Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 118/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul juridic al înființării, organizării și desfășurării activității așezămintelor culturale.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, așezămintele culturale sunt instituții publice sau persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de organizare și finanțare, care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la informație. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Așezămintele culturale pot fi: căminele culturale, casele de cultură, universitățile populare, școlile populare de arte și meserii, centrele culturale, formațiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiționale, centrele zonale pentru educația adulților, centrele pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale și altele asemenea. Jurisprudență

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot fi organizate și pot funcționa așezăminte culturale fără personalitate juridică, precum ansamblul sau trupa artistică, indiferent de genul reprezentat, atelierul sau cenaclul cultural, galeria de artă și altele asemenea. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Autoritățile administrației publice locale, precum și persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot înființa așezăminte culturale-gazdă, caracterizate prin:

a) existența unui imobil în care să fie asigurate condițiile tehnico-administrative necesare funcționării unui asemenea tip de așezământ;

b) asigurarea bugetului necesar funcționării și acoperirii cheltuielilor aferente găzduirii unor activități culturale de tipul celor prevăzute la art. 4 alin. (3).

Art. 4. -

(1) Așezămintele culturale, instituții publice, își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte elaborate de conducerea acestora, în concordanță cu strategiile culturale și educativ-formative stabilite de autoritățile sau de instituțiile în subordinea cărora funcționează.

(2) Desfășurarea activității așezămintelor culturale urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective:

a) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial; Modificări (1)

c) educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație.

(3) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin. (2), așezămintele culturale pot organiza și desfășura activități de tipul:

a) evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;

b) susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;

c) promovării turismului cultural de interes local;

d) conservării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor; Modificări (1)

e) organizării de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă.

(4) Așezămintele culturale se pot asocia în scopul desfășurării unor activități culturale de tipul celor prevăzute la alin. (3).

(5) Autorizarea așezămintelor culturale pentru a desfășura activități de formare profesională continuă se face conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 118/2006:
Dispoziții generale
Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Finanțarea așezămintelor culturale
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
;
se încarcă...