Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale

Modificări (5), Puneri în aplicare (8), Referințe (1), Derogări (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1038 din 28 decembrie 2006.

În vigoare de la 28 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere continua degradare a mediului cultural rural al României în ultimii ani, pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului atât din partea bugetului public, cât și din partea finanțatorilor privați,

în considerarea faptului că majoritatea căminelor culturale, caselor de cultură, altor așezăminte culturale se află fie în situația de a oferi cetățenilor doar servicii culturale minimale și de cele mai multe ori de o calitate îndoielnică, fie și-au încetat activitatea, deoarece sediile acestora și-au schimbat destinația, fie s-au degradat în așa măsură încât sunt total inadecvate activităților culturale,

în vederea pregătirii domeniului cultural pentru a fi capabil să participe la efortul general de integrare europeană, prin alocarea, în următorii 2 ani, de resurse financiare importante pentru ca așezămintele culturale din mediul rural să poată fi reabilitate,

în scopul creării cadrului legal pentru dezvoltarea și finanțarea, în regim de urgență, a unui program național de reabilitare a așezămintelor culturale și a instituțiilor culturale din mediul rural, care va avea ca principale obiective reabilitarea infrastructurii culturale, precum și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural cu echipamentul de practică culturală necesar, pentru întărirea rolului așezămintelor culturale și transformarea acestora în centre comunitare de acces la informație și cultură și de coeziune socială, diversificarea ofertei culturale, creșterea gradului de acces și de participare a populației rurale la viața culturală,

având în vedere faptul că după integrare obiectivele Programului național de reabilitare a așezămintelor culturale și a instituțiilor culturale din mediul rural vor fi realizate în cadrul anexei nr. 3 "Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale" din Programul național de dezvoltare rurală (PNDR), care cuprinde măsuri ce privesc "Conservarea patrimoniului natural, cultural și arhitectural" și "Renovarea satelor", asigurându-se astfel complementaritatea celor două programe, finanțarea urmând a fi asigurată și din alte resurse atrase și disponibile la data aderării României la Uniunea Europeană,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul juridic al înființării, organizării și desfășurării activității așezămintelor culturale.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, așezămintele culturale sunt instituții publice sau persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de organizare și finanțare, care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la informație. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Așezămintele culturale pot fi: căminele culturale, casele de cultură, universitățile populare, școlile populare de arte și meserii, centrele culturale, formațiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiționale, centrele zonale pentru educația adulților, centrele pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale și altele asemenea. Jurisprudență

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot fi organizate și pot funcționa așezăminte culturale fără personalitate juridică, precum ansamblul sau trupa artistică, indiferent de genul reprezentat, atelierul sau cenaclul cultural, galeria de artă și altele asemenea. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Autoritățile administrației publice locale, precum și persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot înființa așezăminte culturale-gazdă, caracterizate prin:

a) existența unui imobil în care să fie asigurate condițiile tehnico-administrative necesare funcționării unui asemenea tip de așezământ;

b) asigurarea bugetului necesar funcționării și acoperirii cheltuielilor aferente găzduirii unor activități culturale de tipul celor prevăzute la art. 4 alin. (3).

Art. 4. -

(1) Așezămintele culturale, instituții publice, își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte elaborate de conducerea acestora, în concordanță cu strategiile culturale și educativ-formative stabilite de autoritățile sau de instituțiile în subordinea cărora funcționează.

(2) Desfășurarea activității așezămintelor culturale urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective:

a) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial; Modificări (1)

c) educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație.

(3) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin. (2), așezămintele culturale pot organiza și desfășura activități de tipul:

a) evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;

b) susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;

c) promovării turismului cultural de interes local;

d) conservării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor; Modificări (1)

e) organizării de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă.

(4) Așezămintele culturale se pot asocia în scopul desfășurării unor activități culturale de tipul celor prevăzute la alin. (3).

(5) Autorizarea așezămintelor culturale pentru a desfășura activități de formare profesională continuă se face conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale

Art. 5. - Reviste (1)

(1) Așezămintele culturale, instituții publice, se înființează și funcționează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale. Jurisprudență

(2) Așezămintele culturale, instituții publice, pot înființa filiale pe raza administrativ-teritorială a autorității administrației publice locale în subordinea căreia funcționează, cu avizul acesteia.

