Guvernul României

Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. X poz. 6 și 7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Majorarea salariilor de bază

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (6)

În anul 2006, salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și indemnizațiile personalului care ocupă funcții de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare, așa cum au fost majorate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 9/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 331/2005, avute la 31 decembrie 2005, se majorează în două etape, astfel:

a) cu 5%, începând cu data de 1 februarie 2006, față de nivelul din luna ianuarie 2006;

b) cu 6%, începând cu data de 1 septembrie 2006, față de nivelul din luna august 2006.

Art. 2. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minimă și limita maximă ale salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005, se majorează începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% și începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6%.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Salariile de bază ale personalului contractual și, după caz, indemnizațiile persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică alese și numite, precum și ale celor care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică, pentru luna ianuarie 2006, sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII.

(2) Salariile de bază majorate potrivit art. 2 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VIa, pentru perioada 1 februarie - 31 august 2006, și în anexele nr. Ib-VIb, pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2006.

(3) Indemnizațiile persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică alese și numite, precum și ale celor care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a și VIIIa, pentru perioada 1 februarie - 31 august 2006, și, respectiv, în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b și VIIIb, pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2006.

(4) Pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, indemnizațiile prevăzute în anexele nr. VII/1, VII/2, VII/3 și VII/1a, VII/2a, VII/3a, precum și în anexele nr. VII/1b, VII/2b și VII/3b reprezintă unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Referințe în jurisprudență (9)

(5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, nu beneficiază de premii, de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (12)

Art. 4. -

Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanțe, se vor acorda și pentru luna ianuarie 2006 și vor fi majorate începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% față de nivelul din luna ianuarie 2006 și, respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2006, cu 6% față de nivelul din luna august 2006.

Art. 5. -

La instituțiile publice și unitățile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creșterile salariale stabilite în condițiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite și la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creșterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 6. -

(1) În anul 2006, personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzătoare funcției poate beneficia, pe lângă creșterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, de o creștere salarială prin evaluarea performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2005, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.

(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual și acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2006.

CAPITOLUL II Alte reglementări

Art. 7. -

(1) Promovarea personalului contractual în anul 2006, în condițiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea, în condițiile legii, a persoanelor încadrate pe funcția de debutant, precum și a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 8. -

Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere cu până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 9. -

(1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum și cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoștințelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs. Modificări (1)

(2) În cazul nepromovării examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcției deținute anterior.

Art. 10. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcții, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual încadrat pe funcții de execuție, în proporție de cel puțin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unități bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit și în proporțiile stabilite pentru funcțiile de execuție să se facă la nivelul unităților respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitățile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Personalul contractual care beneficiază de salariu de merit se stabilește o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcției deținute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcției prin promovare, acordarea acestuia se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane care dețin funcții de același nivel, respectiv funcții de conducere sau de execuție, pe perioada rămasă.

(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

(5) Personalul salarizat cu indemnizație lunară ca unică formă de remunerare a activității nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.

Art. 11. -

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu și din unitățile subordonate, fără a depăși valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (1)

Consiliile locale pot constitui în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții, un fond de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2006.

Art. 13. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Sporul de confidențialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului și al Ministerului Integrării Europene în cuantum de până la 15%, precum și personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidențialitate și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 14. - Referințe în jurisprudență (4)

(1) Spor pentru condiții vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, se acordă personalului contractual care desfășoară activitate în autoritățile și instituțiile publice în care funcționează instalații care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență produse de emițători pentru comunicații, instalații de microunde, instalații de curenți de înaltă frecvență, stații de bruiaj. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autoritățile abilitate în acest sens. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 15. -

(1) Spor pentru condiții periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de bază, se acordă personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care participă efectiv în campaniile de prevenire și combatere a zoonozelor deosebit de grave și altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada cât participă la aceste campanii.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 16. -

(1) Personalul contractual din cadrul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă, care participă la selecția și recrutarea forței de muncă pentru lucrul în străinătate, poate beneficia de un spor de până la 5% din salariul de bază.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 17. - Referințe în jurisprudență (1)

Personalul contractual beneficiază și de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 18. -

(1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul contractual încadrat în funcții de execuție sau de conducere este considerată muncă suplimentară și se compensează cu timpul liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare și pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 19. -

(1) Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 și 5 din anexa nr. 1.A.b) la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2005, vor avea valorile prevăzute pentru funcțiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 și 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 februarie - 31 august 2006, și în anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2006, și, respectiv, pentru luna ianuarie, în anexa nr. VII/2 la prezenta ordonanță.

(2) Salariile de bază ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) și 2.b), majorate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005, se vor acorda și pentru luna ianuarie 2006 și se majorează începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% și începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6%.

Art. 20. -

Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcții specifice care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanță se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 21. -

(1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 22. -

(1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă și la alte concedii, în condițiile legii.

(2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare pe an.

(3) La determinarea indemnizației de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, și sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârșitul anului următor.

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă.

(6) Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

(7) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Art. 23. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de același nivel prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum și modificarea în ceea ce privește calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Modificarea calității posturilor vacante se face și cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Fac excepție de la solicitarea avizului Administrația Prezidențială, Camera Deputaților, Senatul, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Consiliul Concurenței și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

(2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce privește calitatea posturilor se aplică corespunzător și ordonatorilor principali de credite finanțați din bugetele locale, numai cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 24. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare potrivit legii pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă și condițiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea și condițiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

Art. 25. -

Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice și numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător funcțiilor deținute anterior, în același cuantum și în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare și numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.

Art. 26. -

(1) Președintele, vicepreședintele și membrii comisiilor pentru protecția copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizația de ședință, al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului județean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și nu poate depăși 5% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarului de sector.

(2) Secretarul comisiei pentru protecția copilului beneficiază de o indemnizație al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.

Art. 27. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (2)

Aplicarea prevederilor art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă pentru anul 2006.

Art. 28. - Referințe în jurisprudență (3)

(1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi și în bugetele aprobate potrivit legii.

(2) Salariile de bază și indemnizațiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 29. -

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe este de competența ordonatorilor de credite.

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanților salariaților acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.

Art. 30. -

(1) Salariile de bază și indemnizațiile lunare sunt brute și impozabile, potrivit legii.

(2) Salariile de bază individuale și indemnizațiile lunare, calculate pentru prima etapă și a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaților.

(3) Anexele nr. I-VIII, Ia-VIIIa și Ib-VIIIb*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

*) Anexele nr. I-VIII, Ia-VIIIa și Ib-VIIIb sunt reproduse în facsimil.

Art. 31. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 12 ianuarie 2006.

Nr. 3.

ANEXA Nr. I (în ianuarie 2006)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori
a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale1), aparatul de
lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

*) Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, precum și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din Anexa nr. II.

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Secretar general S 2.401
2 Secretar general adjunct S 2.161

NOTĂ: Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 521 1.190
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I S 475 1.041
3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 437 943
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 422 845
5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 414 759
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 394 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 429 1.041
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 422 845
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 414 759
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 406 686
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 373 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul IA S 521 1.190
13 Consilier juridic gradul I S 475 1.041
14 Consilier juridic gradul II S 437 943
15 Consilier juridic gradul III S 422 845
16 Consilier juridic gradul IV S 414 759
17 Consilier juridic debutant S 394 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
18 Referent IA M 429 606
19 Referent I M 422 527
20 Referent II M 414 490
21 Referent III M 406 429
22 Referent IV M 399 408
23 Referent debutant M 371 -

II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de
specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației
Prezidențiale1), Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții
Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței,
Avocatului Poporului, Curții de Conturi și Consiliului
Național al Audiovizualului

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

A. Funcții de conducere specifice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Şef departament, director general S 2.073

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 475 1.041
3 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent SSD 399 870
4 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent M 391 759
5 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent PL 391 870
6 Director de cabinet S 806 1.896
7 Consilier S 806 1.896
8 Expert S 781 1.726
9 Consultant S 534 1.163
10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 391 637

*) Se utilizează și pentru cabinetul demnitarului.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale

Garda financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Comisar general S 2.185
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal IA S 521 1.190
2 Comisar principal I S 475 1.041
3 Comisar principal II S 437 943
4 Comisar principal III S 422 845
5 Comisar principal IV S 414 821
6 Comisar debutant S 394 -
7 Comisar principal I S.S.D. 422 943
8 Comisar principal II S.S.D. 414 845
9 Comisar principal III S.S.D. 406 759
10 Comisar debutant S.S.D. 373 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar IA M 429 637
12 Comisar I M 414 564
13 Comisar II M 406 515
14 Comisar III M 399 466
15 Comisar debutant M 371 -

Audit intern

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Auditor - ofiţer S 1.210 1.707
2 Auditor - expert S 843 1.340
3 Auditor - inspector S 598 1.095
4 Auditor - asistent S 475 973

b) Funcții specifice din serviciile publice deconcentrate
Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1. Casier trezorier I M 406 491
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 399 430
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 371 -

2. MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 521 1.911*)
2. Consilier economic S 490 1.042
3. Secretar economic I S 445 944
4. Secretar economic II S 414 845
5. Secretar economic III S 406 759

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1. Referent transmitere I M 414 528
2. Referent transmitere II M 406 479
3. Referent transmitere III M 399 430
4. Referent debutant M 371 -

3. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 422 845
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 414 759
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 406 686
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 373 -

4. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA S 521 1.190
2. Arhivist gradul I S 475 1.041
3. Arhivist gradul II S 437 943
4. Arhivist gradul III S 422 845
5. Arhivist gradul IV S 414 759
6. Arhivist debutant S 394 -
7. Arhivist gradul IA SSD 429 1.041
8. Arhivist gradul I SSD 422 845
9. Arhivist gradul II SSD 414 759
10. Arhivist gradul III SSD 406 686
11. Arhivist debutant SSD 373 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12. Arhivar IA M 429 606
13. Arhivar I M 422 527
14. Arhivar II M 414 490
15. Arhivar III M 406 429
16. Arhivar debutant M 371 -

5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Asistent - şef SSD 462 998
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2. Asistent - şef PL 432 874
3. Asistent - şef M 422 802

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. II (în ianuarie 2006)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 437 904
2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul I S 429 799
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 422 694
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 414 629
5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 394 -
6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IA SSD 422 642
7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 414 555
8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II SSD 406 500
9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutant SSD 373 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 521 1.008
11 Consilier juridic gradul I S 475 904
12 Consilier juridic gradul II S 429 799
13 Consilier juridic gradul III S 422 694
14 Consilier juridic gradul IV S 414 603
15 Consilier juridic debutant S 394 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
16 Referent, inspector; IA M 422 590
17 Referent, inspector; I M 414 551
18 Referent, inspector; II M 406 498
19 Referent, inspector; III M 399 459
20 Referent, inspector; debutant M 371 -
21 Agent agricol I M 406 488
22 Agent agricol II M; G 399 459
23 Agent agricol III M; G 391 422
24 Agent agricol debutant M; G 371 -

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului București

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
1. Secretar 2.401

2. Consilii județene

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Categoria I Categoria II
2. Secretar 2.286 2.132

3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale.

