Guvernul României

Ordonanța nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate

Modificări (5), Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (16), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea eficientizării sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană și a integrării pieței naționale de energie în piața europeană, având ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei electrice și termice în condițiile asigurării creșterii calității serviciului de termoficare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.9 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

Prin prezenta ordonanță se instituie prețurile locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei calde menajere.

Art. 2. -

(1) Prețurile locale de referință pentru fiecare localitate sunt stabilite de autoritățile de reglementare competente, cu avizul ministerelor implicate. Jurisprudență

(2) Pentru localitățile în care prețul de furnizare pentru energia termică livrată populației prin sisteme centralizate este mai mic decât 107,5 lei/Gcal, inclusiv TVA, nu se instituie prețuri locale de referință.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Prețurile locale ale energiei termice facturate populației se aprobă de autoritățile administrației publice locale implicate.

(2) Autoritățile administrației publice locale implicate pot aproba prețuri locale mai mari decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1), diminuând astfel subvențiile proprii necesare. Modificări (2)

(3) Autoritățile administrației publice locale implicate pot aproba prețuri locale mai mici decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1), în condițiile în care, prin lucrările de modernizare și retehnologizare sau ca urmare a scăderii costului combustibililor utilizați, prețurile energiei termice se reduc sub prețurile locale de referință.

(4) După introducerea prețurilor locale de referință, compensarea eventualelor creșteri ale valorii facturilor la energia termică livrată populației se va realiza prin modificarea corespunzătoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte acte normative care reglementează acordarea de ajutoare pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat. Modificări (1)

(5) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe în localitățile în care nu este stabilit un preț local de facturare a energiei termice, facturarea se face la prețul de 107,5 lei/Gcal până la data stabilirii prețului local de către autoritatea administrației publice locale. Termenul de aprobare a noului preț de facturare nu poate depăși 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) În vederea compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibilii utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației prin sisteme centralizate, pe perioada derulării programului "Termoficare 2006-2009 calitate și eficiență", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, se acordă furnizorilor de energie termică sume din bugetele locale. Aceste sume se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Valoarea sumelor de la bugetul de stat prevăzute la alin. (1) va fi de maximum 45% din costurile determinate conform reglementărilor în vigoare pentru combustibilul propriu folosit pentru producerea energiei termice destinate populației. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Autoritățile de reglementare competente vor elabora în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe metodologiile de determinare a sumelor necesare prevăzute la alin. (1). Pe baza acestor metodologii, autoritățile de reglementare competente vor stabili anual sumele necesare potrivit prevederilor alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Autoritățile administrației publice locale vor asigura din bugetele locale sumele necesare acoperirii integrale a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețurile locale de referință, după acordarea sumelor de la bugetul de stat, potrivit alin. (1), dar nu mai puțin de 10% din valoarea costurilor totale. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(5) Pentru menținerea unor prețuri suportabile la energia termică livrată populației, energia electrică produsă în cogenerare va fi preluată cu prioritate în regim reglementat. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 5. -

(1) Sumele acordate de la bugetul de stat prevăzute la art. 4 alin. (1), precum și sumele prevăzute în bugetele locale potrivit art. 4 alin. (4) se pot acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, furnizorilor de energie termică pentru populație în vederea constituirii stocurilor de cărbune, păcură și de combustibil lichid ușor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri. Modificări (2)

(2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în avans pentru producerea energiei termice furnizate populației se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (1).

(3) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecărui an.

Art. 6. - Modificări (1)

Autoritățile administrației publice locale implicate vor emite acte administrative prin care să se prevadă pentru fiecare operator economic al serviciilor de producere, furnizare și distribuție a energiei termice:

a) natura și întinderea obligațiilor prestării serviciului public;

b) întreprinderea și teritoriul implicat;

c) natura drepturilor speciale sau exclusive acordate întreprinderii în cauză;

d) parametrii pentru calcularea compensațiilor, precum și a unui profit rezonabil pentru societățile care prestează serviciul public;

e) modalitățile de recuperare a supracompensărilor și de intervenție a autorității în cazul subcompensărilor. Jurisprudență

Art. 7. - Modificări (1)

Parametrii pe baza cărora este calculată compensarea pentru serviciul public vor fi stabiliți prin act administrativ, într-o manieră obiectivă și transparentă. Totodată aceștia trebuie să fie identici pentru toate întreprinderile care îndeplinesc aceleași obligații de serviciu public.

Art. 8. - Modificări (1)

Sumele acordate din bugetele locale sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de serviciile de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinate populației. Compensarea nu trebuie să depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Schema de ajutor de stat conținută de prezenta ordonanță va fi notificată Consiliului Concurenței de Ministerul Administrației și Internelor conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar acordarea alocărilor individuale se va face efectiv numai după autorizarea schemei de către Consiliul Concurenței. Modificări (1)

(2) În cazul actelor administrative emise și al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligației prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenței va solicita instanțelor de judecată competente anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal și, pe cale de consecință, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plății oricărui ajutor ilegal.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002, cu modificările ulterioare, precum și art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 11. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 4 alin. (1), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și comerțului,
Eugen Țapu-Nazare,
secretar de stat
p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
P. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 2 august 2006.

Nr. 36.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...