Guvernul României

Ordonanța nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (8), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

Prin prezenta ordonanță se instituie Programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - Modificări (1)

Scopul Programului este îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonele rurale vizate.

Art. 3. - Modificări (2)

Obiectivele generale sunt dezvoltarea și modernizarea spațiului rural românesc, format din satele componente ale comunelor și satele aparținând orașelor și municipiilor și zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplică Programul la rețeaua de drumuri publice comunale, județene și naționale prin poduri, podețe și punți pietonale, precum și prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare.

Art. 4. - Modificări (1)

Obiectivele specifice sunt: creșterea pieței agricole și a investițiilor locale, îmbunătățirea stării de sănătate prin creșterea frecvenței controalelor și intervențiilor medicale, creșterea frecvenței școlare și scăderea abandonului școlar.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Beneficiarii direcți ai Programului sunt autoritățile administrației publice locale din spațiul rural, care utilizează obiectivele de investiții realizate: podețe, punți pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deșeurilor, sisteme de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare.

(2) Beneficiarii indirecți ai Programului sunt locuitorii întregii comunități rurale al cărei consiliu local a înaintat cererea de finanțare.

Art. 6. - Modificări (3)

Programul de aplică începând cu anul 2006 și se va desfășura pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia. Referințe (1)

Art. 7. - Modificări (2)

(1) Se constituie Comisia privind determinarea oportunității proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din: Modificări (1)

a) un reprezentant desemnat de ministrul de stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic;

b) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

c) un reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor;

d) un reprezentant al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;

e) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;

g) doi reprezentanți ai Cancelariei Primului-Ministru;

h) un reprezentant al Asociației Comunelor din România.

(2) Reprezentanții instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) vor fi desemnați la nivel de secretar de stat.

(3) Președinția Comisiei va fi asigurată de unul dintre reprezentanții Cancelariei Primului-Ministru, desemnat de primul-ministru.

(4) Comisia va elabora Ghidul de eligibilitate, care va servi la determinarea eligibilității proiectelor propuse de consiliile locale pentru a obține finanțare în cadrul Programului. Modificări (1)

(5) Comisia va primi cererile de finanțare adresate de consiliile locale și va selecta proiectele pe baza criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate.

(6) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialiști din Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care va asigura și monitorizarea derulării Programului.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Pentru finanțarea proiectelor care fac obiectul prezentei ordonanțe se acordă bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

(2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe județe și proiecte eligibile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru. Modificări (2)

(3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2008 aferentă desfășurării Programului nu va depăși suma de 1.000.000.000 lei (RON). Modificări (2)

(4) Valoarea minimă a unui proiect va fi de 40.000 lei (RON), iar valoarea maximă de 4.000.000 lei (RON). Modificări (1)

(5) Pe lângă sumele prevăzute la alin. (1), bugetele locale pot contribui la finanțarea lucrărilor aferente Programului. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (2), Jurisprudență

Lucrările de investiții aprobate de Comisie conform cererilor de finanțare se vor contracta cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. - Modificări (1)

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Comisia va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia și regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 11. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 19 ianuarie 2006.

Nr. 7.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...