Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor de stabilire și implementare a cerințelor privind igiena hranei pentru animale din 15.09.2006

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 septembrie 2006 până la 09 aprilie 2007, fiind abrogat prin Ordin 44/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Obiectul, domeniul de aplicare și definiții

ARTICOLUL 1

Prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor stabilește:

a) reguli generale privind igiena hranei pentru animale;

b) condiții și proceduri de asigurare a trasabilității hranei pentru animale;

c) condiții și proceduri de înregistrare și aprobare a unităților.

ARTICOLUL 2 Domeniul de aplicare

(1) Prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor se aplică:

a) în toate stadiile de activitate a operatorilor din sectorul hranei pentru animale, de la producția primară a hranei pentru animale până la punerea pe piață a acesteia inclusiv;

b) hrănirii animalelor de la care se obțin produse alimentare;

c) importurilor de hrană pentru animale provenită din țări terțe și exporturilor de hrană pentru animale în aceste țări.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor nu se aplică:

a) în cazul în care hrana pentru animale este produsă în gospodării individuale și este destinată:

(i) hrănirii animalelor deținute în scopul obținerii de produse alimentare destinate consumului propriu, familial;

(ii) hrănirii animalelor care nu sunt deținute în scopul obținerii de produse alimentare destinate consumului propriu, familial.

b) hrănirii animalelor de la care se obțin produse alimentare destinate consumului familial sau pentru activitățile menționate la art. 1 alin. (3) lit. c) din Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005, ce creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004 (CE);

c) hrănirii animalelor care nu sunt deținute în scopul obținerii de produse alimentare;

d) furnizării directe, de către producător, fermelor de pe plan local a unor cantități mici din producția primară de furaje, în scopul utilizării în cadrul acestor ferme;

e) vânzării cu amănuntul de hrană pentru animalele de companie.

(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate stabili norme și reglementări pentru activitățile menționate la alin. (2), care să asigure realizarea obiectivelor din prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.

ARTICOLUL 3 Definiții

(1) Definițiile prevăzute în Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 24 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare, ce creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 178/2002 (CE), se aplică și prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu excepția termenilor și expresiilor definite la alin. (2).

(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) igiena hranei pentru animale - măsurile și condițiile necesare pentru a controla riscurile și a garanta că hrana este corespunzătoare pentru consumul animal, luându-se în considerare utilizarea prevăzută pentru aceasta;

b) operatorul din sectorul hranei pentru animale - persoana fizică sau juridică responsabilă de garantarea respectării cerințelor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în activitatea din sectorul hranei pentru animale, aflată sub controlul acestuia;

c) aditivi furajeri - substanțele sau microorganismele autorizate în conformitate cu Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor de implementare a reglementărilor pentru aditivii utilizați în nutriția animalelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006, ce creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.831/2003 (CE);

d) unitate - orice unitate din sectorul hranei pentru animale;

e) autoritate competentă centrală - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

f) producția primară de hrană pentru animale - producția de produse agricole, incluzând în special cultivarea, recoltarea, mulsul, creșterea animalelor (înainte de sacrificare) sau pescuitul, având ca finalitate exclusivă produse care nu sunt supuse niciunei operațiuni de transformare după recoltare, colectare ori captură, cu excepția tratamentului fizic simplu.

CAPITOLUL II Obligații

ARTICOLUL 4 Obligații generale

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să se asigure că toate etapele producției, procesării și distribuției aflate sub controlul lor sunt efectuate în conformitate cu legislația comunitară, cu legislația națională și cu bunele practici și, în special, că sunt îndeplinite cerințele în domeniul igienei, stabilite de prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.

(2) Atunci când sunt hrănite animale de la care se obțin produse alimentare, fermierii iau măsuri și adoptă proceduri pentru a menține la un nivel minim riscul de contaminare biologică, chimică și fizică a hranei pentru animale, a animalelor și produselor de origine animală.

ARTICOLUL 5 Obligații specifice

(1) Pentru operațiunile la nivelul producției primare de hrană pentru animale și pentru următoarele operațiuni conexe:

a) transportul, depozitarea și manipularea produselor primare la locul de producție;

b) operațiunile de transport destinate livrării produselor primare de la locul de producție către o unitate;

c) amestecarea hranei pentru animale pentru nevoile exclusive ale exploatației proprii fără utilizarea de aditivi sau de premixuri de aditivi, cu excepția aditivilor utilizați pentru însilozare, operatorii din sectorul hranei pentru animale se conformează prevederilor din anexa nr. 1, atunci când sunt aplicabile pentru operațiunile respective.

(2) Pentru alte operațiuni decât cele menționate la alin. (1), inclusiv amestecarea hranei pentru animale pentru nevoile exclusive ale exploatației proprii, atunci când se utilizează aditivi sau premixuri de aditivi, cu excepția aditivilor pentru însilozare, fabricanții din sectorul hranei pentru animale se conformează prevederilor din anexa nr. 2, atunci când sunt aplicabile pentru operațiunile respective.

(3) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie:

a) să se conformeze criteriilor microbiologice specifice;

b) să ia măsurile sau să adopte procedurile necesare îndeplinirii unor obiective specifice. Criteriile și obiectivele menționate la lit. a) și b) se aplică în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

(4) Operatorii din sectorul hranei pentru animale pot utiliza ghidurile prevăzute în cap. III în scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din prevederile prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

(5) Fermierii trebuie să se conformeze dispozițiilor anexei nr. 3 în ceea ce privește hrănirea animalelor de la care se obțin produse alimentare.

(6) Operatorii din sectorul hranei pentru animale și fermierii trebuie să își procure și să utilizeze numai hrană pentru animale provenită din unități înregistrate și/sau aprobate în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.

