Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene

Modificări (6), Referințe (1), Doctrine (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 2006 până la 25 septembrie 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 78/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere faptul că, de la data aderării la Uniunea Europeană, România va participa la procesul de decizie comunitar, ceea ce impune ca, la nivelul Guvernului, să existe o structură care să coordoneze procesul de formare a poziției naționale în problematica afacerilor europene și să garanteze îndeplinirea obligațiilor României ce izvorăsc din statutul de stat membru al Uniunii Europene și care să fie funcțională la data de 1 ianuarie 2007,

ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă a Guvernului României în relația cu structurile comunitare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se înființează Departamentul pentru Afaceri Europene, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, subordonată primului-ministru, responsabilă cu coordonarea la nivel național a afacerilor europene, prin preluarea activității, posturilor și personalului Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru și a activității, posturilor și personalului Direcției generale evaluare și pregătire pentru aderare și Direcției generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene, începând cu 1 ianuarie 2007.

(2) Sediul Departamentului pentru Afaceri Europene este în București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. -

(1) Departamentul pentru Afaceri Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene.

(2) Departamentul pentru Afaceri Europene are ca principal obiect de activitate coordonarea procesului de formulare a politicilor și strategiilor din domeniul afacerilor europene, inclusiv pregătirea poziției coerente și unitare a României în cadrul structurilor comunitare.

(3) În scopul asigurării coordonării interministeriale a procesului de formulare a politicilor și strategiilor din domeniul afacerilor europene, prin hotărâre a Guvernului se constituie un Comitet de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru fără personalitate juridică și cu caracter decizional, aflat în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene.

Art. 3. -

(1) Departamentul pentru Afaceri Europene are următoarele atribuții: Doctrină (1)

a) coordonează, monitorizează și sprijină îndeplinirea obligațiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum și a strategiilor și programelor naționale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene;

b) realizează coordonarea interministerială în vederea elaborării pozițiilor României pe problematica afacerilor europene, scop în care:

1. asigură coerența intersectorială a pozițiilor naționale pentru tematicile europene;

2. examinează și avizează pozițiile care vor fi exprimate de România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, inclusiv mandatele generale aprobate de Guvern și adresate Consiliului Uniunii Europene, Comitetului Reprezentanților Permanenți (COREPER) și grupurilor de lucru ale Consiliului;

3. conduce reuniunile săptămânale de coordonare ale Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene, denumit în continuare Comitetul de Coordonare;

4. participă la reuniunile grupurilor de experți constituite pe problematici specifice;

5. supune dezbaterii Comitetului de Coordonare aspectele aflate în divergență între ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și nesoluționate la nivelul grupurilor de experți;

6. prezintă primului-ministru și Guvernului propuneri pentru soluționarea divergențelor rămase nerezolvate la nivelul Comitetului de Coordonare;

7. asigură că toate instituțiile competente participă la procesul de elaborare și formulare a pozițiilor României;

8. urmărește transmiterea, în timp util, de către Ministerul Afacerilor Externe, a deciziilor luate prin procedurile de coordonare interministerială, sub formă de instrucțiuni, la Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;

9. organizează registrul pozițiilor naționale elaborate și transmise cu privire la proiectele de acte normative comunitare;

10. monitorizează participarea reprezentanților României la comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene;

c) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, elaborarea documentelor necesare pentru participarea la reuniunile Consiliului European;

d) coordonează procesul de notificare electronică a legislației naționale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeană și informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare;

e) asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor comunitare și a deciziilor-cadru;

f) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislației naționale în vigoare cu actele normative comunitare și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și implementare;

g) avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea în legislația națională a actelor normative comunitare și le examinează, sub aspectul compatibilității cu reglementările comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;

h) asigură informarea Parlamentului României, a autorităților centrale, locale și a structurilor asociative ale autorităților locale și regionale cu privire la activitatea legislativă a Uniunii Europene, cu excepția acțiunilor de politică externă și de securitate comună, care sunt de competența Ministerului Afacerilor Externe;

i) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, dispozitivul interministerial vizând informarea Parlamentului României cu privire la pozițiile adoptate de către România la nivelul Consiliului Uniunii Europene;

j) coordonează fundamentarea de către ministerele de resort a pozițiilor României în procedurile precontencioase și contencioase în fața instanțelor și a instituțiilor comunitare, scop în care: Modificări (1), Doctrină (1)

1. reprezintă România în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și a Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene, precum și în relația cu celelalte instituții comunitare, în cadrul procedurilor de încălcare a legislației comunitare prevăzute în art. 226-228 și 230-232 din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene;

2. reprezintă România în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și în relația cu celelalte instituții comunitare, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 234, precum și la art. 235 și 237 din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene;

