Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Referințe (14), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ținând seama de necesitatea continuării procesului de restructurare și închidere a minelor, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectării reglementărilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare și reorganizare a unor societăți naționale, regii autonome și companii naționale sau societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea în perioada 2007-2008 a pierderilor și la eficientizarea pe termen lung a activității acestora, de expirarea la 31 ianuarie 2007 a termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările și completările ulterioare, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare și reorganizare, pentru protecția socială a persoanelor concediate și totodată pentru determinarea acceptării postdisponibilizare a unor activități necesare închiderii și conservării minelor.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență reglementează măsurile de protecție socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, denumite în continuare societăți.

Art. 2. - Modificări (1)

Societățile care pot efectua concedieri colective în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, precum și numărul de salariați ce urmează să fie disponibilizați se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort sau a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, numai în condițiile în care au un program de restructurare și reorganizare sau numai un program de restructurare ori de reorganizare, aprobat astfel încât concedierea colectivă să nu depășească termenul de 31 decembrie 2008 sau, după caz, termenul de 31 decembrie 2010 pentru persoanele concediate din cadrul societăților prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. -

(1) Măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în baza programelor de restructurare și reorganizare sau numai a programelor de restructurare ori de reorganizare a societăților prevăzute la art. 1, aprobate de autoritatea publică implicată.

(2) Programele prevăzute la alin. (1) cuprind în mod obligatoriu:

a) numărul total de salariați existent la data întocmirii acestora;

b) motivele care determină restructurarea și reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea;

c) numărul de salariați necesar pentru desfășurarea activității în urma restructurării și reorganizării sau numai restructurării ori reorganizării;

d) numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri colective;

e) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile colective.

(3) Dacă restructurarea și reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfășoară în etape, programele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde și numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condițiilor de concediere colectivă prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, precum și data la care va avea loc fiecare etapă.

Art. 4. -

(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă cu societățile prevăzute la art. 1 cu cel puțin 24 de luni înainte de concediere. Modificări (1)

(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și persoanele care:

a) au fost preluate prin protocol de alte societăți dintre cele prevăzute la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societățile de la care au fost preluate, în perioada prevăzută la alin. (1);

b) au fost preluate de societățile rezultate în urma divizării societăților prevăzute la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societățile supuse divizării, în perioada prevăzută la alin. (1). Modificări (1)

Art. 5. -

Concedierea colectivă se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2.

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază, în condițiile legii, de serviciile de preconcediere, precum și de serviciile realizate în vederea stimulării ocupării forței de muncă, acordate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă.

Art. 7. -

Persoanele concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de următoarele drepturi:

a) la momentul concedierii, respectiv încetării contractului individual de muncă, de o sumă egală cu un salariu mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică; Modificări (1), Jurisprudență

b) indemnizație de șomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare;

c) venit lunar de completare. Jurisprudență

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. c) se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:

a) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

b) 22 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 și 25 de ani;

c) 24 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj, persoanele concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 9. -

Nu beneficiază de venit lunar de completare persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizației de șomaj.

Art. 10. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în mai multe etape, dar nu mai mult decât duratele maxime cuvenite potrivit art. 8 alin. (2). Modificări (1)

(2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se modifică odată cu recalcularea indemnizației de șomaj, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Modificări (1)

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizație de șomaj încetează sau se suspendă, și aceasta beneficiază exclusiv de venitul lunar de completare.

Art. 11. -

(1) Dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzut la art. 8 alin. (2) persoanele beneficiare se încadrează în muncă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, venitul lunar de completare se acordă până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2) și este egal cu diferența dintre venitul lunar de completare, stabilit potrivit prevederilor art. 8 alin. (3), și salariul de bază lunar net calculat pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult de jumătate din valoarea venitului lunar de completare stabilit potrivit art. 8 alin. (3). Modificări (1)

(2) Dacă încadrarea în muncă este pe perioadă determinată, venitul lunar de completare se acordă în condițiile alin. (1) pe perioada lucrată și se reia în plată, după caz, în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2). Modificări (1)

(3) Dacă în perioada acordării venitului de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(4) Persoanele concediate colectiv, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 decembrie 2006, de la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cuprinse în anexa nr. 1, dacă se reîncadrează în muncă, la una dintre aceste societăți, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeași ordonanță de urgență, pentru activități de conservare, închidere, ecologizare și monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeași ordonanță de urgență, egal cu jumătate din venitul lunar de completare stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din aceeași ordonanță de urgență.