ARTICOLUL 6 Sistem de analiză a riscurilor și puncte critice de control (HACCP)

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale, care efectuează alte operațiuni decât cele menționate la art. 5 alin. (1), stabilesc, implementează și mențin una sau mai multe proceduri scrise permanente, bazate pe principiile HACCP.

(2) Principiile HACCP sunt următoarele:

a) identificarea oricăror riscuri care trebuie să fie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil;

b) identificarea punctelor critice de control la etapa sau etapele la nivelul cărora un control este indispensabil pentru prevenirea ori eliminarea unui risc sau pentru reducerea acestuia la un nivel acceptabil;

c) stabilirea limitelor critice în punctele critice de control, care diferențiază acceptabilitatea de inacceptabilitate, în scopul prevenirii, eliminării sau reducerii riscurilor identificate;

d) stabilirea și implementarea unor proceduri de monitorizare eficiente în punctele critice de control;

e) stabilirea acțiunilor corective atunci când monitorizarea indică faptul că un punct critic de control nu este sub control;

f) stabilirea procedurilor destinate verificării caracterului complet și eficient al măsurilor descrise la lit. a)-e). Procedurile de verificare se efectuează periodic;

g) întocmirea unor documente și evidențe, proporțional cu natura și capacitatea întreprinderii din sectorul hranei pentru animale, pentru a dovedi aplicarea eficientă a măsurilor definite la lit. a)-f).

(3) Atunci când se aduce o modificare unui produs, unui proces sau unei etape a producției, procesării, depozitării și distribuției, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să își revizuiască procedura și să aducă modificările necesare.

(4) În cadrul sistemului de proceduri menționat la alin. (1), operatorii din sectorul hranei pentru animale pot utiliza, în paralel cu ghidurile privind aplicarea principiilor HACCP, ghiduri de bună practică elaborate în conformitate cu art. 20.

(5) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate adopta măsuri pentru facilitarea implementării prezentului articol, inclusiv pentru întreprinderile mici, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

ARTICOLUL 7 Documente referitoare la sistemul HACCP

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie:

a) să furnizeze autorității competente, în forma solicitată de aceasta, dovada respectării prevederilor art. 6;

b) să actualizeze în permanență toate documentele care descriu procedurile elaborate în conformitate cu prevederile art. 6.

(2) Autoritatea competentă va lua în considerare natura și capacitatea întreprinderii din sectorul hranei pentru animale, atunci când stabilește cerințele în forma la care se referă alin. (1) lit. a).

(3) Proceduri detaliate pentru implementarea prezentului articol pot fi adoptate în conformitate cu cerințele Uniunii Europene. Astfel de proceduri pot facilita implementarea principiilor HACCP elaborate în conformitate cu prevederile cap. III de către anumiți operatori din sectorul hranei pentru animale, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 6 alin. (1).

ARTICOLUL 8 Garanții financiare

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale sunt răspunzători de orice nerespectare a legislației relevante din domeniul siguranței hranei pentru animale.

(2) În sensul art. 5 alin. (2), operatorii trebuie să dovedească faptul că au constituit, la data aderării României la Uniunea Europeană, garanțiile financiare obligatorii solicitate în baza legislației comunitare și naționale. Aceste garanții trebuie să acopere costurile totale pentru care fabricanții pot fi făcuți răspunzători ca o consecință directă a retragerii de pe piață, a tratării și/sau a distrugerii hranei pentru animale, a animalelor și a produselor alimentare care sunt obținute de la acestea.

ARTICOLUL 9 Controale oficiale, notificare și înregistrare

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale cooperează cu autoritățile competente în conformitate cu legislația comunitară relevantă și cu legislația națională.

(2) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie:

a) să notifice direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene/a municipiului București (autoritatea competentă la nivel local), în vederea înregistrării, în forma solicitată de aceasta, toate unitățile aflate sub controlul acestora, implicate în oricare etapă a producției, procesării, depozitării, transportului sau distribuirii hranei pentru animale;

b) să furnizeze autorității competente la nivel local informații actualizate privind toate unitățile aflate sub controlul acestora, menționate la lit. a), inclusiv notificându-i acesteia orice modificare semnificativă a activităților și orice închidere a unei unități existente.

(3) Autoritatea competentă la nivel local are obligația de a ține evidența unităților din sectorul hranei pentru animale într-un registru special și de a comunica Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor catagrafia actualizată a acestor unități.

ARTICOLUL 10 Aprobarea unităților din sectorul hranei pentru animale

(1) Autoritatea competentă la nivel local eliberează, dacă sunt întrunite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare, aprobări pentru unitățile care efectuează una dintre următoarele activități:

a) fabricarea și/sau punerea pe piață a aditivilor furajeri menționați în norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006 sau a produselor reglementate de Norma sanitară veterinară privind anumite produse utilizate în nutriția animalelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ~nr. 143/2006~, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 21 iulie 2006, ce transpune în legislația națională Directiva Consiliului nr. 82/471/CEE și menționate în cap. 1 al anexei nr. 4;

b) fabricarea și/sau punerea pe piață a premixurilor preparate cu ajutorul aditivilor furajeri, menționați în cap. 2 al anexei nr. 4;

c) fabricarea pentru punerea pe piață sau producția, pentru nevoile exclusive ale exploatației proprii, de furaje combinate, utilizând aditivi furajeri sau premixuri care conțin aditivi furajeri și care sunt menționați în cap. 3 al anexei nr. 4.

(2) Aprobarea poate fi solicitată în baza legislației naționale sau în baza unui regulament adoptat în conformitate cu procedura comunitară.

ARTICOLUL 11 Cerințe

Operatorii din sectorul hranei pentru animale nu trebuie să efectueze nicio activitate fără:

a) să fie înregistrați în conformitate cu prevederile art. 9; sau

b) să dețină aprobare, după caz, în conformitate cu prevederile art. 10.

