Guvernul României

Ordonanța nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Modificări (5), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică funcționarilor publici cu statut special prevăzuți de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Salarizarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, drepturile bănești ale cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

SECȚIUNEA 1 Salariul de bază al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Art. 2. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la un salariu de bază lunar, compus din: salariul pentru funcția îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deținut, gradații, sporul pentru misiune permanentă și, după caz, indemnizația de conducere și salariul de merit.

Art. 3. -

(1) Salariile pentru funcția îndeplinită și pentru gradul profesional deținut, ce se cuvin funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, sunt diferențiate prin coeficienți de ierarhizare, în raport cu atribuțiile ce revin fiecărei funcții, complexitatea și gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort și cu nivelul unității în care își desfășoară activitatea.

(2) Principalele funcții, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, pe categorii, pentru funcționarii publici sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A și B.

(3) Funcțiile pe coeficienți de ierarhizare și grade profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în raport cu nivelul unității în care își desfășoară activitatea funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(4) Salariul corespunzător funcției îndeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/decizia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare salariul pentru funcția îndeplinită se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art. 4. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcția îndeplinită.

(2) Salariul de merit se stabilește o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiției, și se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(3) Salariul de merit se poate acorda după cel puțin un an de la încadrarea funcționarului public cu statut special în sistemul administrației penitenciare.

(4) Salariul de merit se retrage în cursul anului dacă funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare i s-a aplicat una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-e) din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau este pus la dispoziție în condițiile prevăzute la art. 52 alin. (2) din aceeași lege.

(5) În situația încetării raporturilor de serviciu ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui de la data de întâi a lunii următoare altor persoane cu funcții de conducere, respectiv de execuție, pentru perioada rămasă.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, împuterniciți să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor prevăzute cu indemnizații de conducere, beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcția în care sunt împuterniciți și de indemnizația de conducere corespunzătoare funcției respective.

(2) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare împuterniciți își mențin salariile pentru funcția îndeplinită și indemnizațiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, în calitate de militar, funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, funcționar public și personal contractual, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de bază, după cum urmează:

a) între 5 ani și 10 ani - 5%:

b) peste 10 ani și până la 15 ani - 10%;

c) peste 15 ani și până la 20 de ani - 15%;

d) peste 20 de ani - 20%.

(2) Sporul de fidelitate se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a îndeplinit condiția de vechime.

Art. 7. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de salariul pentru gradul profesional deținut, calculat în raport cu coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Salariul pentru gradul profesional deținut se acordă de la data obținerii acestuia. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în sistemul administrației penitenciare salariul pentru gradul profesional se plătește de la data prezentării la serviciu.

Art. 8. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care îndeplinesc funcții pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egală cu 50% din diferența dintre salariul pentru gradul profesional al funcției ocupate și salariul pentru gradul profesional deținut. Sumele care se acordă în aceste condiții se includ în salariul pentru gradul profesional deținut.

Art. 9. -

(1) În raport cu timpul servit în calitate de funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, ofițerii și agenții de penitenciare au dreptul la 1-7 gradații, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradațiile obținute până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se mențin și după această dată.

(2) Persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, rezerviști concentrați, beneficiază de gradații în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează:

a) 3-5 ani, gradația I;

b) 5-10 ani, gradația a II-a;

c) 10-15 ani, gradația a III-a;

d) 15-20 de ani, gradația a IV-a;

e) 20-25 de ani, gradația a V-a;

f) peste 25 de ani, gradația a VI-a.

(3) Persoanele reintegrate în rândul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și cadrele militare trecute în rezervă anterior datei de aplicare a Legii nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de numărul de gradații avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calculul vechimii pentru acordarea gradației următoare și perioada de timp scursă de la acordarea ultimei gradații până la încetarea raporturilor de serviciu.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică și absolvenților instituțiilor de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituții.

(5) Fiecare gradație reprezintă 6% din salariul pentru funcția îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deținut, indemnizația de conducere și salariul de merit.

Art. 10. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcții de conducere beneficiază lunar de o indemnizație de conducere reprezentând 10-50% din salariul pentru funcția îndeplinită.

