f). Jurisprudență

Art. 210. - Modificări (1), Jurisprudență

Autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Cererea de oferte
Concursul de soluții
Acordul cadru
Sistemul de achiziție dinamic
Licitația electronică
Oferta Oferte alternative
Selecția și calificarea candidaților/ofertanților
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Stabilirea ofertei câștigătoare
Informarea candidaților și a ofertanților
Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Activități relevante
Excepții specifice
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Dispoziții generale
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Măsuri provizorii
Reviste:
Studiu de caz - Despăgubiri civile pentru ocolirea procedurii de achiziție publică. Casarea hotărârii
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Răspunderea materială a funcționarilor publici. Natura termenului de 30 de zile prevăzut de art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...