3. împreună cu instituțiile responsabile, întocmește documentele necesare și îndeplinește actele de procedură impuse de procedurile menționate la pct. 1 și 2, asigurând corespondența cu instanțele și instituțiile comunitare;

k) organizează Centrul Național SOLVIT;

l) reprezintă punctul național de contact pentru problematica pieței interne și pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;

m) coordonează procesul de elaborare, adoptare și urmărește implementarea Strategiei postaderare a României, Strategiei de dezvoltare durabilă, Planului național de reformă și Strategiei privind piața internă în România; Modificări (1)

n) participă la sau coordonează, după caz, elaborarea strategiilor sectoriale relevante în raport cu politicile comunitare;

o) reprezintă punctul tehnic de contact și asigură responsabilul național în problematica Strategiei Lisabona;

p) coordonează procesul de comunicare internă privind integrarea României în Uniunea Europeană;

q) asigură activitatea executivă și de secretariat a Comitetului de Coordonare și urmărește îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta.

(2) Departamentul pentru Afaceri Europene îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate stabilite prin acte normative.

Art. 4. -

Pentru realizarea atribuțiilor sale, Departamentul pentru Afaceri Europene:

a) este inclus în circuitul informațional al sistemului național de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotărâre a Guvernului;

b) solicită autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale și locale informații necesare desfășurării activității sale;

c) stabilește raporturi de colaborare cu instituțiile și organismele comunitare prin intermediul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Art. 5. -

(1) Finanțarea Departamentului pentru Afaceri Europene se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Resursele financiare necesare funcționării Departamentului pentru Afaceri Europene se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se suplimentează cu sumele aprobate pentru activitatea Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Direcției generale evaluare și pregătire pentru aderare și Direcției generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene.

Art. 6. - Modificări (2), Doctrină (1)

(1) Conducerea Departamentului pentru Afaceri Europene se exercită de către un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, ordonator terțiar de credite.

(2) Secretarul de stat reprezintă Departamentul pentru Afaceri Europene în raporturile cu autoritățile publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul de stat emite ordine, în condițiile legii.

(4) Secretarul de stat conduce reuniunile Comitetului de Coordonare, care se desfășoară săptămânal.

(5) Secretarul de stat participă la ședințele Guvernului României, în calitate de invitat.

Art. 7. -

(1) În structura organizatorică a Departamentului pentru Afaceri Europene funcționează direcții, servicii, birouri și compartimente.

(2) Structura organizatorică și statul de funcții se aprobă prin decizie a primului-ministru. Modificări (2)

(3) Numărul de posturi de specialitate ale Departamentului pentru Afaceri Europene este de 115, exclusiv demnitarul. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

Numărul maxim de posturi al Ministerului Integrării Europene se diminuează cu 77, cel al Cancelariei Primului-Ministru cu 11, iar numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și a Cancelariei Primului-Ministru, finanțate potrivit legii, se suplimentează cu 116 posturi.

Art. 9. -

(1) Personalul Departamentului pentru Afaceri Europene este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului. Modificări (1)

(2) Departamentul pentru Afaceri Europene desemnează, dintre specialiștii săi, consilieri și/sau experți care își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detașat în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de 4 posturi, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Personalului Departamentului pentru Afaceri Europene trimis în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

(4) Se diminuează cu cele 4 posturi alocate Departamentului pentru Afaceri Europene numărul de 9 posturi, alocate pentru personalul Ministerului Integrării Europene detașat în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană prin art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene și prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura și încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, cu modificările și completările ulterioare, care se modifică în mod corespunzător.

(5) Numărul de 4 posturi alocate pentru personalul Departamentului pentru Afaceri Europene detașat în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este inclus în cele 77 de posturi preluate de la Ministerul Integrării Europene.

Art. 10. -

(1) Mijloacele fixe și obiectele de inventar utilizate de Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru și de Direcția generală evaluare și pregătire pentru aderare și Direcția generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene, inclusiv tehnica de calcul și birotica, se transmit fără plată din administrarea Cancelariei Primului-Ministru și a Ministerului Integrării Europene în administrarea Departamentului pentru Afaceri Europene, pe bază de protocol încheiat între instituțiile implicate.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie până la data de 30 ianuarie 2007 și vor cuprinde prevederile bugetare pe anul 2007, structura de personal preluată, precum și activele și pasivele structurilor care se transferă, respectiv Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Direcția generală evaluare și pregătire pentru aderare și Direcția generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene.

Art. 11. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Integrării Europene și Secretariatului General al Guvernului, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

Art. 12. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Integrării Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006.

Art. 13. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) art. 2 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Cătălin Ionel Dănilă,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2006.

Nr. 133.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Dreptul procesual al Uniunii Europene, ediția 1
;
se încarcă...