ARTICOLUL 12 Informații referitoare la normele naționale de aprobare a unităților

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor acordă aprobarea în baza prevederilor art. 10 alin. (2) și informează Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la reglementările naționale relevante.

ARTICOLUL 13 Condiții de aprobare a unităților

(1) Autoritatea competentă la nivel local aprobă funcționarea unităților numai după ce efectuează verificarea acestora, care precede începerea oricărei activități, și constată că acestea respectă cerințele prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

(2) Autoritatea competentă poate acorda o aprobare provizorie atunci când, în urma controlului la fața locului, constată că unitatea respectă toate cerințele în ceea ce privește infrastructura și echipamentele. Aprobarea definitivă se acordă atunci când, în urma unui nou control la fața locului, efectuat în termen de 3 luni de la data acordării aprobării provizorii, se constată că unitatea respectă celelalte cerințe menționate la alin. (1). Dacă s-au realizat progrese efective, dar unitatea nu respectă în continuare toate cerințele, autoritatea competentă poate prelungi aprobarea provizorie. Perioada pentru care se acordă aprobarea provizorie nu poate fi mai mare de 6 luni în total.

ARTICOLUL 14 Suspendarea înregistrării sau a aprobării

(1) Autoritatea competentă suspendă temporar înregistrarea sau aprobarea unei unități pentru una, mai multe sau toate activitățile desfășurate, atunci când se constată că această unitate nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru activitățile respective.

(2) Această suspendare rămâne în vigoare până când unitatea respectivă îndeplinește din nou toate aceste condiții. În cazul în care condițiile nu sunt îndeplinite în termen de un an, se aplică prevederile art. 15.

ARTICOLUL 15 Retragerea înregistrării sau a aprobării

Autoritatea competentă retrage înregistrarea sau aprobarea unei unități, pentru una sau mai multe dintre activitățile acesteia, dacă:

a) unitatea își încetează una sau multe dintre activitățile sale;

b) se constată că unitatea nu a îndeplinit condițiile aplicabile activităților sale în cursul unei perioade de un an;

c) descoperă nereguli grave sau a fost obligată să înceteze producția unei unități în mai multe rânduri și dacă operatorul din sectorul hranei pentru animale nu este în continuare în măsură să ofere garanții reale cu privire la producția viitoare.

ARTICOLUL 16 Modificări ale înregistrării sau ale aprobării unei unități

Autoritatea competentă modifică, la cerere, înregistrarea sau aprobarea unei unități, dacă aceasta și-a demonstrat capacitatea de a dezvolta activități noi sau activități care înlocuiesc pe cele pentru care a obținut înregistrarea sau aprobarea inițială.

ARTICOLUL 17 Excepții de la obligativitatea controlului la fața locului

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu are obligația efectuării de controale la fața locului, astfel cum prevede art. 13, în cazul unităților din sectorul hranei pentru animale, care desfășoară numai activitate comercială fără a deține produse în spațiile lor.

(2) Aceste unități prezintă autorității competente o declarație, sub forma stabilită de autoritatea competentă, potrivit căreia furajele pe care le pun pe piață sunt conforme cu condițiile prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.

ARTICOLUL 18 Măsuri tranzitorii

(1) Unitățile și intermediarii aprobați și/sau înregistrați în conformitate cu Norma sanitară veterinară ce stabilește condițiile și modalitățile pentru aprobarea și înregistrarea unor întreprinderi și intermediari ce operează în sectorul nutriției animalelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului ~nr. 505/2003~, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 și 673 bis din 23 septembrie 2003, ce transpune în legislația națională Directiva Consiliului nr. 95/69/CE, își pot continua activitățile, cu condiția de a prezenta o notificare în acest scop autorității competente din teritoriul în care facilitățile acestora sunt situate până la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Unitățile și intermediarii pentru care nu este necesară o înregistrare sau o aprobare în conformitate cu Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 505/2003, dar care trebuie să fie înregistrați în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, își pot continua activitățile, cu condiția de a trimite autorității competente din teritoriul în care facilitățile acestora sunt situate o cerere de înregistrare până la data aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Solicitantul trebuie să declare până la 1 ianuarie 2008, sub forma stabilită de autoritatea competentă, că îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.

(4) Autoritățile competente iau în considerare sistemele de colectare a datelor deja existente și solicită autorului notificării sau solicitării să furnizeze numai informațiile suplimentare care garantează respectarea condițiilor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor. În particular, autoritățile competente pot considera drept cerere, în conformitate cu alin. (2), o notificare în conformitate cu art. 6 din Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2005.

ARTICOLUL 19 Lista unităților înregistrate și aprobate

(1) Pentru fiecare activitate, autoritatea competentă centrală înscrie, pe una sau mai multe liste naționale, unitățile pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 9.

(2) Unitățile aprobate de autoritatea competentă la nivel local în conformitate cu prevederile art. 13 sunt înscrise pe o listă națională cu un număr de identificare individual.

(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor actualizează datele referitoare la unitățile înscrise pe listele menționate la alin. (1) și (2), în funcție de deciziile de suspendare, retragere sau modificare a înregistrării sau a aprobării menționate la art. 14, 15 și 16.

(4) Lista la care se referă alin. (2) trebuie să fie întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în cap. I al anexei nr. 5.

(5) Numărul de identificare la care se referă la alin. (2) se prezintă sub forma prevăzută în cap. II al anexei nr. 5.

(6) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor publică pe site-ul www.icmbv.ro listele unităților menționate la alin. (1).

CAPITOLUL III Ghiduri de bună practică

ARTICOLUL 20 Elaborarea, difuzarea și utilizarea ghidurilor

(1) Comisia Europeană susține elaborarea unor ghiduri comunitare de bună practică în sectorul hranei pentru animale și pentru aplicarea principiilor HACCP, în conformitate cu prevederile art. 22.

(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor susține elaborarea de ghiduri naționale, în conformitate cu prevederile art. 21.

