Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (25), Reviste (3), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2006 până la 22 martie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 3/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere stabilirea cadrului general de acordare a plăților directe în agricultură, în sectoarele vegetal și zootehnic, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislația europeană, și anume Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susținere directă în cadrul politicii agricole comune și stabilirea altor regimuri de susținere în favoarea agricultorilor, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 270 din 21 octombrie 2003, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 cu privire la finanțarea politicii agricole comune și Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală, finanțat din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR), și în conformitate cu Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,

deoarece timpul rămas până la data aderării României la Uniunea Europeană nu permite promovarea și adoptarea reglementării sub formă de lege,

pentru că sprijinul financiar trebuie acordat producătorilor agricoli prin plăți directe, conform statutului de stat membru al Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență reglementează aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007. Referințe (1)

Art. 2. -

Schemele de plăți directe care se acordă începând cu anul 2007, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, sunt următoarele:

a) Schema de plată unică pe suprafață (SAPS);

b) plăți naționale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal;

c) plăți naționale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic; Jurisprudență

d) Schema de plată pentru culturi energetice;

e) Schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, următorii termeni se definesc astfel:

a) cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață - solicitarea scrisă pe care fermierul o depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru accesarea plății directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) și/sau a plăților naționale directe complementare (PNDC) din sectorul vegetal, a plăților pentru culturi energetice, a plăților separate pentru zahăr și pentru plățile acordate prin măsurile de sprijin al zonelor defavorizate cu handicap natural - zona montană;

b) cererea de plată pentru schemele de sprijin din sectorul zootehnic - solicitarea scrisă pe care fermierul o depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru accesarea plăților naționale directe complementare (PNDC) din sectorul zootehnic;

c) exploatație agricolă - ansamblul unităților de producție administrate de fermieri și situate pe teritoriul României;

d) bune condiții agricole și de mediu - condițiile pe care trebuie să le respecte fermierul pentru a beneficia de plăți directe în cadrul SAPS și PNDC din sectorul vegetal, plăți pentru culturi energetice și de plăți separate pentru zahăr;

e) bloc fizic - o suprafață continuă de teren mărginită de limite naturale sau artificiale permanente, utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulți fermieri, care poate include una sau mai multe parcele agricole;

f) parcelă agricolă - acea suprafață continuă de teren care este utilizată de un singur fermier, situată în același bloc fizic cu o singură categorie de folosință, ce poate fi constituită din una sau mai multe parcele cadastrale;

g) Sistemul de identificare a parcelelor agricole - componentă a Sistemului integrat de administrare și control cuprinzând aplicații informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor, hărților, documentelor cadastrale sau a altor referințe cartografice. Tehnicile utilizate se bazează pe un sistem de informații geografice computerizat care asigură identificarea unică a fiecărui bloc fizic, cuprinzând de preferință ortoimagini aeriene sau satelitare, cu norme omogene care să garanteze o precizie cel puțin egală celei cartografice la scara 1:10.000 și să permită identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin. Suprafețele înscrise în Sistemul de identificare a parcelelor agricole constituie referința pentru procesul de control și efectuarea plăților;

h) Registrul fermierilor - element component al Sistemului integrat de administrare și control, realizat și administrat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în vederea identificării fermierilor care pot beneficia de sprijin la data aderării României la Uniunea Europeană;

i) plata directă - plata efectuată direct fermierului în cadrul schemelor de plăți aprobate prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) În cazul plăților directe din sectorul vegetal, valoarea sprijinului este stabilită pe hectar, iar în cazul plăților directe complementare din sectorul zootehnic, valoarea sprijinului este stabilită pe cap de animal. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) și Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR), cu respectarea plafoanelor anuale și a angajamentelor bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României, precum și fondurile din bugetul național.

(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este instituția responsabilă pentru implementarea schemelor de plăți directe pentru agricultură, având ca sursă de finanțare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR), precum și fonduri din bugetul național. Jurisprudență

(3) Pentru gestionarea fondurilor comunitare și naționale destinate agriculturii pentru plățile directe acordate în sectorul vegetal și pentru control, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va utiliza, ca instrument de derulare și gestionare financiară, Sistemul integrat de administrare și control.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Schema de plată unică pe suprafață constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producție. Jurisprudență

(2) Sursa de finanțare pentru plățile efectuate în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA).

(3) Suprafața agricolă eligibilă poate avea următoarele categorii de folosință:

a) teren arabil - terenul cultivat pentru producție cu cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru boabe, plante industriale, cartof, sfeclă de zahăr, rădăcinoase pentru nutreț, legume proaspete, pepeni și căpșuni, flori și plante ornamentale, plante pentru nutreț, plante pentru producerea de semințe și seminceri pentru comercializare, alte culturi în teren arabil, inclusiv terenurile de sub sere și solarii și terenul lăsat necultivat în mod deliberat, dar menținut în bune condiții agricole și de mediu;

b) pajiști permanente - pășuni și fânețe - terenul utilizat pentru pășunatul animalelor sau pentru producerea de furaje; Jurisprudență

c) vii - terenul plantat cu vii și pepiniere viticole;

d) culturi permanente - terenul plantat cu livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere și alte culturi permanente;

e) grădini familiale - suprafață destinată obținerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatației/gospodăriei agricole individuale.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Beneficiarii plăților directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață pot fi persoanele fizice și/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau altele asemenea. Referințe (3), Jurisprudență

(2) Arendatorul, concedentul și/sau locatorul nu beneficiază de plăți directe pentru terenul arendat, concesionat și/sau închiriat. Jurisprudență