(3) Așezămintele culturale, instituții publice, pot purta numele uneia dintre personalitățile istoriei și culturii naționale sau locale; atribuirea denumirii se face conform legislației în vigoare, la propunerea conducerii instituției, cu avizul direcției județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Așezămintele culturale, instituții publice, se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale regulamentelor de organizare și funcționare proprii, aprobate de autoritățile administrației publice în subordinea cărora funcționează.

(2) Orice modificare a modului de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, instituții publice, se aprobă prin actul autorității administrației publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean, după caz, adoptată cu votul a două treimi din numărul total de consilieri. Derogări (1)

(3) În cazul așezămintelor culturale din subordinea autorităților administrației publice locale, prefectul veghează la respectarea dispozițiilor alin. (2), în condițiile legii.

Art. 7. -

Autoritățile administrației publice locale, cu sprijinul de specialitate al bibliotecilor județene, pot organiza în cadrul așezămintelor culturale, instituții publice, servicii de documentare și informare comunitară.

Art. 8. - Modificări (1)

La nivelul fiecărui județ se organizează și funcționează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cel puțin un așezământ cultural, instituție publică, în subordinea consiliului județean.

Art. 9. -

(1) Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, ca instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 10. - Reviste (1)

Așezămintele culturale de drept privat sunt înființate de persoane fizice și/sau juridice de drept privat, în condițiile legii.

Art. 11. -

(1) Așezămintele culturale fără personalitate juridică se înființează și funcționează în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat.

(2) Așezămintele culturale prevăzute la alin. (1) pot funcționa numai în cazul în care persoana juridică în structura căreia sunt înființate asigură resurse umane, materiale și financiare.

CAPITOLUL III Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice

Art. 12. -

(1) Funcționarea așezămintelor culturale, instituții publice, se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcții de specialitate, în funcții tehnice și administrative, precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor și proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor convenții reglementate de Codul civil.

(2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face pe bază de concurs sau de examen, în condițiile legii.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul personalului încadrat pe perioadă determinată, pe durata desfășurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se poate face și în mod direct, prin acordul părților.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Personalul de specialitate care desfășoară activități artistice în cadrul așezămintelor culturale, instituții publice, angajat cu contract individual de muncă, este încadrat și salarizat în funcție de pregătirea profesională, potrivit legislației în vigoare aplicabile personalului bugetar. Jurisprudență

(2) Personalul de specialitate care desfășoară activități de educație permanentă în cadrul așezămintelor culturale, instituții publice, angajat cu contract individual de muncă, este încadrat și salarizat conform legislației în vigoare, în funcție de pregătirea profesională.

(3) Pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar, care desfășoară activități de educație permanentă în cadrul așezămintelor culturale, instituții publice, nivelurile de salarizare se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Art. 14. -

(1) Conducerea așezămintelor culturale, instituții publice, este asigurată de directorul general sau, după caz, de director.

(2) Angajarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor așezămintelor culturale, instituții publice, se face pe baza susținerii unui concurs de proiecte de management, câștigătorii urmând să încheie un contract de management, în conformitate cu prevederile legii.

(3) Contractul de management va conține programele și proiectele minimale pe care directorul general sau, după caz, directorul se angajează să le realizeze, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV Finanțarea așezămintelor culturale

Art. 15. - Modificări (1)

Finanțarea așezămintelor culturale, instituții publice, se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum și din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 16. -

Așezămintele culturale, instituții publice, pot stabili, în condițiile legii, prețuri sau tarife pentru activitățile pe care le desfășoară în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3), sumele încasate reprezentând venituri proprii ale acestora.

Art. 17. -

Așezămintele culturale pot beneficia și de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale; liberalitățile de ori ce fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori de sarcini care pot afecta autonomia instituției sau dacă nu sunt contrare obiectului său de activitate.

