Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat

Modificări (2), Puneri în aplicare (5), Referințe (29), Reviste (2), Doctrine (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1042 din 28 decembrie 2006.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 77/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- interesul public major de continuare a acordării de ajutoare de stat și după data aderării la Uniunea Europeană, conform politicilor economice ale Guvernului,

- abrogarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat la data de 31 decembrie 2006, întrucât contravine Tratatului de instituire a Comunității Europene,

- faptul că se transferă competențele de autorizare a ajutoarelor de stat de la Consiliul Concurenței la Comisia Europeană, iar legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat va fi direct aplicabilă în România,

ceea ce conferă caracterul excepțional al acestei ordonanțe de urgență, precum și urgența intrării în vigoare la data aderării a procedurilor naționale în domeniul ajutorului de stat, pentru a îndeplini obligațiile de stat membru al Uniunii Europene, care încep să fie exigibile la două luni de la această dată, prin transmiterea primului raport privind îndeplinirea condițiilor stabilite pentru ajutoarele de stat din zonele libere și zonele defavorizate, care beneficiază de perioade de tranziție,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca scop reglementarea procedurilor naționale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicării art. 87-89 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și a legislației secundare adoptate în baza acestora.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică ajutorului de stat pentru agricultură și piscicultură, acordat în conformitate cu dispozițiile art. 32 din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Jurisprudență

Art. 2. -

În prezenta ordonanță de urgență, termenii specifici domeniului ajutorului de stat sunt utilizați în înțelesul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul CE 659/1999, al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, și al celorlalte reglementări comunitare în domeniu.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Ajutorul de stat nou, supus obligației de notificare, nu poate fi acordat decât după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Ajutorul de stat care nu este supus obligației de notificare poate fi acordat numai cu respectarea condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 4. -

Alocările specifice din cadrul unei scheme de ajutor de stat autorizate de Comisia Europeană, în condițiile art. 88 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, pot fi acordate dacă îndeplinesc condițiile stabilite în schemă și nu este necesară emiterea unui alt act prin care se stabilesc condiții suplimentare în acest sens.

Art. 5. -

(1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementările în domeniu și cu harta ajutorului regional.

(2) Harta ajutorului regional se adoptă prin hotărâre a Guvernului României și se notifică Comisiei Europene, în vederea autorizării conform procedurii prevăzute de art. 88 alin. (3) din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Art. 6. -

Schemele de ajutor de minimis se transmit spre informare Consiliului Concurenței, în termen de 15 zile de la data adoptării.

Art. 7. -

(1) Consiliul Concurenței îndeplinește rolul de autoritate de contact în raporturile dintre Comisia Europeană și autoritățile și instituțiile publice, inclusiv instituțiile publice implicate în procesul de privatizare, denumite în continuare autorități, alți furnizori de ajutor de stat și beneficiarii de ajutor de stat, implicați în procedurile din domeniul ajutorului de stat. Jurisprudență

(2) Consiliul Concurenței acordă asistență de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităților, altor furnizori și beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat.

(3) Consiliul Concurenței asigură informarea autorităților, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor și a publicului privind reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative și de jurisprudență și alte materiale informative, precum și prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferințe și altele asemenea.

(4) Consiliul Concurenței colaborează cu autoritățile, alți furnizori și beneficiarii de ajutor de stat și îi sprijină în vederea aplicării corespunzătoare a legislației comunitare.

(5) Consiliul Concurenței colaborează cu autoritatea competentă să reprezinte România în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene în cazurile privind ajutorul de stat.

CAPITOLUL II Procedura de pregătire a notificării și informării

Art. 8. -

(1) Notificările privind măsurile de ajutor de stat, denumite în continuare notificări, respectiv informările privind măsurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare al exceptărilor pe categorii de la obligația de notificare, denumite în continuare informări, se transmit Consiliului Concurenței, care emite un aviz. Modificări (1)

(2) Consiliul Concurenței colaborează cu solicitantul pentru completarea și îmbunătățirea notificărilor sau informărilor în scopul respectării regulilor comunitare.