(2) Funcțiile pentru care se acordă indemnizația de conducere, mărimea concretă a procentului acesteia, precum și condițiile de acordare și de suspendare a indemnizației de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

(3) Indemnizația de conducere se acordă de la data numirii în funcțiile stabilite conform prevederilor alin. (2) și încetează la data schimbării din funcțiile respective.

Art. 11. - Jurisprudență

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de un spor pentru misiune permanentă de 25% din salariul pentru funcția îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deținut, din indemnizația de conducere, din salariul de merit și din gradații.

Art. 12. -

Cursanții instituțiilor de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de drepturile bănești prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. -

(1) Statele de organizare se elaborează de Administrația Națională a Penitenciarelor și se aprobă de ministrul justiției, conform structurilor organizatorice aprobate, și cuprind funcțiile, precum și gradele profesionale, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare corespunzători funcțiilor.

(2) Statele de organizare cuprind și funcțiile pentru personalul contractual pe grade sau trepte profesionale și nivelul corespunzător al studiilor.

SECȚIUNEA a 2-a Indemnizații, sporuri, premii, prime și alte drepturi bănești ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Art. 14. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru titlurile de clasificare obținute în specialitate, beneficiază de o indemnizație reprezentând 6-10% din salariul de bază.

(2) Cuantumul indemnizației, specialitățile, condițiile de acordare și de retragere a titlurilor de clasificare, avansarea dintr-o clasă inferioară în una superioară sau retrogradarea dintr-o clasă superioară în una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 15. - Jurisprudență

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care lucrează cu cifru au dreptul la o indemnizație de 15-20% din salariul de bază. Funcțiile cu drept de indemnizație și mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare aprobate de ministrul justiției.

Art. 16. - Jurisprudență

Pentru orele prestate de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare peste durata normală a timpului de lucru, în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, sunt aplicabile prevederile art. 43 din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, trimiși în interesul serviciului, în delegare sau detașare, în alte localități decât cele în care se află sediul unității din care fac parte, au dreptul la indemnizația de delegare sau de detașare, precum și la decontarea cheltuielilor de cazare și transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcționarilor publici.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, detașați pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, pot opta pentru drepturile prevăzute la art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare, fără a mai beneficia de prevederile alin. (1) constând în decontarea cheltuielilor de cazare.

(3) Cursanții instituțiilor de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care se deplasează în interes de serviciu și cărora nu li se pot asigura masa și cazarea gratuit în unitățile din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizația de delegare și la decontarea cheltuielilor de cazare și transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcționarilor publici.

Art. 18. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, transferați în interesul serviciului în unități ale sistemului penitenciar, situate în altă localitate decât cea în care își au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la:

a) indemnizație de mutare egală cu salariul de bază cuvenit pentru funcțiile în care au fost numiți la noua unitate;

b) indemnizație pentru fiecare membru de familie aflat în întreținere, egală cu o pătrime din salariul de bază cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie.

(2) Indemnizația de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prin ordin sau decizie a organelor competente, la prezentarea în unitate sau în subunitate, iar indemnizația prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutați funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă și persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, dacă sunt încadrate în unități situate în alte localități decât cele în care își au domiciliul. Indemnizația se calculează în raport cu salariul de bază stabilit pentru funcțiile în care sunt numite.

(4) Funcționarilor publici cu statut special încadrați în sistemul administrației penitenciare, care nu dețin, nici el nici soția, în proprietate personală o locuință în localitatea în care sunt încadrați, le sunt aplicabile prevederile art. 38 din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) La absolvirea instituțiilor de învățământ cursanții cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea în unități, la o indemnizație de instalare conform prevederilor art. 38 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare. În localitățile cu condiții grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului justiției, indemnizația este egală cu două salarii de bază brute pentru funcția pe care urmează să fie încadrați.

(6) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior și-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituțiilor de învățământ vor restitui indemnizația primită, proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

Art. 19. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care fac parte din personalul navigant, îmbarcat, beneficiază și de drepturile bănești specifice, acordate, potrivit legii, acestor categorii de personal din Ministerul Apărării.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, îmbarcați pe nave sau ambarcațiuni în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter permanent ori temporar, pe durata misiunii respective.

