Guvernul României

Ordonanța nr. 31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 320/2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ
privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Gospodărirea deșeurilor radioactive se desfășoară potrivit normelor și reglementărilor naționale, precum și acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, privind securitatea nucleară, protecția împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. - Modificări (1)

Obiectul prezentei ordonanțe îl constituie stabilirea responsabilității organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deșeurilor radioactive și asigurarea resurselor financiare destinate realizării activităților de gospodărire a deșeurilor radioactive rezultate din funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice, pe toată durata lor de exploatare utilă, și din dezafectarea acestora, în condiții care să asigure securitatea nucleară și protecția împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății, fără a compromite nevoile și aspirațiile generațiilor viitoare."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică pentru gospodărirea în siguranță atât a deșeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât și a deșeurilor radioactive rezultate din aplicațiile tehnicilor și tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură și în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică:

a) gospodăririi deșeurilor radioactive provenite din activitățile din domeniul mineritului și de prelucrare a minereurilor de uraniu și/sau toriu;

b) activităților de dezafectare a instalațiilor de minerit și de prelucrare a minereurilor de uraniu și/sau toriu;

c) la eliberarea controlată a efluenților radioactivi în mediu.

(3) Activitățile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative în vigoare."

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Statul garantează desfășurarea în siguranță a activităților de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive produse prin operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

La baza gospodăririi deșeurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării tehnicilor și tehnologiilor de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protecție la radiații ionizante pentru sănătatea populației și mediului, luându-se în considerare și posibilele efecte transfrontiere; Modificări (1)

b) principiul «generatorul de deșeuri radioactive plătește»;

c) principiul responsabilității generatorului de deșeuri radioactive;

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici și tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generațiile viitoare;

e) principiul menținerii volumelor și activităților deșeurilor radioactive la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil."

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

În sensul prezentei ordonanțe, expresiile și termenii următori semnifică:

a) accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalația și provoacă iradierea ori contaminarea populației sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;

b) activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane ori modifică rețeaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărindu-se astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;

c) audit - activitate de verificare a respectării normelor, procedurilor și instrucțiunilor, ce vizează criteriile de acceptare a deșeurilor radioactive în vederea depozitării definitive, elaborate sau avizate de autoritatea națională competentă în domeniu;

d) autoritate națională competentă în domeniu - autoritatea stabilită de lege, cu competență la nivel național în domeniul depozitării definitive a deșeurilor radioactive, al coordonării activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de gestionare a resurselor financiare constituite pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice și pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive;

e) ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operațiuni care cuprinde extracția și prelucrarea minereurilor și îmbogățirea uraniului și toriului, fabricarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deșeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operațiunile de mai sus;

f) combustibil nuclear uzat - combustibilul nuclear iradiat în interiorul unui reactor și care a fost îndepărtat definitiv din acesta;

g) controlul efluenților - eliberarea planificată și controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalații nucleare autorizate, inclusiv în timpul funcționării normale a instalațiilor;

h) coordonare - ansamblul activităților de colectare și prelucrare a informațiilor, de avizare a documentațiilor și de participare la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive pentru armonizarea resurselor și activităților instituțiilor și organizațiilor cu atribuții și responsabilități în domeniu, destinate îndeplinirii obiectivelor definite în «Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive», în condiții specificate;

i) deșeuri radioactive - materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu s-a prevăzut nicio altă întrebuințare, care conțin ori care sunt contaminate cu radionuclizi în concentrații superioare limitelor de exceptare; prin deșeu radioactiv se înțelege și combustibilul nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;

j) depozitare/stocare intermediară - plasarea deșeurilor radioactive într-o instalație nucleară în scopul izolării, protecției mediului și controlului de către personal, cu intenția de a fi recuperate;

k) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație corespunzătoare, fără intenția de a le recupera;

l) durată de exploatare utilă - timpul în care instalația de gestionare a deșeurilor radioactive poate fi folosită în scopul pentru care a fost proiectată sau, în cazul unei instalații de depozitare definitivă, timpul calculat din momentul depozitării deșeurilor radioactive până la închiderea și sigilarea acesteia;

