Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea și gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 153 și 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 69, precum și ale art. 196 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Persoana impozabilă care nu este înregistrată și care nu are obligația să se înregistreze, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, și persoana juridică neimpozabilă care are obligația sau optează să se înregistreze pentru efectuarea achizițiilor intracomunitare, potrivit art. 1531 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială își au domiciliul fiscal formularul 091 "Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/a, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Instrucțiunile de completare a formularului 091 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale formularului 091 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Anexele nr. 1, 2 și 3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(5) Pe baza declarației depuse potrivit alin. (1), organul fiscal competent emite, în termen de 5 zile, "Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA", care conține codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare.

(6) Codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare este alcătuit din codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, care este diferit de codul de identificare fiscală a contribuabilului, precedat de prefixul "RO".

(7) Data înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare este data depunerii formularului 091 la organul fiscal competent.

(8) Persoanele impozabile înregistrate pentru achiziții intracomunitare vor utiliza codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de organul fiscal competent numai pentru efectuarea achizițiilor intracomunitare și pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor intracomunitare efectuate.

*) Anexele nr. 1, 2 și 3 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, al persoanelor impozabile se atribuie de organele fiscale competente și este:

a) pentru persoanele juridice, cu excepția comercianților, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO";

b) pentru persoanele fizice, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO";

c) pentru comercianți, inclusiv pentru sucursalele comercianților care au sediul principal al comerțului în străinătate, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale, precedat de prefixul "RO";

d) pentru asocierile fără personalitate juridică, codul de identificare fiscală, precedat de prefixul "RO".

Art. 3. -

(1) Persoanele fizice, cu excepția persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau care exercită profesii libere, vor utiliza codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru operațiunile reglementate de titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

(2) Persoanele fizice definite la alin. (1) se înregistrează prin depunerea formularului (020) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române" și se administrează de organul fiscal în a cărui rază teritorială își au domiciliul fiscal.

(3) Pe baza declarației depuse potrivit alin. (2), organul fiscal competent emite "Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA", care conține codul de înregistrare în scopuri de TVA.

(4) Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor fizice definite la alin. (1) este, după caz:

a) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, dacă aplică regimul normal de taxă de la începerea activității;

b) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA, ca urmare a depășirii plafonului de scutire sau prin opțiune, ulterior începerii activității.

(5) În relația cu organul fiscal, persoanele fizice definite la alin. (1) vor utiliza:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată;

b) codul numeric personal, pentru celelalte impozite și taxe, inclusiv pentru impozitul pe venit.

Art. 4. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, plătitorii de TVA persoane fizice, identificați fiscal prin cod numeric personal precedat de litera "R", nu vor utiliza acest cod de identificare fiscală pentru efectuarea operațiunilor impozabile prevăzute de titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

(2) Deconturile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere până la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, se depun, utilizând drept cod de identificare fiscală codul numeric personal, la organul fiscal în a cărui administrare contribuabilul se afla înregistrat ca plătitor de TVA la data de 31 decembrie 2006.

(3) Începând cu data de 1 februarie 2007, plătitorii de TVA identificați fiscal prin codul numeric personal precedat de litera "R" vor fi scoși din oficiu de către organul fiscal competent din evidența plătitorilor de TVA.

(4) După scoaterea din evidența plătitorilor de TVA, eventualele sume negative din decontul de TVA aferent lunii decembrie 2006, depus de această categorie de contribuabili, se restituie potrivit procedurii în materie.

Art. 5. -

(1) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau care exercită profesii libere vor utiliza drept identificator fiscal codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află sediul sau locul desfășurării activității, pentru activitățile desfășurate începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Persoanele fizice definite la alin. (1) depun declarațiile privind impozitele, taxele și contribuțiile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere până la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, la organul fiscal în a cărui administrare se aflau la data de 31 decembrie 2006, utilizând ca identificator fiscal codul numeric personal.

(3) Impozitul pe venitul personal datorat de persoanele fizice definite la alin. (1) se administrează și după data de 1 ianuarie 2007 de organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul persoana fizică, utilizând drept identificator fiscal codul numeric personal.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală a tehnologiei informației, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2006.

Nr. 2.224.