Art. 20. -

Pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităților și a zonelor izolate, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative, a activităților de pază, supraveghere, escortare, reeducare și asistență medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare și valorificare a informațiilor, investigații, acțiuni și intervenție cu un grad ridicat de risc ori în condiții de pericol deosebit, beneficiază de un spor de până la 30% calculat la salariul de bază. Jurisprudență

(2) Unitățile, categoriile de personal și cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 22. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care lucrează în condiții de pericol determinate de depozitarea munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, beneficiază de un spor pentru condiții periculoase de muncă, diferențiat în funcție de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de bază, astfel:

a) locuri de muncă sau operațiuni deosebit de periculoase - 37-50%;

b) locuri de muncă sau operațiuni foarte periculoase - 16-30%;

c) locuri de muncă sau operațiuni periculoase - până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operațiunile periculoase, diferențiate în funcție de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operațiune, precum și normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 23. - Jurisprudență

Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare, pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată ori care se desfășoară în condiții deosebite de muncă, pentru condiții grele de muncă, pentru activitatea desfășurată în schimb de noapte, precum și alte reglementări se aplică și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care se află în situații similare, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 24. -

(1) Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate constituie, lunar, un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 10% din fondul de salarii aprobat în buget pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(2) Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul justiției, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și conducătorii unităților subordonate acordă funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare premii pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu.

(3) Metodologia de constituire și utilizare a fondului de premiere se stabilește prin ordin al ministrului justiției.

Art. 25. -

(1) Pentru recompensarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au contribuit la realizarea unui volum mare de venituri proprii, anual, se constituie distinct un fond de premiere de 1% calculat asupra totalului veniturilor proprii încasate în anul bugetar respectiv.

(2) Modul de constituire și utilizare a fondului prevăzut la alin. (1) se va stabili prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(3) Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează din veniturile proprii realizate.

Art. 26. - Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea. Jurisprudență

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3) Premiul anual se poate reduce până la anulare, în cazul în care funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare nu au desfășurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârșit abateri grave sancționate disciplinar. Jurisprudență

Art. 27. -

(1) La încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază pentru activitatea depusă, în funcție de vechimea efectivă ca militar, polițist, funcționar public și salariat civil în cadrul structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, de un ajutor stabilit în raport cu salariul de bază net avut la data pensionării, după cum urmează:

a) până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 salarii;

b) între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 salarii;

c) între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 salarii;

d) între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 salarii;

e) între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 salarii;

f) între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 salarii;

g) peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de salarii.

(2) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ale căror raporturi de serviciu au încetat înainte de împlinirea vârstei de pensionare, cu drept de pensie de serviciu, prevăzute de reglementările în vigoare, mai beneficiază pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de un ajutor egal cu două salarii de bază nete.

(3) Baza de calcul a salariului de bază net o constituie salariul de bază brut din ultima lună de activitate, din care se scade suma corespunzătoare impozitului pe salariu, calculat conform prevederilor legale.

(4) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) și (2) urmează același regim fiscal ca cel al ajutoarelor acordate la trecerea în rezervă a cadrelor militare.

(5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plății ajutorului, acesta se acordă soțului supraviețuitor, copiilor sau, în lipsa acestora, părinților ori moștenitorilor legali.

Art. 28. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care nu îndeplinesc condițiile de pensie, ale căror raporturi de serviciu au încetat fiind clasați "Apt limitat" sau ca urmare a reorganizării unor unități ori a reducerii unor funcții din statele de organizare și pentru care nu sunt posibilități să fie încadrați în alte funcții corespunzătoare, în aceeași unitate sau în alte unități, primesc un ajutor egal cu 10 salarii de bază nete din luna schimbării poziției de activitate, stabilite conform art. 27 alin. (3).

(2) În cazul în care funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare prevăzuți la alin. (1) sunt apți de muncă, dar nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, mai beneficiază de plata unui ajutor, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu și până la încadrarea în muncă, fără a se depăși durata maximă prevăzută de lege pentru acordarea indemnizației de șomaj, în raport cu vechimea efectivă ca militar, polițist, funcționar public cu statut special, funcționar public sau personal contractual în cadrul instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională, calculat după cum urmează:

a) 50% din salariul de bază brut avut în luna schimbării poziției de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv;

b) 55% din salariul de bază brut avut în luna schimbării poziției de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de la 5 ani până la 15 ani inclusiv;

c) 60% din salariul de bază brut avut în luna schimbării poziției de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani.

