Activități relevante | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contracte sectoriale -
SECȚIUNEA 1
Activități relevante Jurisprudență

PARAGRAFUL 1
Domeniu de aplicare

Art. 229. - Jurisprudență

(1) Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înțelege contractul de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică: Jurisprudență, Reviste (1)

a) apă; Jurisprudență

b) energie; Jurisprudență

c) transport; Jurisprudență

d) poștă. Jurisprudență

Art. 230. -

Autoritatea contractantă are obligația de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activități relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activității căreia îi este destinat în principal.

Art. 231. -

(1) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, iar o altă activitate intră sub incidența prevederilor de la cap. I-VI și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligația de a respecta prevederile de la cap. I-VI.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, iar o altă activitate nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă are obligația de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.

(3) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci aceasta are obligația de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. Jurisprudență

PARAGRAFUL 2
Apă

Art. 232. - Jurisprudență

Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele:

a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de apă potabilă;

b) furnizarea de apă potabilă unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a).

Art. 233. -

Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activitățile prevăzute la art. 232 are obligația de a respecta prevederile prezentului capitol și atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de soluții care este în legătură:

a) cu proiecte de tehnologie hidraulică, irigații sau ameliorare a solului, dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte ori prin instalațiile de irigare ori drenaj; sau

b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.

Art. 234. -

Furnizarea apei potabile către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 232, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) furnizorul produce apă potabilă al cărei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;

b) furnizarea de apă potabilă către rețelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată rețelelor respective nu depășește 30% din producția totală de apă potabilă a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

PARAGRAFUL 3
Energie

Art. 235. - Jurisprudență

Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. b) următoarele:

a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de combustibili gazoși, energie termică sau energie electrică; Jurisprudență

b) furnizarea de combustibili gazoși, energie termică sau energie electrică unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a). Modificări (1), Jurisprudență

Art. 236. - Modificări (1)

Furnizarea combustibililor gazoși sau a energiei termice către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) furnizorul produce energia termică sau combustibilii gazoși ca o consecință inevitabilă a unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;

b) furnizarea de combustibili gazoși sau de energie termică către rețelele publice este făcută numai cu scopul de a exploata în mod economic această producție, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea rețelelor respective nu depășește 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

Art. 237. - Modificări (1)

Furnizarea energiei electrice către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență

a) furnizorul produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;

b) furnizarea de energie electrică către rețelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată rețelelor respective nu depășește 30% din producția totală de energie electrică a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

PARAGRAFUL 4
Transport

Art. 238. - Jurisprudență

(1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferată și servicii de transport terestru de călători, pe bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, troleibuze, alte tipuri de transport automat fără șofer sau transport pe cablu. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o rețea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condițiile de operare - care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvența serviciului - sunt prestabilite de o autoritate competentă.

Art. 239. - Modificări (1)

Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevantă în cazul în care și alte persoane au dreptul să presteze același tip de servicii, în aceeași zonă geografică și în aceleași condiții ca și autoritățile contractante.

PARAGRAFUL 5
Poștă

Art. 240. - Jurisprudență

(1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea următoarelor servicii:

a) servicii poștale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale - corespondență, cărți, cataloage, ziare, periodice, colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate; Jurisprudență

b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced și urmează expedierii;

c) servicii cu valoare adăugată în legătură cu poșta electronică și furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor și transmiterea prin poșta electronică recomandată;

d) servicii privind trimiterile poștale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondență, care nu poartă adresă;

e) servicii financiar-poștale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A și în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele poștale și transferurile pe bază de conturi curente poștale;

f) servicii filatelice;

g) servicii logistice, care combină livrarea și/sau depozitarea cu alte funcțiuni decât cele poștale.

(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) intră în categoria activităților relevante numai dacă persoana în cauză prestează și servicii poștale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) și numai dacă activitatea de servicii poștale nu este direct expusă concurenței conform prevederilor art. 248.

PARAGRAFUL 6
Alte activități relevante

Art. 241. - Modificări (1), Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe de urgență se consideră activități relevante și acele activități care presupun explorarea unui areal geografic în scopul:

a) prospectării sau extracției de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alți combustibili solizi; Jurisprudență

b) punerii la dispoziția transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de rețea de transport. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    54 Art. 229 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 prevedea: „Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel”.
Art. 226 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 prevedea: „În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligația de arespecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziție publică unei terțe părți”. [ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Sistemul de achiziție dinamic
Licitația electronică
Oferta Oferte alternative
Selecția și calificarea candidaților/ofertanților
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Stabilirea ofertei câștigătoare
Informarea candidaților și a ofertanților
Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Activități relevante
Excepții specifice
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Dispoziții generale
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Măsuri provizorii
Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Procedura de verificare a legalității
Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Reviste:
5. Pretenții rezultate dintr-un contract încheiat între doi profesioniști, subsecvent încheierii unui contract de achiziție publică. Natura juridică a litigiului. Calea de atac prevăzută de lege. Recurs inadmisibil
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...