ANEXA Nr. 1

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│      091      │DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA/│          │
│ Număr de operator de date │  DECLARAȚIE DE MENȚIUNI A ALTOR PERSOANE  │       │
│cu caracter personal - 1067│ CARE EFECTUEAZĂ ACHIZIȚII INTRACOMUNITARE │          │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A │FELUL DECLARAȚIEI                                    │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │1. Declarație de înregistrare         []  2. Declarație de mențiuni     [] │
│  │                                             │
│  │a) Persoana impozabilă care nu este înregistrată                     │
│  │și nu are obligația să se înregistreze conform                      │
│  │art. 153 din Codul Fiscal           []                     │
│  │                                             │
│  │b) Persoană juridică neimpozabilă       []                     │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B │DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                         │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA ................................................│
│  │2. Denumire/Nume și prenume .............................................................│
│  │3. Cod de identificare fiscală ..........................................................│
│  │4. Date privind domiciliul fiscal                            │
│  │Stradă ............................................... Nr. ........... Bloc .............│
│  │Scară ............ Etaj ............. Ap. ............ Localitate .......................│
│  │Sector ........... Județ .............................. Cod poștal ......................│
│  │Fax ...................................... Telefon ......................................│
│  │E-mail ..................................................................................│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL                              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │1. Reprezentare prin împuternicit           []                │
│  │  Nr. act împuternicire ............................. Data .............................│
│  │2. Date de identificare ale împuternicitului                       │
│  │  Cod de identificare fiscală ..........................................................│
│  │  Nume, prenume/Denumire ...............................................................│
│  │  Adresa: Stradă .................................... Nr. ............ Bloc ............│
│  │      Scară ........ Etaj ........ Ap. ....... Localitate ..........................│
│  │      Sector .......... Județ ....................... Cod poștal ...................│
│  │      Fax ................................. Telefon ................................│
│  │      E-mail .......................................................................│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ D │DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                               │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │I. Înregistrare în scopuri de TVA                            │
│  │  1. Înregistrare prin depășirea plafonului de achiziții intracomunitare      [] │
│  │  2. Înregistrare prin opțiune pentru achiziții intracomunitare, conform        │
│  │   art. 126 alin. (6) din Codul Fiscal                      [] │
│  │II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA                       │
│  │  1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost       [] │
│  │    înregistrate ca urmare a depășirii plafonului de achiziții            │
│  │  a) valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic            │
│  │    anterior solicitării anulării ....................................        │
│  │  b) valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic            │
│  │    în care se solicită anularea .....................................        │
│  │  c) nu a fost exercitată opțiunea prevăzută la art. 1531 alin. (7)          │
│  │    din Codul fiscal                               [] │
│  │  2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost         │
│  │    înregistrate prin opțiune                           [] │
│  │  a) valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic            │
│  │    anterior solicitării anulării ....................................        │
│  │  b) valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic            │
│  │    în care se solicită anularea .....................................        │
│  │  c) nu a fost exercitată opțiunea prevăzută la art. 1531 alin. (7)          │
│  │    din Codul fiscal                               [] │
│  │  3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost         │
│  │    înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal       [] │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest │
│               formular sunt corecte și complete.               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei care face declarația .......................................................│
│                                               │
│Semnătura ........................................         Ștampila         │
│                                               │
│Data ............/................../..............                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│               Se completează de organul fiscal                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal .......................................................................│
│Nr. de înregistrare ........................ Data înregistrării ........./........./.........│
│Numele și prenumele persoanei care a verificat ..............................................│
│Număr legitimație ...........................................................................│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/a                               A4/t2

ANEXA Nr. 2

Instrucțiuni de completare a formularului (091) "Declarație
de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a
altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare"

Declarația de înregistrare în scopuri de TVA/Declarația de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare (091), denumită în continuare declarație, se depune de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de persoanele juridice neimpozabile care intenționează să efectueze achiziții intracomunitare în România, astfel:

a) în mod obligatoriu, înaintea efectuării achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;

b) prin opțiune, dacă realizează achiziții intracomunitare de bunuri care nu sunt considerate operațiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și optează pentru taxarea acestor operațiuni, conform art. 126 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează în două exemplare:

- un exemplar, însoțit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum și de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent;

- un exemplar se păstrează de către contribuabil.

A. Felul declarației

Se marchează cu "X" punctul 1 sau 2, după caz. Declarația de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

În cazul declarației de înregistrare, se marchează, după caz, litera a) sau b).

Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. Date de identificare a contribuabilului

1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completează la înregistrarea inițială.

Atenție! Acest cod este valabil și se utilizează numai în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare.

2. Denumire/Nume și prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei care efectuează achiziții intracomunitare (contribuabilul).

3. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului.

4. Date privind domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

C. Alte date despre contribuabil

1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu "X" în cazul în care declarația este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedură fiscală și se înscrie numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele și prenumele sau denumirea împuternicitului, precum și adresa acestuia.

D. Date privind vectorul fiscal

I. Înregistrare în scopuri de TVA

1. Înregistrare prin depășirea plafonului de achiziții intracomunitare - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și de persoanele juridice neimpozabile care intenționează să efectueze o achiziție intracomunitară în România, înaintea efectuării achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară.

2. Înregistrare prin opțiune pentru achiziții intracomunitare, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziții intracomunitare de bunuri care nu sunt considerate operațiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și optează pentru taxarea acestor operațiuni, conform art. 126 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA

1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depășirii plafonului de achiziții - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depășirii plafonului de achiziții, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achizițiilor intracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-au exercitat opțiunea conform alin. (7) al art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opțiune - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opțiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achizițiilor intracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-au exercitat opțiunea conform alin. (7) al art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1a) și 2a). Valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării.

1b) și 2b). Valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare.

Toate sumele vor fi înscrise în lei.

1c) și 2c). Nu a fost exercitată opțiunea conform art. 1531 alin. (7) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu și-au exercitat opțiunea conform alin. (7) al art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare conform art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și
păstrare ale formularului (091) "Declarație de înregistrare
în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane
care efectuează achiziții intracomunitare"

1. Denumire: Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare

2. Cod: 14.13.01.10.11/a

3. Format: A4/t2

4. Se tipărește:

- într-o singură culoare;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file).

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA și eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare, a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare, precum și la actualizarea unor informații despre aceste persoane.

8. Se întocmește în: 2 exemplare de: contribuabil sau de către împuternicit.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...