Salariul de bază
Nr. crt. Funcţia - lei -
Cu peste 320.000 locuitori*) Categoria
I II III
3. Municipii - secretar 1.901 1.721 1.567 1.413

*) Se aplică și la sectoarele municipiului București.

4. Oraşe - secretar - 1.265 1.208 1.180
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I II III
între 7.001-15.000 locuitori între 3.001-7.000 locuitori până la 3.000 locuitori
5 Comune - secretar 1.175 942 885 857

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unităților administrativ teritoriale, care în mod excepțional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță, se diminuează cu 10%.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. III (în ianuarie 2006)

CONSILIUL CONCURENȚEI
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
specifice ale Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1. Inspector de concurenţă gradul I S 789 1.789
2. Inspector de concurenţă gradul II S 713 1.618
3. Inspector de concurenţă gradul III S 636 1.447
4. Inspector de concurenţă asistent S 460 1.040

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/1 (în ianuarie 2006)

CERCETARE
UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 569 1.731
2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 456 1.620
3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 405 1.263
4 Cercetător ştiinţific S 398 977
b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 391 769
6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 372 -
c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
7 Asistent I M 391 614
8 Asistent II M 384 523
9 Asistent III M 376 484
10 Asistent stagiar M 351 -

NOTĂ:

Funcțiile prevăzute la pozițiile nr. 1-4, utilizate în unitățile de cercetare științifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcțiile didactice din învățământul superior, după cum urmează: cercetător științific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător științific principal gradul II cu conferențiar universitar; cercetător științific principal gradul III cu șef de lucrări (lector universitar) și cercetător științific cu asistent universitar.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/2 (în ianuarie 2006)

CULTURĂ
UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile
teatrale, muzicale și de cinematografie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I; S
gradul IA 600 1.221
gradul I 420 1.077
gradul II 413 802
gradul III 405 719
gradul IV 398 635
gradul V 391 587
debutant 372 -
2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise); S
gradul I 398 886
gradul II 391 742
gradul III 384 635
3 Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă, artist circ, balerin operă; S
gradul I 413 802
gradul II 405 719
gradul III 398 635
gradul IV 391 587
debutant 372 -
4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 405 683
gradul II 398 623
gradul III 391 587
debutant 372 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;
I 391 587
II 384 503
III 376 444
debutant 351 -
6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 391 587
II 384 503
III 376 444
debutant 351 -
7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 405 719
II 398 635
III 391 587
IV 384 503
V 376 456
debutant 351 -
8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 391 515
II 384 480
III 376 431
debutant 351 -
9 Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 391 515
II 384 480
III 376 431
debutant 351 -
10 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 362 408
c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
11 Muncitor calificat I 405 512
II 398 485
III 391 452
IV 384 425
V 376 392
VI 369 384

*) La salarizarea funcției de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, IA, II și III.

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul IA 413 958
gradul I 405 719
gradul II 398 635
gradul III 391 587
debutant 372 -
2. Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 405 695
gradul II 398 623
gradul III 391 575
debutant 372 -
3 Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 405 683
gradul II 398 623
gradul III 391 587
debutant 372 -
4. Redactor, secretar de redacţie; S.S.D.
gradul I 398 635
gradul II 391 587
gradul III 384 503
debutant 352 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 391 587
treapta I 384 515
treapta II 376 480
debutant 351 -
6. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M; G
treapta I 391 503
treapta II 384 444
treapta III 376 408
debutant 351 -

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

III. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
din muzee și biblioteci

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S
gradul IA 405 958
gradul I 398 659
gradul II 391 599
debutant 372 -
2 Biolog, fizician, chimist; principal S 531 941
Biolog, fizician, chimist; specialist 461 743
Biolog, fizician, chimist 404 620
Biolog, fizician, chimist; debutant 384 -
3 Sociolog, psiholog; principal S 415 737
Sociolog, psiholog 407 675
Sociolog, psiholog; debutant 388 -
4 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.
gradul I 398 719
gradul II 391 587
gradul III 384 503
debutant 352 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Bibliotecar P.L.
treapta I 391 650
treapta II 384 550
treapta III 376 490
debutant 351 -
6 Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 391 587
treapta II 384 515
treapta III 376 480
debutant 351 -
7 Bibliotecar M
treapta IA 391 587
treapta I 384 515
treapta II 376 480
debutant 351 -
8 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 369 408

*) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.

IV. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case de
cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Referent; S
gradul I 405 683
gradul II 398 623
gradul III 391 587
debutant 372 -
2. Referent; S.S.D.
gradul I 398 635
gradul II 391 587
gradul III 384 503
debutant 352 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Referent;
treapta IA 391 587
treapta I 384 515
treapta II 376 480
debutant 351 -

NOTĂ:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și cu aprobarea nominală a ministrului culturii și cultelor, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariații teatrelor naționale, ai celor la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități naționale, operelor naționale, muzeelor naționale și muzeele de importanță națională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naționale, ai Bibliotecii Academiei Române și ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum și ai Filarmonicii "George Enescu" - București, pentru activitatea de importanță națională desfășurată în aceste instituții, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepția personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.

3. Pe funcțiile noi introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituțiile publice respective, care îndeplinesc condiția de studii prevăzută pentru noile funcții, în condițiile art. 7 alin. (2) și art. 8 din prezenta ordonanță.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/3 (în ianuarie 2006)

CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical*)

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1. Preot
gradul I S 405 862
gradul II S 398 719
definitiv S 391 647
debutant S 372 -
2. Preot
gradul I M 384 623
definitiv M 376 599
debutant M 351 -

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare.

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/4 (în ianuarie 2006)

SPORT
UNITĂȚI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA 405 893
2 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I 398 764
3 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II 391 682
4 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I 384 623
5 Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 376 576
6 Instructor sportiv debutant 351 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
7 Instructor sportiv I, referent I 391 576
8 Instructor sportiv II, referent II 384 517
9 Instructor sportiv III, referent III 376 482
10 Instructor sportiv debutant 351 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din
alte unități sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare:**)
1. Expert sportiv gradul IA 474 917
2. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 427 851
3. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 387 728
4. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 387 700
5. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 387 647
6. Antrenor categoria V 387 577
7. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 387 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/5 (în ianuarie 2006)

AUTORITATEA VAMALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

CAPITOLUL I Aparatul central

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 672 1.573
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 572 1.339
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 532 1.245
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 492 1.151
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 452 1.057
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 446 963
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 439 -
8 Referent gradul I S.S.D. 462 1.081
9 Referent gradul II S.S.D. 422 987
10 Referent gradul III S.S.D. 414 893
11 Referent debutant S.S.D. 407 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent IA M 432 1.010
13 Referent I M 398 916
14 Referent II M 391 822
15 Referent III M 384 729
16 Referent IV M 376 635
17 Referent debutant M 351 -

CAPITOLUL II Direcția Generală a Vămilor
Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de supraveghere
pentru zonele vamale speciale
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 802 1.761
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 682 1.597
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 642 1.503
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 592 1.385
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 542 1.268
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 533 1.151
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 526 -
8 Referent gradul I S.S.D. 562 1.315
9 Referent gradul II S.S.D. 512 1.198
10 Referent gradul III S.S.D. 500 1.081
11 Referent debutant S.S.D. 493 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent IA M 532 1.245
13 Referent I M 482 1.128
14 Referent II M 442 1.034
15 Referent III M 398 940
16 Referent IV M 376 846
17 Referent debutant M 351 -

CAPITOLUL III Direcția regională vamală

Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 592 1.385
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 533 1.151
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 452 1.057
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 398 940
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 391 846
6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 372 -
7 Referent gradul I S.S.D. 398 916
8 Referent gradul II S.S.D. 391 822
9 Referent gradul III S.S.D. 384 752
10 Referent debutant S.S.D. 352 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Referent IA M 398 822
12 Referent I M 391 752
13 Referent II M 384 682
14 Referent III M 376 588
15 Referent debutant M 351 -

CAPITOLUL IV Birouri vamale
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție de categoria A

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S sau şcoală vamală 532 1.245
2 Inspector vamal principal S sau şcoală vamală 432 1.010
3 Inspector vamal gradul I S sau şcoală vamală 405 916
4 Inspector vamal gradul II S sau şcoală vamală 398 822
5 Inspector vamal gradul III S sau şcoală vamală 391 729
6 Inspector vamal debutant S sau şcoală vamală 372 -
7 Inspector vamal Şcoală vamală sau SSD 398 834
8 Controlor vamal gradul I şcoală vamală sau SSD 391 729
9 Controlor vamal gradul II şcoală vamală sau SSD 384 635
10 Agent vamal debutant şcoală vamală sau SSD 352 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Controlor vamal I M 391 752
12 Controlor vamal II M 384 682
13 Controlor vamal III M 376 588
14 Controlor vamal debutant M 351 -

B. Funcții de execuție de categoria B

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inspector pentru datoria vamală principal S 432 1.010
2 Inspector pentru datoria vamală gradul I S 405 916
3 Inspector pentru datoria vamală gradul II S 398 822
4 Inspector pentru datoria vamală gradul III S 391 729
5 Inspector pentru datoria vamală debutant S 372 -
6 Inspector pentru datoria vamală Şcoală vamală sau SSD 398 834
7 Controlor pentru datoria vamală gradul I Şcoală vamală sau SSD 391 729
8 Controlor pentru datoria vamală gradul II Şcoală vamală sau SSD 384 635
9 Controlor pentru datoria vamală debutant Şcoală vamală sau SSD 352 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Controlor pentru datoria vamală I M 391 752
11 Controlor pentru datoria vamală II M 384 682
12 Controlor pentru datoria vamală III M 376 588
13 Controlor pentru datoria vamală debutant M 351 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/6 (în ianuarie 2006)