m) dezafectare - totalitatea activităților necesare a se desfășura la o instalație nucleară și/sau radiologică oprită definitiv, alta decât depozitul definitiv, în vederea eliberării nerestrictive sau utilizării amplasamentului;

n) deșeuri istorice - deșeurile radioactive provenite din practici trecute, care se află sub controlul unui titular de autorizație;

o) gospodărirea/gestionarea deșeurilor radioactive - totalitatea activităților administrative și operaționale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiționarea, depozitarea intermediară și depozitarea definitivă a deșeurilor rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice. Modificări (1)

Termenul de gospodărire a deșeurilor radioactive se referă și la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare.

p) instalație nucleară:

1. orice reactor nuclear, cu excepția celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

2. orice uzină care folosește combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear uzat; Modificări (1)

3. orice instalație în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepția depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare;

r) instalație radiologică - generatorul de radiație nucleară, instalația, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conține materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p); Modificări (1)

s) închiderea unei instalații de depozitare definitivă - starea sau acțiunea asupra depozitului definitiv la sfârșitul vieții de funcționare. Un depozit definitiv devine închis după umplerea completă, prin acoperirea - astuparea - în cazul depozitelor de suprafață, prin umplerea cu materialul de umplutură și/sau închiderea - sigilarea - în cazul depozitelor geologice, urmată de finalizarea activităților oricărei structuri anexe;

ș) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, denumită în continuare Strategie națională - actul normativ pe baza căruia se desfășoară activitățile de gospodărire a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice; Modificări (1)

t) surse - emițătoarele de radiații ionizante și de orice materiale radioactive; Modificări (1)

ț) surse orfane - sursele provenite din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se află sub controlul unui titular de autorizație;

u) titular de autorizație - persoana juridică autorizată pentru a desfășura activități nucleare în baza Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, care produce și/sau deține deșeuri radioactive."

8. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive"

9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. - Modificări (1)

Titularii de autorizație au obligația de a gospodări în siguranță deșeurile radioactive rezultate prin funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice pe toată durata de viață utilă, precum și din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 și 27 din Legea nr. 111/1996, republicată."

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Activitățile de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive se desfășoară în baza Strategiei naționale.

(2) Strategia națională este componentă a Strategiei naționale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3) Deșeurile radioactive sunt clasificate conform normelor emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

(4) Standardele privind limitele și condițiile tehnice de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive sunt stabilite de Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, și sunt aprobate prin ordin al președintelui ANDRAD și al președintelui CNCAN."

11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Coordonarea la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de depozitare definitivă a acestora se face de către autoritatea națională competentă în domeniu."

12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Autoritatea națională competentă în domeniul coordonării la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive este ANDRAD.

(2) ANDRAD răspunde de depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice.

(3) ANDRAD este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, cu sediul în orașul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, C.P. 10 Mioveni, cod poștal 115400, județul Argeș. Modificări (1)

(4) ANDRAD își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a Guvernului."

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Patrimoniul ANDRAD este constituit prin preluarea unei părți din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

(2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administrație.

(3) Consiliul de administrație al ANDRAD și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

(4) Consiliul de administrație al ANDRAD este compus din 7-9 membri, după cum urmează: Modificări (1)

a) Ministerul Finanțelor Publice - 1 membru;

b) ANDRAD - 1 membru;

c) Agenția Nucleară - 1 membru;

d) Ministerul Economiei și Comerțului - 2-4 membri;

e) Ministerul Educației și Cercetării - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică - 1 membru;

f) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor - 1 membru."

14. Articolul 11 se abrogă.

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

ANDRAD are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și coordonarea la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive."

16. Articolul 13 se abrogă.

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale ANDRAD se finanțează integral din venituri proprii.

(2) Salarizarea personalului se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii."