(3) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) și (2) urmează același regim fiscal al ajutoarelor acordate la trecerea în rezervă a cadrelor militare.

Art. 29. -

(1) Despăgubirile acordate personalului militar, personalului navigant de marină, elevilor și studenților instituțiilor de învățământ militar și militarilor în rezervă concentrați, pentru cazurile de invaliditate ori de deces produse în timp de pace, ca urmare a accidentelor, catastrofelor sau a altor asemenea evenimente, intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului militar, se acordă și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aflați în situațiile respective, ca urmare a îndeplinirii serviciului.

(2) În caz de deces al funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare se acordă un ajutor suplimentar, în aceleași condiții stabilite pentru cadrele militare. Referințe (1)

(3) Despăgubirile și ajutorul prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează în raport cu salariul de bază brut al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și urmează același regim fiscal aplicat despăgubirilor acordate personalului militar. Referințe (1)

Art. 30. -

(1) Persoanele care au redobândit calitatea de funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, după 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, atunci când le încetează din nou raporturile de serviciu, beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27, din care se deduce ajutorul acordat la încetarea anterioară a raporturilor de serviciu, exprimat în număr de salarii de bază nete.

(2) În cazul redobândirii calității de funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, ajutorul exprimat în număr de salarii de bază nete se restituie, iar la o nouă încetare a raporturilor de serviciu se ia în considerare și timpul servit înaintea primei încetări a raporturilor de serviciu.

Art. 31. -

(1) Drepturile bănești prevăzute la art. 27 și 28 nu se acordă funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 54 lit. a) și c) din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Drepturile bănești prevăzute la art. 27 și 28 nu se acordă funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare nici în cazul în care, în timpul suspendării din funcție, acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 52 alin. (3) și art. 57 din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 32. -

În caz de deces al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, soțul supraviețuitor ori copiii, iar în lipsa acestora părinții, beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27 alin. (1), fără a fi necesară îndeplinirea condițiilor de pensionare a celor decedați.

Art. 33. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care posedă titlul științific de doctor beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv.

Art. 34. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care execută, în domenii specifice activității instituției cu care au raporturi de serviciu, lucrări de excepție și misiuni speciale, beneficiază de un spor de până la 50% din salariul de bază.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(3) Modul de repartizare, criteriile, procentul care se aplică și perioada pentru care se acordă se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

SECȚIUNEA a 3-a Drepturile bănești cuvenite funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare pe timpul studiilor și în alte situații

Art. 35. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe timpul cât sunt studenți ai instituțiilor de învățământ sau urmează cursuri ori alte forme de pregătire, precum și cei care frecventează cursurile de zi ale instituțiilor civile de învățământ superior beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor, cu excepția indemnizației de conducere. Aceste drepturi se mențin și pe perioada stagiului la unități.

(2) Pe timpul participării la cursurile de carieră, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor și, după caz, de sporurile aplicabile personalului din instituția de învățământ, potrivit art. 23.

(3) Pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care, în timp ce urmează cursurile instituțiilor de învățământ superior, precum și doctoratul, sunt înaintați în grad profesional sau pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare cărora li se acordă grade profesionale superioare, salariul funcției acestora nu poate fi mai mic decât salariul de funcție prevăzut pentru gradul profesional respectiv.

Art. 36. -

Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate și în lei în țară se aplică și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare trimiși în străinătate în misiune permanentă sau temporară, potrivit anexei nr. 3.

Art. 37. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, rămași neîncadrați în funcții din diferite cauze neimputabile și care sunt puși la dispoziție, beneficiază de salariul de bază avut și de celelalte drepturi bănești cuvenite pentru activitatea desfășurată, cu excepția indemnizației de conducere.