NAVIGAȚIE
UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Comandant instructor S 405 940
2 Şef mecanic instructor S 398 682
a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
3 Comandant S 405 858
4 Şef mecanic S 398 694
5 Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electrician S 391 588
6 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 391 553
1 Ofiţer aspirant S 372 -
b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
8 Căpitan dragor M 384 576
9 Căpitan M 384 529
10 Şef mecanic M 384 517
11 Dragor - şef M 384 506
12 Ofiţer punte M 376 482
13 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 376 471
14 Dragor M 369 436
15 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirant M 351 -
c) Funcţii de execuţie comune pe nave
16 Şef staţie RTG M 384 506
17 Ofiţer RTG I M 376 459
18 Ofiţer RTG II M 369 424
19 Şef echipaj 369 494
20 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic 362 459
21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 362 436
22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 351 -
23 Scafandru autonom 376 553
24 Scafandru greu 369 506
25 Scafandru debutant 351 -
d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
26 Căpitan de port specialist S 398 694
27 Căpitan de port gradul I S 391 584
- Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
28 Căpitan de port gradul II M 376 529
29 Ofiţer de port gradul I M 384 506
30 Ofiţer de port gradul II M 376 459
31 Ofiţer de port debutant M 351 -

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/7 (în ianuarie 2006)

AGRICULTURĂ

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR
DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE
ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ,
PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE
DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE,
DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 413 940
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 405 658
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 398 576
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 391 553
5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 372 -
6. Medic primar veterinar**) S 413 1.057
7. Medic veterinar gradul I S 405 752
8. Medic veterinar gradul II S 398 658
9. Medic veterinar gradul III S 391 553
10. Medic veterinar debutant S 372 -
11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 398 658
12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 391 529
13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 384 494
14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant S.S.D. 352 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IA M 391 565
16. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 384 482
17. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 376 436
18. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 351 -
19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 391 565
20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 384 506
21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 376 459
22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 351 -
23. Agent veterinar I Şcoală profesională 376 436
24. Agent veterinar II Şcoală profesională 369 388
25. Agent veterinar debutant Şcoală profesională 352 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/8 (în ianuarie 2006)

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inginer cadastru gradul IA S 413 940
2 Inginer cadastru gradul I S 405 658
3 Inginer cadastru gradul II S 398 600
4 Inginer cadastru gradul III S 391 553
5 Inginer cadastru debutant S 372 -
6 Subinginer cadastru I S.S.D. 398 658
1 Subinginer cadastru II S.S.D. 391 565
8 Subinginer cadastru III S.S.D. 384 494
9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 352 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Tehnician cadastru IA M 391 565
11 Tehnician cadastru I M 384 482
12 Tehnician cadastru II M 376 436
13 Tehnician cadastru debutant M 351 -
14 Operator cadastru I M; G 384 436
15 Operator cadastru II M; G 376 388
16 Operator cadastru debutant M; G 351 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/9 (în ianuarie 2006)

PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 413 940
2 Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 405 658
3 Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 398 576
4 Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 391 553
5 Inspector, inginer*); debutant S 372 -
6 Subinginer I S.S.D. 398 658
7 Subinginer II S.S.D. 391 529
8 Subinginer III S.S.D. 384 494
9 Subinginer debutant S.S.D. 352 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 391 565
11 Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 384 482
12 Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 376 436
13 Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 351 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității. Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/10 (în ianuarie 2006)

AVIAȚIA SPORTIVĂ

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
clasa I 405 940
clasa a II-a 398 675
clasa a III-a 391 588
clasa a IV-a 384 553
clasa a V-a 376 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
1 Inginer de aviaţie S
clasa I 413 940
clasa a II-a 405 670
clasa a III-a 398 588
clasa a IV-a 391 553
debutant 372 -
2 Tehnician de aviaţie M
clasa I 398 565
clasa a II-a 391 517
clasa a III-a 384 471
clasa a IV-a 376 436
debutant 351 -
3 Mecanic de aviaţie Şcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă
clasa I 405 600
clasa a II-a 398 517
clasa a III-a 391 459
clasa a IV-a 376 436
debutant 351 -
4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.) M Şcoală profesională
clasa I 398 565
clasa a II-a 391 494
clasa a III-a 384 459
clasa a IV-a 376 436
debutant 351 -
5 Maistru de aviaţie Şcoală de maiştri aviaţie
clasa I 391 611
clasa a II-a 384 565
clasa a III-a 376 482

3. Personal operativ aeronautic
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 413 940
gradul II 405 670
gradul III 398 588
gradul IV 391 553
debutant 372 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
I 384 506
II 376 459
debutant 351 -
3 Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
I 384 565
II 376 506
III 369 459
4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M + curs de calificare
I 391 517
II 384 471
III 376 436
debutant 351 -

NOTĂ:

1. Criteriile de încadrare și de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant și tehnic aeronautic și, respectiv în grade și trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

2. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor la sol.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/11 (în ianuarie 2006)

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principal S 415 737
2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 407 675
3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutant S 388 -
4 Medic primar S 600 1.221
5 Medic specialist S 513 874
6 Medic S 391 766
7 Medic stagiar S 375 -
8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 405 910
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 398 719
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 391 599
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 372 -
12 Profesor C.F.M. principal S 415 737
13 Profesor C.F.M. S 407 675
14 Profesor C.F.M. debutant S 388 -
15 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 407 710
16 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat S.S.D. 400 635
17 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 367 -
18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 407 700
19 Profesor C.F.M. S.S.D. 400 619
20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 367 -
21 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principal PL 400 700
22 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare PL 392 625
23 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutant PL 366 -
24 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principal M 400 650
25 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor M 392 550
26 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutant M 366 -
27 Soră medicală principală**) M 390 585
28 Soră medicală**) M 383 488
29 Soră medicală debutantă**) M 357 -

*) Se aplică și funcțiilor de educator specializat, lucrător social, instructor de educație, instructor de ergoterapie, masor.

**) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.

***) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie și radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

B. Salarii de bază pentru personalul auxiliar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Infirmieră, agent D.D.D. G 372 387
2 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 354 -
3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 365 387

NOTĂ:

Personalul medico-sanitar din Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar și personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitățile clinice, institutele și centrele medicale, preluând după caz și alte funcții din domeniul unităților sanitare, altele decât cele clinice.

ANEXA Nr. V/1 (în ianuarie 2006)

FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,
PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR,
APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN
ANEXELE IV/1-IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 437 862
2 Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 429 689
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 422 641
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 414 593
5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 394 -
6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I S.S.D. 405 621
7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II S.S.D. 397 574
8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III S.S.D. 390 512
9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant S.S.D. 358 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 437 862
11 Consilier juridic gradul I S 429 689
12 Consilier juridic gradul II S 422 641
13 Consilier juridic gradul III S 414 593
14 Consilier juridic debutant S 394 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 422 540
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 414 496
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 406 448
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 399 410
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 371 -

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert-consultant IA S 429 862
2 Expert-consultant I S 422 754
3 Expert-consultant II S 414 668

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și
centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert gradul I S 429 754
2 Expert gradul II S 422 646
3 Expert gradul III S 414 593
4 Expert debutant s 394 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Instructor I M 394 565
6 Instructor II M 387 483
7 Instructor III M 380 442
8 Instructor debutant M 354 -

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Proiectant gradul I S 437 840
2 Proiectant gradul II S 429 733
3 Proiectant gradul III S 422 636
4 Proiectant gradul IV S 414 582
5 Proiectant debutant S 394 -
6 Subinginer cartograf I S.S.D. 405 621
7 Subinginer cartograf II S.S.D. 397 569
8 Subinginer cartograf III S.S.D. 390 497
9 Subinginer cartograf debutant S.S.D. 358 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Tehnician proiectant I M 394 565
11 Tehnician proiectant II*) M 387 483
12 Tehnician proiectant III*) M 380 442
13 Tehnician proiectant debutant*) M 354 -

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

V. Unități de informatică

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 445 862
2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 437 819
3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 429 733
4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 422 636
5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 414 582
6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 394 -
7 Informatician, conductor tehnic; I S.S.D. 405 621
8 Informatician, conductor tehnic; II S.S.D. 397 569
9 Informatician, conductor tehnic; III S.S.D. 390 497
10 Informatician, conductor tehnic; debutant S.S.D. 358 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Analist (programator) ajutor IA M 401 565
12 Analist (programator) ajutor I M 394 523
13 Analist (programator) ajutor II M 387 472
14 Analist (programator) ajutor III M 380 432
15 Analist (programator) debutant M 354 -
16 Operator, controlor date; I M 401 523
17 Operator, controlor date; II M 394 472
18 Operator, controlor date; III M 387 432
19 Operator, controlor date; IV M 380 394
20 Operator, controlor date; debutant M 354 -

VI. Administrația publică locală

Servicii publice de salvamont din subordinea
consiliilor județene și locale

Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile
publice de salvamont

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Salvator montan gradul I 413 813
2 Salvator montan gradul II 398 610
3 Salvator montan gradul III 398 504

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor.

NOTĂ:

1. Pentru activitatea desfășurată în condiții de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcția de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.

2. Categoriile de personal, condițiile de acordare și mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/2 (în ianuarie 2006)

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul
din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire,
întreținere-reparații și de deservire1)

Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Stenodactilograf IA*) M 391 534
2 Stenodactilograf I M 384 452
3 Stenodactilograf II M 376 414
4 Stenodactilograf debutant M 351 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 384 501
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 376 442
7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 369 403
8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 351 -
9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 376 425
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 369 387
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 351 -
12 Administrator I M 384 539
13 Administrator II M 376 490
14 Administrator III M 369 442
15 Şef depozit I M 376 485
16 Şef depozit II M 369 442
17 Casier, magaziner; I M 376 474
18 Casier, magaziner; II M; G 369 425
19 Casier, magaziner; debutant M; G 351 -
20 Funcţionar, arhivar; I M 384 463
21 Funcţionar, arhivar; II M 376 425
22 Funcţionar, arhivar; III M 369 387
23 Funcţionar, arhivar; debutant M 351 -
24 Şef formaţie pază, pompieri 362 425
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 369 384
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 362 376
27 Maistru I 376 523
28 Maistru II 369 485
29 Şofer IA***) 390 620
30 Şofer I***) 383 543
31 Şofer II****) 369 512
32 Muncitor calificat I 405 512
33 Muncitor calificat II 398 485
34 Muncitor calificat III 391 452
35 Muncitor calificat IV 384 425
36 Muncitor calificat V 376 392
37 Muncitor calificat VI 369 384
38 Muncitor necalificat 362 376

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul comun.