18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

În vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atribuții principale:

a) elaborează Strategia națională și monitorizează implementarea acesteia; Modificări (1)

b) elaborează și transmite spre aprobare Planul anual de activități în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naționale, și răspunde de realizarea acestuia; Modificări (1)

c) răspunde direct de înființarea depozitelor definitive pentru depozitarea deșeurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul și în administrarea ANDRAD;

d) gestionează direct sau prin terți activitatea de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive rezultate din funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora;

e) informează și pregătește publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora;

f) asigură constituirea și actualizarea anuală a unei baze naționale de date privind cantitățile, tipurile de deșeuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

g) analizează datele relevante privind caracteristicile deșeurilor radioactive rezultate din exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

h) întocmește anual inventarul la nivel național privind cantitățile și tipurile de deșeuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA;

i) avizează documentațiile și procedurile întocmite de titularii de autorizație, aferente etapelor de gospodărire în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă;

j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și le supune aprobării CNCAN;

k) elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deșeurilor radioactive;

l) avizează documentația aferentă procesului de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice, întocmită de principalii generatori de deșeuri radioactive;

m) coordonează activitatea de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice;

n) asigură elaborarea studiilor de caracterizare și amplasament pentru depozitele definitive de deșeuri radioactive;

o) asigură, direct sau prin terți, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de deșeuri radioactive;

p) asigură, direct sau prin terți, în vederea depozitării definitive, execuția de servicii de gospodărire în siguranță a:

- surselor orfane de radiații nucleare;

- deșeurilor radioactive istorice rezultate din practici trecute;

- deșeurilor radioactive rezultate din incidente și accidente nucleare;

- combustibilului nuclear uzat și deșeurilor radioactive de la operatorii economici aflați în faliment sau lichidare judiciară;

q) propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale și, respectiv, în Planul național de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și depozitarea lor definitivă;

r) propune, avizează și recepționează temele și lucrările din cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finanțate de la bugetul de stat, care privesc gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și depozitarea definitivă a acestora;

s) solicită titularilor de autorizație rapoarte, date și orice documentații necesare în vederea coordonării la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale;

ș) asigură, direct sau prin terți, protecția fizică a depozitelor definitive de deșeuri radioactive;

t) colaborează cu autoritățile și instituțiile naționale cu competențe în domeniul nuclear;

ț) cooperează cu instituții și organisme internaționale în vederea îndeplinirii atribuțiilor și utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive;

u) gestionează veniturile constituite conform art. 17 și art. 20 alin. (1) lit. c); Modificări (1)

v) efectuează audituri la principalii generatori de deșeuri radioactive pentru asigurarea conformității activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de ANDRAD în vederea depozitării definitive;

w) monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea protecției populației și a mediului;

x) verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice;

y) elaborează și actualizează periodic studii tehnico-economice privind estimarea costurilor aferente depozitării definitive în siguranță a deșeurilor radioactive pentru stabilirea cuantumurilor contribuțiilor anuale ale titularilor de autorizație;

z) elaborează și prezintă rapoarte către organismele naționale și internaționale privind domeniul său de activitate."

19. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al ANDRAD se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Prin bugetul de venituri și cheltuieli al ANDRAD se asigură fondurile necesare finanțării PAA elaborat în baza Strategiei naționale în domeniu, pentru activitățile ce intră în competența acesteia potrivit legii." Modificări (1)

20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Veniturile proprii ale ANDRAD se constituie din:

a) contribuții directe anuale ale titularilor de autorizație, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului;

b) donații, sponsorizări și asistență financiară acordate de persoane fizice sau juridice, publice ori private, și de organizații internaționale;

c) alte surse de finanțare prevăzute de lege."