Art. 18. -

(1) Finanțarea activității de formare profesională continuă și promovare socială a persoanei, desfășurată de așezămintele culturale, se face potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru finanțarea sistemului de educație permanentă prin așezămintele culturale, instituții publice, se pot constitui la nivel teritorial surse suplimentare de finanțare din taxele și impozitele locale.

Art. 19. -

Sursele suplimentare locale pentru finanțarea activităților de educație permanentă pot fi utilizate pentru:

a) cheltuieli pentru organizarea unor manifestări cultural-educative de interes local;

b) cheltuieli pentru activități organizate în colaborare cu alte instituții din țară sau din străinătate.

Art. 20. -

Ministerul Culturii și Cultelor, alte autorități ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale pot susține material și financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe și proiecte ale așezămintelor culturale, instituții publice, indiferent de subordonare, precum și ale așezămintelor culturale de drept privat, în condițiile legii.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 21. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor poate finanța, din surse alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și din alte surse, în condițiile legii, un program național de reabilitare, modernizare și dotare a așezămintelor culturale, din mediul rural și mic urban, denumit în continuare Program. Modificări (4)

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, mediul mic urban este alcătuit din localitățile urbane de rangul III, orașe, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Programul va avea ca principale obiective reabilitarea infrastructurii culturale, precum și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural cu echipamentul de practică culturală necesar, pentru: Modificări (3)

a) întărirea rolului așezămintelor culturale și transformarea acestora în centre comunitare de acces la informație și cultură și de coeziune socială; Puneri în aplicare (1)

b) diversificarea ofertei culturale;

c) creșterea gradului de acces și participare a populației rurale la viața culturală.

(4) Programul se aplică începând cu anul 2007 și se va desfășura pe o perioadă de 2 ani. Modificări (2)

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul Programului, autoritățile administrației publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autorități publice ori cu organizații neguvernamentale din țară sau din străinătate, vor elabora și vor propune, pe bază de studii de fezabilitate, proiecte care trebuie să fie însoțite de programe și proiecte culturale desfășurate pe o perioadă de minimum 5 ani, precum și de garanția asigurării unei finanțări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 20% din valoarea totală a proiectului de reabilitare, modernizare și/sau dotare. Modificări (2)

(2) Valoarea minimă a finanțării alocate în cadrul Programului, din sursele prevăzute la art. 21 alin. (1), pentru un proiect este echivalentul în lei a 2.800 euro, iar valoarea maximă, echivalentul în lei a 100.000 euro. Modificări (2)

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Pentru implementarea Programului se constituie Comisia privind determinarea oportunității de finanțare a proiectelor, denumită în continuare Comisie, formată din câte un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru, al Ministerului Culturii și Cultelor, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Administrației și Internelor, al Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru relații interetnice, și al Asociației Comunelor și al Asociației Orașelor din România, desemnați prin decizie a primului-ministru, prin ordin al miniștrilor de resort sau, după caz, prin decizie a președintelui asociației. Modificări (3)

(2) Președinția Comisiei va fi asigurată de reprezentantul Ministerului Culturii și Cultelor, desemnat ca atare prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(3) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialiști numiți de către ministrul culturii și cultelor.

Art. 24. -

Comisia selectează proiectele propuse de autoritățile administrației publice locale care îndeplinesc condițiile minime prevăzute la art. 22 și aprobă finanțarea celor care întrunesc criteriile prevăzute în Ghidul operațional al Programului.

Art. 25. - Modificări (2)

(1) Pentru monitorizarea implementării Programului, în structura Ministerului Culturii și Cultelor se înființează un compartiment care va funcționa cu un număr de 15 posturi din numărul total de posturi al Ministerului Culturii și Cultelor. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică, precum și regulamentul de funcționare ale compartimentului prevăzut la alin. (1) se vor stabili prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

Art. 26. - Modificări (1)

Ministerul Culturii și Cultelor, împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, elaborează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ghidul operațional al Programului, care va cuprinde: condițiile de selecție, cheltuielile eligibile, modul de organizare și funcționare a Comisiei, precum și alte detalii legate de implementarea și monitorizarea Programului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 27. -

Așezămintele culturale existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să funcționeze.

Art. 28. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2003, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Dan Ștefan Motreanu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2006.

Nr. 118.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
;
se încarcă...