NOTĂ:

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținând seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VI/1 (în ianuarie 2006)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1 Director general, inspector de stat şef 55
2 Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct 50
3 Director, inspector şef 50
4 Director adjunct, inspector şef adjunct 40
5 Contabil şef 40
6 Inginer şef 40
7 Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios 30
8 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu 25
9 Şef formaţie muncitori 15

ANEXA Nr. VI/2 (în ianuarie 2006)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
1 Şef departament, director general 55
2 Director, şef sector, şef compartiment 50
3 Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct 40
4 Şef serviciu, şef secţie 30
5 Şef birou, şef oficiu, şef atelier 25
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) aparatul propriu
1. Ministerul Finanţelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul central
1 Comisar general adjunct 50
2 Comisar şef divizie 30
2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Nr. crt. Funcţia*) Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
1 Inspector general 45 55
2 Inspector principal de specialitate 45 50
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
b) servicii publice descentralizate
1. Ministerul Finanţelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial
1 Comisar şef secţie 40
2 Comisar şef secţie adjunct 30
3 Comisar şef secţie divizie 25
1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice
- Administraţia finanţelor publice a municipiului
1 Director administraţie financiară 40
2 Director adjunct administraţie financiară 30
- Administraţia finanţelor publice a oraşului
3 Şef administraţie 30
- Administraţia finanţelor publice a comunei
4 Şef administraţie 25
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării
2.1. Inspectoratul şcolar*)
1 Inspector şcolar general 45 55
2 Inspector şcolar general adjunct 35 45
3 Inspector şcolar de specialitate 30 40
4 Inspector şcolar 25 30
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale
1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
1 Şef departament*), arhitect şef**) 55
2 Arhitect - şef adjunct***) 50
3 Şef filială, şef corp control comercial I 30
4 Şef corp control comercial II 25
1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi la oraş
1 Şef corp control comercial I, arhitect - şef****) 30
2 Şef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1 Şef percepţie 25
2 Şef birou 15
1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii*****) 15
*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
**) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile.
***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti
****) Se utilizează la oraşe.
*****) Se utilizează la comune.
d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii şi Cultelor
1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională
1 Redactor - şef 40
2 Redactor - şef adjunct 30
3 Şef redacţie, secretar general de redacţie 25
1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică. 10
2 Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă. 10
3 Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic 15
2. Agenţia Naţională pentru Sport
2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive
1 Preşedinte federaţie 30
2 Secretar general federaţie 25
2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive
2.2.1. Cluburi
1 Preşedinte club 20
2 Vicepreşedinte club 10
2.2.2. Complex sportiv
1 Şef complex sportiv 10
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi
Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi
1 Căpitan şef port 20
2 Şef grup scafandri 10
3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizaţie de 3 lei/oră de scufundare.
3.3. Aviaţie sportivă
3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor
1 Comandant detaşament zbor 50
2 Comandant aeroclub teritorial 50
3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4 Şef sector zbor aeroclub teritorial 15
3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic aeronautice
1 Şef grupă lucrări - reparaţii (LR) 30
2 Şef sector tehnic 15
3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice
1 Director zbor 40
2 Director tehnic 40
3 Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie 30
3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă: Indemnizaţia
1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 3 lei/oră de zbor
2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 2 lei /start
3 Salturi cu paraşuta 8 lei /salt
4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări 2 lei/aterizare

NOTĂ:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal

1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
1 Şef oficiu*), inspector şef*) 40
2 Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie 30
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în Anexa nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar-veterinare. 10% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizează.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
1 Inspector şef*) 40
*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
6. Academia Română
6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare.
1 Director institut 50
2 Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40
3 Secretar ştiinţific, director centru 30
7. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
1 Director centru de perfecţionare 30
2 Director adjunct centru de perfecţionare 25
3 Director centru de calificare şi recalificare 30
4 Şef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1 Şef birou vamal 30
2 Şef adjunct birou vamal 25
3 Şef tură, şef sector 20

ANEXA Nr. VII/1 (în ianuarie 2006)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia
- lei -
Preşedinţia României
1 Preşedintele României 6.547
Parlamentul României
2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 6.041
3 Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 5.565
4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 5.238
5 Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 5.238
6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 5.238
7 Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 4.911
8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 4.851
9 Senatori, deputaţi 4.792

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VII/2 (în ianuarie 2006)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității
publice, numite în funcții potrivit legii

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia
- lei -
Guvernul României
1 Prim-ministru 6.041
2 Ministru de stat 5.565
3 Ministru 5.238
4 Ministru delegat 5.238
5 Secretar de stat membru al Guvernului 4.792
6 Secretar de stat 4.583
7 Subsecretar de stat 3.869
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
8 Preşedinte 6.041
9 Vicepreşedinte 5.327
10 Preşedinte de secţie 4.911
11 Judecător 4.792
Curtea Constituţională
12 Preşedinte*) 6.041
13 Judecător*) 5.327
Consiliul Legislativ
14 Preşedinte consiliu 5.238
15 Preşedinte de secţie 4.911
Avocatul Poporului
16 Avocatul poporului 5.238
Curtea de Conturi
17 Preşedinte 6.041
18 Vicepreşedinte 5.327
19 Preşedinte de secţie 4.911
20 Consilier conturi 4.792
Secretariatul general al Guvernului
21 Secretar general al Guvernului 4.792
22 Secretar general adjunct al Guvernului 4.583
23 Consilier de stat 4.583
Administraţia Prezidenţială
24 Consilier prezidenţial 5.238
25 Consilier de stat 4.583
Parlamentul României
26 Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 4.792
27 Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 4.583
Consiliul Concurenţei
28 Preşedinte 6.041
29 Vicepreşedinte 5.327
30 Consilier de concurenţă 4.911
Consiliul Naţional al Audiovizualului
31 Preşedinte 5.238
32 Membri 4.583
Cancelaria Primului-Ministru
33 Şeful Cancelariei Primului-Ministru 5.238
34 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 4.583
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
35 Preşedinte 5.238
36 Vicepreşedinte 4.792
37 Secretar al Consiliului 4.792
38 Membri 4.583

*) Se aplică și prevederile pct. 42 ale art. I din Legea nr. 232/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VII/3 (în ianuarie 2006)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE

Indemnizații pentru persoanele alese în funcție
potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia
- lei -
PRIMĂRII ŞI CONSILII
1 Primar general al Capitalei 5.238
2 Viceprimar al Capitalei 4.370
3 Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 4.530
4 Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 4.507
5 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 4.070
6 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 4.020
7 Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 4.270
8 Primar de municipiu (categoria I) 3.907
9 Primar de municipiu (categoria II) 3.556
10 Primar de municipiu (categoria III) 3.283
11 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 3.750
12 Viceprimar de municipiu (categoria I) 3.390
13 Viceprimar de municipiu (categoria II) 3.075
14 Viceprimar de municipiu (categoria III) 2.800
15 Primar de oraş (categoria I) 3.020
16 Primar de oraş (categoria II) 2.915
17 Primar de oraş (categoria III) 2.837
18 Viceprimar de oraş (categoria I) 2.500
19 Viceprimar de oraş (categoria II) 2.400
20 Viceprimar de oraş (categoria III) 2.350
21 Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 2.267
22 Primar de comună (categoria I) 2.000
23 Primar de comună (categoria II) 1.900
24 Primar de comună (categoria III) 1.800
25 Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 1.850
26 Viceprimar de comună (categoria I) 1.700
27 Viceprimar de comună (categoria II) 1.650
28 Viceprimar de comună (categoria III) 1.600

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 331/2005.

ANEXA Nr. VIII (în ianuarie 2006)

FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

Indemnizații pentru personalul din instituții publice
din subordinea Guvernului

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia
- lei -
Instituţii publice din subordinea Guvernului*)
1 Conducătorul instituţiei 3.334
(preşedinte, director general, şef oficiu etc.)
2 Adjunctul conducătorului instituţiei 2.828
(vicepreşedinte, director general adjunct etc.)

*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. I a (la 01.02.2006)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului
ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale1),
aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Secretar general S 2.522
2 Secretar general adjunct S 2.270

NOTĂ: Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 548 1.250
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I S 499 1.094
3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 459 991
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 444 888
5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 435 797
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 414 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 451 1.094
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 444 888
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 435 797
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 427 721
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 392 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul IA S 548 1.250
13 Consilier juridic gradul I S 499 1.094
14 Consilier juridic gradul II S 459 991
15 Consilier juridic gradul III S 444 888
16 Consilier juridic gradul IV S 435 797
17 Consilier juridic debutant S 414 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
18 Referent IA M 451 637
19 Referent I M 444 554
20 Referent II M 435 515
21 Referent III M 427 451
22 Referent IV M 419 429
23 Referent debutant M 390 -

*) Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, precum și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din Anexa nr. II.

II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de
specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației
Prezidențiale1), Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului
Concurenței, Avocatului Poporului, Curții de Conturi și
Consiliului Național al Audiovizualului

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

A. Funcții de conducere specifice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Şef departament, director general S 2.177

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 499 1.094
3 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent SSD 419 914
4 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent M 411 797
5 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent PL 411 914
6 Director de cabinet S 847 1.991
7 Consilier S 847 1.991
8 Expert S 821 1.813
9 Consultant S 561 1.222
10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 411 669

*) Se utilizează și pentru cabinetul demnitarului.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale
Garda financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Comisar general S 2.295
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal IA S 548 1.250
2 Comisar principal I S 499 1.094
3 Comisar principal II S 459 991
4 Comisar principal III S 444 888
5 Comisar principal IV S 435 863
6 Comisar debutant S 414 -
7 Comisar principal I S.S.D. 444 991
8 Comisar principal II S.S.D. 435 888
9 Comisar principal III S.S.D. 427 797
10 Comisar debutant S.S.D. 392 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar IA M 451 669
12 Comisar I M 435 593
13 Comisar II M 427 541
14 Comisar III M 419 490
15 Comisar debutant M 390 -
Audit intern
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Auditor - ofiţer S 1.271 1.793
2 Auditor - expert S 886 1.407
3 Auditor - inspector S 628 1.150
4 Auditor - asistent S 499 1.022

b) Funcții specifice din serviciile publice deconcentrate.
Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Casier trezorier I M 427 516
2 Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 419 452
3 Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 390 -

2. MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Ministru consilier S 548 2.007*)
2 Consilier economic S 515 1.095
3 Secretar economic I S 468 992
4 Secretar economic II S 435 888
5 Secretar economic III S 427 797
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1 Referent transmitere I M 435 555
2 Referent transmitere II M 427 503
3 Referent transmitere III M 419 452
4 Referent debutant M 390 -

3. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 444 888
2 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 435 797
3 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 427 721
4 Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 392 -

4. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Arhivist gradul IA S 548 1.250
2 Arhivist gradul I S 499 1.094
3 Arhivist gradul II S 459 991
4 Arhivist gradul III S 444 888
5 Arhivist gradul IV S 435 797
6 Arhivist debutant S 414 -
7 Arhivist gradul IA SSD 451 1.094
8 Arhivist gradul I SSD 444 888
9 Arhivist gradul II SSD 435 797
10 Arhivist gradul III SSD 427 721
11 Arhivist debutant SSD 392 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Arhivar IA M 451 637
13 Arhivar I M 444 554
14 Arhivar II M 435 515
15 Arhivar III M 427 451
16 Arhivar debutant M 390 -

5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate
Modificări (1)

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Asistent-şef SSD 486 1.048
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Asistent-şef PL 454 918
3 Asistent-şef M 444 843

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IIa (la 01.02.2006)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 459 950
2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul I S 451 839
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 444 729
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 435 661
5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 414 -
6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IA SSD 444 675
7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 435 583
8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II SSD 427 525
9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutant SSD 392 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 548 1.059
11 Consilier juridic gradul I S 499 950
12 Consilier juridic gradul II S 451 839
13 Consilier juridic gradul III S 444 729
14 Consilier juridic gradul IV S 435 634
15 Consilier juridic debutant S 414 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
16 Referent, inspector; IA M 444 620
17 Referent, inspector; I M 435 579
18 Referent, inspector; II M 427 523
19 Referent, inspector; III M 419 482
20 Referent, inspector; debutant M 390 -
21 Agent agricol I M 427 513
22 Agent agricol II M; G 419 482
23 Agent agricol III M; G 411 444
24 Agent agricol debutant M; G 390 -

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului București

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
-lei -
1 Secretar 2.522

2. Consilii județene

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Categoria I Categoria II
2 Secretar 2.401 2.239

3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale.

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază - lei -
Cu peste 320.000 locuitori*) Categoria
I II III
3 Municipii
- secretar 1.997 1.808 1.646 1.484
*) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
4 Oraşe
- secretar - 1.329 1.269 1.239
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază - lei -
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I între 7.001-15.000 locuitori II între 3.001-7.000 locuitori III până la 3.000 locuitori
5 Comune
- secretar 1.234 990 930 900

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unităților administrativ teritoriale, care în mod excepțional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță, se diminuează cu 10%.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IIIa (la 01.02.2006)

CONSILIUL CONCURENȚEI

Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
specifice ale Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Inspector de concurenţă gradul I S 829 1.879
2 Inspector de concurenţă gradul II S 749 1.699
3 Inspector de concurenţă gradul III S 668 1.520
4 Inspector de concurenţă asistent S 483 1.092

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/1a (la 01.02.2006)

CERCETARE

UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea
de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 598 1.818
2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 479 1.701
3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 426 1.327
4 Cercetător ştiinţific S 418 1.026
b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 411 808
6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 391 -
c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
7 Asistent I M 411 645
8 Asistent II M 404 550
9 Asistent III M 395 509
10 Asistent stagiar M 369 -

NOTĂ:

Funcțiile prevăzute la pozițiile nr. 1 - 4, utilizate în unitățile de cercetare științifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcțiile didactice din învățământul superior, după cum urmează: cercetător științific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător științific principal gradul II cu conferențiar universitar; cercetător științific principal gradul III cu șef de lucrări (lector universitar) și cercetător științific cu asistent universitar.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/2a (la 01.02.2006)

CULTURĂ

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I; S
gradul IA 630 1.283
gradul I 441 1.131
gradul II 434 843
gradul III 426 755
gradul IV 418 667
gradul V 411 617
debutant 391 -
2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise); S
gradul I 418 931
gradul II 411 780
gradul III 404 667
3 Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă, artist circ, balerin operă; S
gradul I 434 843
gradul II 426 755
gradul III 418 667
gradul IV 411 617
debutant 391 -
4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 426 718
gradul II 418 655
gradul III 411 617
debutant 391 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;
I 411 617
II 404 529
III 395 467
debutant 369 -
6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 411 617
II 404 529
III 395 467
debutant 369 -
7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 426 755
II 418 667
III 411 617
IV 404 529
V 395 479
debutant 369 -
8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 411 541
II 404 504
III 395 453
debutant 369 -
9 Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 411 541
II 404 504
III 395 453
debutant 369 -
10 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 381 429
c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
11 Muncitor calificat I 426 538
II 418 510
III 411 475
IV 404 447
V 395 412
VI 388 404
Modificări (1)

*) La salarizarea funcției de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, IA, II și III. Modificări (1)

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul IA 434 1.006
gradul I 426 755
gradul II 418 667
gradul III 411 617
debutant 391 -
2 Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 426 730
gradul II 418 655
gradul III 411 604
debutant 391 -
3 Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 426 718
gradul II 418 655
gradul III 411 617
debutant 391 -
4 Redactor, secretar de redacţie; S.S.D.
gradul I 418 667
gradul II 411 617
gradul III 404 529
debutant 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 411 617
treapta I 404 541
treapta II 395 504
debutant 369 -
6 Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M; G
treapta I 411 529
treapta II 404 467
treapta III 395 429
debutant 369 -

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

III. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
muzee și biblioteci

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S
gradul I A 426 1.006
gradul I 418 692
gradul II 411 629
debutant 391 -
2 Biolog, fizician, chimist; principal S 558 989
Biolog, fizician, chimist; specialist 485 781
Biolog, fizician, chimist 425 651
Biolog, fizician, chimist; debutant 404 -
3 Sociolog, psiholog; principal S 436 774
Sociolog, psiholog 428 709
Sociolog, psiholog; debutant 408 -
4 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.
gradul I 418 755
gradul II 411 617
gradul III 404 529
debutant 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Bibliotecar P.L.
treapta I 411 683
treapta II 404 578
treapta III 395 515
debutant 369 -
6 Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 411 617
treapta II 404 541
treapta III 395 504
debutant 369 -
7 Bibliotecar M
treapta IA 411 617
treapta I 404 541
treapta II 395 504
debutant 369 -
8 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 388 429

*) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.

IV. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case
de cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Referent; S
gradul I 426 718
gradul II 418 655
gradul III 411 617
debutant 391 -
2 Referent; S.S.D.
gradul I 418 667
gradul II 411 617
gradul III 404 529
debutant 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Referent;
treapta IA 411 617
treapta I 404 541
treapta II 395 504
debutant 369 -

NOTĂ:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și cu aprobarea nominală a ministrului culturii și cultelor, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariații teatrelor naționale, ai celor la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități naționale, operelor naționale, muzeelor naționale și muzeele de importanță națională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naționale, ai Bibliotecii Academiei Române și ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum și ai Filarmonicii "George Enescu" - București, pentru activitatea de importanță națională desfășurată în aceste instituții, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepția personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.

3. Pe funcțiile noi introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituțiile publice respective, care îndeplinesc condiția de studii prevăzută pentru noile funcții, în condițiile art. 7 alin. (2) și art. 8 din prezenta ordonanță.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/3a (la 01.02.2006)

CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical*)

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Preot gradul I S 426 906
gradul II S 418 755
definitiv S 411 680
debutant S 391 -
2 Preot gradul I M 404 655
definitiv M 395 629
debutant M 369 -

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare.

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/4a (la 01.02.2006)

SPORT
UNITĂȚI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din
federații sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA 426 938
2 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I 418 803
3 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II 411 717
4 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I 404 655
5 Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 395 605
6 Instructor sportiv debutant 369 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
7 Instructor sportiv I, referent I 411 605
8 Instructor sportiv II, referent II 404 543
9 Instructor sportiv III, referent III 395 507
10 Instructor sportiv debutant 369 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte
unități sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1 Expert sportiv gradul I A 498 963
2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 449 894
3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 407 765
4 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 407 735
5 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 407 680
6 Antrenor categoria V 407 606
7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 407 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/5a (la 01.02.2006)

AUTORITATEA VAMALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

CAPITOLUL I Aparatul central

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 706 1.652
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 601 1.406
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 559 1.308
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 517 1.209
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 475 1.110
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 469 1.012
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 461 -
8 Referent gradul I S.S.D. 486 1.136
9 Referent gradul II S.S.D. 444 1.037
10 Referent gradul III S.S.D. 435 938
11 Referent debutant S.S.D. 428 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent I A M 454 1.061
13 Referent I M 418 962
14 Referent II M 411 864
15 Referent III M 404 766
16 Referent IV M 395 667
17 Referent debutant M 369 -

CAPITOLUL II Direcția Generală a Vămilor
Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de supraveghere
pentru zonele vamale speciale
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 843 1.850
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I A S 717 1.677
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 675 1.579
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 622 1.455
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 570 1.332
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 560 1.209
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 553 -
8 Referent gradul I S.S.D. 591 1.381
9 Referent gradul II S.S.D. 538 1.258
10 Referent gradul III S.S.D. 525 1.136
11 Referent debutant S.S.D. 518 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent I A M 559 1.308
13 Referent I M 507 1.185
14 Referent II M 465 1.086
15 Referent III M 418 987
16 Referent IV M 395 889
17 Referent debutant M 369 -

CAPITOLUL III Direcția regională vamală

Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 622 1.455
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 560 1.209
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 475 1.110
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 418 987
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 411 889
6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 391 -
7 Referent gradul I S.S.D. 418 962
8 Referent gradul II S.S.D. 411 864
9 Referent gradul III S.S.D. 404 790
10 Referent debutant S.S.D. 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Referent I A M 418 864
12 Referent I M 411 790
13 Referent II M 404 717
14 Referent III M 395 618
15 Referent debutant M 369 -

CAPITOLUL IV Birouri vamale

Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție de categoria A

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S sau şcoală vamală 559 1.308
2 Inspector vamal principal S sau şcoală vamală 454 1.061
3 Inspector vamal gradul I S sau şcoală vamală 426 962
4 Inspector vamal gradul II S sau şcoală vamală 418 864
5 Inspector vamal gradul III S sau şcoală vamală 411 766
6 Inspector vamal debutant S sau şcoală vamală 391 -
7 Inspector vamal Şcoală vamală sau SSD 418 876
8 Controlor vamal gradul I Şcoală vamală sau SSD 411 766
9 Controlor vamal gradul II Şcoală vamală sau SSD 404 667
10 Agent vamal debutant Şcoală vamală sau SSD 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Controlor vamal I M 411 790
12 Controlor vamal II M 404 717
13 Controlor vamal III M 395 618
14 Controlor vamal debutant M 369 -