Art. 38. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe timpul cât se află în delegare, detașare, incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate, alte concedii plătite, precum și învoiri plătite care se acordă în baza dispozițiilor legale în vigoare, primesc salariile de bază și celelalte drepturi bănești avute, inclusiv sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(2) La plecarea în concediul de odihnă funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare primește o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu. Funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare are dreptul să solicite acordarea salariului de bază cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipație. Salariul de bază și prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel mult 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracționat, prima de concediu și salariul de bază se acordă cu anticipație, o singură dată.

(3) Funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de bază avut în luna în care intervenit schimbarea poziției de activitate, respectiv decesul.

(4) Funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de o indemnizație stabilită potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii și asigurări sociale. Perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime în muncă și în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.

(5) Funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de o indemnizație stabilită potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii și asigurări sociale.

Art. 39. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au efectuat concediul de odihnă pe anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 54 lit. a) și c) și art. 57 din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor restitui cota-parte din salariul de bază pentru indemnizația de concediu de odihnă încasată necuvenit.

Art. 40. -

(1) La încetarea raporturilor de serviciu în alte situații decât cele prevăzute la art. 28 alin. (2), funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare primesc salariul de bază până la sfârșitul lunii în care a avut loc schimbarea poziției de activitate.

(2) Dacă termenul legal de predare a funcției depășește luna respectivă, plata salariului de bază se va face în continuare până la terminarea predării, fără a depăși acest termen. Termenul legal de predare a funcției începe de la data schimbării poziției de activitate și nu poate depăși 22 de zile lucrătoare.

(3) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 54 lit. a) și c) din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare, primesc salariul de bază până la data schimbării poziției de activitate, la care se adaugă termenul legal pentru predarea funcției. Jurisprudență

(4) Pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care sunt avansați în grad profesional și cu aceeași dată le-au încetat raporturile de serviciu, drepturile bănești pentru perioada până la finele lunii se stabilesc avându-se în vedere coeficientul de ierarhizare corespunzător noului grad profesional.

SECȚIUNEA a 4-a Drepturile bănești cuvenite funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare pe timpul concentrării

Art. 41. -

(1) Pe timpul concentrării rezerviștii funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de salariul pentru funcția pe care o îndeplinesc sau cea pentru care se pregătesc, după caz, de salariul pentru gradul profesional deținut, de gradațiile la care au dreptul, precum și de alte drepturi bănești ca și funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare de la unitățile unde sunt concentrați.

(2) Drepturile bănești prevăzute la alin. (1) sunt achitate de unitățile la care sunt concentrați rezerviștii.

SECȚIUNEA a 5-a Unele drepturi salariale ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare pensionari

Art. 42. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare pensionari, angajați în unități din sistemul administrației penitenciare sau alte unități din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională ori în funcții cu atribuții în acest domeniu din cadrul instituțiilor publice, beneficiază de salariul de bază corespunzător funcției, de sporul de vechime pentru vechimea totală în muncă, precum și de celelalte drepturi prevăzute de lege.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 43. - Jurisprudență

(1) Valoarea corespunzătoare coeficienților de ierarhizare prevăzuți de prezenta ordonanță se stabilește în raport cu valoarea de referință sectorială prevăzută în anexa nr. 1 lit. D.

(2) Valoarea de referință sectorială se stabilește anual prin legea bugetului de stat.

Art. 44. -

Salariile stabilite în raport cu coeficienții de ierarhizare, prevăzute de prezenta ordonanță, sunt brute și se vor indexa în baza reglementărilor privind indexarea salariilor personalului din sectorul bugetar.

Art. 45. -

Salariile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se calculează în raport cu numărul zilelor lucrătoare din luna în care s-a desfășurat activitatea, iar plata acestora se face lunar, între zilele de 5-15 ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

Art. 46. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare cercetați și judecați în stare de libertate - puși la dispoziție în condițiile legii beneficiază de coeficienții de ierarhizare minimi ai salariului pentru funcția îndeplinită, corespunzători gradelor profesionale pe care le au, salariul pentru gradul profesional deținut, gradațiile la care au dreptul, precum și de sporul pentru misiune permanentă, până la definitivarea situației.

(2) Pe perioada suspendării din funcție, ca urmare a arestării preventive, funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare nu beneficiază de niciun drept dintre cele prevăzute de prezenta ordonanță.