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Pentru a beneficia de acordarea de plăți în cadrul schemelor de plată unică pe suprafață, solicitanții trebuie să fie înscriși în Registrul fermierilor, administrat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, să depună cerere de solicitare a plăților la termen și să îndeplinească următoarele condiții generale: Jurisprudență

a) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha; Modificări (1)

b) să declare toate parcelele agricole;

c) să înscrie, sub sancțiunea legii penale, date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate, inclusiv lista suprafețelor; Jurisprudență

d) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

e) să respecte bunele condiții agricole și de mediu, reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației; Modificări (1)

f) să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosință și să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

g) să furnizeze toate informațiile solicitate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termenele stabilite;

h) să permită efectuarea controalelor de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens;

i) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelelor învecinate;

j) să comunice în termen de 10 zile, în scris, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii și data acordării plății. Aceste modificări se referă la suprafața agricolă utilizată a exploatației, transferarea proprietății fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informațiilor din formularul de cerere. Jurisprudență

(2) Cererile de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și se înregistrează în Sistemul integrat de administrare și control. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Schemele de plăți directe pe suprafață prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) și e) se aplică terenurilor identificate, exclusiv pentru suprafețele acestora, înscrise în Sistemul de identificare a parcelelor agricole. Modificări (1)

(4) Solicitarea de către fermieri a modificării suprafețelor înregistrate în Sistemul de identificare a parcelelor agricole poate fi depusă la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură până la data limită de depunere a cererilor de plată. Solicitările depuse după această dată se vor soluționa în cursul anului următor. Soluționarea modificărilor solicitate se va face numai după verificarea acestora efectuată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

(5) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va stabili documentele doveditoare privind utilizarea terenului agricol pentru care fermierul solicită sprijin și pe care trebuie să le prezinte la depunerea formularului de cerere de plată pe suprafață. Modificări (2), Reviste (1)

(6) Pentru terenul care se constată că face obiectul cererilor a 2 sau mai mulți solicitanți în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), plata directă pe suprafață nu se acordă niciunuia dintre solicitanți. La constatarea acestei situații Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va notifica solicitanții, care au obligația să rezolve litigiul și, după caz, să refacă cererile și să le depună la termen. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 8. -

(1) Plățile naționale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal reprezintă plăți în cadrul schemelor de sprijin comunitare și constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafață pentru culturile prevăzute în legislația în vigoare. Modificări (1)

(2) Sursa de finanțare a plăților naționale directe complementare în sectorul vegetal se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate, și din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR).

(3) Beneficiarii plăților naționale directe complementare în sectorul vegetal sunt prevăzuți la art. 6 alin. (1).

(4) Condițiile de eligibilitate generale pentru acordarea de sume în cadrul schemei plăților naționale complementare sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1).

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Plățile naționale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se acordă în limita resurselor financiare alocate anual prin legea bugetului de stat, pentru speciile de animale prevăzute în legislația în vigoare.

(2) Sursa de finanțare a plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate.

(3) Se acordă plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care dețin, cresc și exploatează animale de producție, identificate și înregistrate în sistemul național. Referințe (1), Jurisprudență

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Schema de plăți directe pe suprafață pentru culturi energetice reprezintă plăți în cadrul schemelor de sprijin comunitar și constau în acordarea unei sume unitare pe suprafață începând cu anul 2007, pentru culturi energetice destinate producției de biocombustibili, și anume: rapiță, floarea-soarelui, soia și porumb. Jurisprudență

(2) Sursa de finanțare pentru plățile efectuate în cadrul schemei de plată directă pe suprafață pentru culturi energetice se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA).

(3) Beneficiarii plăților efectuate în cadrul schemei de plată pe suprafață pentru culturi energetice sunt persoanele fizice și/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producției la un producător de biocombustibil. Jurisprudență

(4) Condițiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei de plată pe suprafață pentru culturi energetice sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(5) Fermierii care solicită plată pe suprafață pentru culturile energetice nu mai au dreptul să primească plăți naționale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal pentru aceleași suprafețe.

Art. 11. -

(1) Schema de plată separată pentru zahăr reprezintă plăți directe în cadrul schemelor de sprijin comunitar și constă în acordarea unei sume pe suprafață începând cu anul 2007, pentru cultura de sfeclă de zahăr, destinată producției de zahăr. Modificări (1)

(2) Sursa de finanțare pentru plățile efectuate în cadrul schemei de plată directă separată pentru zahăr se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA).

(3) Beneficiarii plăților efectuate în cadrul schemei de plată directă separată pentru zahăr sunt persoanele fizice și/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producției de sfeclă de zahăr cu un operator economic care procesează sfeclă de zahăr în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare. Referințe (2)

(4) Condițiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei plăților directe separate pentru zahăr sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1).

Art. 12. -

(1) Cuantumul anual al plăților directe, al plăților unice pe suprafață (SAPS), al plăților naționale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal, al plăților pentru culturi energetice și al plăților separate pentru zahăr se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat și a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinație de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plățile din sectorul vegetal, prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) și e), se constituie, după caz, din fondurile bugetului de stat și/sau din fondurile comunitare (FEGA și/sau FEADR). Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

(2) Cuantumul anual al plăților naționale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat și a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinație de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plățile naționale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se constituie integral din fonduri de la bugetul de stat.

Art. 13. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare se stabilesc, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe (1)

Art. 14. - Modificări (1)

Articolul 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 1991, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Formele de asociere simplă sunt asocierile între două sau mai multe familii în baza unui contract de societate în condițiile prevăzute de Codul civil, având ca scop exploatarea terenurilor agricole, creșterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiționarea, prelucrarea și vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum și alte activități."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Dan Ștefan Motreanu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu

București, 21 decembrie 2006.

Nr. 125.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
11. Dovada dreptului de folosire a terenului pentru care s-au solicitat subvenții
11. Act administrativ. Revocare. Condiții administrative act.
Evaziunea fiscală organizată
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...