B. Funcții de execuție de categoria B

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inspector pentru datoria vamală principal S 454 1.061
2 Inspector pentru datoria vamală gradul I S 426 962
3 Inspector pentru datoria vamală gradul II S 418 864
4 Inspector pentru datoria vamală gradul III S 411 766
5 Inspector pentru datoria vamală debutant S 391 -
6 Inspector pentru datoria vamală Şcoală vamală sau SSD 418 876
7 Controlor pentru datoria vamală gradul I Şcoală vamală sau SSD 411 766
8 Controlor pentru datoria vamală gradul II Şcoală vamală sau SSD 404 667
9 Controlor pentru datoria vamală debutant Şcoală vamală sau SSD 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Controlor pentru datoria vamală I M 411 790
11 Controlor pentru datoria vamală II M 404 717
12 Controlor pentru datoria vamală III M 395 618
13 Controlor pentru datoria vamală debutant M 369 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/6a (la 01.02.2006)

NAVIGAȚIE
UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Comandant instructor S 426 987
2 Şef mecanic instructor S 418 717
a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
3 Comandant S 426 901
4 Şef mecanic S 418 729
5 Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electrician S 411 618
6 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 411 581
7 Ofiţer aspirant S 391 -
b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
8 Căpitan dragor M 404 605
9 Căpitan M 404 556
10 Şef mecanic M 404 543
11 Dragor-şef M 404 532
12 Ofiţer punte M 395 507
13 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 395 495
14 Dragor M 388 458
15 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirant M 369 -
c) Funcţii de execuţie comune pe nave
16 Şef staţie RTG M 404 532
17 Ofiţer RTG I M 395 482
18 Ofiţer RTG II M 388 446
19 Şef echipaj 388 519
20 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic 381 482
21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 381 458
22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 369 -
23 Scafandru autonom 395 581
24 Scafandru greu 388 532
25 Scafandru debutant 369 -
d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
26 Căpitan de port specialist S 418 729
27 Căpitan de port gradul I S 411 614
- Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
28 Căpitan de port gradul II M 395 556
29 Ofiţer de port gradul I M 404 532
30 Ofiţer de port gradul II M 395 482
31 Ofiţer de port debutant M 369 -

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/7a (la 01.02.2006)

AGRICULTURĂ
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR
DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE
ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ,
PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE
DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE,
DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 434 987
2 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 426 691
3 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 418 605
4 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 411 581
5 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 391 -
6 Medic primar veterinar**) S 434 1.110
7 Medic veterinar gradul I S 426 790
8 Medic veterinar gradul II S 418 691
9 Medic veterinar gradul III S 411 581
10 Medic veterinar debutant S 391 -
11 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 418 691
12 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 411 556
13 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 404 519
14 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant S.S.D. 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I A M 411 594
16 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 404 507
17 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 395 458
18 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 369 -
19 Asistent veterinar I, tehnician veterinar I A M 411 594
20 Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 404 532
21 Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 395 482
22 Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 369 -
23 Agent veterinar I Şcoală profesională 395 458
24 Agent veterinar II Şcoală profesională 388 408
25 Agent veterinar debutant Şcoală profesională 370 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/8a (la 01.02.2006)

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inginer cadastru gradul I A S 434 987
2 Inginer cadastru gradul I S 426 691
3 Inginer cadastru gradul II S 418 630
4 Inginer cadastru gradul III S 411 581
5 Inginer cadastru debutant S 391 -
6 Subinginer cadastru I S.S.D. 418 691
7 Subinginer cadastru II S.S.D. 411 594
8 Subinginer cadastru III S.S.D. 404 519
9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Tehnician cadastru I A M 411 594
11 Tehnician cadastru I M 404 507
12 Tehnician cadastru II M 395 458
13 Tehnician cadastru debutant M 369 -
14 Operator cadastru I M; G 404 458
15 Operator cadastru II M; G 395 408
16 Operator cadastru debutant M; G 369 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/9a (la 01.02.2006)

PROTECȚIA MEDIULUI
AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 434 987
2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 426 691
3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 418 605
4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 411 581
5. Inspector, inginer*); debutant S 391 -
6. Subinginer I S.S.D. 418 691
7. Subinginer II S.S.D. 411 556
8. Subinginer III S.S.D. 404 519
9. Subinginer debutant S.S.D. 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10. Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 411 594
11. Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 404 507
12. Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 395 458
13. Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 369 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/10a (la 01.02.2006)

AVIAȚIA SPORTIVĂ
AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
clasa I 426 987
clasa a II-a 418 709
clasa a III-a 411 618
clasa a IV-a 404 581
clasa a V-a 395 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
1. Inginer de aviaţie S
clasa I 434 987
clasa a II-a 426 704
clasa a III-a 418 618
clasa a IV-a 411 581
debutant 391 -
2. Tehnician de aviaţie M
clasa I 418 594
clasa a II-a 411 543
clasa a III-a 404 495
clasa a IV-a 395 458
debutant 369 -
3. Mecanic de aviaţie Şcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă
clasa I 426 630
clasa a II-a 418 543
clasa a III-a 411 482
clasa a IV-a 395 458
debutant 369 -
4. Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.) M; Şcoală profesională
clasa I 418 594
clasa a II-a 411 519
clasa a III-a 404 482
clasa a IV-a 395 458
debutant 369 -
5. Maistru de aviaţie Şcoală de maiştri aviaţie
clasa I 411 642
clasa a II-a 404 594
clasa a III-a 395 507

3. Personal operativ aeronautic

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 434 987
gradul II 426 704
gradul III 418 618
gradul IV 411 581
debutant 391 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Meteorolog aeronautic M+curs de calificare
I 404 532
II 395 482
debutant 369 -
3 Controlor trafic dirijare M+curs de calificare
I 404 594
II 395 532
III 388 482
4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M+curs de calificare
I 411 543
II 404 495
III 395 458
debutant 369 -

NOTĂ

1. Criteriile de încadrare și de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant și tehnic aeronautic și, respectiv în grade și trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

2. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor la sol.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/11a (la 01.02.2006)

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principal S 436 774
2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 428 709
3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutant S 408 -
4 Medic primar S 630 1.283
5 Medic specialist S 539 918
6 Medic S 411 805
7 Medic stagiar S 394 -
8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 426 956
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 418 755
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 411 629
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 391 -
12 Profesor C.F.M principal S 436 774
13 Profesor C.F.M, S 428 709
14 Profesor C.F.M debutant S 408 -
15 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 428 746
16 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat S.S.D. 420 667
17 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 386 -
18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 428 735
19 Profesor C.F.M. S.S.D. 420 650
20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 386 -
21 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principal PL 420 735
22 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare PL 412 657
23 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutant PL 385 -
24 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principal M 420 683
25 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor M 412 578
26 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutant M 385 -
27 Soră medicală principală**) M 410 615
28 Soră medicală**) M 403 513
29 Soră medicală debutantă**) M 375 -

*) Se aplică și funcțiilor de educator specializat, lucrător social, instructor de educație, instructor de ergoterapie, masor.

**) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.

***) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie și radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

B. Salarii de bază pentru personalul auxiliar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Infirmieră, agent D.D.D. G 391 407
2 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 372 -
3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 384 407

NOTĂ

Personalul medico-sanitar din Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar și personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitățile clinice, institutele și centrele medicale, preluând după caz și alte funcții din domeniul unităților sanitare, altele decât cele clinice.

ANEXA Nr. V/1a (la 01.02.2006)

FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,
PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR,
APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN
ANEXELE IV/1-IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 459 906
2 Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 451 724
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 444 674
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 435 623
5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 414 -
6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I S.S.D. 426 653
7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II S.S.D. 417 603
8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III S.S.D. 410 538
9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant S.S.D. 376 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 459 906
11 Consilier juridic gradul I S 451 724
12 Consilier juridic gradul II S 444 674
13 Consilier juridic gradul III S 435 623
14 Consilier juridic debutant S 414 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 444 567
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 435 521
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 427 471
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 419 431
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 390 -

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert-consultant IA S 451 906
2 Expert-consultant I S 444 792
3 Expert-consultant II S 435 702

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie
și centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert gradul I S 451 792
2 Expert gradul II S 444 679
3 Expert gradul III S 435 623
4 Expert debutant S 414 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Instructor I M 414 594
6 Instructor II M 407 508
7 Instructor III M 399 465
8 Instructor debutant M 372 -

NOTĂ

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Proiectant gradul I S 459 882
2 Proiectant gradul II S 451 770
3 Proiectant gradul III S 444 668
4 Proiectant gradul IV S 435 612
5 Proiectant debutant S 414 -
6 Subinginer cartograf I S.S.D. 426 653
7 Subinginer cartograf II S.S.D. 417 598
8 Subinginer cartograf III S.S.D. 410 522
9 Subinginer cartograf debutant S.S.D. 376 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Tehnician proiectant I M 414 594
11 Tehnician proiectant II*) M 407 508
12 Tehnician proiectant III*) M 399 465
13 Tehnician proiectant debutant*) M 372 -

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

V. Unități de informatică

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 468 906
2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 459 860
3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 451 770
4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 444 668
5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 435 612
6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 414 -
7 Informatician, conductor tehnic; I S.S.D. 426 653
8 Informatician, conductor tehnic; II S.S.D. 417 598
9 Informatician, conductor tehnic; III S.S.D. 410 522
10 Informatician, conductor tehnic; debutant S.S.D. 376 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Analist (programator) ajutor IA M 422 594
12 Analist (programator) ajutor I M 414 550
13 Analist (programator) ajutor II M 407 496
14 Analist (programator) ajutor III M 399 454
15 Analist (programator) debutant M 372 -
16 Operator, controlor date; I M 422 550
17 Operator, controlor date; II M 414 496
18 Operator, controlor date; III M 407 454
19 Operator, controlor date; IV M 399 414
20 Operator, controlor date; debutant M 372 -

VI. Administrația publică locală

Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor
județene și locale

Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile
publice de salvamont

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Salvator montan gradul I 434 854
2 Salvator montan gradul II 418 641
3 Salvator montan gradul III 418 530

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor.

NOTĂ

1. Pentru activitatea desfășurată în condiții de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcția de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.