(3) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum și în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv pentru perioada în care a fost pus la dispoziție, respectiv a fost suspendat din funcție, potrivit competențelor stabilite prin ordin al ministrului justiției.

Art. 47. -

În caz de deces drepturile bănești cuvenite funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se plătesc, pentru întreaga lună în care a avut loc decesul, soțului supraviețuitor, copiilor sau, în lipsa acestora, părinților ori moștenitorilor legali.

Art. 48. -

Drepturile neachitate funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite se prescriu.

Art. 49. -

Elementele salariului de bază al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru care, prin prezenta ordonanță, s-a prevăzut stabilirea unor drepturi în raport cu salariul de bază avut, se actualizează ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare a salariilor.

Art. 50. -

Salarizarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care îndeplinesc funcții în afara sistemului administrației penitenciare se face potrivit prevederilor anexei nr. 4.

Art. 51. -

(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care ocupă funcții de demnitate publică beneficiază de indemnizația lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare, de salariul pentru gradul profesional deținut ca drept al titularului, de gradațiile calculate la acesta, precum și de sporul pentru misiune permanentă, calculat la gradul profesional și gradații.

(2) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare prevăzuți la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 52. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care, potrivit reglementărilor specifice, sunt obligați să locuiască în locuințele de intervenție, de serviciu ori de protocol sunt scutiți de plata chiriei.

Art. 53. -

Prevederile legale referitoare la contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj și la contribuția la bugetul pentru asigurările sociale de stat nu se aplică funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

Art. 54. - Modificări (2)

În aplicarea prezentei ordonanțe se vor emite norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprobate prin ordin al ministrului justiției.

Art. 55. -

Alte drepturi specifice funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 56. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, trimiși în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neîntreruptă în aceeași localitate, pot primi, în cazuri excepționale, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unității, indemnizația de delegare pe toată durata delegării.

Art. 57. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției, care au atribuții de coordonare și control ale activității din sistemul administrației penitenciare sau alte atribuții în legătură cu activitatea sistemului penitenciar.

Art. 58. -

Acordarea drepturilor bănești reglementate prin prezenta ordonanță se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual.

Art. 59. -

Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei ordonanțe, precum și unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 60. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 61. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se abrogă art. 25-27 și anexele nr. 6 și 7 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 68/1999 privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, aprobată prin Legea nr. 219/2001, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 62. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Katalin Barbara Kibedi,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 30 august 2006.

Nr. 64.

ANEXA Nr. 1

A. Coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, specifice funcționarilor publici cu statut special ofițeri din sistemul administrației penitenciare Modificări (1)

1. Funcționari publici cu statut special de conducere:

Nr. crt. Denumirea funcției Categoria*) Coeficientul de ierarhizare
minim maxim
1. Director general A - 6,50
2. Director general adjunct A 5,00 5,80
3. Director A 4,00 5,70
4. Director adjunct A 3,90 5,50
5. Șef serviciu, contabil-șef, medic-șef A 3,80 5,00
6. Șef birou, șef tură, șef secție, șef atelier, șef garaj A 3,00 4,60
7. Adjunct șef secție, adjunct șef serviciu A 2,90 4,10

2. Funcționari publici cu statut special de execuție:

Nr. crt. Denumirea funcției Categoria*) Coeficientul de ierarhizare
minim maxim
1. Inspector general A - 5,00
2. Ofițer specialist principal A 3,90 4,40
3. Ofițer specialist A 3,20 4,20
4. Ofițer principal A 2,80 3,85
5. Ofițer A 2,20 3,00
6. Ofițer debutant A - 2,00

B. Coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, specifice agenților de penitenciare Modificări (1)

1. Funcții de execuție:

Nr. crt. Denumirea funcției Categoria*) Coeficientul de ierarhizare
minim maxim
1. Șef formațiune**) B 1,90 2,50
2. Agent - Agent șef principal B 1,80 2,00
3. Agent debutant B - 1,65

*) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se împart în două categorii, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**) Prin formațiune se înțelege: patrulă, schimb, escortă, punct de lucru, atelier, asistent medical șef ș.a.