21. După articolul 17 se introduce un nou capitol, capitolul II1, care va avea următorul titlu:

"

CAPITOLUL II1 Constituirea resurselor financiare destinate
gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive"

22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Resursele financiare destinate implementării activităților prevăzute în planul de acțiune aferent Strategiei naționale se asigură din: Modificări (1)

A. contribuțiile directe anuale ale titularilor de autorizație, prevăzute la art. 17 lit. a), pentru următoarele activități:

a) amplasarea, proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea, modernizarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive pentru combustibil nuclear uzat și deșeuri radioactive realizate după adoptarea prezentei ordonanțe;

b) asigurarea protecției radiologice a populației și mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive;

c) monitorizarea radioactivității mediului în zona depozitelor definitive;

d) informarea și pregătirea opiniei publice din zona învecinată depozitelor definitive pentru acceptarea amplasării și funcționarii acestora;

e) promovarea și diseminarea activităților specifice în domeniul gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, în țară și în străinătate;

f) organizarea de conferințe, grupuri de lucru, seminarii și alte activități similare;

g) dezvoltarea și implementarea programelor sociale pentru comunitățile locale învecinate depozitelor;

h) alte activități necesare depozitării în siguranță a deșeurilor radioactive rezultate din operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice deținute de aceștia;

B. bugetul de stat pentru:

a) exploatarea și întreținerea, modernizarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

b) tratarea, condiționarea și depozitarea definitivă a surselor de radiații nucleare și instalațiilor nucleare și/sau radiologice rezultate de la operatorii economici aflați în faliment sau în lichidare judiciară; Modificări (1)

c) recuperarea, tratarea, condiționarea și depozitarea definitivă a surselor orfane; Modificări (1)

d) asigurarea protecției radiologice a populației și mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

e) dezvoltarea și implementarea programelor sociale pentru comunitățile locale învecinate depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

C. alte surse legale - donații, sponsorizări, asistență financiară rambursabilă sau nerambursabilă de la persoane fizice sau juridice, române ori străine, organisme și organizații internaționale. Modificări (1)

(2) Activitățile pentru care se alocă sume de la bugetul statului se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

(3) Contribuția anuală a titularilor de autorizație se stabilește pe baza unuia sau mai multora dintre criteriile de mai jos:

a) cantitatea de energie electrică și/sau termică generată;

b) volumul și tipul deșeurilor radioactive, în vederea depozitării definitive;

c) tipul și vechimea instalațiilor nucleare și radiologice."

23. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Excedentele anuale ale veniturilor proprii rezultate din execuția bugetului ANDRAD se reportează în anul următor și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe."

24. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL III Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării
instalațiilor nucleare și/sau radiologice"

25. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Resursele financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice se constituie în funcție de tipul instalației și de forma de proprietate a acesteia, după cum urmează: Modificări (1)

a) în contul titularilor de autorizație care dețin centrale nucleare de putere aflate în proprietatea exclusivă a statului, din venituri rezultate din activități comerciale proprii sau alte surse legale - donații, sponsorizări, asistență financiară de la organizații internaționale și altele asemenea;

b) în contul titularilor de autorizație, de la bugetul de stat sau alte surse legale - donații, sponsorizări, asistență financiară de la organizații internaționale și altele asemenea, pentru instalațiile nucleare și/sau radiologice din proprietatea statului, altele decât centralele nucleare de putere;

c) în contul ANDRAD, pentru instalațiile nucleare și/sau radiologice aflate în proprietatea integral privată a titularilor de autorizație sau în proprietate mixtă de stat și privată, din venituri rezultate din activitățile comerciale ale acestora sau din alte surse legale - donații, sponsorizări, asistență financiară de la organizații internaționale și altele asemenea.

(2) Contribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se constituie într-un cont bancar distinct destinat dezafectării și se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, pe bază de studii tehnico-economice. Modificări (1)

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului și/sau a Ministerului Educației și Cercetării, cu avizul CNCAN, pe bază de studii tehnico-economice.

(4) Contribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, cu avizul CNCAN, pe bază de studii tehnico-economice."

26. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. - Modificări (1)

Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de către titularul de autorizație și utilizate cu acordul ANDRAD și avizul CNCAN."

27. Articolul 22 va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

Art. 22. -

Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. c) sunt gestionate de ANDRAD și utilizate de titularii de autorizație, cu acordul ANDRAD și avizul CNCAN."

28. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) și c) trebuie să fie:

a) constituite în cursul perioadei de operare a instalațiilor nucleare și radiologice;

b) disponibile și suficiente pentru a acoperi costul activităților de dezafectare și de gospodărire a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive rezultate din dezafectare, la momentul oportun;

c) folosite exclusiv în scopul pentru care au fost constituite;

d) gestionate în mod transparent."

29. După articolul 23 se introduce un nou capitol, capitolul III1, care va avea următorul titlu:

"

CAPITOLUL III1 Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare"

30. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. - Modificări (1)

Titularii autorizației nucleare vor raporta anual la ANDRAD, până la data de 1 februarie, cantitățile, tipurile și caracteristicile deșeurilor radioactive generate în anul precedent și cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deșeurilor radioactive."

31. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Titularii autorizației nucleare au obligația de a întocmi rapoarte și de a pune la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate de ANDRAD în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate.

(2) Rapoartele științifice cuprinzând rezultatele studiilor de cercetare în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive, finanțate de la bugetul de stat, se pun cu titlu gratuit la dispoziția ANDRAD, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare."

32. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

Titularii autorizației nucleare răspund de dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice și de gospodărirea deșeurilor radioactive rezultate din funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice și din dezafectarea acestora, până la depozitarea definitivă."

33. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Titularii autorizației nucleare au obligația de a finanța activitățile de colectare, sortare, tratare, condiționare, depozitare intermediară și transport în vederea depozitării definitive a deșeurilor radioactive generate din activitățile de exploatare, întreținere și reparații a instalațiilor nucleare și/sau radiologice."

34. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Titularii autorizației nucleare au obligația, după caz, de a finanța activitățile proprii de cercetare-dezvoltare privind gospodărirea deșeurilor radioactive."

35. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. - Modificări (1)

Titularii autorizației nucleare au obligația de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de dezafectare a instalațiilor nucleare și/sau radiologice conform prevederilor art. 18 și 19 din Legea nr. 111/1996, republicată."

36. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. - Modificări (1)

În cazul reorganizării titularului de autorizație, răspunderea pentru gospodărirea deșeurilor radioactive și dezafectare revine noului titular de autorizație, care va prelua resursele financiare constituite în vederea dezafectării, precum și cheltuielile privind gospodărirea deșeurilor radioactive, inclusiv cele pentru depozitarea definitivă."

37. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) În cazul declanșării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilității continuării activității de către titularul autorizației nucleare, atribuțiile de dezafectare și/sau de gospodărire a deșeurilor radioactive sunt exercitate în numele titularului de autorizație de către lichidator.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se va acorda prioritate absolută finanțării activităților de dezafectare și/sau de gospodărire a deșeurilor radioactive rezultate din activitatea nucleară desfășurată de titularul autorizației nucleare.

(3) În cazul în care resursele financiare rezultate prin lichidare judiciară sunt insuficiente, atribuțiile de dezafectare și/sau gospodărire a deșeurilor radioactive sunt preluate de ANDRAD."

38. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. - Modificări (1)

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) neachitarea la termen a contribuțiilor directe anuale de către titularii autorizației nucleare, cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei;

b) neachitarea la termen a contribuțiilor stabilite pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice, cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei;

c) încălcarea dispozițiilor art. 23 și 24, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei."

39. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai ANDRAD."

40. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. - Modificări (1)

Prevederile art. 32 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

41. Titlul capitolului IV "Sancțiuni" se abrogă.

Art. II. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Modificări (1)

În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Economiei și Comerțului va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului modul de stabilire a cuantumului contribuțiilor anuale directe ale titularilor autorizației nucleare, termenul de plată, precum și modul de gestionare și utilizare a acestora.

Art. IV. -

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba transmiterea Depozitului Național de Deșeuri Radioactive - Băița Bihor în administrarea ANDRAD, activitățile acestuia fiind efectuate în continuare de Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" București.

Art. V. -

Ordonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 320/2003, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și comerțului,
Darius Meșca,
secretar de stat
Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul
Activităților Nucleare,
Vilmos Zsombori
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 19 iulie 2006.

Nr. 31.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...