(3) În situația în care notificările sau informările sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurenței, dar înainte de transmiterea notificării sau informării către Comisia Europeană, modificările trebuie transmise Consiliului Concurenței în vederea avizării.

Art. 9. -

Cererea de aviz va fi înaintată Consiliului Concurenței de către solicitant, care poate fi orice autoritate în sensul prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. -

(1) Consiliul Concurenței poate cere date și informații suplimentare solicitantului.

(2) Dacă informațiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziție.

Art. 11. -

Consiliul Concurenței emite avizul în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepția cazurilor în care solicitantul cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau informării.

Art. 12. -

(1) În situația în care prin aviz nu au fost propuse modificări, Consiliul Concurenței transmite notificarea sau informarea, de îndată, Comisiei Europene, în forma avizată, după comunicarea avizului către solicitant.

(2) În situația în care prin avizul Consiliului Concurenței au fost propuse modificări, dacă solicitantul este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenței notificarea sau informarea modificată conform avizului, în termen de 10 zile de la primirea acestuia, în scopul transmiterii notificării sau informării Comisiei Europene.

(3) În situația în care solicitantul nu este de acord cu modificările propuse în baza reglementărilor comunitare de către Consiliul Concurenței, poate cere transmiterea notificării sau a informării în forma pe care o dorește, în termen de 10 zile de la primirea avizului.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) notificarea sau informarea se transmite Comisiei Europene prin intermediul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(5) Dacă solicitantul nu cere transmiterea notificării sau informării, în conformitate cu dispozițiile alin. (3) sau nu transmite notificarea sau informarea în conformitate cu dispozițiile alin. (2), se consideră că a renunțat la aceasta.

CAPITOLUL III Procedura în fața Comisiei Europene

Art. 13. -

(1) Consiliul Concurenței reprezintă România în fața Comisiei Europene în procedurile comunitare privind ajutorul de stat.

(2) Consiliul Concurenței este autoritatea competentă să transmită Comisiei Europene notificările, informările, respectiv raportările, întocmite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Consiliul Concurenței împreună cu autoritățile reprezintă România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat și în relațiile cu alte instituții și organisme comunitare cu atribuții în această materie. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Autoritățile, alți furnizori și beneficiarii ajutorului de stat au obligația să transmită Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de acesta, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor în fața Comisiei Europene.

(2) Termenele stabilite de Consiliul Concurenței potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu excepția situației în care datele, informațiile și documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările comunitare în termene mai scurte.

(3) Consiliul Concurenței se consultă cu autoritățile și alți furnizori, după caz, la elaborarea răspunsurilor, explicațiilor, formulărilor de poziții sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(4) În susținerea notificării în fața Comisiei Europene, Consiliul Concurenței va fi asistat de către autoritatea care a elaborat notificarea.

Art. 15. -

(1) Consiliul Concurenței informează, de îndată, autoritatea sau alți furnizori, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, 7, art. 10 alin. (3) și art. 11 din Regulamentul CE 659/1999, primite prin intermediul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimițând totodată și o copie a deciziei în cauză.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situația în care, în conformitate cu dispozițiile art. 18 din Regulamentul CE 659/1999, Comisia Europeană adoptă o recomandare de măsuri adecvate.

(3) Consiliul Concurenței publică pe site-ul său, care devine punct național de informare, informațiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat.

Art. 16. -

Consiliul Concurenței, la cererea transmisă în timp util de solicitant, retrage notificarea înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeană. Cererea de retragere va fi comunicată Comisiei Europene de către Consiliul Concurenței, prin intermediul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

CAPITOLUL IV Monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 17. -

Consiliul Concurenței monitorizează ajutoarele de stat în sensul prevederilor din regulamentele comunitare referitoare la acțiunile de monitorizare, în baza raportărilor, informațiilor și datelor transmise de furnizori, care pot fi autorități și alți furnizori de ajutor de stat.

