Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție - ANPCA

Ordinul nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, aprobată și modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu modificările ulterioare,

secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Standardele minime obligatorii privind centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum și ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevăzute în anexele nr. 1 și 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 64/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 2 iunie 2004.

Secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția
Drepturilor Copilului,
Bogdan Adrian Panait

București, 6 iulie 2006.

Nr. 287.

ANEXA Nr. 1

STANDARDE MINIME OBLIGATORII
privind centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării sau
integrării copilului în familie

Centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, denumit în continuare CRI, are drept misiune reintegrarea în familie sau, în situația în care aceasta nu este posibilă, găsirea de alternative de tip familial pentru copiii care au o măsură de protecție.

Integrarea (utilizarea alternativelor de tip familial) vizează plasamentul copilului în familia extinsă, la asistentul maternal profesionist, la o persoană sau familie de plasament sau într-o familie potențial adoptatoare, ori adopția copilului, în condițiile legii.

Clienții serviciului sunt:

1. copiii care au o măsură de protecție;

2. familia, familia extinsă, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament, familia (potențial) adoptatoare, persoanele de referință sau alte persoane importante pentru copil.

Funcțiile esențiale pe care le îndeplinește CRI sunt: evaluarea, pregătirea, sprijinirea și monitorizarea copilului și familiei pentru realizarea eficientă a procesului de reintegrare/integrare.

CRI este complementar cu celelalte servicii pentru protecția specială copilului.

Standardele minime obligatorii prezente se aplică și în cazul activităților pentru reintegrarea/integrarea copilului în familie, care se desfășoară în alte servicii pentru protecția copilului, dacă standardele minime obligatorii ale acestora conțin prevederi în acest sens, de exemplu: serviciile de tip rezidențial, asistentul maternal profesionist.

Standardele sunt grupate pe următoarele arii de interes:

Informare și relații cu comunitatea

1. Activități de informare și relația cu comunitatea

Servicii oferite

2. Elaborarea Programului de Intervenție Specifică pentru reintegrare/integrare

3. Pregătirea clienților pentru reintegrare/integrare

4. Activități post-reintegrare/integrare

Administrare și management

5. Locația, resursele financiare și baza materială

6. Proceduri administrative și de management

Resurse umane

7. Recrutarea, angajarea și structura de personal

8. Formarea de inițiere și continuă a personalului

9. Supervizarea

INFORMARE ȘI RELAȚII CU COMUNITATEA

Standardul 1 Activități de informare și relații cu comunitatea
Centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării/integrării copilului în familie derulează activități de informare și promovare a serviciilor oferite și stabilește relații de colaborare cu comunitatea.
Rezultat Comunitatea este informată despre existența și misiunea centrului de pregătire și sprijinire a reintegrării/integrării copilului în familie și se implică în sprijinirea activităților acestuia.
Cerințe pentru implementarea standardului 1
1.1. CRI realizează și distribuie materiale promoționale și de informare (pentru copii, familii, profesioniști și alți membrii ai comunității) în ceea ce privește misiunea, serviciile oferite și modalitățile de acces la acestea.
1.2. CRI se asigură că toate materialele promoționale și informațiile puse la dispoziția comunității respectă dreptul clienților la imagine, intimitate și confidențialitate.
1.3. CRI își actualizează materialele promoționale și de informare periodic sau atunci când este necesar.
1.4. CRI realizează și sprijină, cel puțin o dată pe an, campanii de informare și sensibilizare a comunității cu privire la importanța și necesitatea îngrijirii copilului într-o familie.
1.5. CRI face publică informația relevantă referitoare la activitățile centrului, cu avizul coordonatorului CRI, cel puțin o dată pe an.
1.6. CRI încurajează implicarea voluntarilor pentru activitățile de informare și comunicare cu comunitatea și coordonează activitățile acestora.
1.7. În vederea îndeplinirii misiunii sale, CRI colaborează în rețea cu serviciile și programele comunitare, regionale și naționale de asistență și protecție a copilului și familiei.