(3) Operatorii din sectorul hranei pentru animale pot utiliza în desfășurarea activității ghidurile menționate anterior.

ARTICOLUL 21 Ghiduri naționale

(1) Ghidurile naționale de bună practică se elaborează și se distribuie de către ramurile sectorului hranei pentru animale în următoarele condiții:

a) în consultare cu reprezentanții părților ale căror interese riscă să fie puternic afectate, precum autoritățile competente și grupurile de utilizatori;

b) având în vedere codurile de practică relevante din Codex Alimentarius; și

c) dacă se referă la producția primară de hrană pentru animale, luând în considerare cerințele stabilite în anexa nr. 1.

(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor evaluează ghidurile naționale pentru a se asigura:

a) că au fost întocmite în conformitate cu alin. (1);

b) că acestea pot fi puse în practică în sectoarele la care se referă; și

c) că ghidurile respective corespund obiectivului de a asigura respectarea art. 4, 5 și 6 în sectoarele și/sau pentru hrana pentru animale la care se referă.

(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor transmite ghidurile naționale Comisiei Europene.

ARTICOLUL 22 Ghiduri comunitare

Titlurile ghidurilor comunitare se publică în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

CAPITOLUL IV Importuri și exporturi

ARTICOLUL 23 Importuri

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale pot importa hrană pentru animale din țări terțe numai dacă:

a) țara terță de expediere este menționată pe o listă stabilită în conformitate cu art. 47 din Regulile privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și cea privind alimentele și cu regulile de sănătate și de protecție a animalelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005, ce creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 882/2004 (CE), a țărilor terțe pentru care sunt permise importuri de furaje;

b) unitatea de expediere figurează pe o listă întocmită și actualizată de țara terță, în conformitate cu art. 47 din regulile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2005, a unităților pentru care sunt permise importuri de hrană pentru animale;

c) hrana pentru animale este produsă de unitatea de expediere sau de o altă unitate inclusă în lista menționată la lit. b) sau din cadrul Comunității Europene; și

d) hrana pentru animale este conformă:

(i) cu cerințele stabilite de prezenta normă sanitară veterinară, precum și cu orice legislație comunitară sau națională care stabilește reguli pentru hrana pentru animale; sau

(ii) cu acele condiții recunoscute de Comunitatea Europeană sau de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ca fiind cel puțin echivalente cu acestea; sau

(iii) atunci când există un acord specific între Comunitatea Europeană și țara exportatoare, cu cerințele conținute de acesta.

(2) Se poate adopta un model de certificat de import în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

ARTICOLUL 24 Măsuri provizorii

Până la întocmirea listelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) și b), importurile continuă să fie autorizate în condițiile stabilite la art. 6 din Norma sanitară veterinară ce stabilește unele măsuri pentru implementarea Normei sanitare veterinare care stabilește condițiile și modalitățile pentru aprobarea și înregistrarea unor întreprinderi și intermediari ce operează în sectorul nutriției animalelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 29/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 14 februarie 2005, ce transpune în legislația națională Directiva Comisiei nr. 98/51/CE.

ARTICOLUL 25 Exporturi

Hrana pentru animale, inclusiv cea destinată animalelor de la care nu se obțin produse alimentare, produsă în România în scopul comercializării în țări terțe, trebuie să fie conformă cu dispozițiile art. 12 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 178/2002(CE).

CAPITOLUL V Dispoziții finale

ARTICOLUL 26 Măsuri de implementare

Măsurile de aplicare se adoptă în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

ARTICOLUL 27 Modificările anexelor nr. 1, 2 și 3

Anexele nr. 1, 2 și 3 pot fi modificate în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, pentru a se ține seama de:

a) elaborarea unor ghiduri de bună practică;

b) experiența dobândită în cadrul aplicării unor sisteme bazate pe HACCP în conformitate cu art. 6;

c) progresul tehnologic;

d) avizele științifice, în special noile analize ale riscurilor;

e) stabilirea obiectivelor din domeniul siguranței hranei pentru animale; și

f) elaborarea cerințelor referitoare la operațiuni specifice.

ARTICOLUL 28 Derogări de la anexele nr. 1, 2 și 3

Se pot acorda derogări de la anexele nr. 1, 2 și 3 din motive speciale, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, cu condiția ca derogările respective să nu afecteze realizarea obiectivelor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară.

ARTICOLUL 29 Sistemul de alertă rapidă

Dacă o anumită hrană pentru animale, inclusiv hrana destinată animalelor de la care nu se obțin produse alimentare, prezintă un risc serios pentru sănătatea umană sau animală ori pentru mediu, se aplică, mutatis mutandis, art. 50 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 178/2002 (CE).

ARTICOLUL 30 Sancțiuni

Încălcarea dispozițiilor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor constituie contravenție și se sancționează conform Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 31

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor

PRODUCȚIA PRIMARĂ

PARTEA A Cerințe care se aplică întreprinderilor din sectorul hranei
pentru animale, la nivel de producție primară de hrană pentru
animale, menționate la art. 5 alin. (1)

I. Dispoziții referitoare la igienă

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale, responsabili de producția primară de furaje, trebuie să se asigure că gestionarea și efectuarea acestor activități au loc astfel încât riscurile ce pot afecta siguranța hranei pentru animale să fie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel minim.

2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale se asigură, pe cât posibil, că produsele primare fabricate, preparate, salubre, ambalate, depozitate și transportate sub răspunderea lor sunt protejate împotriva contaminării și deteriorării.

3. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să îndeplinească obligațiile menționate la pct. 1 și 2, conformându-se prevederilor legislative naționale și comunitare referitoare la controlul riscurilor, inclusiv:

(i) măsurilor destinate să controleze orice contaminare periculoasă, cum este cea provenită din aer, sol, apă, îngrășăminte, produse fitosanitare, biocide, produse medicinale de uz veterinar, precum și din manipularea și eliminarea deșeurilor; și

(ii) măsurilor referitoare la sănătatea plantelor, la sănătatea animalelor și la mediu care au efecte asupra siguranței hranei pentru animale, inclusiv programelor de supraveghere și control al zoonozelor și agenților zoonotici.

