Ministerul Sănătății Publice

Ordinul nr. 1126/2006 privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, a modelelor declarației de conformitate și certificatului de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 septembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,

văzând Referatul de aprobare al Autorității de Sănătate Publică nr. E.N. 4.053/2006,

ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedurile de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul declarației de conformitate, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă modelul certificatului de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Tarifele prestate pentru certificare, precum și pentru consultanța de specialitate sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 37/2006 privind tarifele pentru prestațiile efectuate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și de institutele de sănătate publică.

Art. 5. -

Autoritatea de Sănătate Publică din Ministerul Sănătății Publice și institutele de sănătate publică București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.126.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURI
de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele și obiectele
care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state
care nu sunt membre ale Uniunii Europene

Art. 1. -

(1) Certificatul de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene atestă că sunt întrunite condițiile igienico-sanitare necesare pentru conformarea la normele de igienă și de sănătate publică în vederea protejării sănătății publice, în conformitate cu prevederile Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Certificatul de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene stabilește condițiile pe care solicitantul este obligat să le respecte și să le urmărească conformarea la normele de igienă și de sănătate publică.

(3) Certificatul de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene se eliberează la cererea operatorilor economici care exportă produsele respective în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, dacă acesta este absolut necesar pentru admiterea produselor naționale pe teritoriul respectivelor state.

Art. 2. -

(1) Activitatea de certificare se desfășoară în cadrul institutelor de sănătate publică București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, de către personal de specialitate, desemnat prin decizie de către conducătorul fiecărui institut.

(2) Personalul desemnat are următoarele atribuții:

a) primește și înregistrează documentația solicitantului;

b) asigură informarea solicitanților asupra procedurii de certificare;

c) înregistrează declarația de conformitate;

d) soluționează cererile conform recomandărilor cuprinse în referatele de evaluare și emite certificatele de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;

e) eliberează certificatele de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;

f) gestionează baza de date pentru certificatele eliberate.

Art. 3. - Modificări (1)

Documentele necesare pentru solicitarea certificatului de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt:

a) cerere adresată institutului de sănătate publică, care să cuprindă antetul solicitantului, adresa și numărul de telefon;

b) declarația de conformitate;

c) lista de monomeri și materii prime utilizate în conformitate cu anexa nr. 2 la Normele privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) lista aditivilor utilizați în conformitate cu anexa nr. 3 la Normele privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e) date privind testarea materialelor și obiectelor în vederea respectării limitei de migrare globală și specifică de componenți în conformitate cu prevederile art. 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 372, 373, 374 și 38 din Normele privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

În urma evaluării, specialiștii vor elabora un referat de evaluare a produsului, în vederea emiterii certificatului de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

Art. 5. -

Certificatul de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene conține următoarele informații:

a) denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic care exportă materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;

b) denumirea produsului;

c) numărul și data emiterii acestuia;

d) confirmarea că materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene se supun prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Institutele de sănătate publică vor transmite Autorității de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice, în termen de 10 zile de la eliberare, o copie a certificatului de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE- model -

Subsemnatul/Subsemnata ............................, identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ................ nr. ............, eliberat/eliberată la data de ............, cu domiciliul în localitatea ................................., str. ........................ nr. ......, bl. ......., sc. ......., ap. ......., sectorul/județul ........................., în calitate de reprezentant legal al firmei .........................., cu sediul în România ......................., înregistrată la registrul comerțului sub nr. .............., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete.

Îmi asum responsabilitatea conformării produsului ........................... cu prevederile legale în vigoare*).

Numele și prenumele:

Semnătura:

Data:

*) Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ..........................

Nr. ......../Data ..................

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele
destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene

Nr. ............../....................- model -

La solicitarea ............................................................., cu sediul în România ........................................., înregistrată în registrul comerțului sub nr. ................, în calitate de exportator,

în baza declarației de conformitate și a dosarului întocmit de sus-numita,

în baza Referatului de evaluare nr. ...............,

în baza Ordinului ministrului sănătății publice nr. .................../2006,

atestăm că următoarele produse:

- (denumirea comercială);

- ..........................................................................,

fabricate de firma ........................................................., întrunesc cerințele naționale de sănătate publică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, cu modificările și completările ulterioare.

Produsele care fac obiectul prezentului certificat în condiții normale și previzibile de utilizare nu transferă alimentelor constituenți în cantități care ar putea periclita sănătatea umană sau care ar putea aduce o schimbare inacceptabilă în compoziția alimentelor ori o deteriorare a caracteristicilor organoleptice ale acestora.

Certificatul este valabil un an de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii acestui termen la cerere.

Director general,
........................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...