C. Coeficienții de ierarhizare ai salariului de grad profesional pentru funcționarii publici cu statut special

Gradul profesional Coeficientul de ierarhizare
I. Ofițeri de penitenciare
Subinspector de penitenciare 1,50
Inspector de penitenciare 1,55
Inspector principal de penitenciare 1,60
Subinspector-șef de penitenciare 1,65
Inspector-șef de penitenciare 1,70
Inspector-șef principal de penitenciare 1,80
Inspector general de penitenciare 1,85
II. Agenți de penitenciare
Agent de penitenciare 1,25
Agent principal de penitenciare 1,30
Agent-șef adjunct de penitenciare 1,35
Agent-șef de penitenciare 1,40
Agent-șef principal de penitenciare 1,45

D. Valoarea de referință sectorială este de 189,6759 lei. Modificări (2)

NOTĂ:

1. Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care, prin reorganizarea unităților, au fost numiți în funcții inferioare beneficiază de salariul de bază al funcției pe care au îndeplinit-o, cu excepția indemnizației de conducere, pe o durată aprobată potrivit competențelor.

2. Pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor - Aparat Central, coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor în care sunt încadrați se majorează cu 0,25.

3. Pentru medicii funcționari publici cu statut special, coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor în care sunt încadrați se majorează cu 0,10. Pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare din anatomie patologică și medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi și histopatologie, coeficienții de ierarhizare ai salariului de funcție se majorează cu 100%.

4. Agenții de penitenciare, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, beneficiază de un spor de 25% din salariul de funcție dacă își desfășoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului justiției.

ANEXA Nr. 2

INDEMNIZAȚIILE
cursanților din instituțiile proprii de învățământ pentru
formarea funcționarilor publici cu statut special din
sistemul administrației penitenciare

Cursanții din instituțiile proprii de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de o indemnizație stabilită în raport cu următorii coeficienți de ierarhizare:

Instituții de învățământ Coeficientul de ierarhizare
Anul I Anul II Anul III Anul IV
Școli de agenți de penitenciare 0,200 0,240 - -
Academia și instituții de învățământ superior 0,240 0,280 0,420 0,500
Școli de ofițeri de rezervă 0,240

Cursanții din instituțiile proprii de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care sunt numiți în funcțiile prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcție, pe lângă indemnizație, și un spor diferențiat pe coeficienți de ierarhizare, astfel:

- student sau elev șef de grupă 0,200
- student sau elev șef de clasă 0,220
- student sau elev monitor detașament (similare) 0,240
- student sau elev monitor de an (similare) 0,260
- student sau elev monitor de academie, instituție de învățământ superior (școală) 0,400

ANEXA Nr. 3 Jurisprudență

DREPTURILE BĂNEȘTI
ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației
penitenciare care desfășoară misiuni în străinătate

1. Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care desfășoară misiuni în străinătate în cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor organizații internaționale beneficiază de următoarele drepturi bănești:

a) salariul de bază prevăzut în decizia de numire sau cel avut anterior, dacă acesta este mai mare;

b) un spor lunar de 30%, calculat la salariul de bază;

c) o primă de campanie neimpozabilă, o singură dată pentru toată perioada misiunii, egală cu salariul de bază brut. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfășurării misiunii.

2. Drepturile bănești cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite din funcționari publici cu statut special români și personal al altor țări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

3. Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care se deplasează în interesul unității trimițătoare pentru a participa la cursuri, stagii de practică și specializare, perfecționare sau care desfășoară orice fel de activitate în străinătate, mai puțin cele menționate la pct. 1 din prezenta anexă, beneficiază pe timpul deplasării de salariul de bază lunar avut.

ANEXA Nr. 4

REGLEMENTĂRI
privind salarizarea funcționarilor publici cu statut special din
sistemul administrației penitenciare care îndeplinesc funcții
în afara sistemului administrației penitenciare

1. Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, detașați în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcții în afara sistemului administrației penitenciare, beneficiază de următoarele drepturi salariale:

a) salariul de bază al funcției îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizații, premii, sporuri și alte drepturi care se acordă personalului contractual din unitățile unde își desfășoară activitatea, potrivit legislației care se aplică în unitățile respective;

b) salariul pentru gradul profesional și gradațiile calculate la acesta, potrivit legislației care se aplică funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

c) drepturile salariale prevăzute la lit. a) și b) nu pot fi mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca funcționari publici cu statut special încadrați în instituțiile din sistemul administrației penitenciare.

