Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și a modelului unor formulare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 121 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 31 și ale art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă următoarele proceduri:

a) Procedura de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod MFP 14.13.01.10.11/5, prevăzută în anexa nr. 3;

b) Declarație de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică (080), cod MFP 14.13.01.10.11/6, prevăzută în anexa nr. 4;

c) Înștiințare privind obligația de înregistrare fiscală sau de modificare a domiciliului fiscal, prevăzută în anexa nr. 5;

d) Notificare, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularelor prevăzute la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 7.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală a tehnologiei informației, Direcția economică și administrativă, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

Se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice privind procedura de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor fizice.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 14 august 2006.

Nr. 1.346.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele
fizice care desfășoară activități economice în mod independent
sau exercită profesii libere

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și
alte entități fără personalitate juridică

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

                                           ┌────────────┐
                                           │ ROMÂNIA  │
                DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/          │ ┌─────┐  │
070                  DECLARAȚIE DE MENȚIUNI             │ │ MFP │  │
            pentru persoanele fizice care desfășoară activități      │ └─────┘  │
                 economice în mod independent sau           │ MINISTERUL │
                   exercită profesii libere             │ FINANȚELOR │
Nr. operator date cu                                 │ PUBLICE  │
caracter personal - 1067                               └────────────┘
┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.   │Felul declarației:                                    │
│1.1.  │Declarație de înregistrare ─__─                             │
│1.2.  │Declarație de mențiuni   ─__─                             │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.   │Date de identificare a contribuabilului:                         │
│2.1.  │Cod numeric personal     ─_________──________________________________─       │
│2.2.  │Număr de identificare fiscală ─_________──________________________________─       │
│2.3.  │Cod de înregistrare fiscală  ─_________──________________________________─       │
│2.4.  │Nume            Inițiala tatălui             Prenume       │
│    │─_______________________________________________________________________________________─│
│2.5.  │Denumire                                         │
│    │─_______________________________________________________________________________________─│
│2.6.  │Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice:                   │
│    │Județ .................. Localitate .................. Regiune administrativă ...........│
│    │Sector .................. Strada ........................................................│
│    │Nr. ........ Bloc ....... Scara ...... Etaj ........ Ap. ........ Cod poștal ............│
│    │Țara .................. Telefon ................ Fax ............... E-mail .............│
│2.7.  │Actul de identificare ................... seria .......... nr. ..........................│
│    │Emis de .............................. Data emiterii .........../......../...............│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.8.  │Date privind sediul sau locul de desfășurare efectivă a activității principale:     │
│    │Județ .......................... Localitate ....................... Sector ..............│
│    │Strada .............................................. Nr. ............. Bloc ............│
│    │Scara ...... Etaj ........ Ap. ............ Cod poștal ............ Telefon .............│
│    │Fax ..................... E-mail .........................                │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.9.  │Persoană fizică română cu domiciliul în România  ─__─                  │
│    │Persoană fizică română fără domiciliu în România ─__─                  │
│    │Persoană fizică străină cu domiciliul în România ─__─                  │
│    │Persoană fizică străină fără domiciliu în România ─__─                  │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.   │Alte date privind contribuabilul                             │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.  │Cod CAEN al obiectului principal de activitate ─_____________─              │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.  │Felul activității:                                    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.1. │Activități economice desfășurate în mod independent ─__─                 │
│    │Autorizație nr. ........... data ..../...../...... organ emitent ........................│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.2. │Profesii libere ─__─                                  │
│    │Avocat      ─__─    Notar ─__─       Medic ─__─     Contabil ─__─   │
│    │Altele      ─__─                                  │
│    │Document de autorizare nr. ................ data ..../.../.... organ emitent ............│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.   │Date privind vectorul fiscal                               │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1.  │Plătitor de T.V.A.                                    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │                   La înființare                   │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1.1. │Cifra de afaceri anuală din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere pe  │
│    │care estimați că o veți realiza,      ─__________________________________─     │
│    │din care:                                        │
│4.1.1.1.│din operațiuni taxabile           ─_____________________─           │