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Furnizorii de ajutor de stat sunt obligați să urmărească modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate și să transmită Consiliului Concurenței, în formatul solicitat de acesta, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Beneficiarii de ajutor de stat au obligația să transmită furnizorului raportări periodice, precum și alte informații cu privire la ajutorul de stat acordat, conform cererii acestuia, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 19. -

(1) Consiliul Concurenței întocmește și actualizează inventarul ajutoarelor de stat, pe baza raportărilor, datelor și informațiilor primite de la furnizori, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Consiliul Concurenței organizează registrul ajutoarelor de stat și elaborează raportul anual al ajutoarelor de stat acordate în România și alte rapoarte necesare îndeplinirii obligațiilor de stat membru, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a raportărilor transmise de furnizori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informații ale Consiliului Concurenței către furnizori.

(3) Datele și informațiile necesare întocmirii și actualizării inventarului, precum și elaborării rapoartelor specifice se transmit de către furnizorii de ajutor de stat, conform procedurilor stabilite prin regulament al Consiliului Concurenței.

Art. 20. -

Inventarul ajutoarelor de stat se actualizează, în special, cu date referitoare la noile scheme de ajutor de stat și la noile ajutoare de stat individuale autorizate, precum și la cele exceptate de la obligația notificării.

Art. 21. -

Beneficiarii de ajutor de stat au obligația să țină o evidență specifică a ajutoarelor primite.

Art. 22. -

Furnizorii și beneficiarii de ajutor de stat răspund, potrivit legii, pentru realitatea și corectitudinea datelor și informațiilor transmise Consiliului Concurenței.

Art. 23. -

(1) Consiliul Concurenței elaborează raportul anual privind ajutoarele de stat acordate în România, care este supus aprobării Guvernului. În vederea asigurării transparenței în acest domeniu, raportul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se transmite Comisiei Europene.

(2) Raportul anual privind ajutoarele de stat cuprinde date și informații despre ajutoarele de stat acordate în ultimii 3 ani, inclusiv anul pentru care se face raportarea, în special cu privire la valoarea, obiectivul, tipul și modalitățile de acordare a acestora.

Art. 24. -

Termenele stabilite de Consiliul Concurenței sau de furnizorii de ajutor de stat pentru primirea de raportări, informații și date în procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, respectiv de 20 de zile în cazul celor stabilite de furnizori, cu excepția situației în care datele, informațiile și documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările comunitare în termene mai scurte.

Art. 25. -

(1) Consiliul Concurenței împreună cu furnizorii de ajutor de stat desemnează reprezentanții autorizați să asiste Comisia Europeană în controlul la fața locului.

(2) În cazul în care Comisia Europeană procedează la un control la fața locului, potrivit dispozițiilor art. 22 din Regulamentul CE 659/1999, Consiliul Concurenței împreună cu autoritățile pot formula obiecțiuni la desemnarea experților de către Comisia Europeană.

(3) Consiliul Concurenței, autoritățile, alți furnizori și beneficiarii de ajutor de stat colaborează cu personalul împuternicit de Comisia Europeană pentru realizarea controlului la fața locului.

CAPITOLUL V Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie
a ajutorului de stat ilegal și a ajutorului de stat utilizat abuziv

Art. 26. - Jurisprudență

(1) Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepția situației în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările comunitare. Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării sau a rambursării.

(2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului CE 659/1999.

(3) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1).

Art. 27. -

(1) Consiliul Concurenței trimite de îndată furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv, primită prin intermediul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(2) Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului de îndată o copie a deciziei Comisiei Europene.

(3) Furnizorii de ajutor de stat au obligația de a lua de îndată toate măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene, în vederea îndeplinirii obligațiilor de stat membru.

Art. 28. - Jurisprudență

Furnizorul de ajutor de stat înștiințează beneficiarul ajutorului de stat cu privire la obligația de rambursare sau recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv care rezultă din decizia Comisiei Europene.