2. Categoriile de personal, condițiile de acordare și mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/2a (la 01.02.2006) Modificări (1)

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul
din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire,
întreținere-reparații și de deservire1)

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Stenodactilograf IA*) M 411 561
2 Stenodactilograf I M 404 475
3 Stenodactilograf II M 395 435
4 Stenodactilograf debutant M 369 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 404 527
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 395 465
7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 388 424
8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 369 -
9 Secretar, secretar-dactilograf; P*) M; G 395 447
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 388 407
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 369 -
12 Administrator I M 404 566
13 Administrator II M 395 515
14 Administrator III M 388 465
15 Şef depozit I M 395 510
16 Şef depozit II M 388 465
17 Casier, magaziner; I M 395 498
18 Casier, magaziner; II M; G 388 447
19 Casier, magaziner; debutant M; G 369 -
20 Funcţionar, arhivar; I M 404 487
21 Funcţionar, arhivar; II M 395 447
22 Funcţionar, arhivar; III M 388 407
23 Funcţionar, arhivar; debutant M 369 -
24 Şef formaţie pază, pompieri 381 447
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 388 404
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 381 395
27 Maistru I 395 550
28 Maistru II 388 510
29 Şofer IA***) 410 651
30 Şofer I***) 403 571
31 Şofer II****) 388 538
32 Muncitor calificat I 426 538
33 Muncitor calificat II 418 510
34 Muncitor calificat III 411 475
35 Muncitor calificat IV 404 447
36 Muncitor calificat V 395 412
37 Muncitor calificat VI 388 404
38 Muncitor necalificat 381 395

*) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul comun.

NOTĂ

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținând seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VI/1a (la 01.02.2006)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1 Director general, inspector de stat şef 55
2 Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct 50
3 Director, inspector şef 50
4 Director adjunct, inspector şef adjunct 40
5 Contabil şef 40
6 Inginer şef 40
7 Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios 30
8 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu 25
9 Şef formaţie muncitori 15

ANEXA Nr. VI/2a (la 01.02.2006)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
1 Şef departament, director general 55
2 Director, şef sector, şef compartiment 50
3 Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct 40
4 Şef serviciu, şef secţie 30
5 Şef birou, şef oficiu, şef atelier 25
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) aparatul propriu
1. Ministerul Finanţelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul central
1 Comisar general adjunct 50
2 Comisar şef divizie 30
2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Nr. crt. Funcţia*) Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
minim maxim
1 Inspector general 45 55
2 Inspector principal de specialitate 45 50
*) Se calculează conform art. 51, alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
b) servicii publice descentralizate
1. Ministerul Finanţelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial
1 Comisar şef secţie 40
2 Comisar şef secţie adjunct 30
3 Comisar şef secţie divizie 25
1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice
- Administraţia finanţelor publice a municipiului
1 Director administraţie financiară 40
2 Director adjunct administraţie financiară 30
- Administraţia finanţelor publice a oraşului
3 Şef administraţie 30
- Administraţia finanţelor publice a comunei
4 Şef administraţie 25
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
minim maxim
2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării
2.1. Inspectoratul şcolar*)
1 Inspector şcolar general 45 55
2 Inspector şcolar general adjunct 35 45
3 Inspector şcolar de specialitate 30 40
4 Inspector şcolar 25 30
*) Se calculează conform art. 51, alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale
1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
1 Şef departament*), arhitect şef**) 55
2 Arhitect - şef adjunct***) 50
3 Şef filială, şef corp control comercial I 30
4 Şef corp control comercial II 25
1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi la oraş
1 Şef corp control comercial I, arhitect-şef****) 30
2 Şef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1 Şef percepţie 25
2 Şef birou 15
1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii*****) 15
*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. **) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. ***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti ****) Se utilizează la oraşe. *****) Se utilizează la comune.
d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii şi Cultelor
1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională
1 Redactor-şef 40
2 Redactor-şef adjunct 30
3 Şef redacţie, secretar general de redacţie 25
1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică. 10
2 Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă. 10
3 Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic 15
2. Agenţia Naţională pentru Sport
2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive
1 Preşedinte federaţie 30
2 Secretar general federaţie 25
2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive
2.2.1. Cluburi
1 Preşedinte club 20
2 Vicepreşedinte club 10
2.2.2. Complex sportiv
1 Şef complex sportiv 10
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi
Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi
1 Căpitan şef port 20
2 Şef grup scafandri 10
3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8, lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizaţie de 4 lei/oră de scufundare.
3.3. Aviaţie sportivă
3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor
1 Comandant detaşament zbor 50
2 Comandant aeroclub teritorial 50
3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4 Şef sector zbor aeroclub teritorial 15
3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice
1 Şef grupă lucrări - reparaţii (LR) 30
2 Şef sector tehnic 15
3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ - aeronautice
1 Director zbor 40
2 Director tehnic 40
3 Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie 30
3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă: Indemnizaţia limita maximă
1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 40 lei/oră/zbor
2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 30 lei/start sau tur de pistă
3 Salturi cu paraşuta 90 lei/salt
4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări 3 lei/lansare sau aterizare

NOTĂ:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal

1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depășească alocația bugetară pe anul în curs.

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
1 Şef oficiu*), inspector şef*) 40
2 Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie 30
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, car e fac parte din salariul de bază:
- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în Anexa nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar-veterinare. 10% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizează.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
1 Inspector şef*) 40
*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
6. Academia Română
6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare.
1 Director institut 50
2 Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40
3 Secretar ştiinţific, director centru 30
7. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
1 Director centru de perfecţionare 30
2 Director adjunct centru de perfecţionare 25
3 Director centru de calificare şi recalificare 30
4 Şef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1 Şef birou vamal 30
2 Şef adjunct birou vamal 25
3 Şef tură, şef sector 20

ANEXA Nr. VII/1a (la 01.02.2006)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia
- lei -
Preşedinţia României
1 Preşedintele României 6.875
Parlamentul României
2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 6.344
3 Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 5.844
4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 5.500
5 Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 5.500
6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 5.500
7 Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 5.157
8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 5.094
9 Senatori, deputaţi 5.032

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VII/2a (la 01.02.2006)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
numite în funcții potrivit legii

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia
- lei -
Guvernul României
1 Prim - ministru 6.344
2 Ministru de stat 5.844
3 Ministru 5.500
4 Ministru delegat 5.500
5 Secretar de stat membru al Guvernului 5.032
6 Secretar de stat 4.813
7 Subsecretar de stat 4.063
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
8 Preşedinte 6.344
9 Vicepreşedinte 5.594
10 Preşedinte de secţie 5.157
11 Judecător 5.032
Curtea Constituţională
12 Preşedinte*) 6.344
13 Judecător*) 5.594
Consiliul Legislativ
14 Preşedinte consiliu 5.500
15 Preşedinte de secţie 5.157
Avocatul Poporului
16 Avocatul poporului 5.500
Curtea de Conturi
17 Preşedinte 6.344
18 Vicepreşedinte 5.594
19 Preşedinte de secţie 5.157
20 Consilier conturi 5.032
Secretariatul general al Guvernului
21 Secretar general al Guvernului 5.032
22 Secretar general adjunct al Guvernului 4.813
23 Consilier de stat 4.813
Administraţia Prezidenţială
24 Consilier prezidenţial 5.500
25 Consilier de stat 4.813
Parlamentul României
26 Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 5.032
27 Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 4.813
Consiliul Concurenţei
28 Preşedinte 6.344
29 Vicepreşedinte 5.594
30 Consilier de concurenţă 5.157
Consiliul Naţional al Audiovizualului
31 Preşedinte 5.500
32 Membri 4.813
Cancelaria Primului - Ministru
33 Şeful Cancelariei Primului-Ministru 5.500
34 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 4.813
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
35 Preşedinte 5.500
36 Vicepreşedinte 5.032
37 Secretar al Consiliului 5.032
38 Membri 4.813

*) Se aplică și prevederile pct. 42 ale art. 1 din Legea nr. 232/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VII/3a (la 01.02.2006)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR
AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE

Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor
Constituției României

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia
- lei -
PRIMĂRII ŞI CONSILII
1 Primar general al Capitalei 5.500
2 Viceprimar al Capitalei 4.589
3 Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 4.757
4 Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 4.733
5 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 4.274
6 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 4.221
7 Primar de municipiu (cu peste 320000 locuitori) 4.484
8 Primar de municipiu (categoria I) 4.103
9 Primar de municipiu (categoria II) 3.734
10 Primar de municipiu (categoria III) 3.448
11 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 3.938
12 Viceprimar de municipiu (categoria I) 3.560
13 Viceprimar de municipiu (categoria II) 3.229
14 Viceprimar de municipiu (categoria III) 2.940
15 Primar de oraş (categoria I) 3.171
16 Primar de oraş (categoria II) 3.061
17 Primar de oraş (categoria III) 2.979
18 Viceprimar de oraş (categoria I) 2.625
19 Viceprimar de oraş (categoria II) 2.520
20 Viceprimar de oraş (categoria III) 2.468
21 Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 2.381
22 Primar de comună (categoria I) 2.100
23 Primar de comună (categoria II) 1.995
24 Primar de comună (categoria III) 1.890
25 Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 1.943
26 Viceprimar de comună (categoria I) 1.785
27 Viceprimar de comună (categoria II) 1.733
28 Viceprimar de comună (categoria III) 1.680

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 331/2005.

ANEXA Nr. VIIIa (la 01.02.2006)

FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

Indemnizații pentru personalul din instituții publice din subordinea
Guvernului

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia
- lei -
Instituţii publice din subordinea Guvernului*)
1 Conducătorul instituţiei 3.501
(preşedinte, director general, şef oficiu, etc.)
2 Adjunctul conducătorului instituţiei 2.970
(vicepreşedinte, director general adjunct, etc.)

*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. Ib (la 01.09.2006)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a
ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale1), aparatul de
lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Secretar general S 2.674
2 Secretar general adjunct S 2.407

NOTĂ: Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 581 1.325
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I S 529 1.160
3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 487 1.051
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 471 942
5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 462 845
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 439 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 479 1.160
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 471 942
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 462 845
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 453 765
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 416 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul I A S 581 1.325
13 Consilier juridic gradul I S 529 1.160
14 Consilier juridic gradul II S 487 1.051
15 Consilier juridic gradul III S 471 942
16 Consilier juridic gradul IV S 462 845
17 Consilier juridic debutant S 439 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
18 Referent IA M 479 676
19 Referent I M 471 588
20 Referent II M 462 546
21 Referent III M 453 479
22 Referent IV M 445 455
23 Referent debutant M 414 -

*) Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, precum și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din Anexa nr. II.