2. Salariul de bază, inclusiv indemnizațiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de bază, prevăzute de dispozițiile legale, salariul pentru gradul profesional, gradațiile și sporul de vechime în muncă se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului acordat la încetarea raporturilor de serviciu și a altor drepturi care se acordă în funcție de salariul de bază prevăzut pentru funcționarii publici cu statut special.

3. Drepturile bănești cuvenite funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzuți la art. 1 din ordonanță, pe timpul incapacității temporare de muncă, al concediilor de odihnă, învoirilor, precum și pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare, se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în unitățile sistemului administrației penitenciare și se achită din fondurile unităților unde sunt detașați. Referințe (1)

4. Drepturile salariale acordate la încetarea raporturilor de serviciu se acordă pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzuți la pct. 1, de către unitățile de la care au fost detașați.

5. Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, detașați la compartimentele speciale din ministere și din alte organe centrale, vor putea beneficia de un spor de salariu de până la 10%, care face parte din salariul de bază, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

6. Drepturile bănești prevăzute la pct. 1 lit. a) și la pct. 5 se plătesc din fondurile unităților în care funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare își desfășoară activitatea, iar cele prevăzute la pct. 1 lit. b) și ajutorul prevăzut la pct. 2 se plătesc din fondurile unităților de la care au fost detașați.

7. Pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, salarizați potrivit prezentei anexe, asimilarea funcțiilor îndeplinite, precum și coeficienții de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, la propunerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu acordul Ministerului Justiției.

8. În situația în care baza de calcul pentru stabilirea drepturilor prevăzute la pct. 2 este mai mică decât salariul de bază al funcției de funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare asimilate, drepturile respective se calculează în raport cu acesta din urmă.

ANEXA Nr. 5 Jurisprudență

ALTE DREPTURI
specifice personalului cu atribuții de coordonare și control al
activității penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției,
precum și personalului din Administrația Națională a
Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia

1. Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care asigură paza, escortarea și supravegherea deținuților, reținuților, arestaților preventiv și a minorilor condamnați în penitenciare sau internați în centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, în secții (ateliere) de producție, puncte de lucru ori în perioada în care se află în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiții, la o indemnizație pentru pază și supraveghere de 5% din salariul de bază. De sporul prevăzut mai sus beneficiază și membrii grupelor de intervenție, precum și cei care sunt desemnați să-și desfășoare activitatea în cadrul grupelor de intervenție la unitățile unde funcțiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.

2. Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de 5% din salariul de bază.

3. În cazuri cu totul excepționale, când nevoia justificată a muncii o cere, funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare pot călători cu orice tren, la orice clasă, cu vagon de dormit și cu orice alt mijloc de transport în comun, numai cu aprobarea prealabilă a conducătorilor (șefilor) de unități, care răspund personal de aceasta. Referințe (1)

4. Perioadele pentru care se acordă drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) din ordonanță constituie vechime în muncă.

5. Personalul civil din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control și cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor, precum și personalul civil din Administrația Națională a Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia beneficiază de un spor la salariul de bază de până la 30%.

6. Personalul civil din domeniul didactic și auxiliar didactic, medico-sanitar și clerical din unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor beneficiază de o majorare a salariului de bază cu până la 30%. Această majorare nu face parte din salariul de bază.

7. Pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, personalul civil din sistemul administrației penitenciare beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. Acest spor nu face parte din salariul de bază.

8. Drepturile prevăzute la pct. 6 și 7 se cumulează cu drepturile prevăzute la pct. 5.

9. Personalul civil din Administrația Națională a Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia beneficiază de o indemnizație lunară de până la 25%, care se calculează asupra salariului de bază, pentru prestarea serviciului în misiune permanentă.

10. Drepturile prevăzute la pct. 5, 6, 7 și 9 se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

11. De dispozițiile art. 21 din ordonanță beneficiază și personalul civil din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control, cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor, precum și personalul civil din Administrația Națională a Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...