Guvernul României

Hotărârea nr. 11/1997 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 februarie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Imobilele cu destinația de locuințe trecute ca atare în proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care erau folosite ca locuințe și care au fost preluate în proprietatea statului cu respectarea legilor și decretelor în vigoare la data respectivă, cum sunt: Decretul nr. 92/1950, Decretul nr. 111/1951, Decretul nr. 142/1952, Legea nr. 4/1973 și Decretul nr. 223/1974." Practică judiciară (1)

2. Articolul 1 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Prin imobil trecut în proprietatea statului potrivit Decretului nr. 92/1950 se înțelege imobilele naționalizate cu respectarea prevederilor art. I pct. 1-5 și ale art. II din decret, precum și cu respectarea identității între persoana menționată ca proprietar în listele-anexă la decret și adevăratul proprietar al imobilului la data naționalizării."

3. Articolul 1 se completează cu alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins: Jurisprudență (1)

"

(4) Locuințele care au fost preluate de stat cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă sau care au intrat în posesia acestuia în condițiile inexistenței unei reglementări legale care să reprezinte temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului sunt considerate ca fiind trecute fără titlu în posesia acestuia și nu intră sub incidența Legii nr. 112/1995. Practică judiciară (2)

(5) Imobilele care nu intră sub incidența Legii nr. 112/1995 și pentru care nu există titlu valabil constituit în favoarea statului pot face obiectul cererilor de restituire sau de acordare a despăgubirilor, formulate de persoanele îndreptățite pe cale judecătorească, potrivit dreptului comun. Practică judiciară (1)

(6) În cazul în care pe rolul instanțelor judecătorești se află cereri referitoare la imobilele prevăzute la alin. (5), procedurile administrative reglementate de Legea nr. 112/1995, de restituire în natură, de acordare de despăgubiri sau de vânzare către chiriași, se suspendă de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cererilor respective." Practică judiciară (1)

4. După articolul 1 se introduce articolul 11, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Prin expresia apartamente libere, în sensul art. 2 alin. 1 din lege, se înțelege:

a) apartamentele care la data de 22 decembrie 1989 nu erau locuite de persoane fizice în temeiul unui contract de închiriere încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

b) apartamentele care la data intrării în vigoare a legii nu mai erau locuite de persoane fizice sau juridice în temeiul unui contract de închiriere încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

c) apartamentele eliberate după data intrării în vigoare a legii, prin încetarea, în orice modalitate, a contractului de închiriere.

(2) Contractelor de închiriere încheiate pentru apartamentele prevăzute la alin. (1) lit. c), după eliberarea acestora, le sunt aplicabile dispozițiile legale privind nulitatea actelor juridice."

5. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. - Practică judiciară (1)

(1) În sensul dispozițiilor art. 4 din lege, de prevederile acesteia beneficiază cetățenii români, atât cei care își au domiciliul sau reședința în țară, cât și cei care își au domiciliul sau reședința în străinătate.

(2) Fostul proprietar sau moștenitorii acestuia trebuie să aibă cetățenia română la data formulării cererii sau să facă dovada declanșării procedurii legale pentru obținerea cetățeniei române în termenul prevăzut la art. 14 din lege. Restituirea în natură sau plata despăgubirilor se face după dobândirea cetățeniei. Aceste prevederi sunt aplicabile în mod corespunzător și rudelor până la gradul al doilea ale fostului proprietar în viață, prevăzute la art. 5 alin. 5 din lege.

(3) Calitatea de cetățean român a chiriașului trebuie să existe la data formulării cererii de cumpărare și să se mențină până în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în condițiile art. 9 din lege."

6. După articolul 4 se introduce articolul 41, cu următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (2)

"

Art. 41. - Practică judiciară (1)

Dreptul de a cumpăra apartamentele în care locuiesc, potrivit art. 9 din lege, îl au numai chiriașii care, având un contract de închiriere valabil încheiat, ocupau apartamentele respective la data intrării în vigoare a legii."

7. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Locuințele declarate monumente istorice și din patrimoniul cultural național sunt cele aflate în evidența aprobată de Comisia Națională a Monumentelor Istorice."