4. Atunci când este necesar, operatorii din sectorul hranei pentru animale iau măsuri adecvate, în special pentru:

a) menținerea în stare de curățenie și, la nevoie, după curățarea, dezinfectarea corespunzătoare a instalațiilor, echipamentelor, containerelor, ambalajelor și vehiculelor utilizate pentru producerea, prepararea, măsurarea, ambalarea, depozitarea și transportul furajelor;

b) garantarea, după caz, a condițiilor de producție, transport și depozitare igienică a hranei pentru animale, precum și a salubrității acesteia;

c) utilizarea apei curate ori de câte ori este necesar, pentru evitarea riscului de contaminare;

d) prevenirea, pe cât posibil, a pericolului de contaminare prin animale și organisme dăunătoare;

e) depozitarea și manipularea separată și sigură a deșeurilor și substanțelor periculoase, în scopul evitării riscului de contaminare;

f) asigurarea că materialele ambalajelor nu constituie o sursă de contaminare periculoasă a hranei pentru animale;

g) luarea în considerare a rezultatelor oricărei analize efectuate pe probele prelevate din produsele primare sau a altor probe relevante pentru siguranța hranei pentru animale.

II. Păstrarea registrelor

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să întocmească registre privind măsurile puse în aplicare pentru controlul corespunzător al riscurilor, în funcție de natura și capacitatea unității din sectorul hranei pentru animale. Operatorii din acest sector trebuie să pună la dispoziția autorității competente informațiile relevante prevăzute în aceste registre.

2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să țină în special registre privind:

a) orice utilizare de produse fitosanitare și biocide;

b) utilizarea de semințe modificate genetic;

c) orice apariție de organisme dăunătoare sau de boli susceptibile să afecteze siguranța produselor primare;

d) rezultatele oricărei analize a probelor prelevate din produsele primare sau a altor probe prelevate în scopul diagnosticării, cu importanță pentru siguranța hranei pentru animale;

e) sursa și cantitatea fiecărei intrări de hrană pentru animale, precum și destinația și cantitatea fiecărei ieșiri de hrană pentru animale.

3. Alte persoane, precum medicii veterinari, agronomii și tehnicienii din fermă, îi pot asista pe operatorii din sectorul hranei pentru animale să întocmească și să țină registre, în funcție de activitățile pe care le exercită în cadrul exploatației.

PARTEA B Recomandări referitoare la ghidurile de bună practică

1. Atunci când se elaborează ghidurile naționale menționate la cap. III din norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, acestea trebuie să cuprindă prevederi privind bunele practici de control al riscurilor în stadiul producției primare a hranei pentru animale.

2. Ghidurile de bună practică cuprind informații corespunzătoare privind riscurile ce apar în stadiul producției primare a hranei pentru animale și măsurile de control al acestor riscuri, inclusiv măsurile relevante prevăzute de legislația comunitară și națională sau de programele comunitare și naționale, precum:

a) controlul contaminării, spre exemplu cu micotoxine, metale grele și substanțe radioactive;

b) utilizarea apei, a deșeurilor organice și a îngrășămintelor;

c) utilizarea corectă și corespunzătoare a produselor fitosanitare și a biocidelor, precum și trasabilitatea acestora;

d) utilizarea corectă și corespunzătoare a produselor medicinale de uz veterinar și a aditivilor furajeri, precum și trasabilitatea acestora;

e) prepararea, depozitarea și trasabilitatea materiilor furajere;

f) eliminarea corespunzătoare a animalelor moarte, a deșeurilor și a gunoiului de grajd;

g) măsurile de protecție destinate prevenirii introducerii unor boli contagioase transmisibile la animale prin intermediul hranei pentru animale și orice obligație de notificare a acestor măsuri autorității competente;

h) procedurile, practicile și metodele care permit garantarea că hrana pentru animale este produsă, preparată, ambalată, depozitată și transportată în condiții de igienă corespunzătoare, inclusiv curățarea eficientă și controlul organismelor dăunătoare;

i) detalii privind întocmirea și ținerea registrelor.

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor

CERINȚE
care se aplică întreprinderilor din sectorul hranei pentru animale
care nu desfășoară activități de producție primară de hrană pentru
animale, menționate la art. 5 alin. (1)

A. Instalații și echipamente

1. Instalațiile, echipamentele, containerele, ambalajele și vehiculele pentru procesarea și depozitarea furajelor și spațiul înconjurător trebuie să fie menținute în stare de curățenie și trebuie să fie implementate programe eficiente pentru controlul dăunătorilor.

2. Prin asamblarea, proiectarea, construcția și dimensiunile lor, instalațiile și echipamentele trebuie:

a) să poată fi ușor curățate și/sau dezinfectate;

b) să permită reducerea la minimum a riscului de eroare și prevenirea contaminării, a contaminării încrucișate și, în general, a oricărui efect nefavorabil asupra siguranței și calității produselor. Echipamentele care intră în contact cu hrana pentru animale trebuie să fie uscate după fiecare proces de curățare umedă.

3. Instalațiile și echipamentele care trebuie să servească operațiunilor de amestec și/sau de fabricare trebuie să fie supuse periodic unor verificări corespunzătoare, în conformitate cu procedurile scrise, stabilite în prealabil de fabricant, pentru produse.

a) Totalitatea balanțelor și dispozitivelor de măsurat utilizate la fabricarea hranei pentru animale trebuie să corespundă gamei de greutăți sau de volume de măsurat, iar precizia acestora trebuie să fie controlată periodic.

b) Toate dispozitivele de amestec utilizate la fabricarea hranei pentru animale trebuie să corespundă gamei de greutăți sau de volume ce sunt amestecate și trebuie să poată fabrica amestecuri și diluții omogene. Operatorii trebuie să demonstreze eficiența dispozitivelor de amestecat în ceea ce privește omogenitatea.

