Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1015 din 20 decembrie 2006.

În vigoare de la 20 decembrie 2006 până la 03 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu angajamentele asumate de România prin Strategia în domeniul ajutorului de stat, au fost stabilite sarcini de modificare și adoptare a unor acte normative, cum ar fi Legea investițiilor, Legea privatizării și Legea ajutorului de stat.

Caracterul de urgență este justificat de faptul că Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului urmează să realizeze notificarea către Uniunea Europeană, prin intermediul Consiliului Concurenței, astfel încât procesul de privatizare să nu fie întrerupt pentru o perioadă lungă de timp. Astfel, după 1 ianuarie 2007 Comisia Europeană va prelua monitorizarea tuturor activităților din România legate de concurență și va autoriza și controla ajutoarele de stat acordate în procesul de privatizare. În acest sens, Comisia Europeană are nevoie de o strategie și o legislație unitare pentru activitatea viitoare în domeniul privatizării. În lipsa unei strategii coerente și a unei legislații care să pună în aplicare această strategie, Comisia va solicita notificări individuale pentru fiecare societate comercială privatizată, derularea procesului de autorizare în acest caz putând să depășească 18 luni.

Având în vedere că înainte de autorizarea Comisiei Europene nu se poate semna contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, această întârziere poate prelungi foarte mult derularea procesului de privatizare sau chiar poate pune în pericol finalizarea acestuia.

Conform regulilor comunitare, Legea privatizării trebuie să aibă avizul Comisiei Europene pentru a asigura aplicarea principiilor de transparență, informare, publicitate și nerestricționare. Mai mult, având în vedere că în angajamentele asumate de statul român în procesul de integrare acesta trebuie să aibă o singură autoritate care să exercite atribuțiile de privatizare, această ordonanță de urgență se impune a fi adoptată de urgență.

Prin derogarea prevăzută la art. 4 se are în vedere eliminarea posibilității ca activitatea operatorilor economici cuprinși în Programul de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2006 - martie 2007 să sufere perturbări, dată fiind importanța strategică a acestui domeniu.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se reorganizează prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., instituție care se desființează.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S, preia drepturile, obligațiile și atribuțiile O.P.S.P.I., stabilite prin actele normative în vigoare, prin acorduri internaționale sau alte acte încheiate de către acesta, conform legii. Procedurile de privatizare aflate în desfășurare la data comasării vor fi respectate de către A.V.A.S., cu respectarea tuturor etapelor parcurse.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență A.V.A.S. preia și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea și, după caz, lichidarea societăților și companiilor naționale și a filialelor acestora, precum și a celorlalte societăți comerciale și a filialelor acestora aflate în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului, prevăzute în anexă, A.V.A.S. urmând să exercite și cu privire la aceste societăți atribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004.

(4) Începând cu data prevăzută la alin. (3), A.V.A.S. desfășoară toate activitățile legate de exercitarea calității de acționar al statului la societățile și companiile naționale și la celelalte societăți comerciale prevăzute în anexă, precum și asupra filialelor acestora din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, acesta urmând a înceta să exercite, începând cu această dată, orice astfel de atribuții. A.V.A.S. este ordonator principal de credite pentru fondurile care se alocă, potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuți în anexă. Jurisprudență

(5) Prin reprezentanții în societățile și companiile naționale, precum și în celelalte societăți comerciale, A.V.A.S. va asigura aplicarea strategiei și programelor elaborate de către Ministerul Economiei și Comerțului privind domeniile:

a) industriale, referitoare la evoluția dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale și a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcții, construcții de mașini;

b) energetice, referitoare la evoluția sectorului energetic, respectiv energie electrică și termică, hidro-, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale, mine-geologie.

(6) Mandatul pentru reprezentanții în adunările generale precum și în consiliile de administrare în cadrul operatorilor economici din domeniul energetic va fi stabilit prin ordin comun al ministrului economiei și comerțului și al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.

(7) Prin excepție de la alin. (3), prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de stat la societățile comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică contractelor de privatizare semnate de către O.P.S.P.I. până la data comasării, urmând ca atribuțiile de monitorizare a modului în care sunt respectate clauzele din aceste contracte de privatizare să se facă conform clauzelor contractuale.

Art. 2. -

(1) La data comasării, A.V.A.S. preia patrimoniul O.P.S.P.I., arhivele și documentația aferente operatorilor economici prevăzuți în anexă, pe bază de protocol încheiat în conformitate cu situația financiară întocmită la data de 31 decembrie 2006.

(2) La data prevăzută la alin. (1), A.V.A.S. preia personalul O.P.S.P.I., acesta păstrându-și aceleași drepturi și obligații stabilite prin contractele individuale de muncă, până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

(3) Numărul maxim al personalului A.V.A.S. va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 3. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, administratorii societăților menționate în anexă vor face demersurile legale necesare înregistrării A.V.A.S. ca acționar în registrele operatorilor economici și convocării adunărilor generale în vederea schimbării structurii acționariatului conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. -

Transferul operatorilor economici menționați în anexă și cuprinși în Programul de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2006 - martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 2 octombrie 2006, și monitorizați, în ceea ce privește stocurile de combustibil, de către Ministerul Economiei și Comerțului, se va realiza la 30 de zile de la încheierea perioadei menționate în Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2006, până la acel moment fiind în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului.

Art. 5. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001; Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2005; Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2002.

(2) Orice altă dispoziție contrară se abrogă sau se modifică în mod corespunzător la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 6. -

Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul economiei și comerțului,
Darius Meșca,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 6 decembrie 2006.

Nr. 101.

ANEXĂ

LISTA
societăților și companiilor naționale, precum și a celorlalte societăți
comerciale, preluate de la Ministerul Economiei și Comerțului

Nr. crt. Denumire
1. Societatea Comercială "Petrom" - S.A.
2. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A.
3. Societatea Comercială "Conpet" - S.A.
4. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A.
5. Societatea Comercială "Foradex" - S.A.
6. Societatea Comercială "Distrigaz Sud" - S.A.
7. E.ON Gaz România - S.A.
8. Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.
9. Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A.
10. Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A.
11. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A.
12. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
13. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral Măgurele" - S.A.
14. Societatea Naţională a Sării - S.A.
15. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A.
16. Societatea Comercială "Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă" - S.A. Motru
17. Societatea Comercială Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit - S.A.
18. Compania Naţională "Romarm" - S.A.
19. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
20. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
21. Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A.
22. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov
23. Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.
24. Societatea Comercială "TOP THERM" - S.A.
25. Societatea Comercială "IOR" - S.A.
26. Societatea Comercială "Romaero" - S.A.
27. Societatea Comercială "Melana" - IV - S.A.
28. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
29. Societatea Comercială "Zirom" - S.A. Giurgiu
30. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
31. Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A.
32. Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
33. Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti
34. Societatea Comercială "I.P.I.U. Consulting Engineering" - S.A.
35. Societatea Comercială "I.C.P.E." - S.A. Bucureşti
36. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
37. Societatea Comercială SIMTEX - S.A.
38. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
39. Societatea Comercială ICEM - S.A.
40. Societatea Comercială ISCIR-CERT - S.A.
41. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...