│4.1.1.2.│din operațiuni scutite cu drept de deducere ─_____________________─           │
│4.1.2. │Declarați că realizați operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere din    │
│    │care estimați că veți obține o cifră de afaceri anuală sub plafonul de scutire      │
│    │prevăzut de lege, dar doriți să optați pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.ș ─__─│
│4.1.3. │Realizați în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.ș    ─__─│
│4.1.3.1.│Declarați că desfășurați în exclusivitate operațiuni scutite din arendarea,       │
│    │concesionarea și închirierea de bunuri imobile, cu excepțiile prevăzute de lege,     │
│    │dar doriți să optați pentru taxarea acestoraș                    ─__─│
│    │                                             │
│    │               Ulterior înregistrării fiscale               │
│    │                                             │
│4.1.4. │Înregistrare prin depășirea plafonului de scutire prevăzut de lege          ─__─│
│4.1.5. │Înregistrare prin opțiune, dacă realizați operațiuni taxabile și/sau scutite cu     │
│    │drept de deducere din care obțineți o cifră de afaceri anuală sub plafonul de      │
│    │scutire prevăzut de lege, dar optați pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.   ─__─│
│4.1.6. │Înregistrare prin opțiune, dacă realizați în exclusivitate operațiuni scutite din    │
│    │arendarea, concesionarea și închirierea de bunuri imobile, cu excepțiile prevăzute    │
│    │de lege, dar optați pentru taxarea acestora                     ─__─│
│4.1.7. │Cifra de afaceri obținută în anul precedent din                     │
│    │operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere ─______________________________─ │
│4.1.7.1.│Plata lunară    ─__─                                 │
│4.1.7.2.│Plata trimestrială ─__─                                 │
│    │                                             │
│    │                 Scoatere din evidență                 │
│    │                                             │
│4.1.8. │Ca urmare a încetării activității         ─__─ începând cu data de ..../..../....│
│4.1.8.1.│Ca urmare a desfășurării în exclusivitate de                       │
│    │operațiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. ─__─ începând cu data de ..../..../....│
│4.2.  │Plătitor de accize                                    │
│4.2.1. │Luare în evidență     ─__─    începând cu data de ........../........./...........│
│4.2 2. │Scoatere din evidență   ─__─    începând cu data de ........../........./...........│
│4.3.  │Plătitor de impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor      │
│4.3.1. │Luare în evidență     ─__─    începând cu data de ........../........./...........│
│4.3.2. │Scoatere din evidență   ─__─    începând cu data de ........../........./...........│
│4.4.  │Contribuții                                       │
│4.4.1. │Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate                     │
│4.4.1.1.│Luare în evidență     ─__─    începând cu data de ........../........./...........│
│4.4.1.2.│Scoatere din evidență   ─__─    începând cu data de ........../........./...........│
│4.4.2. │Contribuția pentru asigurări șomaj                            │
│4.4.2.1.│Luare în evidență     ─__─   începând cu data de ........../........./...........│
│4.4.2.2.│Scoatere din evidență   ─__─   începând cu data de ........../........./...........│
│4.4.3. │Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale         │
│4.4.3.1.│Luare în evidență     ─__─   începând cu data de ........../........./...........│
│4.4.3.2.│Scoatere din evidență   ─__─   începând cu data de ........../........./...........│
│4.4.4. │Contribuția de asigurări sociale                             │
│4.4.4.1.│Luare în evidență     ─__─   începând cu data de ........../........./...........│
│4.4.4.2.│Scoatere din evidență   ─__─   începând cu data de ........../........./...........│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.   │Date privind starea contribuabilului:                          │
│5.1.  │Inactivitate temporară                                  │
│    │  Suspendarea activității ─__─   de la data ........../........./...........     │
│    │  Reluarea activității  ─__─   de la data ........../........./...........     │
│5.2.  │Încetarea activității   ─__─   de la data ........../........./...........     │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal:            │
│    │Nr. act ................................/Data ............................        │
│    │Nume, prenume/Denumire ...................................................        │
│6.   │Adresa: Județ ..................... Sector ........... Localitate .......................│
│    │    Strada ................. Nr. ...... Bloc ...... Scara ...... Etaj .... Ap. ......│
│    │    Cod Poștal ........... Telefon ........... Fax .............. E-Mail ............│
│    │    Cod de identificare fiscală ─_______________________________─          │
├────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise    │
│              în acest formular sunt corecte și complete.              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei care face declarația ............................................................│
│                                                 │
│Semnătura ...........................               Ștampila            │
│                                                 │
│Data ........../........./...........                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 Se completează de organul fiscal                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal ............................................................................│
│                                                 │
│Număr de înregistrare ......................... Data înregistrării: ........../........./.........│
│                                                 │
│Numele și prenumele persoanei care a verificat ...................................................│
│                                                 │
│                           Nr. legitimație ........................  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5                                  A4/t1