Art. 29. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul în care beneficiarul nu rambursează ajutorul de stat, furnizorul, în baza deciziei Comisiei Europene, se va adresa Curții de Apel București pentru ca aceasta să dispună anularea actului prin care a fost acordat ajutorul de stat și, pe cale de consecință, recuperarea acestuia și a dobânzii aferente.

(2) Hotărârea Curții de Apel București este supusă recursului. Recursul se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Consiliul Concurenței îndeplinește rolul de autoritate de contact între Comisia Europeană și furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispozițiile art. 11 din Regulamentul CE 659/1999.

(2) Consiliul Concurenței transmite de îndată furnizorului o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat au obligația de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.

(3) În cazul în care Comisia Europeană a decis recuperarea provizorie a ajutorului de stat, dispozițiile art. 29 se aplică în mod corespunzător.

Art. 31. -

În situația în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul CE 659/1999, furnizorul de ajutor de stat suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilității măsurii de sprijin financiar cu regulile comunitare.

Art. 32. -

(1) Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurenței date, informații și documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat.

(2) În aplicarea prevederilor referitoare la ajutorul de stat ilegal și la cel utilizat abuziv, furnizorii de ajutor de stat pot să emită proceduri proprii.

CAPITOLUL VI Contravenții și sancțiuni

Art. 33. -

(1) Constituie contravenții, dacă potrivit legii penale nu constituie infracțiuni, și se sancționează cu avertisment sau amendă cuprinsă între 5.000 lei și 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat: Modificări (1)

a) furnizarea de informații și documente inexacte sau incomplete, precum și nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenței sau de furnizori autorități publice;

b) refuzul de a se supune controlului desfășurat conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

c) refuzul acordării explicațiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

d) neîndeplinirea obligației de organizare a evidenței specifice privind ajutoarele de stat primite.

(2) Constituie contravenții, dacă potrivit legii penale nu constituie infracțiuni, și se sancționează cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 40.000 lei următoarele fapte ale furnizorilor de ajutor de stat: Modificări (1)

a) furnizarea de informații și documente inexacte sau incomplete, precum și nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenței, cu excepția art. 10 alin. (1) și art. 12;

b) refuzul acordării explicațiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

c) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6 și art. 27 alin. (3).

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de Consiliul Concurenței sau de furnizori autorități publice, după caz, prin persoane împuternicite. Modificări (1)

(4) Contravențiile prevăzute la alin. (2) se constată și se sancționează de Consiliul Concurenței, prin persoane împuternicite.

(5) Personalul Consiliului Concurenței, la solicitare, beneficiază de protecție din partea organelor abilitate ale statului. Modificări (1)

(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 34. -

(1) În scopul aplicării prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul Concurenței adoptă regulamente și instrucțiuni, în funcție de evoluția acquis-ului comunitar.

(2) Regulamentele, instrucțiunile și orice modificare adusă acestora necesită avizul Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate în plenul Consiliului Concurenței, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.

Art. 35. -

(1) Informațiile având caracter de secret de afaceri cu privire la beneficiarii de ajutor de stat reprezintă secret profesional și urmează regimul juridic prevăzut de reglementările în materie.

(2) Secretul profesional nu este încălcat în cazul transmiterii de rapoarte, informații sau documente cerute pentru punerea în aplicare a procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat și al publicării de rapoarte, sinteze și alte documente întocmite în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1)

Art. 36. -

Echivalentul în euro al ajutorului de stat este stabilit în funcție de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României la data acordării.

Art. 37. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 16 august 2005, se abrogă.

(3) Procedura de examinare a notificărilor înregistrate la Consiliul Concurenței în baza Legii nr. 143/1999, republicată, pentru care nu s-au emis decizii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, încetează de drept la această dată. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Investigațiile în derulare, inițiate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999, republicată, încetează de drept la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Deciziile Consiliului Concurenței continuă să-și producă efectele.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2006.

Nr. 117.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
ÎCCJ: În ce condiții pot fi acordate compensații sub forma ajutoarelor de stat pentru terenurile forestiere?
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...