4. Instalațiile trebuie să aibă o iluminare naturală și/sau artificială suficientă.

5. Sistemele de evacuare a apelor reziduale trebuie să fie adaptate scopului căruia îi sunt destinate; acestea trebuie să fie astfel proiectate și construite încât să se prevină orice risc de contaminare a furajelor.

6. Apa utilizată la fabricarea hranei pentru animale trebuie să aibă un nivel de calitate adecvat pentru animale; conductele de apă trebuie să fie fabricate din materiale inerte.

7. Evacuarea apelor reziduale menajere, a apelor uzate și a apelor pluviale trebuie să fie efectuată în așa fel încât să se asigure protecția echipamentelor, precum și siguranța și calitatea hranei pentru animale. Deteriorarea și praful trebuie evitate pentru a se preveni contaminarea cu dăunători.

8. Ferestrele și alte deschideri trebuie să fie protejate, după caz, împotriva dăunătorilor. Ușile trebuie să fie etanșe și atunci când sunt închise trebuie să asigure protecția împotriva dăunătorilor.

9. Dacă este necesar, plafoanele, plafoanele false și alte echipamente suspendate trebuie să fie concepute, construite și finisate astfel încât să prevină acumularea murdăriei și să reducă condensul, apariția de mucegaiuri nedorite și răspândirea de particule care pot dăuna siguranței și calității hranei pentru animale.

B. Personalul

Întreprinderile din sectorul hranei pentru animale trebuie să dispună de personal suficient și care să dețină competențele și calificările necesare pentru fabricarea produselor respective. Trebuie să se stabilească o organigramă, care să precizeze calificările (de exemplu: diplomele, experiența profesională) și răspunderile personalului de supraveghere și care să fie pusă la dispoziția autorităților competente. Întregul personal trebuie să fie informat în scris cu privire la îndatoririle, răspunderile și competențele sale, în special cu ocazia fiecărei modificări, astfel încât să se obțină produse la calitatea dorită.

C. Producția

1. Trebuie să fie desemnată o persoană calificată, care să răspundă de producție.

2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să se asigure că diferitele etape ale producției sunt realizate în conformitate cu procedurile și instrucțiunile scrise, elaborate în prealabil pentru stabilirea, verificarea și controlul punctelor critice din procesul de fabricație.

3. Trebuie să se adopte măsuri cu caracter tehnic sau organizatoric pentru a se preveni sau reduce la minimum, după caz, contaminarea încrucișată și erorile. Trebuie să existe mijloace suficiente și adecvate pentru efectuarea verificărilor în cursul procesului de fabricație.

4. Trebuie să se asigure o monitorizare care să permită depistarea prezenței în hrana pentru animale a unor substanțe indezirabile și a altor contaminanți interziși, din motive care privesc sănătatea umană sau animală și trebuie să se aplice strategii de control corespunzătoare pentru a reduce la minimum riscurile.

5. Deșeurile și materiile prime ce nu sunt destinate ca hrană pentru animale trebuie să fie izolate și identificate. Toate materiile prime care conțin niveluri de medicamente de uz veterinar sau contaminanți ce pot constitui un risc ori care prezintă alte riscuri trebuie să fie eliminate în mod corespunzător și nu trebuie utilizate ca hrană pentru animale.

6. Fabricanții din sectorul hranei pentru animale iau măsurile corespunzătoare pentru a asigura trasabilitatea efectivă a produselor.

D. Controlul calității

1. Dacă este necesar, trebuie să se desemneze o persoană calificată, care să răspundă de controlul calității.

2. Întreprinderile din sectorul hranei pentru animale trebuie să aibă acces, în cadrul unui sistem de control al calității, la un laborator cu personal și echipamente adecvate.

3. Trebuie să se elaboreze în scris și să fie implementat un plan de control al calității; acesta trebuie să cuprindă în special verificări ale punctelor critice ale procesului de fabricație, procedurile și frecvența de prelevări ale probelor, metode de analiză și frecvența acestora, respectarea specificațiilor, precum și destinația care trebuie dată produselor în cazul neconformității, între stadiul materiilor prime procesate și cel al produselor finite.

4. Documentele referitoare la materiile prime utilizate la fabricarea produsului final se păstrează de către fabricant pentru asigurarea trasabilității. Aceste documente sunt puse la dispoziția autorităților competente pe o perioadă corespunzătoare scopului pentru care produsele sunt puse pe piață. De asemenea, probele de ingrediente și din fiecare lot de produse fabricate puse pe piață sau din fiecare parte specifică a producției (în cazul unei producții continue) se prelevează în cantitate suficientă, în conformitate cu o procedură stabilită în prealabil de fabricant, și se păstrează pentru asigurarea trasabilității (aceste prelevări trebuie să fie periodice, în cazul unei fabricări care răspunde numai nevoilor proprii ale fabricantului). Probele se sigilează și etichetează pentru a putea fi identificate cu ușurință; ele sunt depozitate în condiții care să împiedice orice modificare a compoziției acestora sau orice alterare. Probele sunt ținute la dispoziția autorităților competente pe o perioadă adaptată scopului căruia îi este destinată hrana pentru animale pusă pe piață. În cazul furajelor destinate unor animale de la care nu se obțin produse alimentare, producătorul de furaje trebuie să păstreze numai probe din produsul finit.

E. Depozitare și transport

1. Hrana pentru animale procesată se separă de materiile furajere neprocesate și de aditivi, în scopul prevenirii contaminării încrucișate; se vor utiliza materiale de ambalare corespunzătoare.