(5) Persoanele concediate colectiv de la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cuprinse în anexa nr. 2, dacă se reîncadrează în muncă, la una dintre aceste societăți, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), pentru activități de conservare, închidere, ecologizare și monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), egal cu jumătate din venitul lunar de completare, stabilit la art. 8 alin. (3). Modificări (1)

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal și încetează la data decesului beneficiarului.

Art. 13. -

(1) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare rămân în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, până la încetarea plății venitului lunar de completare. Modificări (1)

(2) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligații: Modificări (1)

a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să caute activ un loc de muncă, să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în muncă potrivit legii.

Art. 14. -

(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) și (3) se suspendă la data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligației prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a). Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2). Modificări (1)

(3) În situația în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligațiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din cauza arestării preventive sau din cauza îmbolnăvirii, dovedită cu certificat medical, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2). Modificări (2)

(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) și (3), după suspendarea în condițiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii beneficiarului. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 15. -

(1) În situația persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizație de șomaj doresc să caute un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene și au primit aprobare pentru menținerea plății indemnizației de șomaj din partea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se suspendă pe o perioadă de cel mult 3 luni de la data obținerii aprobării. Modificări (1)

(2) Prevederile art. 13 alin. (2) lit. a) și c) nu se aplică pe perioada prevăzută la alin. (1).

(3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), în situația în care în această perioadă plata indemnizației de șomaj s-a realizat de instituția competentă în materie de șomaj a statului membru al Uniunii Europene, în numele agenției pentru ocuparea forței de muncă și pe cheltuiala acesteia. Modificări (1)

(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) după suspendarea în condițiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(5) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) pentru perioada de suspendare prevăzută la alin. (3) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare depunerii cererii prevăzute la alin. (4), respectiv expirării termenului de 3 luni de la data suspendării. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (2)

(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) și (3) încetează la data refuzului nejustificat de a accepta locul de muncă oferit potrivit pregătirii profesionale, refuzului de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională, la serviciile de consiliere și mediere oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care persoanele sunt înregistrate, în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Nu se consideră refuz nejustificat, în sensul alin. (1), starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical prezentat de persoanele în cauză în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.

Art. 17. - Modificări (1)

Măsura suspendării, a revocării suspendării și a încetării plății venitului lunar de completare se stabilește prin decizii ale directorilor executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Art. 18. -

(1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 și 11 se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de la capitolul "Asigurări și asistență socială", titlul "Asistență socială", articolul "Asigurări sociale".

(2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) societățile pot solicita aplicarea măsurilor de protecție pentru salariații disponibilizați colectiv în baza unui singur program de restructurare și reorganizare sau numai de restructurare ori de reorganizare, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prezentat în cursul aceluiași an.

Art. 19. -

(1) Sumele prevăzute la art. 7 lit. a) și c) sunt exceptate de la plata contribuțiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat. Modificări (1)

(2) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și către Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Modificări (1)

(3) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează și venituri de natură salarială care, conform dispozițiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.

(5) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puțin 17 ani în condiții speciale, 13,5 ani în condiții speciale în zona I de radiații sau 15 ani în condiții speciale în zona II de radiații, beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă, inclusiv în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (4) și (5). Modificări (1)

(6) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat în condițiile alin. (2) și (5), începând cu data încetării plății venitului lunar de completare, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverințe care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum și cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (3).

Art. 20. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3) persoanele concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu plata contribuției din alte surse. Modificări (1)

(2) Contribuția pentru asigurările sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se datorează și se plătește din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3), la nivelul indemnizației de șomaj. Modificări (1)

Art. 21. -

Venitul lunar de completare are același regim de impozitare ca și indemnizația de șomaj.