Indicatori pentru Standardul 1

(I)1.1.

a. Existența materialelor promoționale și de informare (pliante, broșuri, afișe, etc.).

b. Număr de materiale promoționale și de informare diseminate.

c. Conținutul materialelor promoționale și de informare este adecvat grupului țintă (de exemplu, copii, familie, mass-media, etc.).

d. Misiunea CRI este inclusă în materialele informative.

e. Numărul de solicitări din partea membrilor comunității.

(I)1.2. Conținutul materialelor publicate.

(I)1.3. Număr de revizuiri ale materialelor promoționale și de informare.

(I)1.4.

a. Numărul anual de campanii de informare și sensibilizare.

b. Numărul de solicitări din partea membrilor comunității.

(I)1.5.

a. Numărul de articole publicate anual care conțin date relevante din activitatea CRI.

b. Raportul anual de activitate al CRI este făcut public.

(I)1.6.

a. Număr de voluntari recrutați.

b. Număr de voluntari implicați în activitățile de informare și comunicare cu comunitatea.

(I)1.7. Numărul de convenții de colaborare/parteneriat și numărul de programe în care este implicat CRI cu personalitate juridică și/sau furnizorul de servicii/an.

SERVICII OFERITE

Standardul 2 Elaborarea Programului de Intervenție Specifică pentru reintegrare/integrare
Specialiștii centrului de pregătire și sprijinire a reintegrării/integrării copilului în familie întocmesc programul de intervenție specifică pentru reintegrare/integrare în familie pentru fiecare copil aflat în evidența centrului.
Rezultat Clienții beneficiază de intervenție personalizată în vederea reintegrării/integrării în familie.
Cerințe pentru implementarea standardului 2
2.1. Programul de intervenție specifică, denumit în continuare PIS, pentru reintegrare/ integrare în familie, se elaborează în baza Planului individualizat de protecție, care este întocmit de managerul de caz, în conformitate cu prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.
2.2. PIS conține obiective pe termen scurt, mediu și lung, activitățile corespunzătoare acestor obiective, durata aferentă activităților, personalul de specialitate desemnat și alte persoane implicate, resursele materiale și financiare alocate activităților, precum și modalitățile de monitorizare și evaluare-reevaluare a acestor activități.
2.3. Coordonatorul CRI desemnează pentru fiecare copil un responsabil pentru elaborarea PIS pentru reintegrare/integrare în familie, cu sprijinul/consultarea specialiștilor identificați, în funcție de nevoile copilului.
2.4. Toate activitățile care vizează reintegrarea/integrarea copilului în familie se înregistrează sub formă de rapoarte de lucru ce sunt colectate și păstrate de către responsabilul de PIS în dosarul pentru reintegrarea/integrarea copilului în familie.
2.5. Echipa CRI implică activ și consultă copilul în procesul de elaborare, luare a deciziilor, implementare și revizuire a PIS, în funcție de gradul său de maturitate, precum și familia și alte persoane importante pentru copil. Parteneriatul cu familia/reprezentantul legal este formalizat prin contractul încheiat cu managerul de caz, în care sunt precizate responsabilitățile părților cu privire la implementarea planului individualizat de protecție, precum și prevederi referitoare la rezolvarea eventualelor litigii. În situația în care CRI funcționează independent, nu ca activitate în cadrul serviciilor rezidențiale sau a serviciilor de asistență maternală, se încheie un contract similar cu responsabilul de PIS. Se recomandă adaptarea modelului prevăzut în Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.
2.6. Responsabilul de PIS reevaluează și, după caz, revizuiește PIS cel puțin o dată la trei luni sau de câte ori este necesar.
2.7. Responsabilul de PIS colaborează cu toți actorii sociali implicați în vederea implementării obiectivelor PIS.
2.8. Responsabilul de PIS comunică în scris revizuirile PIS coordonatorului centrului, managerului de caz, și clienților ori de câte ori acestea apar.
2.9. Fiecare responsabil de PIS se ocupă de un număr maxim de 15 cazuri active.

Indicatori pentru Standardul 2

(I)2.1.

a. Existența Planului individualizat de protecție.

b. Existența PIS.