2. Hrana pentru animale se depozitează și se transportă în containere corespunzătoare. Ea trebuie să fie depozitată în spații proiectate, adaptate și întreținute astfel încât să asigure condiții corespunzătoare de depozitare, la care accesul să fie rezervat persoanelor autorizate de operatorii din sectorul hranei pentru animale.

3. Hrana pentru animale se depozitează și se transportă astfel încât să poată fi ușor identificată, în scopul prevenirii confuziilor sau contaminării încrucișate și a deteriorării acesteia.

4. Containerele și echipamentele utilizate pentru transportul, depozitarea, direcționarea, manipularea și cântărirea hranei pentru animale se mențin în stare de curățenie. Se stabilesc planuri de curățare și se reduc la minimum urmele de detergenți și dezinfectanți.

5. Deșeurile trebuie să fie reduse la minimum și ținute sub control pentru a se limita invazia dăunătorilor.

6. Dacă este necesar, temperaturile se mențin la un nivel cât mai coborât, pentru prevenirea condensului și a murdăriei.

F. Păstrarea registrelor

1. Toți operatorii din sectorul hranei pentru animale, inclusiv cei care operează numai în calitate de comercianți, fără a deține vreodată produsele în spații proprii, trebuie să păstreze într-un registru datele relevante, inclusiv date cuprinzătoare referitoare la achiziții, producție și vânzări, care permit trasabilitatea efectivă între recepție și livrare, inclusiv exportul până la destinația finală.

2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale, cu excepția celor care operează numai în calitate de comercianți, fără să dețină vreodată produse în spațiile proprii, trebuie să păstreze într-un registru:

2.1. documentele referitoare la procesul de fabricație și la controale. Întreprinderile din sectorul hranei pentru animale trebuie să dispună de un sistem de documentare conceput pentru stabilirea și controlul punctelor critice din procesul de fabricație, precum și pentru stabilirea și implementarea unui plan de control al calității. Ele trebuie să păstreze rezultatele controalelor relevante efectuate. Acest set de documente se păstrează pentru a permite urmărirea istoricului fabricației fiecărui lot de produse puse în circulație și stabilirea răspunderilor în cazul unei reclamații.

2.2. Documente referitoare la trasabilitate, în special:

a) pentru aditivii furajeri:

(i) natura și cantitatea aditivilor produși, datele respective de fabricație și, dacă este necesar, numărul lotului sau părții specifice a producției, în cazul producției continue;

(ii) numele și adresa unității căreia i-au fost livrați aditivii, natura și cantitatea aditivilor livrați și, dacă este necesar, numărul lotului sau al părții specifice a producției, în cazul producției continue;

b) pentru produsele menționate de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 143/2006:

(i) natura produselor și cantitatea produsă, datele respective de fabricație și, dacă este necesar, numărul lotului sau al părții specifice a producției, în cazul producției continue;

(ii) numele și adresa unităților sau utilizatorilor (unități sau fermieri) cărora le-au fost livrate aceste produse, precum și precizări privind natura și cantitatea produselor livrate și, dacă este necesar, numărul lotului sau părții specifice de producție, în cazul producției continue;

c) pentru premixuri:

(i) numele și adresa producătorilor sau furnizorilor de aditivi, natura și cantitatea aditivilor utilizați și, după caz, numărul lotului sau părții specifice a producției, în cazul producției continue;

(ii) data fabricației premixului și, dacă este necesar, numărul lotului;

(iii) numele și adresa unității căreia îi este livrat premixul, data livrării, natura și cantitatea premixului livrat și, dacă este necesar, numărul lotului;

d) pentru furajele combinate/materiile furajere:

(i) numele și adresa fabricanților sau furnizorilor de aditivi/premixuri, natura și cantitatea premixului utilizat și, dacă este necesar, numărul lotului;

(ii) numele și adresa furnizorilor de materii furajere și furaje complementare și data livrării;

(iii) tipul, cantitatea și formula furajelor combinate;

(iv) natura și cantitatea materiilor furajere sau furajelor combinate fabricate, precum și data fabricației, numele și adresa cumpărătorului (spre exemplu, fermieri sau operatori din sectorul hranei pentru animale).

G. Reclamații și returnarea produselor

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să pună în aplicare un sistem de înregistrare și de soluționare a reclamațiilor.

2. Operatorii trebuie să pună în aplicare, atunci când este necesar, un sistem care să permită returnarea rapidă a produselor care se află în rețeaua de distribuție. Aceștia trebuie să stabilească prin intermediul unor proceduri scrise, destinația oricărui produs returnat, astfel încât înainte de repunerea lor în circulație acestea să fie supuse unui nou control al calității.

ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor

I. Bunele practici în domeniul hrănirii animalelor

Pășunatul

Pășunatul pe anumite pășuni și terenuri cultivate trebuie gestionat astfel încât să se reducă la minimum contaminarea produselor alimentare de origine animală cu agenți fizici, biologici sau chimici ce pot constitui un risc.

Când este necesar, trebuie să existe o perioadă de așteptare suficientă înainte de a se lăsa animalele să pască pe pășuni, culturi și miriști și între pășunatul prin rotație, în scopul reducerii la minimum a contaminării încrucișate biologice prin gunoi de grajd, atunci când acest risc este prezent, și al garantării respectării intervalelor de siguranță stabilite pentru tratarea cu produse chimice destinate agriculturii.

II. Cerințe privind echipamentele adăposturilor și echipamentele destinate hrănirii animalelor

Unitatea de producție animală trebuie să fie concepută în așa fel încât să poată fi igienizată corespunzător. Unitatea de producție animală și echipamentul utilizat la hrănirea animalelor trebuie să facă obiectul unei curățări amănunțite și regulate pentru prevenirea riscurilor. Produsele chimice pentru curățare și dezinfectare trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile și depozitate separat de hrana pentru animale și spațiile pentru hrănire.