ANEXA Nr. 4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

                                           ┌────────────┐
                                           │ ROMÂNIA  │
                       DECLARAȚIE                │ ┌─────┐  │
080             de modificare a domiciliului fiscal pentru        │ │ MFP │  │
           asocierile și alte entități fără personalitate juridică     │ └─────┘  │
                                           │ MINISTERUL │
                                           │ FINANȚELOR │
Nr. operator date cu                                 │ PUBLICE  │
caracter personal - 1067                               └────────────┘
┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.   │Date de identificare a contribuabilului                         │
│1.1.  │Cod de identificare fiscală ─_________──________________________________─        │
│1.2.  │Denumirea contribuabilului                                │
│    │─_______________________________________________________________________________________─│
│1.3.  │Date privind domiciliul fiscal:                             │
│    │Județ ................ Localitate ................. Regiune administrativă ..............│
│    │Sector ................ Strada ..........................................................│
│    │Nr. ......... Bloc ........ Scara ...... Etaj ....... Ap. ...... Cod poștal .............│
│    │Țara ............. Telefon .............. Fax .............. E-mail .....................│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.  │Date privind sediul sau locul de desfășurare efectivă a activității principale:     │
│    │Județ ........... Localitate ........... Sector ......... Strada ........................│
│    │Nr. ....... Bloc ....... Scara ..... Etaj ...... Ap. ........... Cod poștal .............│
│    │Telefon ...................... Fax ............. E-mail .................................│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.   │Plătitor de TVA din data ........./.........../............               │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.   │Nr. act legal de înființare ─_____________________________─               │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.   │Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal            │
│    │Nr. act ................................./Data ............................       │
│    │Nume, prenume/Denumire ....................................................       │
│    │Adresa: Județ .......... Sector ........... Localitate ..................................│
│    │    Strada ........... Nr. ....... Bloc .......... Scara ...... Etaj ..... Ap. ......│
│    │    Cod Poștal .......... Telefon ........... Fax ............ E-Mail ...............│
│    │    Cod de identificare fiscală ─________________________________─          │
│    │                                             │
└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în    │
│               acest formular sunt corecte și complete.               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei care face declarația ............................................................│
│                                                 │
│Semnătura ........................               Ștampila             │
│                                                 │
│Data: ......../......../..........                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 Se completează de organul fiscal                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal ............................................................................│
│                                                 │
│Număr de înregistrare ......................... Data înregistrării: ...../...../.........     │
│                                                 │
│Numele și prenumele persoanei care a verificat ...................................................│
│                                                 │
│                            Nr. legitimație ........................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/6                                  A4/t1

ANEXA Nr. 5*)

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

ROMÂNIA - Ministerul Finanțelor Publice

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

D.G.F.P. ______________________________

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE __________

Sediul: ___________________________________

Nr. înregistrare __________/Data __________

Denumire/Nume, prenume ___________________________
Adresa: Str. _____________________ Nr. __________,
Bl. ___, Sc. __, Ap. __, Et. __, Jud./Sect. _____,
Localitatea ________, cod poștal _________________

Cod de identificare fiscală ______________________

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND OBLIGAȚIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ SAU DE
MODIFICARE A DOMICILIULUI FISCAL

Înștiințare privind obligația de înregistrare fiscală [ ]

Înștiințare de modificare a domiciliului fiscal [ ]

Vă aducem la cunoștință că, potrivit prevederilor art. 31, respectiv ale art. 69 alin. (3) și alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a depune:

- formularul 070 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere» [ ]

- formularul 080 «Declarație de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică» [ ]

la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveți sediul sau vă desfășurați efectiv activitatea principală.

Vă rugăm să depuneți acest formular în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unității fiscale.

În cazul în care ați încetat activitatea impozabilă în scopuri de TVA și nu ați solicitat scoaterea din evidență ca plătitor de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 70 alin. (6) și alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să completați și să depuneți declarația de mențiuni în 15 zile de la data primirii înștiințării. În cazul nedepunerii acestei declarații, veți rămâne în continuare înregistrat ca plătitor de TVA, până la îndeplinirea procedurii legale pentru scoaterea din evidența fiscală a plătitorilor de TVA.

Pentru informații suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna./dl ......................................, la sediul nostru, camera ......... sau la numărul de telefon ....................., între orele ...........................

În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

Conducătorul unității fiscale,

Șef compartiment,

ANEXA Nr. 6*)

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

ROMÂNIA - Ministerul Finanțelor Publice

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr. înregistrare __________
Data ______________________

D.G.F.P. __________________________

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE __________

Sediul: ___________________________________

Denumire/Nume, prenume contribuabil ______________________________

Cod de identificare fiscală ______________________________________

Adresa: Localitatea ___________________, Str. ____________________

Nr. __________, Bl. ___, Sc. __, Ap. __, Et. __, Jud./Sect. ______

NOTIFICARE

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în urma verificării modului de completare a:

- formularului 070 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere» [ ]

- formularului 080 «Declarație de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică» [ ]

depus de dvs., au fost identificate neconcordanțe privind .....................

În vederea clarificării acestei situații, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru în termen de 15 zile de la primirea prezentei.

Pentru informații suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna./dl ........................................., la sediul nostru, camera ......... sau la numărul de telefon .................., între orele ...............................

În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

Conducătorul unității fiscale,

Șef compartiment,

ANEXA Nr. 7

CARACTERISTICILE
de tipărire și modul de difuzare, de utilizare
și de păstrare ale formularelor

I. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere

1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere

2. Cod: 14.13.01.10.11/5

3. Format: A4/t1

4. Se tipărește:

- într-o singură culoare;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală.

8. Se întocmește în: 2 exemplare;

de: contribuabil sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului

II. Declarație de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică

1. Denumire: Declarație de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică

2. Cod: 14.13.01.10.11/6

3. Format: A4/t1

4. Se tipărește:

- într-o singură culoare;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului.

8. Se întocmește în: 2 exemplare;

de: contribuabil sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...