Art. 22. -

(1) Debitele create la bugetul asigurărilor pentru șomaj de persoanele care au beneficiat în mod necuvenit de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se recuperează în termenul legal de prescripție, pe baza deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, ce constituie titluri executorii.

(2) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedați nu se mai urmăresc.

Art. 23. -

(1) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare, prevăzut la art. 8 alin. (2), au obligația de a anunța în termen de 3 zile agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidența cărora s-au aflat aceste persoane. Modificări (1)

(2) Societățile prevăzute la art. 1 au obligația de a transmite agențiilor pentru ocuparea forței de muncă programele prevăzute la art. 3, precum și tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.

Art. 24. -

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) necomunicarea datelor și informațiilor prevăzute la art. 23 alin. (2);

b) nerespectarea obligației prevăzute la art. 23 alin. (1). Modificări (1)

Art. 25. -

Contravențiile prevăzute la art. 24 se sancționează după cum urmează:

a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei;

b) cea prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Art. 26. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 24 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 25 se realizează de organele de control ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Art. 27. -

Dispozițiile prevăzute la art. 24 și 25 referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 28. -

Sumele încasate din amenzile contravenționale aplicate conform prezentei ordonanțe de urgență se fac venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 29. -

Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 30. -

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

Art. 31. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 februarie 2007 și se aplică până la data de 31 decembrie 2008 și, respectiv, până la data de 31 decembrie 2010, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la societățile prevăzute în anexa nr. 3.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei și comerțului,
Varujan Vosganian
p. Ministrul administrației și internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2006.

Nr. 116.

ANEXA Nr. 1

Lista
Societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale
din sectorul minier, ai căror salariați au fost disponibilizări
conform O.U.G.
nr. 8/2003 după data de 1 decembrie 2006 și pot
participa la activitățile de conservare, închidere,
ecologizare și monitorizare postînchidere a minelor

1. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "MINVEST" S.A. Deva, cu filialele sale

2. Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani

3. Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu filialele sale

4. Compania Națională a Uraniului S.A. București

5. Societatea Națională a Cărbunelui S.A. Ploiești, cu filialele sale

6. Societatea Națională a Lignitului "OLTENIA" S.A. Târgu Jiu

7. Societatea Comercială Minieră "BANAT" S.A. Anina

8. Societatea Comercială "MINBUCOVINA" S.A. Vatra Dornei

9. Societatea Comercială "MOLDOMIN" S.A. Moldova Nouă

10. Societatea Comercială "CUPRU MIN" S.A. Abrud

11. Societatea Comercială "BĂIȚA" S.A. Ștei

12. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI" S.A.

13. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA" S.A.

14. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI" S.A.

ANEXA Nr. 2

Lista
Societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale
care pot angaja salariați concediați colectiv Ia activități de conservare,
închidere, ecologizare și monitorizare postînchidere a minelor

1. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "MINVEST" S.A. Deva, cu filialele sale

2. Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani

3. Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu filialele sale

4. Compania Națională a Uraniului S.A. București

5. Societatea Națională a Cărbunelui S.A. Ploiești, cu filialele sale

6. Societatea Națională a Lignitului "OLTENIA" S.A. Târgu Jiu

7. Societatea Națională a Sării S.A. București

8. Societatea Comercială Minieră "BANAT" S.A. Anina

9. Societatea Comercială "MINBUCOVINA" S.A. Vatra Dornei

10. Societatea Comercială "MOLDOMIN" S.A. Moldova Nouă

11. Societatea Comercială "CUPRU MIN" S.A. Abrud

12. Societatea Comercială "BĂIȚA" S.A. Ștei

13. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI" S.A.

14. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA" S.A.

15. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI" S.A.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

Lista societăților care au subvenții și programe de
restructurare aprobate până în anul 2010

1. Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani;

2. Compania Națională a Uraniului S.A. București

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...