Trebuie să se asigure un sistem de control al dăunătorilor pentru prevenirea pătrunderii acestora în unitatea de producție animală, în scopul reducerii la minimum a posibilității de contaminare a hranei pentru animale și a așternuturilor de paie sau a zonelor destinate animalelor.

Clădirile și echipamentele destinate hrănirii animalelor trebuie să fie menținute curate. Trebuie să se aplice sisteme de evacuare periodică a gunoiului de grajd și a deșeurilor și de eliminare a celorlalte surse posibile de contaminare a hranei pentru animale.

Furajele și așternuturile din paie, utilizate în unitatea de producție animală, trebuie să fie schimbate frecvent și înainte de apariția mucegaiurilor.

A. Hrănirea

1. Depozitarea

Hrana pentru animale trebuie să fie depozitată separat de agenții chimici și celelalte produse interzise în hrana pentru animale. Zonele de depozitare și containerele trebuie să fie curate și uscate și, dacă este necesar, trebuie să se aplice măsuri corespunzătoare de combatere a dăunătorilor. Zonele de depozitare și containerele trebuie să fie curățate periodic pentru prevenirea contaminării încrucișate nedorite.

Semințele trebuie să fie depozitate în mod corespunzător și într-un loc inaccesibil animalelor.

Hrana medicamentată și nemedicamentată pentru animale, care este destinată unor categorii sau specii de animale diferite, se depozitează astfel încât să se reducă riscul hrănirii animalelor, altele decât cele pentru care este destinată.

2. Distribuirea furajelor

Sistemul de distribuire a hranei pentru animale în fermă trebuie să garanteze că furajele adecvate sunt trimise la destinația corectă. În momentul distribuirii și hrănirii, hrana pentru animale trebuie să fie astfel manipulată încât să se prevină contaminarea în zonele de depozitare sau de către echipamentele contaminate. Hrana nemedicamentată și cea medicamentată pentru animale se manipulează separat, în scopul prevenirii contaminării.

În fermă, vehiculele pentru transportul hranei pentru animale, precum și echipamentele destinate hrănirii animalelor trebuie să fie curățate periodic, în special atunci când sunt utilizate la livrarea și distribuirea hranei medicamentate pentru animale.

B. Hrana și apa pentru animale

Apa destinată adăpării sau acvaculturii trebuie să fie de un nivel calitativ corespunzător pentru animalele de producție. Atunci când există suspiciunea unei contaminări a animalelor și a produselor de origine animală prin apă, se iau măsuri de evaluare a riscurilor și de reducere la minimum a acestora.

Instalațiile de hrănire și adăpare trebuie să fie astfel proiectate, construite și amplasate încât să se reducă la minimum riscurile de contaminare a hranei pentru animale și a apei. Sistemele de adăpare trebuie să fie curățate și întreținute periodic.

C. Personalul

Persoana care răspunde de hrănirea și manipularea animalelor trebuie să aibă aptitudinile, cunoștințele și capacitățile necesare acestei activități.

ANEXA Nr. 4 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor

CAPITOLUL 1

1. Aditivii autorizați în baza normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006 sunt următorii:

a) aditivi nutriționali: toți aditivii care fac parte din grupă;

b) aditivii zootehnici: toți aditivii care fac parte din grupă;

c) aditivii tehnologici: aditivii reglementați de pct. 1 lit. b) (antioxidanți) din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006: numai cei al căror conținut maxim este stabilit;

d) aditivi senzoriali: aditivii reglementați de pct. 2 lit. a) (coloranți) din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006: carotenoide și xantofile.

2. Produsele menționate în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 143/2006 sunt următoarele:

a) proteine obținute din microorganisme care aparțin grupei de bacterii, drojdii, alge, ciuperci inferioare: toate produsele care fac parte din grupă (cu excepția subgrupei 1.2.1);

b) coproduse ale fabricației de aminoacizi obținuți prin fermentație: toate produsele care fac parte din grupă.

CAPITOLUL 2

Aditivii autorizați în baza normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006 sunt următorii:

a) aditivi zootehnici: aditivii reglementați de pct. 4 lit. d) (alți aditivi zootehnici) din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006:

(i) antibiotice: toți aditivii;

(ii) coccidiostatice și histomonostatice: toți aditivii;

(iii) promotori de creștere: toți aditivii;

b) aditivi nutriționali:

(i) aditivii reglementați de pct. 3 lit. a) (vitamine, provitamine și substanțe cu efect analog bine definite din punct de vedere chimic) din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006: A și D;

(ii) aditivii reglementați de pct. 3 lit. b) (compuși de oligoelemente) din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006: Cu și Se.

CAPITOLUL 3

Aditivii autorizați în baza normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006 sunt următorii:

- aditivi zootehnici: aditivii reglementați de pct. 4 lit. d) (alți aditivi zootehnici) din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 196/2006:

(i) antibiotice: toți aditivii;

(ii) coccidiostatice și histomonostatice: toți aditivii;

(iii) promotori de creștere: toți aditivii.

ANEXA Nr. 5 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor

CAPITOLUL I Lista întreprinderilor aprobate din sectorul hranei pentru animale

1 2 3 4 5
Numărul de identificare Activitatea Numele sau denumirea comercială1) Adresa2) Observații

1) Numele sau denumirea comercială a întreprinderilor din sectorul nutriției animalelor.

2) Adresa întreprinderilor din sectorul nutriției animalelor.

CAPITOLUL II

Numărul de identificare trebuie să aibă următoarea structură:

1. caracterul alfanumeric "alfa", dacă întreprinderea din sectorul hranei pentru animale este aprobată;

2. codul ISO al României, al statului membru al Uniunii Europene sau al țării terțe unde este localizată întreprinderea;

3. numărul de referință național, care cuprinde maximum opt caractere alfanumerice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...