(I)2.2. Obiectivele PIS conduc la atingerea rezultatelor așteptate prin Planului individualizat de protecție.

(I)2.3.

a. Fiecare copil are un responsabil de PIS.

b. PIS reflectă recomandările specialiștilor.

(I)2.4.

a. Existența dosarelor pentru reintegrarea/integrarea copilului în familie.

b. Existența rapoartelor de lucru: de vizită, de consiliere, contacte cu comunitatea, etc.

(I)2.5.

a. Cunoașterea de către copii/familii/persoane importante pentru copil a obiectivelor cuprinse în PIS.

b. Contractele cu familia/reprezentantul legal sunt semnate de aceștia și de managerul de caz, respectiv responsabilul de PIS.

c. Consemnarea opiniile copilului, familiei și/sau ale altor persoane cu privire la elaborarea, implementarea și revizuirea PIS.

d. Conținutul contractului.

(I)2.6. Numărul de revizuiri ale PIS.

(I)2.7.

a. Modalități de colaborare cu instituții/servicii implicate în implementarea PIS

b. Număr de adrese, rapoarte, etc.

(I)2.8.

a. Managerul de caz cunoaște revizuirile PIS.

b. Coordonatorul centrului cunoaște revizuirile PIS.

c. Familia cunoaște revizuirile PIS.

(I)2.9. Numărul de cazuri pe responsabilul de PIS.

Standardul 3 Pregătirea clienților pentru reintegrare/integrare
Centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării/integrării copilului în familie asigură condițiile și oferă serviciile necesare reintegrării/integrării copilului în familie.
Rezultat Clienții sunt pregătiți pentru reintegrare/integrare.
Cerințe pentru implementarea standardului 3
3.1. Nici o reintegrare/integrare în familie nu are loc fără pregătirea prealabilă a clienților implicați în cazul respectiv.
3.2. În momentul intrării copilului în atenția CRI, specialiștii centrului asigură continuitatea asistenței oferite copilului prin valorificarea tuturor informațiilor referitoare la istoricul copilului și a altor documente legate de evoluția sa.
3.3. Centrul sprijină copilul și familia pentru refacerea/menținerea/consolidarea relațiilor copil-familie.
3.4. CRI furnizează sau asigură accesul la servicii de consiliere psihologică, socială, medicală, juridică, educațională sau orice alte servicii pentru copil și familie corespunzător nevoilor acestora.
3.5. Specialiștii centrului acționează pentru diminuarea efectelor negative ale separării copilului de mediul de proveniență și integrarea într-un nou mediu de viață.
3.6. Specialiștii centrului furnizează sau asigură accesul la programe care au ca obiectiv formarea/dezvoltarea competențelor parentale.
3.7. Echipa centrului planifică și mediază întâlnirile/vizitele copil-familie-persoană importantă pentru copil; se asigură obligatoriu cel puțin două întâlniri ale copilului cu familia/persoana, una într-un spațiu special amenajat și cealaltă la domiciliul familiei/persoanei.
3.8. Echipa asigură cadrul fizic și profesional al contactelor directe dintre copil-familie-persoană importantă pentru copil.
3.9. Echipa centrului inițiază, asigură și/sau sprijină activitățile care pregătesc comunitatea pentru o integrare socială eficientă a cuplului copil-familie.

Indicatori pentru Standardul 3

(I)3.1. Pregătirea prealabilă a clienților implicați în reintegrare/integrare.

(I)3.2.

a. Familia deține informații relevante privind istoricul copilului din punct de vedere social, medical, educațional, psihologic.

b. Dosarul copilului conține ancheta socială, istoricul copilului, fotografii și alte date relevante despre evoluția sa.

(I)3.3.

a. Numărul rapoartelor de consiliere/client.

b. Conținutul rapoartelor de consiliere.

(I)3.4.

a. Existența rapoartelor de consiliere.

b. Numărul și tipul de servicii oferite copilului și familiei.

(I)3.5.

a. Numărul de activități desfășurate pentru diminuarea efectelor negative ale separării.

b. Consemnările din rapoartele de activitate.

(I)3.6.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...