8. Articolul 8 alineatele (2)-(6) se abrogă.

9. După articolul 9 se introduc articolele 91 și 92, cu următorul cuprins:

"

Art. 91. -

Contractelor de vânzare-cumpărare la care se referă art. 9 din lege le sunt aplicabile dispozițiile legale privind nulitatea actelor juridice, dacă:

a) au ca obiect imobilele menționate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice;

b) sunt încheiate de chiriași care nu îndeplineau condițiile cerute de art. 41 din prezentele norme metodologice;

c) dacă încheierea acestora are loc cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. 6 și 8 și ale art. 10 din lege.

Art. 92. -

(1) Atunci când comisiile locale și județene, respectiv comisiile de sector și a municipiului București, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 sau unitățile specializate care vând locuințe în condițiile Legii nr. 112/1995 au indicii că o locuință face parte din categoria imobilelor menționate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice ori din aceea a imobilelor exceptate de la vânzare în conformitate cu art. 10 din lege, ele au obligația să întreprindă toate demersurile necesare pentru clarificarea situației juridice a locuințelor, suspendând, totodată, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, procedura de restituire în natură, de acordare a despăgubirilor sau, după caz, de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare.

(2) Membrii comisiilor locale și județene, respectiv ai comisiilor de sector și a municipiului București, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, conducătorii și salariații unităților specializate care vând locuințe în condițiile Legii nr. 112/1995 sunt obligați să repare integral prejudiciul cauzat prin neexecutarea culpabilă a obligației care le revine potrivit alin. (1)."

9. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. - Practică judiciară (5)

În situațiile de vânzare către chiriași a apartamentelor și, când este cazul, a anexelor gospodărești și a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândește și asupra terenului aferent, cu respectarea dispozițiilor art. 26 alineatul ultim din lege."

10. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34 -

Sunt îndreptățiți să primească despăgubiri potrivit legii și foștii proprietari ai imobilelor legal trecute în proprietatea statului și care au avut destinația de locuință la data preluării de către stat, dar ulterior au primit o altă destinație, cum ar fi: școli, grădinițe, dispensare, spații administrative sau comerciale ori altele asemenea."

11. Articolul 37 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Pe versoul ordinului de plată, vânzătorul va menționa: suma încasată din vânzarea apartamentelor, suma reținută, reprezentând comisionul de 1%, precum și suma rămasă și virată în contul Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995; comisionul de 1% se calculează asupra întregului preț al apartamentului și se reține integral din prima plată care se face la încheierea contractului de vânzare-cumpărare."

12. La articolul 41 alineatul (6), după litera b) se introduce litera b)1, cu următorul cuprins:

"

b)1 solicită relații și acte doveditoare, de la petenți sau de la orice autorități ori instituții publice, pe baza cărora să se poată determina dacă locuința a fost trecută în proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă, conform art. 1 alin. (2) și (3) din prezentele norme metodologice;"

13. La articolul 41 alineatul 10, după litera b) se introduce litera b)1, cu următorul cuprins:

"

b)1 determină, pe baza lucrărilor efectuate de comisia locală, conform alin. (6) lit. b)1, dacă locuința a fost trecută în proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă, în sensul art. 1 alin. (2) și (3) din prezentele norme metodologice. Comisiile județene, respectiv Comisia municipiului București, pot restitui dosarele către comisiile locale, în cazul în care apreciază că acestea din urmă nu și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la alin. (6) lit. b)1. Inexistența sau irelevanța relațiilor și actelor aflate la dosar face să se prezume, până la proba contrară, legalitatea trecerii locuinței în proprietatea statului;"

14. După articolul 45 se introduce articolul 451, cu următorul cuprins:

"

Art. 451. -

Dispozițiile de protecție a chiriașilor, cuprinse în Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafețe locative, precum și în Legea locuinței nr. 114/1996, sunt aplicabile."

Art. II. - Practică judiciară (1)

Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Valeriu Stoica
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului și a Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Remus Opriș
Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul culturii,
Ion Caramitru

București 29 ianuarie 1997.

Nr. 11.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...