II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de
specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației
Prezidențiale1), Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului
Concurenței, Avocatului Poporului, Curții de Conturi
și Consiliului Național al Audiovizualului

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

A. Funcții de conducere specifice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Şef departament, director general S 2.308

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 529 1.160
3 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent SSD 445 969
4 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent M 436 845
5 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent PL 436 969
6 Director de cabinet S 898 2.111
7 Consilier S 898 2.111
8 Expert S 871 1.922
9 Consultant S 595 1.296
10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 436 710

*) Se utilizează și pentru cabinetul demnitarului.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale

Garda financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Comisar general S 2.433
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal IA S 581 1.325
2 Comisar principal I S 529 1.160
3 Comisar principal II S 487 1.051
4 Comisar principal III S 471 942
5 Comisar principal IV S 462 915
6 Comisar debutant S 439 -
7 Comisar principal I S.S.D. 471 1.051
8 Comisar principal II S.S.D. 462 942
9 Comisar principal III S.S.D. 453 845
10 Comisar debutant S.S.D. 416 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar I A M 479 710
12 Comisar I M 462 629
13 Comisar II M 453 574
14 Comisar III M 445 520
15 Comisar debutant M 414 -

Audit intern

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Auditor - ofiţer S 1.348 1.901
2 Auditor - expert S 940 1.492
3 Auditor - inspector S 666 1.219
4 Auditor - asistent S 529 1.084

b) Funcții specifice din serviciile publice deconcentrate.
Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Casier trezorier I M 453 547
2 Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 445 480
3 Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 414 -

2. MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Ministru consilier S 581 2.128*)
2 Consilier economic S 546 1.161
3 Secretar economic I S 497 1.052
4 Secretar economic II S 462 942
5 Secretar economic III S 453 845
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1 Referent transmitere I M 462 589
2 Referent transmitere II M 453 534
3 Referent transmitere III M 445 480
4 Referent debutant M 414 -

3. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 471 942
2 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 462 845
3 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 453 765
4 Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 416 -

4. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Arhivist gradul IA S 581 1.325
2 Arhivist gradul I S 529 1.160
3 Arhivist gradul II S 487 1.051
4 Arhivist gradul III S 471 942
5 Arhivist gradul IV S 462 845
6 Arhivist debutant S 439 -
7 Arhivist gradul IA SSD 479 1.160
8 Arhivist gradul I SSD 471 942
9 Arhivist gradul II SSD 462 845
10 Arhivist gradul III SSD 453 765
11 Arhivist debutant SSD 416 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Arhivar IA M 479 676
13 Arhivar I M 471 588
14 Arhivar II M 462 546
15 Arhivar III M 453 479
16 Arhivar debutant M 414 -

5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Modificări (1)

Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Asistent-şef SSD 516 1.111
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Asistent-şef PL 482 974
3 Asistent-şef M 471 894

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998

ANEXA Nr. IIb (la 01.09.2006)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 487 1007
2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul I S 479 890
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 471 773
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 462 701
5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 439 -
6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IA SSD 471 716
7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 462 618
8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II SSD 453 557
9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutant SSD 416 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul I A S 581 1.123
11 Consilier juridic gradul I S 529 1.007
12 Consilier juridic gradul II S 479 890
13 Consilier juridic gradul III S 471 773
14 Consilier juridic gradul IV S 462 673
15 Consilier juridic debutant S 439 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
16 Referent, inspector; IA M 471 658
17 Referent, inspector; I M 462 614
18 Referent, inspector; II M 453 555
19 Referent, inspector; III M 445 511
20 Referent, inspector; debutant M 414 -
21 Agent agricol I M 453 544
22 Agent agricol II M; G 445 511
23 Agent agricol III M; G 436 471
24 Agent agricol debutant M; G 414 -

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului București

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
1 Secretar 2.674

2. Consilii județene

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Categoria I Categoria II
2 Secretar 2.546 2.374

3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale.

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Cu peste 320.000 locuitori*) Categoria
I II III
3 Municipii
- secretar 2.117 1.917 1.745 1.574
*) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
4 Oraşe
- secretar - 1.409 1.346 1.314
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Cu peste 15000 locuitori Categoria
I II III
între 7.001-15.000 locuitori între 3.001-7.000 locuitori până la 3.000 locuitori
5 Comune
- secretar 1.309 1.050 986 954

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unităților administrativ teritoriale, care în mod excepțional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță, se diminuează cu 10%.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IIIb (la 01.09.2006)

CONSILIUL CONCURENȚEI

Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
specifice ale Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Inspector de concurenţă gradul I S 879 1.992
2 Inspector de concurenţă gradul II S 794 1.801
3 Inspector de concurenţă gradul III S 709 1.612
4 Inspector de concurenţă asistent S 512 1.158

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/1b (la 01.09.2006)

CERCETARE

UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 634 1.928
2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 508 1.804
3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 452 1.407
4 Cercetător ştiinţific S 444 1.088
b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 436 857
6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 415 -
c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
7 Asistent I M 436 684
8 Asistent II M 429 583
9 Asistent III M 419 540
10 Asistent stagiar M 392 -

NOTĂ:

Funcțiile prevăzute la pozițiile nr. 1-4, utilizate în unitățile de cercetare științifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcțiile didactice din învățământul superior, după cum urmează: cercetător științific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător științific principal gradul II cu conferențiar universitar; cercetător științific principal gradul III cu șef de lucrări (lector universitar) și cercetător științific cu asistent universitar.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/2b (la 01.09.2006)

CULTURĂ

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile
teatrale, muzicale și de cinematografie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I; S
gradul IA 668 1.360
gradul I 468 1.199
gradul II 461 894
gradul III 452 801
gradul IV 444 708
gradul V 436 655
debutant 415 -
2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise); S
gradul I 444 987
gradul II 436 827
gradul III 429 708
3 Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă, artist circ, balerin operă; S
gradul I 461 894
gradul II 452 801
gradul III 444 708
gradul IV 436 655
debutant 415 -
4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 452 762
gradul II 444 695
gradul III 436 655
debutant 415 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;
I 436 655
II 429 561
III 419 496
debutant 392 -
6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 436 655
II 429 561
III 419 496
debutant 392 -
7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 452 801
II 444 708
III 436 655
IV 429 561
V 419 508
debutant 392 -
8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 436 574
II 429 535
III 419 481
debutant 392 -
9 Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 436 574
II 429 535
III 419 481
debutant 392 -
10 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 404 455
c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
11 Muncitor calificat I 452 571
II 444 541
III 436 504
IV 429 474
V 419 437
VI 412 429
Modificări (1)

*) La salarizarea funcției de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, IA, II și III.

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul IA 461 1.067
gradul I 452 801
gradul II 444 708
gradul III 436 655
debutant 415 -
2 Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 452 774
gradul II 444 695
gradul III 436 641
debutant 415 -
3 Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 452 762
gradul II 444 695
gradul III 436 655
debutant 415 -
4 Redactor, secretar de redacţie; S.S.D.
gradul I 444 708
gradul II 436 655
gradul III 429 561
debutant 393 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 436 655
treapta I 429 574
treapta II 419 535
debutant 392 -
6 Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M; G
treapta I 436 561
treapta II 429 496
treapta III 419 455
debutant 392 -

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

III. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
din muzee și biblioteci

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S
gradul IA 452 1.067
gradul I 444 734
gradul II 436 667
debutant 415 -
2 Biolog, fizician, chimist; principal S 592 1.049
Biolog, fizician, chimist; specialist 515 828
Biolog, fizician, chimist 451 691
Biolog, fizician, chimist; debutant 429 -
3 Sociolog, psiholog; principal S 463 821
Sociolog, psiholog 454 752
Sociolog, psiholog; debutant 433 -
4 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.
gradul I 444 801
gradul II 436 655
gradul III 429 561
debutant 393 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Bibliotecar P.L.
treapta I 436 724
treapta II 429 613
treapta III 419 546
debutant 392 -
6 Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 436 655
treapta II 429 574
treapta III 419 535
debutant 392 -
7 Bibliotecar M
treapta IA 436 655
treapta I 429 574
treapta II 419 535
debutant 392 -
8 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 412 455

*) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.

IV. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
case de cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Referent; S
gradul I 452 762
gradul II 444 695
gradul III 436 655
debutant 415 -
2 Referent; S.S.D.
gradul I 444 708
gradul II 436 655
gradul III 429 561
debutant 393 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Referent;
treapta IA 436 655
treapta I 429 574
treapta II 419 535
debutant 392 -

NOTĂ:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și cu aprobarea nominală a ministrului culturii și cultelor, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariații teatrelor naționale, ai celor la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități naționale, operelor naționale, muzeelor naționale și muzeele de importanță națională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naționale, ai Bibliotecii Academiei Române și ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum și ai Filarmonicii "George Enescu" - București, pentru activitatea de importanță națională desfășurată în aceste instituții, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepția personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.

3. Pe funcțiile noi introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituțiile publice respective, care îndeplinesc condiția de studii prevăzută pentru noile funcții, în condițiile art. 7 alin. (2) și art. 8 din prezenta ordonanță.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/3b (la 01.09.2006)

CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical*)

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare. Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Preot
gradul I S 452 961
gradul II S 444 801
definitiv S 436 721
debutant S 415 -
2 Preot
gradul I M 429 695
definitiv M 419 667
debutant M 392 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/4b (la 01.09.2006)

SPORT

UNITĂȚI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA 452 995
2 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I 444 852
3 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II 436 761
4 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I 429 695
5 Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 419 642
6 Instructor sportiv debutant 392 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
7 Instructor sportiv I, referent I 436 642
8 Instructor sportiv II, referent II 429 576
9 Instructor sportiv III, referent III 419 538
10 Instructor sportiv debutant 392 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din alte unități sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1 Expert sportiv gradul IA 528 1.021
2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 476 948
3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 432 811
4 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 432 780
5 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 432 721
6 Antrenor categoria V 432 643
7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 432 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/5b (la 01.09.2006)

AUTORITATEA VAMALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

CAPITOLUL I Aparatul central

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 749 1.752
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 638 1.491
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 593 1.387
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 549 1.282
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 504 1.177
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 498 1.073
1 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 489 -
8 Referent gradul I S.S.D. 516 1.205
9 Referent gradul II S.S.D. 471 1.100
10 Referent gradul III S.S.D. 462 995
11 Referent debutant S.S.D. 454 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent IA M 482 1.125
13 Referent I M 444 1.020
14 Referent II M 436 916
15 Referent III M 429 812
16 Referent IV M 419 708
17 Referent debutant M 392 -

CAPITOLUL II Direcția Generală a Vămilor

Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de
supraveghere pentru zonele vamale speciale

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 894 1.961
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 761 1.778
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 716 1.674
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 660 1.543
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 605 1.412
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 594 1.282
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 587 -
8 Referent gradul I S.S.D.